България, 9007, Варна, к.к. Чайка
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Такси

 

І. Семестриални такси за обучение на български и чуждестранни студенти от Европейски съюз и ЕИП през учебната 2018/2019 година:

 

ПН

СПЕЦИАЛНОСТ

І курс

ІІ курс

ІІІ курс

 ІV курс

V и VІ  курс

ред.

зад.

ред.

зад.

ред.

зад.

ред.

зад.

ред.

зад.

3.2

Психология

1200

960

1200

960

1200

960

1200

960

-

940

3.3

ПН "Политически науки"

1300

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Международни отношения

-

-

1300

-

-

-

-

-

-

-

Международни отношения и право

-

-

-

-

-

-

1260

-

-

-

3.6

Право

1300

1080

1300

1080

1300

1080

1300

1080

1250

1070

3.7

ПН "Администрация и управление"

1200

960

-

-

-

-

-

-

-

-

Бизнес администрация и мениджмънт

-

-

1200

960

-

960

1200

960

-

940

Публична администрация и мениджмънт

-

-

-

960

-

960

1200

960

-

940

Международен публичен и бизнес мениджмънт

-

-

-

960

-

960

-

960

-

960

ПН

СПЕЦИАЛНОСТ

І курс

ІІ курс

ІІІ курс

 ІV курс

V и VІ  курс

ред.

зад.

ред.

зад.

ред.

зад.

ред.

зад.

ред.

зад.

3.8

ПН "Икономика"

1200

960

-

-

-

-

-

-

-

-

Финанси и счетоводство

-

-

-

960

-

960

-

-

-

-

Международни икономически отношения

-

-

-

960

-

960

-

960

-

-

Международен бизнес на АЕ

1700

-

1700

-

-

-

-

-

-

-

Финанси на АЕ

-

-

1700

-

-

-

-

-

-

-

4.6

Информатика и компютърни науки

1300

1050

1200

960

1200

960

1200

960

-

-

5.7

Архитектура

1920

-

1920

-

1920

-

1920

-

1870

-

Дизайн

1420

1150

1420

1150

1420

-

1420

-

-

-

Строителство на сгради и съоръжения

1500

1250

1440

1170

1440

1170

1440

1170

-

1150

ПБЗН

1400

1150

1200

960

1200

960

1200

960

-

940

5.8

ПН "Изобразително изкуство"

1200

1200

-

-

-

-

-

-

-

-

Моден дизайн

-

-

1200

1200

-

-

-

-

-

-

Мода и мениджмънт в модата

-

-

-

-

1200

-

1200

-

-

-

8.3

ПН "Музикално и танцово изкуство"

1200

960

-

-

-

-

-

-

-

-

Хореография

-

-

1200

960

1200

960

1200

960

-

-

9.1

ПН "Национална сигурност"

1200

960

-

-

-

-

-

-

-

-

Защита на националната сигурност

-

-

1200

960

1200

960

1200

960

-

940

ППООР

-

-

1200

960

1200

960

1200

960

-

940

 

Семестриална такса за дистанционно обучение за учебната  2018/2019  година – в размер на 1 080 лв.

Студентите във Филиал - Смолянв четвърти и пети курс, заплащат такса за обучение, равна на последната платена такса за летен семестър на учебната 2017/2018 година.

 

Такса за защита на дипломна работа и държавен изпит, включително за последващо явяване – 50 % от семестриалната такса на последния семестър.
Такса за всяко следващо явяване на Държавна клаузура на студентите от специалност „Архитектура“, получили слаби оценки - 280 лв. 
Такса за държавен изпит по чужд език – 150 лв.


Семестриални такси за обучение на чужд език:

 • За студенти, включени в програми, провеждащи обучението на чужд език, в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, таксата за обучение е:  семестриална такса + 1/2 семестриална такса.
 • За студенти, включени в индивидуални програми, провеждащи обучението на чужд език, в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, таксата за обучение е:
 • ОКС „Бакалавър“ - 1 500 евро;
 • ОКС „Магистър“  - 1 900 евро.
 • За граждани от Република Македония, които желаят да се обучават в  ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“ и ОНС „Доктор“, таксите са приравнени с таксите за български граждани.

 

Срокове за заплащане на семестриални такси за обучение 
през учебната 2018/2019 година:

 

I възможност: Еднократно, в пълен размер: 
- задочно обучение – до края на очните занятия
- редовно обучение – до един месец след започване на учебни занятия
- дистанционно обучение – до един месец след започване на учебни занятия

Изключение: При еднократно плащане на пълен размер на семестриалната такса за първи курс, първи семестър  в ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър” след завършено средно образование, се ползва отстъпка в размер на 5 %  в срок до 31.08.2018г.

 

II възможност: На отделни вноски, при заявено желание и подадена молба от студентите, по следния график:

 

1. За студенти в първи курс, редовна и дистанционна форма на обучение:

1.1.Зимен семестър:
I вноска – една минимална работна заплата – при записване за първи курс
II вноска  – 50 %  от остатъка – в срок до 31.10.2018 г.
III вноска – доплащане до пълния размер на семестриалната такса – в срок до 10.12.2018 г.

1.2. Летен семестър:
I вноска – една минимална работна заплата – в срок до 31.03.2019 г.
II вноска  – 50 %  от остатъка – в срок до 30.04.2019 г.
III вноска – доплащане до пълния размер на семестриалната такса – в срок до 31.05.2019 г.

 

2. За студенти в първи курс, задочна форма на обучение:

2.1. Зимен семестър:
I вноска – една минимална работна заплата – при записване за първи курс
II вноска  – 50 %  от остатъка – в срок до края на очните занятия
III вноска – доплащане до пълния размер на семестриалната такса – в срок до 31.10.2018 г.

2.2. Летен семестър:
I вноска  – една минимална работна заплата  – в срок до края на очните занятия 
II вноска – 50 % от остатъка – в срок до 31.03.2019 г.
III вноска – доплащане до пълния размер на семестриалната такса – в срок до 30.04.2019 г.

 

3. За студенти след първи курс, редовна и дистанционна форма на обучение:

3.1. Зимен семестър:
I вноска  – 50 %  – в срок до 31.10.2018 г.
II вноска – 50 %  – в срок до 10.12.2018 г.

3.2. Летен семестър:
I вноска  – 50 %  – в срок до 31.03.2019 г.
II вноска – 50 %  – в срок до 10.05.2019 г.

 

4. За студенти след първи курс, задочна форма на обучение:

4.1. Зимен семестър:
I вноска  – 50 %  – в срок до края на очните занятия
II вноска – 50 %  – в срок до 31.10.2018 г.

4.2. Летен семестър:
I вноска  – 50 %  – в срок до края на очните занятия 
II вноска – 50 %  – в срок до 31.03.2019 г.

 

 

Студентите, обучавани по договор и студентите, възстановили студентски права през учебната 2018/2019 година, по изключение 
след заявено желание и подадено заявление, могат да заплащат
 семестриални такси, както следва:

 

1. Задочно обучение - зимен семестър:

I-ва вноска базова – 300 лв., в срок до началото на учебните занятия.
Сумата до пълния размер на семестриалната такса се заплаща на равни части като остатъкът се раздели на броя на семестриалните изпити по равно и се внася преди всеки изпит, но не по – късно от 20.12.2018 г.

 

2. Задочно обучение - летен семестър: 
I-ва вноска базова  – 300 лв., в срок до началото на учебните занятия.
Сумата до пълния размер на семестриалната такса се заплаща на равни части като остатъкът се раздели на броя на семестриалните изпити по равно и се внася преди всеки изпит, но не по – късно от 31.05.2019 г.

 

3. Редовно обучение - зимен семестър:
I-ва вноска базова  – 300 лв., в срок до началото на учебните занятия.
Сумата до пълния размер на семестриалната такса се заплаща на равни части като остатъкът се раздели на броя на семестриалните изпити по равно и се внася преди всеки изпит, но не по – късно от 14.01.2019 г.

 

4. Редовно обучение - летен семестър: 
I-ва вноска базова – 300 лв., в срок до началото на учебните занятия.
Сумата до пълния размер на семестриалната такса се заплаща на равни части като остатъкът се раздели на броя на семестриалните изпити по равно и се внася преди всеки изпит, но не по – късно от 03.06.2019 г.

Оценката за всеки изпит се нанася в Главна книга, след внасянето на съответната сума за този изпит.

За неспазване на посочените срокове, при записване в следващ семестър се дължи такса от 50 лв., покриваща лихвите от неплатените вноски, плюс дължимото за предходния семестър.

 

 

ІІ. Такси за чуждестранни студенти от държави, извън Европейски съюз и ЕИП за учебната 2018/2019 година:

1. Семестриални такси за обучение:

1.1. За чуждестранни студенти от държави, извън Европейски съюз и ЕИП:

Бакалавър:

 • редовно обучение               - 1 500 евро
 • задочно обучение               - 1 250 евро
 • дистанционно обучение      - 1 500 евро

Магистър                                     - 1 900 евро

1.2. За чуждестранни студенти, включени в програми, провеждащи обучението на чужд език – семестриална такса + 500 евро за всяка програма.

 

2. Такса за защита на дипломна работа и държавен изпит, включително за последващо явяване – 50 % от семестриалната такса на последния семестър.
            
3. Годишна такса за обучение в подготвителен курс по езикова и специализирана подготовка на  чуждестранни студенти – 2 300 евро.

 

4. Такса за явяване на изпит за установяване равнище на владеене на български език като чужд  и  английски език – 200 евро.


5. Курсове за обучение по чужд език (български, английски, руски) за чуждестранни граждани: 

 • Индивидуално обучение:

Минимален брой часове – 30                                                          
Цена – 12 евро / час (обучение извън сградата на ВСУ – 15 евро)

 • Обучение в група:

Минимален брой часове – 30
Група от 2 човека – 10 евро / час (обучение извън сградата на ВСУ – 14 евро)
Група от 3 човека –   8 евро / час (обучение извън сградата на ВСУ – 12 евро)
Група от 4 човека –   6 евро / час (обучение извън сградата на ВСУ – 10 евро)

 

6. При перспективни партньори и пазари могат да се договарят от Президента такси в различен размер от фиксираните в предходните точки.

 

ІІІ.  Такси за административни услуги за учебната 2018/2019 година:

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

СУМА

Издаване на дубликат на:

 

        - фактура

20 лв.

        - студентска книжка

50 лв.

        - сертификат за равнище на владеене на чужд език

50 лв.

        - диплома 
- европейско дипломно приложение

200 лв. 
100 лв.

        - свидетелство за професионална квалификация

100 лв.

        - удостоверение за допълнително обучение или специализация

50 лв.

        - свидетелство за завършен подготвителен курс за специализирана и езикова подготовка по български език за чужденци

50 лв.

        - сертификат от курс за допълнително обучение

50 лв.

Експресна поръчка за издаване на диплома  след получаване на холограмни стикери (до 3 дни)

200 лв.

Бърза поръчка за издаване на диплома  след получаване на холограмни стикери (до 15 дни)

100 лв.

Издаване на академична справка (до 3 дни)

100 лв.

Издаване на академична справка

50 лв.

Издаване на академична справка, преведена на чужд език

90 лв.

Издаване на академична справка, преведена на чужд език на лица, завършили ВСУ

150 лв.

Издаване на различни видове документи - уверения, служебни бележки, удостоверяващи студентското положение на лицето

8 лв.

Издаване на различни видове документи на чужд език - уверения, служебни бележки, удостоверяващи студентското положение на лицето

40 лв.

Преместване от една в друга специалност

100 лв.

Преместване от една в друга форма на обучение

90 лв.

Преместване от друго ВУ във ВСУ

200 лв.

Преместване от ВСУ в друго ВУ

250 лв.+30 % семестр.такса

Приравнителен изпит – за един кредит:
    - български и чуждестранни студенти от Европейски съюз и ЕИП 
- чуждестранни студенти от държави, извън Европейски съюз и ЕИП

 

35 лв.

35 евро

Издаване на индивидуален протокол за явяване на изпит

25 лв.

Прекъсване по желание

30 лв.

Отписване на студент по негово желание:

 

    - след приключване на учебната година

30 лв.

    - преди края на семестър

300 лв.

Възстановяване на студентски права:

 

    - след прекъсване по желание

80 лв.

    - след административно прекъсване

120 лв.

Изготвяне на приравнителен план

50 лв.

Повторно активиране на курс в дистанционно обучение

30 лв.

Сертифициране на знания по дисциплина или части от нея

50 лв.

Сертификатен изпит за равнище на владеене на чужд език (за студенти)

100 лв.

Сертификатен изпит за равнище на владеене на чужд език (за преподаватели)

150 лв.

Експресно издаване на сертификат за равнище на владеене на чужд език (до 3 дни)

такса + 50 лв.

Издаване на Сертификат на ВСУ за равнище на владеене на чужд език (превод на чужд език)

30 лв.

                                                
За неспазване на посочените срокове се дължи обезщетение за забава в размер на законната лихва за всеки просрочен ден.

При невнесена в посочените срокове такса за дистанционна форма за обучение, административно се прекъсва достъпа на студентите до сайта за дистанционно обучение.

 

 

 

Таксите се заплащат в университета в офиса на ТБ „Общинска банка“ АД или по банков път на следните банкови сметки:

 1. ТБ „Общинска банка“ АД 
  BIC: SOMBBGSF
  IBAN код: BG40SOMB91301016075801 – в лева;
  IBAN код: BG22SOMB91301416075801 – в евро (за чуждестранни студенти)
 2. За студенти от Филиал Смолян:
  ТБ "УниКредит Булбанк" АД
  BIC: UNCRBGSF
  IBAN: BG 79 UNCR 7527 1046409213 – в лева
 

Получаване на фактури

 • Получаване нафактури - стая № 110 – касата на ВСУ
  Работно време: понеделник - петък
  от 8:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:30 ч.