гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Такси Летен Семестър - 2022/2023

За Учебната 2022/2023 година

 Семестриални такси за обучение в първи курс в ОКС„Магистър“ след висше образование за летен семестър на учебната 2022/2023 година:

 
Професионално направление Специалност Език на преподаване Семестриална такса
ред. зад. дист.
Факултет "Международна икономика и администрация"
3.7. Администрация и управление Европейска администрация и управление на проекти BG   990  
Управление на международни бизнес проекти BG 1110 990  
ENG 1470 990  
Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса BG 1110 990  
Управление на културния туризъм BG 1110 990  
Инфраструктура на администрацията BG     990
Мениджмънт и международен маркетинг BG     990
Мениджмънт на спорта BG   990  
3.8. Икономика Предприемачество BG   1120  
Кръгова икономика BG   1120  
Финансов и банков мениджмънт и маркетинг BG 990 990 990
ENG     1470
Международни финанси BG     990
ENG     1470
Счетоводство и финансови отчети BG   990  
Финансов одит BG   990  
Данъчен и митнически контрол BG   990  
4.6. Информатика и компютърни науки Дигитален маркетинг и уеб дизайн BG   990 990
Киберсигурност BG   1220  
Наука за данните (Data Science) ENG     1730
Софтуерно инженерство и мениджмънт ENG     1730
Юридически факултет
9.1. Национална сигурност Митническо разузнаване и разследване BG   990  
Съдебни криминалистически експертизи BG   990  
Съдебни икономически експертизи BG   990  
Съдебни компютърно-технически експертизи BG   990  
Съдебни пожаро-технически експертизи BG   990  
Съдебни психологически експертизи BG   990  
Съдебни строително-технически експертизи BG   990  
Интелигентни системи за сигурност BG   990  
Международно право и сигурност BG   990  
RU   1960  
ENG   1960  
3.2. Психология Психология и психопатология на развитието BG 990    
Приложна психология BG 990    
Психологично консултиране BG 990    
Архитектурен факултет
5.7. Архитектура, строителство и геодезия Строителни конструкции / ССС-Строителни конструкции BG   2000  
Водоснабдяване и канализация BG   2000  
Строителен инженеринг BG   1700  
Пожарна и аварийна безопасност на сгради и съоръжения/ Пожарна и аварийна безопасност BG   2000  
Екотехнологични системи в индустрията BG    700  
3D технологии за проектиране и производство BG    700  
8.2. Изобразително изкуство Дизайнерски практики в модната индустрия BG 1650 1500  
8.3. Музикално и танцово изкуство Сценични изкуства, мениджмънт и продуцентство BG   1270  
Филиал Смолян
3.7. Администрация и управление Европейска администрация - управление на публични проекти BG   1010  
3.8. Икономика Данъчен и митнически контрол BG   1010  
5.7. Архитектура, строителство и геодезия Водоснабдяване и канализация BG   2000  
9.1. Национална сигурност Съдебни криминалистически експертизи BG   1010  
  

ІІ. Такси за чуждестранни студенти от държави, извън Европейски съюз и ЕИП за учебната 2022/2023 година:
 
 
1. Семестриални такси за обучение:
 
1.1. За чуждестранни студенти от държави, извън Европейски съюз и ЕИП:
 • Магистър   - 1 650 евро
 
1.2.  Чужденци със статут на постоянно или дългосрочно пребиваване на територията на Република България, както и граждани на Република Северна Македония заплащат такси съгласно раздел I.
 
2. Такса за защита на дипломна работа и държавен изпит, включително за последващо явяване – 50 % от семестриалната такса на последния семестър.
           
          3. Годишна такса за обучение в подготвителен курс по езикова и специализирана подготовка на  чуждестранни студенти – 2 400 евро.
 
          4. Такса за явяване на изпит за установяване равнище на владеене на български език като чужд  и  английски език – 200 евро.
 
5. Курсове за обучение по чужд език (български, английски, руски) за чуждестранни граждани: 
 
 • Индивидуално обучение:
Минимален брой часове – 30                                                         
Цена – 12 евро / час (обучение извън сградата на ВСУ – 15 евро)
 • Обучение в група:
Минимален брой часове – 30
Група от 2 човека – 10 евро / час (обучение извън сградата на ВСУ – 14 евро)
Група от 3 човека –   8 евро / час (обучение извън сградата на ВСУ – 12 евро)
Група от 4 човека –   6 евро / час (обучение извън сградата на ВСУ – 10 евро)
 
6. При перспективни партньори и пазари могат да се договарят от Президента такси в различен размер от фиксираните в предходните точки.
 
7. При обучение на студенти по Споразумение за партньорство, таксите се определят след съгласуване с партньора.
 
 
ІІІ.  Такси за изпити и дипломиране за учебната 2022/2023 година:
 
ИЗПИТИ СУМА
Издаване на индивидуален протокол за явяване на изпит 50 лв.
Приравнителен изпит – за един кредит:
    - български и чуждестранни студенти от Европейски съюз и ЕИП
    - чуждестранни студенти от държави, извън Европейски съюз и ЕИП
 
35 лв.
 
35 евро
Такса за защита на дипломна работа и държавен изпит, включително за последващо явяване 50 % от семестриалната такса на последния семестър
Такса за всяко следващо явяване на Държавна клаузура на студентите от специалност „Архитектура“, получили слаби оценки 280 лв.
Такса за държавен изпит по чужд език 200 лв.
Сертифициране на знания по дисциплина или части от нея 50 лв.
Сертификатен изпит за равнище на владеене на чужд език (за студенти) 100 лв.
Сертификатен изпит за равнище на владеене на чужд език (за преподаватели) 150 лв.

 
ІV.  Такси за административни услуги за учебната 2022/2023 година:

 
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ СУМА
Издаване на дубликат на:  
        - фактура 20 лв.
        - студентска книжка 60 лв.
        - сертификат за равнище на владеене на чужд език 60 лв.
        - диплома
        - европейско дипломно приложение
200 лв.
150 лв.
        - свидетелство за професионална квалификация 150 лв.
        - удостоверение за допълнително обучение или специализация 60 лв.
        - свидетелство за завършен подготвителен курс за специализирана и езикова подготовка по български език за чужденци 60 лв.
        - сертификат от курс за допълнително обучение 60 лв.
Издаване на диплома преди официалната дата за връчване на дипломите  (след получаване на холограмни стикери) 300 лв.
Издаване на академична справка  (до 3 дни) 120 лв.
Издаване на академична справка 60 лв.
Издаване на академична справка с цел продължаване на обучението в друго висше  училище Без такса
Издаване на уверения на студенти в първи курс Без такса
Издаване на различни видове документи – уверения и служебни бележки, удостоверяващи студентското положение на лицето 10 лв.
Издаване на различни видове документи – уверения и служебни бележки, удостоверяващи студентското положение на лицето с цел продължаване на обучението в друго висше училище Без такса
Издаване на различни видове документи на чужд език –служебни бележки и други 50 лв.
Преместване от една в друга специалност 100 лв.
Преместване от една в друга форма на обучение 90 лв.
Прекъсване по желание 30 лв.
Напускане на студент по негово желание:  
    - след приключване на учебната година 30 лв.
    - преди края на учебната година 300 лв.
Повторно активиране на курс в дистанционно обучение 30 лв.
Изготвяне на проект за приравнителен план на база представени документи 150 лв.
Изготвяне на проект на индивидуален план за ускорено обучение 150 лв.
Изготвяне на заверени копия от учебна документация за представяне пред институция 200 лв.
Експресно издаване на сертификат за равнище на владеене на чужд език  (до 3 дни) 50 лв.
Издаване на сертификат на ВСУ за равнище на владеене на чужд език  (превод на чужд език) 30 лв.
 
 

V. Административни такси за кандидатстудентски прием за учебната 2022/2023 година:
 
КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ПРИЕМ СУМА
1. Такси за български граждани и граждани на ЕС и ЕИП
Обработка на документи 30 лв.
Кандидатстване с оценка от:
 • кандидатстудентски изпит, положен във ВСУ
 • кандидатстудентски изпит, положен в друго ВУ
 • държавен зрелостен изпит
 • дипломен проект
 • сертификат за чужд език и/или компютърни умения
47 лв.
2. Такси за граждани на държави извън ЕС
Обработка на документи на студенти, кандидатстващи за специалности в ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър” (след завършено средно образование) 60 евро
Обработка на документи на студенти, кандидатстващи за специалности в ОКС „Магистър” (след завършено висше образование) 85 евро
3. Други административни такси
Признаване на придобито висше образование или завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища с цел продължаване на обучението във ВСУ 130 лв.
Издаване на документ за резултатите от кандидатстудентски изпит 120 лв.
Сертифициране на знания по дисциплина или части от нея 50 лв.
 
 

VI. Обезщетения и неустойки за учебната 2022/2023 година:

1. При неспазване на сроковете за заплащане на семестриални такси за обучение се дължи обезщетение за забава в размер на законната лихва за всеки просрочен ден.


2. При преместване на студент от ВСУ“Черноризец Храбър“ в друго висше училище се дължи неустойка в размер на 100 % от семестриалната такса.
 

 

 

Таксите се заплащат в университета в офиса на ТБ „Централна кооперативна банка“ АД или по банков път на следните банкови сметки:

 1. ТБ „Централна кооперативна банка“ АД
  BIC: CECBBGSF
  IBAN код: BG20CECB979010A3494100 – в лева;
  IBAN код: BG34CECB979014A3494100 – в евро (за чуждестранни студенти)
 2. За студенти от Филиал Смолян:
  ТБ „Централна кооперативна банка“ АД
  BIC: CECBBGSF
  IBAN код: BG90CECB979010A3494101 – в лева;
 

Получаване на фактури

Получаване нафактури - стая № 110 – касата на ВСУ
Работно време: понеделник - петък
от 8:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:30 ч.