гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Признаване на предходно обучение

ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ
за признаване на кредити и положени изпити в друго българско висше училище, присъждане на кредити и оценяване на придобити знания и умения в системата на продължаващото обучение и признаване на периоди на обучение
                                                                                               
 Раздел I. Възможности и правни основания.
 1. Настоящите правила и процедури уреждат условията и реда за признаване на кредити и положени изпити в друго българско висше училище, присъждане на кредити и оценяване на придобити знания и умения в системата на продължаващото обучение и признаване на периоди на обучение.
 2. Същите са изготвени в съответствие със Закона за висшето образование (ЗВО), Наредба № 21 от 30 септември 2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища, Наредбите за единни държавни изисквания (НЕДИ), касаещи придобиването на висше образование в Университета, Квалификационната рамка за европейското пространство за висше образование (КРЕПВО) и дескрипторите на нейните цикли, Ръководството за потребителите на Европейската система за трансфер на кредити (ЕСТК), Европейска квалификационна рамка (ЕКР), Правилника за устройството и дейността на ВСУ “Черноризец Храбър” и Наредба № 1 за учебната дейност във ВСУ “Черноризец Храбър”.
 3. Признаването на кредити и положени изпити в друго българско висше училище, присъждането на кредити и оценяване на придобити знания и умения в системата на продължаващото обучение и признаването на периоди на обучение се осъществяват при стартирана процедура за кандидатстване, прехвърляне или възстановяване във ВСУ “Черноризец Храбър” или в хода на обучението на студента.
 
Раздел ІI. Ред и срокове на процедурата по признаване на периоди на обучение и образователни кредити по чл. 68 на Наредба № 1 за учебната дейност на ВСУ “Черноризец Храбър”.
 1. До 10.08 за зимен семестър и до 10.01 за летен семестър лицата, желаещи признаване, подават лично или чрез упълномощено лице заявление по образец, към което представят оригинал на академична справка. Документите се подават в сектор “Студенти”, ако заявителят има студентски права, или в сектор “Образователен маркетинг и кандидатстудентски прием”, ако е кандидат студент. Във филиал Смолян изискваните документи се подават в канцеларията на филиала.
 2. Първична проверка и предоставяне на копие на отговарящите на изискванията документи на декана на факултета (директора на филиала): на следващия работен ден след изтичане на срока по предходната точка.
 3. Насочване на документите от декана на факултета (директора на филиала) към съответната специализирана комисия: на следващия работен ден.
 4. Изготвяне и депозиране в канцеларията на съответния факултет или филиала на решението на специализираната комисия в утвърдената електронна форма: пет работни дни.
 5. Възлагане от декана на факултета (директора на филиала) на изготвянето на приравнителния индивидуален план на звеното, водещо обучението по специалността: един работен ден.
 6. Изготвяне и приемане на катедрен съвет (съвет на филиала) на приравнителните индивидуални планове: десет работни дни.
 7. Предоставяне от секретаря на катедрата на копия на документацията по признаването и приравнителните индивидуални планове на Фронт-офис: един работен ден.
 8. Служебно нанасяне на дисциплините, кредитите и оценките за заявители със студентски права от инспектор от сектор “Студенти” (секретаря на филиала) в главните книги и електронната база данни: четири работни дни.
 9. Кредити и оценки, признати в рамките на процедури за кандидатстване, прехвърляне или възстановяване във ВСУ “Черноризец Храбър”, се нанасят служебно от инспектор от сектор “Студенти” (секретаря на филиала): до четири работни дни след заповедта за записване на студента.
 
Раздел ІІІ. Условия и основания за признаване на образователни кредити и оценки по дисциплини.
 1. Признаването на образователни кредити и оценки по дисциплини е единствено и само въз основа на предоставена академична справка. Не се допуска признаване на основание диплома, сертификат, студентска книжка, уверение и др.
 2. Решенията на специализираните комисии по признаването на кредити и оценки по дисциплини да са съобразени с изпълнение на следните изисквания за ниво, качество, съдържание и обем на обучението:
  1. Изискване за ниво: признават се кредити и оценки по учебни дисциплини от същия или по-висок цикъл в КРЕПВО. Не е допустимо да се признават дисциплини и кредити, получени в по-ниско ниво от указаното чрез учебните планове и програми на ВСУ “Черноризец Храбър”.
  2. Изискване за качество: да се признават кредити и оценки по учебни дисциплини, преподавани от лица с академична квалификация не по-ниска от предвидената в НЕДИ. Недопустимо е признаването на кредити и оценки по учебни дисциплини, което би довело до нарушаване на изискванията на чл. 10, ал 1 и 2, на Стандартите за разработване, приемане, утвърждаване и актуализиране на учебна документация за ОКС „бакалавър“ и „магистър“ във ВСУ “Черноризец Храбър”.
  3. Изискване за съдържание: да се признават единствено кредити и оценки по учебни дисциплини със сходен тематичен обхват на съответната дисциплина от учебните планове на ВСУ “Черноризец Храбър”. Когато в академичната справка на кандидата за признаване няма данни за съответствие с това изискване, същото да се установява чрез анализ на информацията за изучаваната дисциплина в информационния пакет по ЕСТК на изпращащата институция.
  4. Изискване за обем на обучението: да се признават кредити и оценки по учебни дисциплини със сходни образователни кредити и хорариум на съответната дисциплина от учебните планове на ВСУ “Черноризец Храбър. Кредити и оценки по учебни дисциплини да се признават, ако хорариумът и кредитите на дисциплините са не по-малко от 80 % от предвидените в учебния план на дадената специалност. В случаите на преместване от задочно в редовно обучение във ВСУ “Черноризец Храбър” изискуемият хорариум на дисциплините се редуцират до 40% (т.е. 80% от половината от тези в редовно обучение) съобразно условията на чл. 6, ал. 2 от Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование в образователно-квалификационните степени "бакалавър", "магистър" и "специалист". При регулирани специалности се изисква 100% съответствие с НЕДИ по специалността и редуциране не е допустимо.
  5. В учебните програми на ВСУ “Черноризец Храбър” могат да се поставят и допълнителни условия за признаване на кредити.
 3. Ако изискванията на поне една от предходните точки не са изпълнени, както и при други съществени различия между данните от академичната справка и държавните изисквания за придобиване на висше образование, специализираните комисии следва да отказват признаването на кредити и оценки по учебни дисциплини.
 4. Отказът се мотивира, като в него може да се включи препоръка за възможните мерки, които лицето да предприеме, за да получи признаване на по-късен етап.
 5. При признаването на кредити и изпити, броят на присъдените кредити се приравнява към броя на кредитите по признатата учебна дисциплина от учебния план на специалността на ВСУ “Черноризец Храбър”.
 
Раздел IV. Ред и срокове на процедурата по присъждане на кредити и оценяване на придобити знания и умения в системата на продължаващото обучение по чл. 69 на Наредба № 1 за учебната дейност на ВСУ “Черноризец Храбър”.
 1. До 10.08 за зимен семестър и до 10.01 за летен семестър лицата, желаещи присъждане на кредити и оценяване на придобити знания и умения в системата на продължаващото обучение, подават лично или чрез упълномощено лице заявление по образец, към което представят оригинал на академична справка. Документите се подават в сектор “Студенти”, ако заявителят има студентски права, или в сектор “Образователен маркетинг и кандидатстудентски прием”, ако е кандидат студент. Във филиал Смолян изискваните документи се подават в канцеларията на филиала.
 2. Първична проверка и предоставяне на копие на отговарящите на изискванията документи на декана на факултета (директора на филиала): на следващия работен ден след изтичане на срока по т. 1 на настоящия раздел.
 3. Насочване на документите от декана на факултета (директора на филиала) към съответната специализирана комисия за решение по утвърдената електронна форма: на следващия работен ден.
 4. Секретарите на катедри подават информация в сектор “Планиране” за изготвяне на график на сертификационната сесия и изпращат по имейл изпитните програми и указания за провеждането на изпитите чл. 69, ал. 3 на Наредба № 1 за учебната дейност: десет работни дни.
 5. Специализираните комисии провеждат изпитите: не по-рано от 15 и не по-късно от 30 дни от изготвянето на графика и изпращането на изпитните програми.
 6. Председателите на специализираните комисии предават изпитните протоколи и нанасят кредитите и оценките на заявителите със студентски права: седемдневен срок след провеждане на изпита.
 7. При необходимост деканът на факултета (директорът на филиала) възлага изготвянето на приравнителен индивидуален план на звеното, водещо обучението по специалността: един работен ден след провеждане на изпита.
 8. Изготвяне и приемане на катедрен съвет (съвет на филиала) на приравнителните индивидуални планове: десет работни дни.
 9. Предоставяне от секретаря на катедрата на копия на документацията и приравнителните индивидуални планове на Фронт-офис: един работен ден.
 10. Кредити и оценки, присъдени в рамките на процедури за кандидатстване, прехвърляне или възстановяване във ВСУ “Черноризец Храбър”, се нанасят служебно от инспектор от сектор “Студенти” (секретаря на филиала): до четири работни дни след заповедта за записване на студента.
 
Раздел V. Условия и основания за признаване на периоди на обучение.
 1. За периоди на обучение се признават:
  1. учебен семестър – при признаване и/или присъждане на 30 кредита;
  2. учебна година – при признаване и/или присъждане на 60 кредита.
 2. Изискваният брой кредити може да е различен, ако в учебния план на специалността е предвиден по-голям брой кредити.
 3. Съобразно признатите периоди на обучение студентът се записва в съответния по учебен план курс на обучение. Сумата от признатите и оставащите периоди на обучение не може да е по-малка от изискваните от нормативната уредба минимални периоди на обучение.
 
Раздел VІ. Отговорности.
 1. При подаване на заявления по чл. 68 и чл. 69 на Наредба № 1 на учебната дейност заявителят подписва Декларация за съгласие за извършване на проверка на автентичността на приложените документи и поемане на отговорност за несъответствие.
 2. Фронт-офис (канцеларията на филиала) осъществява проверка на автентичността на приложените документи за признаване и присъждане на образователни кредити чрез писмено запитване до издалите ги институции. Запитването се изпраща по установените официални канали за комуникация в 7-дневен срок след изтичане на сроковете за подаване на заявленията.
 3. При констатирани несъответствия между декларираните и установени факти, Главният секретар на Университета следва да бъде информиран чрез докладна записка.
 4. Преписката по проверката, както и цялата документацията по признаване и присъждане на образователни кредити, се съхраняват в личното (студентското) дело на заявителя.
 

Правилата и процедурите за признаване на кредити и положени изпити в друго българско висше училище, присъждане на кредити и оценяване на придобити знания и умения в системата на продължаващото обучение и признаване на периоди на обучение са утвърдени със заповед на Ректора на ВСУ “Черноризец Храбър” 23/20.01.2021 г.
 
Със същата заповед е отменена Процедурата за кандидатстване, записване и обучение на студенти във ВСУ „Черноризец Храбър”, завършили професионални колежи и професионални гимназии, или притежаващи знания и умения от неформално и самостоятелно обучение от 20.03.2017 г.
 
По въпроси, които не са уредени в Наредба № 1 за учебната дейност и настоящите Правила и процедури, да се следват разпоредбите на Ръководство на потребителя на Европейската система за трансфер и натрупване на кредити (ЕСТК).