гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Такси

 

І. Семестриални такси за обучение на български и чуждестранни студенти от Европейски съюз и ЕИП през учебната 2019/2020 година:
 
 

ПН СПЕЦИАЛНОСТ І курс ІІ курс ІІІ курс  ІV курс V и VІ  курс
ред. зад. ред. зад. ред. зад. ред. зад. ред. зад.
3.2 Психология 1200 960 1200 960 1200 960 1200 960 - 960
3.3 ПН "Политически науки" 1300 - 1300 - - - - - - -
Международни отношения - - - - 1300 - - - - -
Международни отношения и право - - - - - - 1260 - - -
3.6 Право 1300 1080 1300 1080 1300 1080 1300 1080 1300 1080
3.7 ПН "Администрация и управление" 1200 960 1200 960 - - - - - -
Бизнес администрация и мениджмънт - - - - 1200 960 1200 960 - 960
Публична администрация и мениджмънт - - - - 1200 960 1200 960 - 960
Международен публичен и бизнес мениджмънт - - - 960 - 960 - 960 - 960
ПН СПЕЦИАЛНОСТ І курс ІІ курс ІІІ курс  ІV курс V и VІ  курс
ред. зад. ред. зад. ред. зад. ред. зад. ред. зад.
3.8 ПН "Икономика" 1200 960 1200 960 - - - - - -
Финанси и счетоводство - - - - - 960 - 960 - -
Международни икономически отношения - - - - - 960 - 960 - -
Международен бизнес на АЕ 1700 - 1700 - 1700 - - - - -
Финанси на АЕ - - - - 1700 - - - - -
4.6 Информатика и компютърни науки 1300 1050 1300 1050 1200 960 1200 960 - -
5.7 Архитектура 1920 - 1920 - 1920 - 1920 - 1920 -
Дизайн 1420 1150 1420 1150 1420 1150 1420 - - -
Строителство на сгради и съоръжения 1500 1250 1500 1250 1440 1170 1440 1170 - 1170
ПБЗН 1400 1150 1400 1150 1200 960 1200 960 - 960
5.8 ПН "Изобразително изкуство" 1200 1200 1200 1200 - - - - - -
Моден дизайн - - - - 1200 1200 - - - -
Мода и мениджмънт в модата - - - - - - 1200 - - -
8.3 ПН "Музикално и танцово изкуство" 1200 960 1200 960 - - - - - -
Хореография - - - - 1200 960 1200 960 - -
9.1 ПН "Национална сигурност" 1200 960 1200 960 - - - - - -
Защита на националната сигурност - - - - 1200 960 1200 960 - 960
ППООР - - - - 1200 960 1200 960 - 960
 
 
Семестриална такса за дистанционно обучение за учебната  2019/2020  година – в размер на 1 080 лв.
 
 
 
Семестриални такси за обучение на чужд език:
 
 1. За студенти, включени в програми, провеждащи обучението на чужд език, в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, таксата за обучение е:  семестриална такса + 1/2 семестриална такса.
 2. За студенти, включени в индивидуални програми, провеждащи обучението на чужд език, в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, таксата за обучение е:
 • ОКС „Бакалавър“ - 1 500 евро;
 • ОКС „Магистър“  - 1 900 евро.
 
Срокове за заплащане на семестриални такси за обучение
през учебната 2019/2020 година:
 
 
I възможност: Еднократно, в пълен размер:
- задочно обучение – до края на очните занятия
- редовно обучение – до един месец след започване на учебни занятия
- дистанционно обучение – до един месец след започване на учебни занятия
 
Изключение: При еднократно плащане на пълен размер на семестриалната такса за първи курс, първи семестър  в ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър” след завършено средно образование, се ползва отстъпка в размер на 5 %  в срок до 31.08.2019г.
 
II възможност: На отделни вноски, при заявено желание от студентите чрез подадено заявление, одобрено от Декан/ Директор Филиал, по следния график:
 
1. За студенти в първи курс в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение:
 
1.1.Зимен семестър:
I вноска – една минимална работна заплата – при записване за първи курс
II вноска  – 50 %  от остатъка – в срок до 01.11.2019 г.
III вноска – доплащане до пълния размер на семестриалната такса – в срок до 10.12.2019 г.
 
1.2. Летен семестър:
I вноска  – 50 %  – в срок до 10.04.2020 г.
II вноска – 50 %  – в срок до 10.05.2020 г.
 
2. За студенти след първи курс в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение:
 
2.1. Зимен семестър:
I вноска  – 50 %  – в срок до 01.11.2019 г.
II вноска – 50 %  – в срок до 10.12.2019 г.
 
2.2. Летен семестър:
I вноска  – 50 %  – в срок до 10.04.2020 г.
II вноска – 50 %  – в срок до 10.05.2020 г.
 
 
За неспазване на посочените срокове се дължи обезщетение за забава в размер на законната лихва за всеки просрочен ден.
 
При невнесена в посочените срокове такса за дистанционна форма за обучение, административно се прекъсва достъпа на студентите до сайта за дистанционно обучение.
 
ІІ. Такси за чуждестранни студенти от държави, извън Европейски съюз и ЕИП за учебната 2019/2020 година:
 
1. Семестриални такси за обучение:
 
1.1. За чуждестранни студенти от държави, извън Европейски съюз и ЕИП:
 
Бакалавър:
 • редовно обучение               - 1 800 евро
 • задочно обучение               - 1 500 евро
 • дистанционно обучение     - 1 800 евро
 
Магистър                                     - 2 300 евро
                  
1.2. За чуждестранни студенти, включени в програми, провеждащи обучението на чужд език – семестриална такса + 500 евро за всяка програма.
1.3.  Чужденци със статут на постоянно или дългосрочно пребиваване на територията на Република България, както и граждани на Република Северна Македония заплащат такси съгласно раздел I.
 
2. Такса за защита на дипломна работа и държавен изпит, включително за последващо явяване – 50 % от семестриалната такса на последния семестър.
           
          3. Годишна такса за обучение в подготвителен курс по езикова и специализирана подготовка на  чуждестранни студенти – 2 400 евро.
 
          4. Такса за явяване на изпит за установяване равнище на владеене на български език като чужд  и  английски език – 200 евро.
                  
          5. Курсове за обучение по чужд език (български, английски, руски) за чуждестранни граждани: 
 
 • Индивидуално обучение:
Минимален брой часове – 30                                                         
Цена – 12 евро / час (обучение извън сградата на ВСУ – 15 евро)
 
 • Обучение в група:
Минимален брой часове – 30
Група от 2 човека – 10 евро / час (обучение извън сградата на ВСУ – 14 евро)
Група от 3 човека –   8 евро / час (обучение извън сградата на ВСУ – 12 евро)
Група от 4 човека –   6 евро / час (обучение извън сградата на ВСУ – 10 евро)
 
 
ІІІ.  Такси за изпити и дипломиране за учебната 2019/2020 г.
 
 
ИЗПИТИ СУМА
Издаване на индивидуален протокол за явяване на изпит 25 лв.
Приравнителен изпит – за един кредит:
    - български и чуждестранни студенти от Европейски съюз и ЕИП
    - чуждестранни студенти от държави, извън Европейски съюз и ЕИП
 
35 лв.
 
35 евро
Такса за защита на дипломна работа и държавен изпит, включително за последващо явяване 50 % от семестриалната такса на последния семестър
Такса за всяко следващо явяване на Държавна клаузура на студентите от специалност „Архитектура“, получили слаби оценки 280 лв.
Такса за държавен изпит по чужд език 200 лв.
Сертифициране на знания по дисциплина или части от нея 50 лв.
Сертификатен изпит за равнище на владеене на чужд език (за студенти) 100 лв.
Сертификатен изпит за равнище на владеене на чужд език (за преподаватели) 150 лв.
 
 
ІV.  Такси за административни услуги за учебната 2019/2020 г.
 
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ СУМА
Издаване на дубликат на:  
        - фактура 20 лв.
        - студентска книжка 50 лв.
        - сертификат за равнище на владеене на чужд език 50 лв.
        - диплома
        - европейско дипломно приложение
200 лв.
100 лв.
        - свидетелство за професионална квалификация 100 лв.
        - удостоверение за допълнително обучение или специализация 50 лв.
        - свидетелство за завършен подготвителен курс за специализирана и езикова подготовка по български език за чужденци 50 лв.
        - сертификат от курс за допълнително обучение 50 лв.
Издаване на диплома преди официалната дата за връчване на дипломите (след получаване на холограмни стикери) 200 лв.
Издаване на академична справка (до 3 дни) 100 лв.
Издаване на академична справка 50 лв.
Издаване на академична справка, преведена на чужд език 90 лв.
Издаване на академична справка, преведена на чужд език на лица, завършили ВСУ 150 лв.
Издаване на различни видове документи - уверения, служебни бележки, удостоверяващи студентското положение на лицето 8 лв.
Издаване на различни видове документи на чужд език - уверения, служебни бележки, удостоверяващи студентското положение на лицето 40 лв.
Преместване от една в друга специалност 100 лв.
Преместване от една в друга форма на обучение 90 лв.
Преместване от друго ВУ във ВСУ 200 лв.
Преместване от ВСУ в друго ВУ 100 % семестр.такса
Прекъсване по желание 30 лв.
Отписване на студент по негово желание:  
    - след приключване на учебната година 30 лв.
    - преди края на семестър 300 лв.
Възстановяване на студентски права:  
    - след прекъсване по желание 80 лв.
    - след административно прекъсване 120 лв.
Повторно активиране на курс в дистанционно обучение 30 лв.
Изготвяне на проект за приравнителен план на база представени документи 100 лв.
Изготвяне на проект на индивидуален план за ускорено обучение 100 лв.
Изготвяне на заверени копия от учебна документация за представяне пред институция 200 лв.
Експресно издаване на сертификат за равнище на владеене на чужд език (до 3 дни) 50 лв.
Издаване на Сертификат на ВСУ за равнище на владеене на чужд език (превод на чужд език) 30 лв.

      


За неспазване на посочените срокове се дължи обезщетение за забава в размер на законната лихва за всеки просрочен ден.

При невнесена в посочените срокове такса за дистанционна форма за обучение, административно се прекъсва достъпа на студентите до сайта за дистанционно обучение.

 

 

 

Таксите се заплащат в университета в офиса на ТБ „Общинска банка“ АД или по банков път на следните банкови сметки:

 1. ТБ „Общинска банка“ АД 
  BIC: SOMBBGSF
  IBAN код: BG40SOMB91301016075801 – в лева;
  IBAN код: BG22SOMB91301416075801 – в евро (за чуждестранни студенти)
 2. За студенти от Филиал Смолян:
  ТБ "УниКредит Булбанк" АД
  BIC: UNCRBGSF
  IBAN: BG 79 UNCR 7527 1046409213 – в лева
 

Получаване на фактури


Получаване нафактури - стая № 110 – касата на ВСУ
Работно време: понеделник - петък
от 8:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:30 ч.