гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Проект “Студентски практики - Фаза 2“

Уважаеми колеги,

Бихме искали да Ви информираме, че по проект „Студентски практики - фаза 2“ поради предстоящите Коледни и Новогодишни празници, няма да бъдат сключвани договори за провеждане на практическо обучение със студентите и да се приемат документи за периода от 20.12.2021 г. до 09.01.2022 г. включително.
Първата възможна дата за стартиране на практически обучения е 17.01.2022 г.

Отдел „Международна дейност и проекти“ ще очаква Вашите договори за провеждане на практическо обучение в три екземпляра от 10.01.2022 г.

За контакти:
052/359 523
international@vfu.bg

 

ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИТЕ, МЕНТОРИТЕ И ОБУЧАВАЩИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, СКЛЮЧВАЩИ ДОГОВОРИ С ВСУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“ ПО ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 2“
 

От днес - 3.11.2020 г.  на основание Заповед РД-01-626/ 27.10.2020 на Министъра на здравеопазването, издадена във връзка с въвеждането на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, Ви уведомяваме, че ще приемаме документи по проект „Студентски практики – фаза 2“, изпратени само по куриер или чрез Български пощи, както следва:

 1. Студенти:
 1. Договори за провеждане на практическо обучение между студент и ВСУ „Черноризец Храбър“  – 3 подписани и с попълнен адрес екземпляри;
 2. Декларация от студент – 1 подписан екземпляр.
 
 1. Обучаващи организации:
 1. Договор за сътрудничество при провеждане на практическо обучение на студенти между обучаващите организации и ВСУ „Черноризец Храбър“ – 3 подписани и подпечатани екземпляра;
 2. Списък с ментори – 3 подписани и подпечатани екземпляра.
 
 1. Ментори:
 1. Договор за наставничество между ментор и ВСУ „Черноризец Храбър“ - 3 подписани екземпляра;
 2. Декларация от ментор – 1 подписан екземпляр;
 3. Служебна бележка, подписана от работодател, подпечатана, с която се декларира, че менторът притежава минимум 3 години професионален опит в областта на провежданата практика, както и, че е в трудови или други допустими от законодателството отношения с обучаващата организация най-малко 3 месеца преди началото на практиката;
 4. Копие от диплома за висше образование, подписана, заверена с „Вярно с оригинала“, датирана.
 5. Анекс №1 към договор за наставничество между ментор и ВСУ „Черноризец Храбър“ в 2 подписани екземпляра.

1000  студенти от Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ имат възможност да се включат в проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – фаза 2" по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) .
 
Договори за провеждане на практическо обучение в три екземпляра се приемат всеки работен ПОНЕДЕЛНИК И ВТОРНИК от 09,00 до 12,00 часа в отдел „Международна дейност и проекти“.
Практическото обучение може да започне най-рано от понеделник на следващата седмица след сключването на договора с ВСУ „Черноризец Храбър“.

За контакти:
тел.: 052/359 523, имейл: vfu-projects@vfu.bg
 
ПРАВО НА УЧАСТИЕ:
 
 • Всеки действащ студент, включен в Регистъра на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от Министерството на образованието и науката (МОН), може да кандидатства за практическо обучение, финансирано по ОП НОИР в т.ч. и по настоящия проект един път в рамките на своето обучение за придобиване на всяка една от образователно-квалификационните степени (ОКС) по съответната специалност.
 • Студент, който е участвал в проект "Студентски практики - фаза 1“ по време на обучението си в ОКС „Бакалавър“, може да участва в проект "Студентски практики – фаза 2” в случай, че:
 • се обучава в ОКС „Бакалавър“ в различна специалност от тази, в която се е обучавал при участието си в проект "Студентски практики - фаза 1“;
 • се обучава в ОКС „Магистър“.
Студентите, които се обучават по специалности, за които се предвижда обучение само за придобиване на ОКС „Магистър“ се допуска да бъдат включени в до две практически обучения, финансирани по ОП НОИР, в т. ч. и по настоящия проект за целия период на обучението си. Списъкът на специалностите, за които се предвижда обучение само за придобиване на ОКС „Магистър“ е публикуван в секция „За проекта“, подсекция „Документи“ на Информационната система на проект „Студентски практики – Фаза 2“.
    Практическо обучение могат да проведат студентите, които са завършили семестриално и са допуснати до държавен изпит или дипломна работа, ако сключат договор за провеждане на практическото обучение преди първата дата за държавен изпит или за защита на дипломна работа.
 
РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТА:
 
Кандидатстването за практика става  онлайн в сайта на проекта.  Виж: https://praktiki.mon.bg/ в секция „За проекта“, подсекция „Ръководство“ - Ръководство за регистриране на студенти.
 
СТЪПКИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ОДОБРЕН СТУДЕНТ:
 • Потвърждаване на участие на позицията, за която е одобрен.
 • Попълване в профила на студента на лична банкова сметка, на която ще получи стипендията.
 • Избиране на академичен наставник – преподавател от ВСУ „Черноризец Храбър“.
 • Попълване на график на практиката, който се потвърждава от ментора и от академичния наставник.
 • Генериране в информационната система на проекта, разпечатване в 3 екземпляра и подписване на Договор за практическо обучение.
 • Представяне на 3 екземпляра от договорите в отдел „Международна дейност и проекти“ и  подписване на място на Декларация към договора.
 • Представяне на договорите най-късно в понеделник или вторник на седмицата предхождаща началото на практическото обучение.
 
Практическото обучение се провежда в рамките на 240 астрономически часа, в реална работна среда, индивидуално или в групи с помощта и под контрола на служител от организацията работодател – ментор и при наставничеството на преподавател от висшето училище – академичен наставник. След успешното завършване на практическото обучение студентите ще получават удостоверение по образец и стипендия в размер на 600 лева.
 
Повече информация всеки студент може да получи от функционалния експерт, определен за съответната катедра или професионално направление, както и от сайта на проекта https://praktiki.mon.bg/ 
 
 
Функционални експерти по катедри и професионални направления - преподаватели от ВСУ „Черноризец Храбър“
- Вътрешни правила за управление на дейностите по проект  BG05M2OP001-2.013-0001 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 2“
- Ръководство за регистриране на студенти
- Декларация от студент
- Ръководство за регистриране на обучаващи организации 
- Декларация от менторБъдете здрави!
Спазвайте всички противоепидемични мерки
за предпазване от КОВИД 19!

 
Вивияна Панайотова
Водещ функционален експерт по проект „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 2“