гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Такси Зимен Семестър - 2023/2024

 

І. Семестриални такси за обучение на български и чуждестранни студенти от Европейски съюз и ЕИП през учебната 2023/2024 година:
 

ПН Специалност І - ІV курс  V - VІ курс
ред. зад. дист. ред. зад.
3.2 Психология 1560 1320     1220
3.6 Право 1680 1440   1650 1360
3.7 Бизнес администрация и мениджмънт 1560 1320 1450   1220
Публична администрация и мениджмънт   1320 1450   1220
Международен публичен и бизнес мениджмънт         1220
3.8 Финанси и счетоводство 1560 1320 1450    
Международни икономически отношения   1320 1450    
Международен бизнес на АЕ 2060        
4.6 Информатика и компютърни науки 1680   1570    
Информатика и компютърни науки на АЕ 2060   2060    
    І - IV курс V – VІ курс
ПН
 
Специалност
 
ред. зад. дист. ред. зад.
5.7 Архитектура 2220     2220
XI сем. - 250
 
Интериорен дизайн 1700 1400      
Графичен дизайн 1700 1400      
Строителство на сгради и съоръжения 1750 1500   1700  1450
Транспортно строителство       1700  1450
Водоснабдяване и канализация 1750 1500   1700  1450
Пожарна и аварийна безопасност   1400      
ПБЗН   1400     1350
8.2 Моден дизайн 1500 1500      
Графичен дизайн 1700 1400      
8.3 Хореография 1560 1340      
9.1 Защита на националната сигурност 1560 1320     1220
ППООР 1560 1320     1220


 

Срокове за заплащане на семестриални такси за обучение
през учебната 2023/2024 година:
 
I възможност: Еднократно, в пълен размер:
 
 1. За редовна и дистанционна форма на обучение  – до 01.09.2023 г. за зимен семестър и до 31.01.2024 г. за летен семестър
2. За задочна форма на обучение – до началото на очните занятия
 
Забележка: При еднократно плащане на пълен размер на семестриалната такса за първи курс, първи семестър  в ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър” след завършено средно образование, се ползва отстъпка в размер на 5 %  в срок до 31.07.2023 г.
 
II възможност: На отделни вноски, при заявено желание от студентите чрез подадено заявление преди началото на семестъра, по следния график:
 
1. Зимен семестър:
 
1.1. За студенти в първи курс – редовна, задочна и дистанционна форма на обучение:
I вноска – една минимална работна заплата – при записване за първи курс
II вноска – доплащане до пълния размер на семестриалната такса – в срок до 31.10.2023  г.
 
 
1.2. За студенти след първи курс – редовна и дистанционна форма на обучение:
I вноска – 50 %  от семестриалната такса – в срок до 01.09.2023 г.
II вноска – 50 %  от семестриалната такса – в срок до 15.11.2023 г.
 
1.2. За студенти след първи курс – задочна форма на обучение:
I вноска – 50 %  от семестриалната такса – до началото на очните занятия
II вноска – 50 %  от семестриалната такса – в срок до 15.11.2023 г.
 
2. Летен семестър:
 
2.1. За студенти в редовна и дистанционна форма на обучение:
I вноска  – 50 %  от семестриалната такса  – в срок до 31.01.2024 г.
II вноска – 50 %  от семестриалната такса – в срок до 15.03.2024 г.
 
2.2. За студенти в задочна форма на обучение:
I вноска  – 50 %  от семестриалната такса  – до началото на очните занятия
II вноска – 50 %  от семестриалната такса – в срок до 15.03.2024 г.
 
За неспазване на посочените срокове се дължи обезщетение за забава в размер на законната лихва за всеки просрочен ден.
При невнесена в посочените срокове такса за дистанционна форма за обучение, административно се прекъсва достъпа на студентите до сайта за дистанционно обучение.

ІІ. Такси за чуждестранни студенти от държави, извън Европейски съюз и ЕИП, за учебната 2023/2024 година:
 
 1. Семестриални такси за обучение:
1.1. За чуждестранни студенти от държави, извън Европейски съюз и ЕИП:
 • Бакалавър - 1450 евро
 • Магистър   - 1650 евро
За студенти, обучаващи се в специалност:
 • „Архитектурен дизайн“  – 1800 евро
 • „Строителство на сгради и съоръжения“ и „Строително инженерство“ – 1800 евро
1.2.  Чужденци със статут на постоянно или дългосрочно пребиваване на територията на Република България, както и граждани на Република Северна Македония заплащат такси съгласно раздел I.
 
2. Такса за защита на дипломна работа и държавен изпит, включително за последващо явяване – 50 % от семестриалната такса за последния семестър на текущата учебна година.
           
         3. Годишна такса за обучение в подготвителен курс по езикова и специализирана подготовка на  чуждестранни студенти – 2 500 евро.
 
         4. Такса за явяване на изпит за установяване равнище на владеене на български език като чужд  и  английски език – 200 евро.
 
5. Курсове за обучение по чужд език (български, английски, руски) за чуждестранни граждани: 
 
•        Индивидуално обучение:
Минимален брой часове – 30
Цена – 14 евро / час (обучение извън сградата на ВСУ – 17 евро)
 
•        Обучение в група:
Минимален брой часове – 30
Група от 2 човека – 12 евро / час (обучение извън сградата на ВСУ – 16 евро)
Група от 3 човека – 10 евро / час (обучение извън сградата на ВСУ – 14 евро)
Група от 4 човека – 8 евро / час (обучение извън сградата на ВСУ –12 евро)
 
 
6. При перспективни партньори и пазари могат да се договарят от Президента такси в различен размер от фиксираните в предходните точки.
 
7. При обучение на студенти по Споразумение за партньорство, таксите се определят след съгласуване с партньора.

 

ІІІ. Такси за изпити и дипломиране за учебната 2023/2024 година:
 
ИЗПИТИ СУМА
Издаване на индивидуален протокол за явяване на изпит 50 лв.
Приравнителен изпит – за един кредит:
    - български и чуждестранни студенти от ЕС и ЕИП
    - чуждестранни студенти от държави, извън ЕС и ЕИП
 
35 лв.
35 евро
Такса за защита на дипломна работа и държавен изпит, включително за последващо явяване
 
(с изключение на специалност „Архитектура“)
50 % от семестриалната такса за последния семестър на текущата учебна година
Такса за явяване на Държавна клаузура на студентите от специалност „Архитектура“ 350 лв.
 
Такса за явяване на защита на дипломна работа на студентите от специалност „Архитектура“ 550 лв.
Такса за държавен изпит по чужд език 200 лв.
Сертифициране на знания по дисциплина или части от нея 50 лв.
Такса за явяване на изпит за установяване  равнище на владеене на български език като чужд  и  английски език за български граждани и граждани на ЕС и ЕИП 150 лв.
Сертификатен изпит за равнище на владеене на чужд език  (за студенти) 150 лв.
Сертификатен изпит за равнище на владеене на чужд език  (за преподаватели) 150 лв.

 
ІV. Такси за административни услуги за учебната 2023/2024 година:
 
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ СУМА
Издаване на дубликат на:  
        - фактура 20 лв.
        - студентска книжка 60 лв.
        - сертификат за равнище на владеене на чужд език 60 лв.
        - диплома
        - европейско дипломно приложение
200 лв.
150 лв.
        - свидетелство за професионална квалификация 150 лв.
        - удостоверение за допълнително обучение или специализация 60 лв.
        - свидетелство за завършен подготвителен курс за специализирана и езикова подготовка по български език за чужденци 60 лв.
        - сертификат от курс за допълнително обучение 60 лв.
Издаване на диплома преди официалната дата за връчване на дипломите  300 лв.
Издаване на академична справка  (до 3 дни) 120 лв.
Издаване на академична справка 60 лв.
Издаване на академична справка с цел продължаване на обучението в друго висше  училище Без такса
Издаване на уверения на студенти в първи курс Без такса
Издаване на различни видове документи – уверения и служебни бележки, удостоверяващи студентското положение на лицето 10 лв.
Издаване на различни видове документи – уверения и служебни бележки, удостоверяващи студентското положение на лицето с цел продължаване на обучението в друго висше училище Без такса
Издаване на различни видове документи на чужд език –служебни бележки и други 50 лв.
Преместване от една в друга специалност 100 лв.
Преместване от една в друга форма на обучение 90 лв.
Прекъсване по желание 30 лв.
Напускане на студент по негово желание:  
    - след приключване на учебната година 30 лв.
    - преди края на учебната година 300 лв.
Повторно активиране на курс в дистанционно обучение 30 лв.
Изготвяне на проект за приравнителен план на база представени документи 150 лв.
Изготвяне на проект на индивидуален план за ускорено обучение 150 лв.
Изготвяне на заверени копия от учебна документация за представяне пред институция 200 лв.
Експресно издаване на сертификат за равнище на владеене на чужд език  (до 3 дни) 50 лв.
Издаване на сертификат на ВСУ за равнище на владеене на чужд език  (превод на чужд език) 30 лв.

V. Административни такси за кандидатстудентски прием за учебната 2023/2024 година:
 
КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ПРИЕМ СУМА
1. Такси за български граждани и граждани на ЕС и ЕИП
Обработка на документи 30 лв.
Кандидатстване с оценка от:
 • кандидатстудентски изпит, положен във ВСУ
 • кандидатстудентски изпит, положен в друго ВУ
 • държавен зрелостен изпит
 • дипломен проект
 • сертификат за чужд език и/или компютърни умения
47 лв.
2. Такси за граждани на държави извън ЕС
Обработка на документи на студенти, кандидатстващи за специалности в ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър” (след завършено средно образование) 60 евро
Обработка на документи на студенти, кандидатстващи за специалности в ОКС „Магистър” (след завършено висше образование) 85 евро
3. Други административни такси
Признаване на придобито висше образование или завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища с цел продължаване на обучението във ВСУ 130 лв.
Признаване на придобито средно образование в чуждестранно средно училище с цел продължаване на обучението във ВСУ 40 лв.
Издаване на документ за резултатите от кандидатстудентски изпит 120 лв.
 

VI. Обезщетения и неустойки за учебната 2023/2024 година:
 
 1. При неспазване на сроковете за заплащане на семестриални такси за обучение се дължи обезщетение за забава в размер на законната лихва за всеки просрочен ден.
 2. При преместване на студент от ВСУ“Черноризец Храбър“ в друго висше училище, през периода от 01.07. - 31.12.  (съгласно чл.57, ал.3а от Наредба № 1 за учебната дейност), се дължи неустойка в размер на 100 % от семестриалната такса.
 

 

Такси за обучение и дипломиране може да се заплащат само по банков път по следните начини:
 

1.Чрез вносна бележка по банкова сметка в ТБ „Централна кооперативна банка“ АД:
 
Получател: ВСУ „Черноризец Храбър“
BIC: CECBBGSF
IBAN код: BG20CECB979010A3494100 – в лева
IBAN код: BG34CECB979014A3494100 – в евро (за чуждестранни студенти)
IBAN код: BG90CECB979010A3494101– в лева (за студенти от Филиал Смолян)

 
На вносната бележка задължително трябва да бъдат написани следните данни за издаване на фактура:
име, презиме, фамилия на студента; 
ЕГН на студента; 
специалност; 
семестър; 
редовно, задочно или дистанционно обучение.
 
Забележка: Когато вносителят е друго лице, задължително се изписват имената на студента, за когото се отнася плащането.
 
2.Чрез ПОС терминално устройство – ВСУ, стая 110 Каса
 
 

Получаване на фактури

Получаване нафактури - стая № 110 – касата на ВСУ
Работно време: понеделник - петък
от 8:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:30 ч.