гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

Такси

 

І. Семестриални такси за обучение на български и чуждестранни студенти от Европейски съюз и ЕИП през учебната 2020/2021 година:
 
 

ПН СПЕЦИАЛНОСТ І курс ІІ курс ІІІ курс  ІV курс V и VІ  курс
ред. зад. ред. зад. ред. зад. ред. зад. ред. зад.
3.2 Психология 1290 1090 1260 1010 1260 1010 1260 1010 - 1010
  Психология на АЕ 2200 1900 2200 1900 2200 1900 2200 1900 - 1900
3.3 Международни отношения - - - - 1300 - 1300 - - -
3.6 Право 1390 1190 1360 1130 1360 1130 1360 1130 1360 1130
3.7 ПН "Администрация и управление" 1290 1090 1260 1010 - - - - - -
  Бизнес администрация и мениджмънт  - - - - 1260 1010 1260 1010 - 1010
  Публична администрация и мениджмънт  - - - - 1260 1010 1260 1010 - 1010
  Международен публичен и бизнес мениджмънт  - - - - - 1010 - 1010 - 1010
3.8 ПН "Икономика" 1290 1090 1260 1010 - - - - - -
  Финанси и счетоводство - - - - - 1010 - 1010 - -
  Международни икономически отношения - - - - - 1010 - 1010 - -
  Международен бизнес на АЕ 1700 - 1700 - 1700 - 1700 - - -
  Финанси на АЕ 1700 - 1700 - 1700 - 1700 - - -
4.6 Информатика и компютърни науки 1390 1190 1360 1050 1360 1050 1260 1010 - -
  Информатика и компютърни науки на АЕ 1700 - 1700 - 1700 - 1700 - - -
5.7 Архитектура 1920 - 1920 - 1920 - 1920 - 1920 -
Архитектура на АЕ 2880   2880   2880   2880   2880  
Дизайн 1420 1150 1420 1150 1420 1150 1420 - - -
Строителство на сгради и съоръжения 1500 1250 1500 1250 1500 1250 1440 1170 - 1170
  Строителство на сгради и съоръжения на АЕ 2250 1900              
  ПБЗН 1400 1150 1400 1150 1400 1150 1260 1010 - 1010
5.8 ПН "Изобразително изкуство" 1290 1260 1260 1260 - - - - - -
  Моден дизайн - - - - - - 1260 1260 - -
8.3 ПН "Музикално и танцово изкуство" 1290 1090 1260 1010 - - - - - -
  Хореография - - - - 1260 1010 1260 1010 - -
9.1 ПН "Национална сигурност" 1290 1090 1260 1010 - - - - - -
Защита на националната сигурност - - - - 1260 1010 1260 1010 - 1010
  ППООР - - - - 1260 1010 1260 1010 - 1010
 
 
Семестриална такса за дистанционно обучение за учебната  2020/2021  година – в размер на 1 200 лв.

Семестриална такса за дистанционно обучение за учебната  2020/2021  година – в ПН "Информатика и компютърни науки" както следва:
на български език в размер на - 1300лв
на английски език в размер на - 1700лв
 
 
 ​Срокове за заплащане на семестриални такси за обучение
през учебната 2020/2021 година:
 
 
I възможност: Еднократно, в пълен размер:
- задочно обучение – до края на очните занятия
- редовно обучение – до един месец след започване на учебни занятия
- дистанционно обучение – до един месец след започване на учебни занятия
 
Изключение: При еднократно плащане на пълен размер на семестриалната такса за първи курс, първи семестър  в ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър” след завършено средно образование, се ползва отстъпка в размер на 5 %  в срок до 31.08.2020г.
 
II възможност: На отделни вноски, при заявено желание от студентите чрез подадено заявление, по следния график:
 
1. За студенти в първи курс в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение:
1.1. Зимен семестър:
I вноска – една минимална работна заплата – при записване за първи курс
II вноска  – 50 %  от остатъка – в срок до 31.10.2020 г.
III вноска – доплащане до пълния размер на семестриалната такса – в срок до 15.12.2020 г.
 
1.2. Летен семестър:
Редовно обучение
I вноска – 50 % – в срок до 31.03.2021 г.  
II вноска – 50 %  – в срок до 30.04.2021 г.
 
Задочно обучение
I вноска – 50 % – в срок до 28.02.2021 г.
II вноска – 50 %  – в срок до 30.04.2021 г.
 
2. За студенти след първи курс в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение:
2.1. Зимен семестър:
I вноска  – 50 %  – в срок до 31.10.2020 г.
II вноска – 50 %  – в срок до 15.12.2020 г.
 
2.2. Летен семестър:
Редовно обучение
I вноска – 50 % – в срок до 31.03.2021 г.  
II вноска – 50 %  – в срок до 30.04.2021 г.
 
Задочно обучение
I вноска – 50 % – в срок до 28.02.2021 г.
II вноска – 50 %  – в срок до 30.04.2021 г.

 
За неспазване на посочените срокове се дължи обезщетение за забава в размер на законната лихва за всеки просрочен ден.
 
При невнесена в посочените срокове такса за дистанционна форма за обучение, административно се прекъсва достъпа на студентите до сайта за дистанционно обучение.
 
ІІ. Такси за чуждестранни студенти от държави, извън Европейски съюз и ЕИП за учебната 2020/2021 година:
 
1. Семестриални такси за обучение:
 
1.1. За чуждестранни студенти от държави, извън Европейски съюз и ЕИП:
 
Бакалавър: 1250 евро  
Магистър      1500 евро

За студенти,обучаващи се в спеиалност:
Архитектура- 1600 евро
Строителтво на сгради и съоръжения    - 1350 евро
                  
1.2.  Чужденци със статут на постоянно или дългосрочно пребиваване на територията на Република България, както и граждани на Република Северна Македония заплащат такси съгласно раздел I.
 
2. Такса за защита на дипломна работа и държавен изпит, включително за последващо явяване – 50 % от семестриалната такса на последния семестър.
           
          3. Годишна такса за обучение в подготвителен курс по езикова и специализирана подготовка на  чуждестранни студенти – 2 400 евро.
 
          4. Такса за явяване на изпит за установяване равнище на владеене на български език като чужд  и  английски език – 200 евро.
                  
          5. Курсове за обучение по чужд език (български, английски, руски) за чуждестранни граждани: 
 
 • Индивидуално обучение:
Минимален брой часове – 30                                                         
Цена – 12 евро / час (обучение извън сградата на ВСУ – 15 евро)
 
 • Обучение в група:
Минимален брой часове – 30
Група от 2 човека – 10 евро / час (обучение извън сградата на ВСУ – 14 евро)
Група от 3 човека –   8 евро / час (обучение извън сградата на ВСУ – 12 евро)
Група от 4 човека –   6 евро / час (обучение извън сградата на ВСУ – 10 евро)

6. При персепктивни партньори и пазаримогат да се договарят от Президента такси в различен размер от фиксираните в преходните точки.

7. При обучение на студенти по Споразумение за партньорството,таксите се определят след съгласуване с партньора.
 
 
ІІІ.  Такси за изпити и дипломиране за учебната 2020/2021 г.
 
 
ИЗПИТИ СУМА
Издаване на индивидуален протокол за явяване на изпит 50 лв.
Приравнителен изпит – за един кредит:
    - български и чуждестранни студенти от Европейски съюз и ЕИП
    - чуждестранни студенти от държави, извън Европейски съюз и ЕИП
 
35 лв.
 
35 евро
Такса за защита на дипломна работа и държавен изпит, включително за последващо явяване 50 % от семестриалната такса на последния семестър
Такса за всяко следващо явяване на Държавна клаузура на студентите от специалност „Архитектура“, получили слаби оценки 280 лв.
Такса за държавен изпит по чужд език 200 лв.
Сертифициране на знания по дисциплина или части от нея 50 лв.
Сертификатен изпит за равнище на владеене на чужд език (за студенти) 100 лв.
Сертификатен изпит за равнище на владеене на чужд език (за преподаватели) 150 лв.
 
 
ІV.  Такси за административни услуги за учебната 2020/2021 г.
 
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ СУМА
Издаване на дубликат на:  
        - фактура 20 лв.
        - студентска книжка 50 лв.
        - сертификат за равнище на владеене на чужд език 50 лв.
        - диплома
        - европейско дипломно приложение
200 лв.
100 лв.
        - свидетелство за професионална квалификация 100 лв.
        - удостоверение за допълнително обучение или специализация 50 лв.
        - свидетелство за завършен подготвителен курс за специализирана и езикова подготовка по български език за чужденци 50 лв.
        - сертификат от курс за допълнително обучение 50 лв.
Издаване на диплома преди официалната дата за връчване на дипломите (след получаване на холограмни стикери) 200 лв.
Издаване на академична справка (до 3 дни) 100 лв.
Издаване на академична справка 50 лв.
Издаване на академична справка с цел продължаване на обучението в друго висше училище Без Такса
Издаване на академична справка, преведена на чужд език 90 лв.
Издаване на академична справка, преведена на чужд език на лица, завършили ВСУ 150 лв.
Издаване на различни видове документи - уверения, служебни бележки, удостоверяващи студентското положение на лицето 8 лв.
Издаване на различни видове документи - уверения, служебни бележки, удостоверяващи студентското положение на лицето с цел продължаване на обучението в друго висше училище Без Такса
Издаване на различни видове документи на чужд език - уверения, служебни бележки, удостоверяващи студентското положение на лицето 40 лв.
Преместване от една в друга специалност 100 лв.
Преместване от една в друга форма на обучение 90 лв.
Прекъсване по желание 30 лв.
Отписване на студент по негово желание:  
    - след приключване на учебната година 30 лв.
    - преди края на семестър 300 лв.
Повторно активиране на курс в дистанционно обучение 30 лв.
Изготвяне на проект за приравнителен план на база представени документи 100 лв.
Изготвяне на проект на индивидуален план за ускорено обучение 100 лв.
Изготвяне на заверени копия от учебна документация за представяне пред институция 200 лв.
Експресно издаване на сертификат за равнище на владеене на чужд език (до 3 дни) 50 лв.
Издаване на Сертификат на ВСУ за равнище на владеене на чужд език (превод на чужд език) 30 лв.

      

V. Обезщетения и неустойки за учебната 2020/2021г.

1. При неспазване на сроковете за заплащане на семестриални такси за обучение се дължи обезщетение за забава в размер на законната лихва за всеки просрочен ден.

2. При преместването на студент от ВСУ"Черноризец Храбър" в друго висше училище се дължи неустойка в размер на 100% от семестриалната такса.

 

 

 

Таксите се заплащат в университета в офиса на ТБ „Централна кооперативна банка“ АД или по банков път на следните банкови сметки:

 1. ТБ „Централна кооперативна банка“ АД
  BIC: CECBBGSF
  IBAN код: BG20CECB979010A3494100 – в лева;
  IBAN код: BG34CECB979014A3494100 – в евро (за чуждестранни студенти)
 2. За студенти от Филиал Смолян:
  ТБ "УниКредит Булбанк" АД
  BIC: UNCRBGSF
  IBAN: BG 79 UNCR 7527 1046409213 – в лева
 

Получаване на фактури

Получаване нафактури - стая № 110 – касата на ВСУ
Работно време: понеделник - петък
от 8:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:30 ч.