гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Студенти

Студентско състояние

Виртуално обучение
 


 

Държавни изпити:


   - Защита на националната сигурност

 

НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ НАУКИ

 

- Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред

 

НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ НАУКИ


 Такси:

 

Такси за обучение

 

Определят се от Академичния съвет по семестри и могат да се променят в зависимост от минималната работна заплата, коефициента на инфлация и други обективни обстоятелства. Заплащат се по банков път по следната банкова сметка:

 

IBAN: BG 90 CECB 979010A3494101
     BIC: CECBBGSF
     Банка ЦКБ АД

/за студентите от Филиал – Смолян/

 

Срокове за заплащане на семестриалните такси

– задочно обучение – до края на очните занятия

– редовно обучение – до един месец след започване на учебните занятия


  

Изпити: Изпитните сесии са редовна, поправителна и ликвидационна.

 

Прекъсване: Прекъсването на студентски права за срок от една година се разрешава до два пъти по време на следването.

 

Прекъсването на студентските права по желание на студента става въз основа на молба, подадена във Фронт – офис преди началото на учебната година и след заплащане на административна такса.

 

В периода на прекъсване студентите могат да се явяват на неположените изпити само с индивидуален протокол след заплащане на административна такса.

 

Административно се прекъсва обучението на студент при незаверен семестър, неположени повече от един изпит, след ликвидационна сесия или неплатена семестриална такса.

 

Презаписване на учебната година се разрешава по молба на студента, еднократно по време на следването.

 

Възстановяване

 

След изтичане на срока за прекъсване студентът подава молба за възстановяване на правата си и се записва в следващия курс /семестър/, при условие, че е положил всички невзети изпити.

 

Студентът има право да възстанови студентските си права до три години от момента на прекъсването. След този срок се отписва административно и възстановяването на студентските му права изисква повторно кандидатстване, зачисляване и приравняване към съответния учебен план на новия випуск.

 

Молбите за възстановяване на студентски права се подават преди началото на семестъра.

 

Преместването на студент от една специалност в друга специалност, от една форма на обучение в друга, в друго ВУ се разрешава след успешно завършване на първи курс. Молбите се подават до началото на учебната година.

 

За издаване на академична справка за преместване в друго ВУ се заплаща неустойка в размер на 30 % от семестриалната такса, такса за преместване и такса за издаване на академична справка.

 

Семестриално разписание и информация, свързана с учебния процес, може да се намери на информационните табла ІІ ниво, както и в сайта на ВСУ – Филиал Смолян – http://vfu.bg/smolyan

 

Подробна информация по всички интересуващи ви въпроси, свързани със студентски статус, права и задължения, можете да получите в Фронт – офис или на телефон - 0301/67776.

 

Работа със студенти

 

Понеделник – Петък
     10.00 – 11.30
     13.30 – 15.30