гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Специалност Архитектура

Образователно-квалификационна степен "магистър" след средно образование:

Специалността е държавно регулирана. Обучението в нея има за цел да подготви квалифицирани специалисти със солидна теоретична и практическа подготовка. Завър-шилите архитекти могат да работят в областта на градоустройството, проектирането и изграждането на жилищни, обществени и производствени сгради, курортни обекти, адаптацията на архитектурни паметници, интериора и дизайна. Те могат да се реализират в проектантски бюра, строителни фирми, в общинската, областната и централната админист-рация, в опазването на архитектурно-историческото наследство, в строителния контрол и др. Обучението се провежда в съответствие с прогресивните международни тенденции и държавните изисквания за специалността. Договорен е трансфер на студенти и препода-ватели с чуждестранни университети.
Курсът на обучение е 5 учебни години.

https://www.facebook.com/architecture.vfu

[Информация за кандидатстване]