гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Такси Летен Семестър - 2023/2024

Семестриални такси за обучение в ОКС „Магистър“ след висше образование 

за летен семестър на учебната 2023/2024 година 

 

 

ПН

Специалност

Език на преподаване

Семестриална такса (лв)

ред.

зад.

дист.

Факултет "Социални, стопански и компютърни науки"

3.2. 

Психология и психопатология на развитието

BG

1240

 

 

Приложна психология

BG

1240

 

 

Психологично консултиране

BG

1240

 

 

3.7. 

Европейска администрация и управление на проекти

BG

 

1240

 

Управление на международни бизнес проекти

BG

1400

1240

 

ENG

1850

1240

 

Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса

BG

1400

1240

 

Управление на културния туризъм

BG

1400

1240

 

Инфраструктура на администрацията

BG

 

 

1240

Мениджмънт и международен маркетинг

BG

 

 

1240

3.8. 

Предприемачество

BG

 

1420

 

Кръгова икономика

BG

 

1420

 

Финансов и банков мениджмънт и маркетинг

BG

1240

1240

1240

ENG

 

 

1850

Международни финанси

BG

 

 

1240

ENG

 

 

1850

Счетоводство и финансови отчети

BG

 

1240

 

Финансов одит

BG

 

1240

 

Данъчен и митнически контрол

BG

 

1240

 

4.6. 

Дигитален маркетинг и уеб дизайн

BG

 

1240

1240

Киберсигурност

BG

 

1540

 

Наука за данните (Data Science)

ENG

 

 

2180

Софтуерно инженерство и мениджмънт

BG

 

 

1240

Юридически факултет

9.1. 

Митническо разузнаване и разследване

BG

 

1240

 

Съдебни криминалистически експертизи

BG

 

1240

 

Съдебни икономически експертизи

BG

 

1240

 

Съдебни компютърно-технически експертизи

BG

 

1240

 

Съдебни пожаротехнически експертизи

BG

 

1240

 

Съдебни психологически експертизи

BG

 

1240

 

Съдебни строително-технически експертизи

BG

 

1240

 

Интелигентни системи за сигурност

BG

 

1240

 

Архитектурен факултет

5.7. 

ССС-Строителни конструкции

BG

 

2000

 

Водоснабдяване и канализация

BG

 

2000

 

Строителен инженеринг

BG

 

1900

 

Пожарна и аварийна безопасност

BG

 

2000

 

3D технологии за проектиране и производство 

BG

 

1400

 

8.2. 

Дизайнерски практики в модната индустрия

BG

 

1800

 

8.3. 

Сценични изкуства, мениджмънт и продуцентство

BG

 

1560

 

Филиал Смолян

3.7.

Европейска администрация - управление на публични проекти

BG

 

1390

 

3.8. 

Данъчен и митнически контрол

BG

 

1390

 

5.7. 

Водоснабдяване и канализация

BG

 

2400

 

9.1. 

Съдебни криминалистически експертизи

BG

 

1390

 


 

ІІ. Такси за чуждестранни студенти от държави извън Европейски съюз и ЕИП, за учебната 2023/2024 година:

 
 1. Семестриални такси за обучение за летен семестър на учебната 2023/2024 година:
 

1.1. За чуждестранни студенти от държави, извън Европейски съюз и ЕИП:

 • Бакалавър - 1600 евро
 • Магистър  - 1800 евро
 

За студенти, обучаващи се в специалност „Строително инженерство“, ОКС „Бакалавър“ – 1800 евро.

За студенти, приети в първи курс, първи семестър в специалност „Международен бизнес“ и „Информатика и компютърни науки“– 1450 евро.

 

1.2.  Чужденци със статут на постоянно или дългосрочно пребиваване на територията на Република България, както и граждани на Република Северна Македония заплащат такси съгласно раздел I.

 

2. Такса за защита на дипломна работа и държавен изпит, включително за последващо явяване – 50 % от семестриалната такса за последния семестър на текущата учебна година.

 

3. Годишна такса за обучение в подготвителен курс по езикова и специализирана подготовка на  чуждестранни студенти – 2 500 евро.

 

4. Такса за явяване на изпит за установяване равнище на владеене на английски език или български език като чужд – 240 евро.

 

5. Курсове за обучение по чужд език (български, английски, руски) за чуждестранни граждани:  

    Индивидуално обучение: 

Такса – 16 евро/учебен час (обучение извън сградата на ВСУ или дистанционно –19 евро/учебен час)

    Обучение в група:

Група от 2 човека – 14 евро/учебен час (обучение извън сградата на ВСУ или дистанционно – 18 евро/учебен час)

Група от 3 човека –  12 евро/учебен час (обучение извън сградата на ВСУ или дистанционно – 16 евро/учебен час)

Група от 4 човека – 10 евро/учебен час (обучение извън сградата на ВСУ или дистанционно – 14 евро/учебен час)

 

6. При перспективни партньори и пазари могат да се договарят от Президента такси в различен размер от фиксираните в предходните точки.

 

7. При обучение на студенти по Споразумение за партньорство, таксите се определят след съгласуване с партньора.

 

 

ІІІ. Такси за изпити и дипломиране през летен семестър на учебната 2023/2024 година:

 

ИЗПИТИ

СУМА

Издаване на индивидуален протокол за явяване на изпит

50 лв.

Приравнителен изпит – за един кредит:

    - български и чуждестранни студенти от ЕС и ЕИП 

    - чуждестранни студенти от държави, извън ЕС и ЕИП 

 

35 лв.

35 евро

Такса за защита на дипломна работа и държавен изпит, включително за последващо явяване

(с изключение на специалност „Архитектура“)

50 % от семестриалната такса за последния семестър на текущата учебна година

Такса за явяване на Държавна клаузура на студентите от специалност „Архитектура“

400 лв.

Такса за явяване на защита на дипломна работа на студентите от специалност „Архитектура“

600 лв.

Такса за държавен изпит по чужд език 

200 лв. 

Сертифициране на знания по дисциплина или части от нея

50 лв.

Такса за явяване на изпит за установяване  равнище на владеене на английски език или български език като чужд   за граждани на страни в ЕС и ЕИП

180 лв.

Сертификатен изпит за равнище на владеене на чужд език  (за студенти и преподаватели)

150 лв.

 

 

 

ІV. Такси за административни услуги за учебната 2023/2024 година

Административни услуги

Сума

Издаване на дубликат на:

 

- фактура

20 лв.

- студентска книжка

60 лв.

- сертификат за равнище на владеене на чужд език

60 лв.

- диплома

200 лв.

- европейско дипломно приложение

150 лв.

- свидетелство за професионална квалификация

150 лв.

- удостоверение за допълнително обучение или специализация

60 лв.

- свидетелство за завършен подготвителен курс за специализирана и езикова подготовка по български език за чужденци

60 лв.

- сертификат от курс за допълнително обучение

60 лв.

Издаване на диплома преди официалната дата за връчване на дипломите 

300 лв.

Издаване на академична справка (до 3 дни)

120 лв.

Издаване на академична справка

60 лв.

Издаване на академична справка с цел продължаване на обучението в друго висше  училище

Без такса

Издаване на уверения на студенти в първи курс

Без такса

Издаване на различни видове документи – уверения и служебни бележки, удостоверяващи студентското положение на лицето

10 лв.

Издаване на различни видове документи – уверения и служебни бележки, удостоверяващи студентското положение на лицето с цел продължаване на обучението в друго висше училище

Без такса

Издаване на различни видове документи на чужд език – служебни бележки и други

50 лв.

Преместване от една в друга специалност

100 лв.

Преместване от една в друга форма на обучение

90 лв.

Прекъсване по желание

30 лв.

Напускане на студент по негово желание:

 

- след приключване на учебната година

30 лв.

- преди края на учебната година

300 лв.

Повторно активиране на курс в дистанционно обучение

30 лв.

Изготвяне на проект за приравнителен план на база представени документи

150 лв.

Изготвяне на проект на индивидуален план за ускорено обучение

150 лв.

Изготвяне на заверени копия от учебна документация за представяне пред институция

200 лв.

Експресно издаване на сертификат за равнище на владеене на чужд език (до 3 дни)

50 лв.

Издаване на сертификат на ВСУ за равнище на владеене на чужд език (превод на чужд език)

30 лв.

   

V. Административни такси за кандидатстудентски прием за учебната 2023/2024 година

Кандидатстудентски прием

Сума

1. Такси за български граждани и граждани на ЕС и ЕИП

Обработка на документи

30 лв.

Кандидатстване с оценка от:

 • кандидатстудентски изпит, положен във ВСУ
 • кандидатстудентски изпит, положен в друго ВУ
 • държавен зрелостен изпит
 • дипломен проект
 • сертификат за чужд език и/или компютърни умения

47 лв.

2. Такси за граждани на държави извън ЕС

Обработка на документи на студенти, кандидатстващи за специалности в ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър” (след завършено средно образование)

60 евро

Обработка на документи на студенти, кандидатстващи за специалности в ОКС „Магистър” (след завършено висше образование)

85 евро

3. Други административни такси

Признаване на придобито висше образование или завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища с цел продължаване на обучението във ВСУ

130 лв.

Признаване на придобито средно образование в чуждестранно средно училище с цел продължаване на обучението във ВСУ

40 лв.

Издаване на документ за резултатите от кандидатстудентски изпит

120 лв.

   
 

VІ. Обезщетения и неустойки за учебната 2023/2024 година:

 

 1. При неспазване на сроковете за заплащане на семестриални такси за обучение се дължи обезщетение за забава в размер на законната лихва за всеки просрочен ден.
 2. При преместване на студент от ВСУ “Черноризец Храбър“ в друго висше училище, през периода
  от 01.07. - 31.12. (съгласно чл.57, ал.3а от Наредба № 1 за учебната дейност),
  се дължи неустойка в размер на 100 % от семестриалната такса.
 


 

Такси за обучение и дипломиране може да се заплащат само по банков път по следните начини:
 

1.Чрез вносна бележка по банкова сметка в ТБ „Централна кооперативна банка“ АД:
 
Получател: ВСУ „Черноризец Храбър“
BIC: CECBBGSF
IBAN код: BG20CECB979010A3494100 – в лева
IBAN код: BG34CECB979014A3494100 – в евро (за чуждестранни студенти)
IBAN код: BG90CECB979010A3494101– в лева (за студенти от Филиал Смолян)

 
На вносната бележка задължително трябва да бъдат написани следните данни за издаване на фактура:
име, презиме, фамилия на студента; 
ЕГН на студента; 
специалност; 
семестър; 
редовно, задочно или дистанционно обучение.
 
Забележка: Когато вносителят е друго лице, задължително се изписват имената на студента, за когото се отнася плащането.
 
2.Чрез ПОС терминално устройство – ВСУ, стая 110 Каса
 
 

Получаване на фактури

Получаване нафактури - стая № 110 – касата на ВСУ
Работно време: понеделник - петък
от 8:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:30 ч.