гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Такси Зимен Семестър - 2023/2024

 

Професионално направление Специалност Език на преподаване Семестриална такса
ред. зад. дист.
Факултет "Социални, стопански и компютърни науки"
3.7. Администрация и управление Европейска администрация и управление на проекти BG   1030  
Управление на международни бизнес проекти BG 1170 1030  
ENG 1540 1030  
Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса BG 1170 1030  
Управление на културния туризъм BG 1170 1030  
Инфраструктура на администрацията BG     1030
Мениджмънт и международен маркетинг BG     1030
Мениджмънт на спорта BG     1030
3.8. Икономика Предприемачество BG   1180  
Кръгова икономика BG   1180  
Финансов и банков мениджмънт и маркетинг BG 1030 1030 1030
ENG     1540
Международни финанси BG     1030
ENG     1540
Счетоводство и финансови отчети BG   1030  
Финансов одит BG   1030  
Данъчен и митнически контрол BG   1030  
4.6. Информатика и компютърни науки Дигитален маркетинг и уеб дизайн BG   1030 1030
Киберсигурност BG   1280  
Наука за данните (Data Science) ENG     1820
Софтуерно инженерство и мениджмънт BG     1030
Изкуствен интелект в здравеопазването (AI
in HealthCare) - /при положит.решение на
НАОА/
ENG 1900    
Компютърно моделирани съдебни
автотехнически експертизи - /при положит.
решение на НАОА/
BG   1280  
Юридически факултет
9.1. Национална сигурност Митническо разузнаване и разследване BG   1030  
Съдебни криминалистически експертизи BG   1030  
Съдебни икономически експертизи BG   1030  
Съдебни компютърно-технически експертизи BG   1030  
Съдебни пожаро-технически експертизи BG   1030  
Съдебни психологически експертизи BG   1030  
Съдебни строително-технически експертизи BG   1030  
Интелигентни системи за сигурност BG   1030  
3.2. Психология Психология и психопатология на развитието BG 1030    
Приложна психология BG 1030    
Психологично консултиране BG 1030    
Архитектурен факултет
5.7. Архитектура, строителство и геодезия ССС-Строителни конструкции BG   2000  
Водоснабдяване и канализация BG   2000  
Строителен инженеринг BG   1700  
Пожарна и аварийна безопасност BG   2000  
3D технологии за проектиране и производство BG    1400  
8.3. Музикално и танцово изкуство Сценични изкуства, мениджмънт и продуцентство BG   1300  
Филиал Смолян
3.7. Администрация и управление Европейска администрация - управление на публични проекти BG   1060  
3.8. Икономика Данъчен и митнически контрол BG   1060  
5.7. Архитектура, строителство и геодезия Водоснабдяване и канализация BG   2000  
9.1. Национална сигурност Съдебни криминалистически експертизи BG   1060  
  

ІІ. Такси за чуждестранни студенти от държави, извън Европейски съюз и ЕИП за учебната 2023/2024 година:
 
 
1. Семестриални такси за обучение:
 
1.1. За чуждестранни студенти от държави, извън Европейски съюз и ЕИП:
  • Магистър   - 1 650 евро
 
1.2.  Чужденци със статут на постоянно или дългосрочно пребиваване на територията на Република България, както и граждани на Република Северна Македония заплащат такси съгласно раздел I.
 
2. Такса за защита на дипломна работа и държавен изпит, включително за последващо явяване – 50 % от семестриалната такса за последния семестър на текущата учебна година.
           
          3. Годишна такса за обучение в подготвителен курс по езикова и специализирана подготовка на  чуждестранни студенти – 2 500 евро.
 
          4. Такса за явяване на изпит за установяване равнище на владеене на български език като чужд  и  английски език – 200 евро.
 
5. Курсове за обучение по чужд език (български, английски, руски) за чуждестранни граждани: 
 
  • Индивидуално обучение:
Минимален брой часове – 30                                                         
Цена – 14 евро / час (обучение извън сградата на ВСУ – 17 евро)
  • Обучение в група:
Минимален брой часове – 30
Група от 2 човека – 12 евро / час (обучение извън сградата на ВСУ – 16 евро)
Група от 3 човека –   10 евро / час (обучение извън сградата на ВСУ – 14 евро)
Група от 4 човека –   8 евро / час (обучение извън сградата на ВСУ – 12 евро)
 
6. При перспективни партньори и пазари могат да се договарят от Президента такси в различен размер от фиксираните в предходните точки.
 
7. При обучение на студенти по Споразумение за партньорство, таксите се определят след съгласуване с партньора.
 
 
ІІІ.  Такси за изпити и дипломиране за учебната 2023/2024 година:
 
ИЗПИТИ СУМА
Издаване на индивидуален протокол за явяване на изпит 50 лв.
Приравнителен изпит – за един кредит:
    - български и чуждестранни студенти от Европейски съюз и ЕИП
    - чуждестранни студенти от държави, извън Европейски съюз и ЕИП
 
35 лв.
 
35 евро
Такса за защита на дипломна работа и държавен изпит, включително за последващо явяване 50 % от семестриалната такса на последния семестър
Такса за явяване на Държавна клаузура на студентите от специалност „Архитектура“ 350 лв.
Такса за явяване на защита на дипломна работа на студентите от специалност „Архитектура“ 550 лв.
Такса за държавен изпит по чужд език 200 лв.
Сертифициране на знания по дисциплина или части от нея 50 лв.
Такса за явяване на изпит за установяване равнище на владеене на български език като чужд и английски език за български граждани и граждани на ЕС и ЕИП 150 лв.
Сертификатен изпит за равнище на владеене на чужд език (за студенти) 150 лв.
Сертификатен изпит за равнище на владеене на чужд език (за преподаватели) 150 лв.

 
ІV.  Такси за административни услуги за учебната 2023/2024 година:

 
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ СУМА
Издаване на дубликат на:  
        - фактура 20 лв.
        - студентска книжка 60 лв.
        - сертификат за равнище на владеене на чужд език 60 лв.
        - диплома
        - европейско дипломно приложение
200 лв.
150 лв.
        - свидетелство за професионална квалификация 150 лв.
        - удостоверение за допълнително обучение или специализация 60 лв.
        - свидетелство за завършен подготвителен курс за специализирана и езикова подготовка по български език за чужденци 60 лв.
        - сертификат от курс за допълнително обучение 60 лв.
Издаване на диплома преди официалната дата за връчване на дипломите   300 лв.
Издаване на академична справка  (до 3 дни) 120 лв.
Издаване на академична справка 60 лв.
Издаване на академична справка с цел продължаване на обучението в друго висше  училище Без такса
Издаване на уверения на студенти в първи курс Без такса
Издаване на различни видове документи – уверения и служебни бележки, удостоверяващи студентското положение на лицето 10 лв.
Издаване на различни видове документи – уверения и служебни бележки, удостоверяващи студентското положение на лицето с цел продължаване на обучението в друго висше училище Без такса
Издаване на различни видове документи на чужд език –служебни бележки и други 50 лв.
Преместване от една в друга специалност 100 лв.
Преместване от една в друга форма на обучение 90 лв.
Прекъсване по желание 30 лв.
Напускане на студент по негово желание:  
    - след приключване на учебната година 30 лв.
    - преди края на учебната година 300 лв.
Повторно активиране на курс в дистанционно обучение 30 лв.
Изготвяне на проект за приравнителен план на база представени документи 150 лв.
Изготвяне на проект на индивидуален план за ускорено обучение 150 лв.
Изготвяне на заверени копия от учебна документация за представяне пред институция 200 лв.
Експресно издаване на сертификат за равнище на владеене на чужд език  (до 3 дни) 50 лв.
Издаване на сертификат на ВСУ за равнище на владеене на чужд език  (превод на чужд език) 30 лв.
 
 

V. Административни такси за кандидатстудентски прием за учебната 2023/2024 година:
 
КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ПРИЕМ СУМА
1. Такси за български граждани и граждани на ЕС и ЕИП
Обработка на документи 30 лв.
Кандидатстване с оценка от:
  • кандидатстудентски изпит, положен във ВСУ
  • кандидатстудентски изпит, положен в друго ВУ
  • държавен зрелостен изпит
  • дипломен проект
  • сертификат за чужд език и/или компютърни умения
47 лв.
2. Такси за граждани на държави извън ЕС
Обработка на документи на студенти, кандидатстващи за специалности в ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър” (след завършено средно образование) 60 евро
Обработка на документи на студенти, кандидатстващи за специалности в ОКС „Магистър” (след завършено висше образование) 85 евро
3. Други административни такси
Признаване на придобито висше образование или завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища с цел продължаване на обучението във ВСУ 130 лв.
Признаване на придобито средно образование в чуждестранно средно училище с цел продължаване на обучението във ВСУ 40 лв.
Издаване на документ за резултатите от кандидатстудентски изпит 120 лв.
 

VI. Обезщетения и неустойки за учебната 2023/2024 година:
 
  1. При неспазване на сроковете за заплащане на семестриални такси за обучение се дължи обезщетение за забава в размер на законната лихва за всеки просрочен ден.
  2. При преместване на студент от ВСУ“Черноризец Храбър“ в друго висше училище, през периода от 01.07. - 31.12.  (съгласно чл.57, ал.3а от Наредба № 1 за учебната дейност), се дължи неустойка в размер на 100 % от семестриалната такса.
 

 

Такси за обучение и дипломиране може да се заплащат само по банков път по следните начини:
 

1.Чрез вносна бележка по банкова сметка в ТБ „Централна кооперативна банка“ АД:
 
Получател: ВСУ „Черноризец Храбър“
BIC: CECBBGSF
IBAN код: BG20CECB979010A3494100 – в лева
IBAN код: BG34CECB979014A3494100 – в евро (за чуждестранни студенти)
IBAN код: BG90CECB979010A3494101– в лева (за студенти от Филиал Смолян)

 
На вносната бележка задължително трябва да бъдат написани следните данни за издаване на фактура:
име, презиме, фамилия на студента; 
ЕГН на студента; 
специалност; 
семестър; 
редовно, задочно или дистанционно обучение.
 
Забележка: Когато вносителят е друго лице, задължително се изписват имената на студента, за когото се отнася плащането.
 
2.Чрез ПОС терминално устройство – ВСУ, стая 110 Каса
 
 

Получаване на фактури

Получаване нафактури - стая № 110 – касата на ВСУ
Работно време: понеделник - петък
от 8:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:30 ч.