гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

Катедра Правни науки

Консултации
 

Представяне

Катедра "Правни науки" е в структурата на Юридическия факултет от учебната 2007/2008 г. В нея се обучават студентите от специалност "Право". Специалността е разкрита със създаването на ВСУ към факултет "Административни и политически науки", а по–късно организационно обособена в Юридически факултет. Създаването и укрепването на факултета става възможно благодарение на инициативността на проф. д-р Доко Доков и проф. д-р Тамара Хинова.

 
Email на катедрата: pravo@vfu.bg

Ръководител катедра: доц. д-р Олга Бориславова Борисова
Тел.: 052/359-556
email: olga.borisova@vfu.bg
Административна сграда на Юридически факултет - стая В1

Научен секретар: доц. д-р Елисавета Калинова - Панова
email: elisaveta@vfu.bg

Секретар на катедрата: Диляна Владимирова
Тел.: 052/ 359 562
email: dilyana.vladimirova@vfu.bg
Административна сграда на Юридически факултет - стая В8
Приемен ден: всеки делничен ден от 8:30 ч. до 10:00 ч. и от 13:30 ч. до 15:00 ч.
 
Ръководител на секция"Гражданскоправни науки": ас. д-р Галина Иванова Николова
email: galina.nikolova@vfu.bg

Ръководител секция Публичноправни науки: доц. д-р Емилия Любомирова Сидерова
email:emilia.siderova@vfu.bg

Ръководител секция Наказателноправни науки: доц. д-р Галина Димитрова Ковачева
email: galya.kovacheva@vfu.bg
 
 

Преподаватели

 
 
 

Специалности

Образователно-квалификационна степен "магистър" след средно образование:

 

"Право"

По специалността се обучават студенти в образователно-квалификационна степен "магистър" с професионална квалификация "юрист", даваща възможност за работа във всички области на правото – в съдебната система (съд, прокуратура, следствие), адвокатурата, нотариата, съдебно-изпълнителните служби, в публичната администрация и местното самоуправление, в търговски организации, служби за международно сътрудничество и др. Учебният план е разработен на основата на българския и чуждестранния опит в подготовката на юристи и е съобразен с българското законодателство. Включени са три блока дисциплини: задължителни, избираеми и факултативни. Осигурено е придобиването на задължителния минимум от правни знания и възможността студентите да се ориентират към желаната от тях специализация. Учебните програми по съответните дисциплини, реализиращи учебния план при изучаването на теорията, законодателството и правоприлагането, са изградени на принципите на интердисциплинарния и сравнително-правния подход. По време на следването студентите провеждат практика в община, прокуратура и съд. След успешното полагане на държавните изпити придобиват правоспособност за упражняване на юридическа професия след предвидения в Закона за съдебната власт задължителен стаж и положен изпит в Министерството на правосъдието.

[Информация за кандидатстване]
 

 

 

 

Образователна и научна степен "доктор":

  • Конституционно право
  • Гражданско и семейно право
  • Административно право и административен процес
  • Наказателно право
  • Наказателен процес
  • Международно право и международни отношения
  • Теория на държавата и правото. Политически и правни учения
  • Криминалистика
  • Криминология
 

Конспекти


 ​Банково право - конспект
Конспекти за семестриални изпити за специалност "Право"
КОНСПЕКТ ПО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО - ОСОБЕНА ЧАСТ

Задължителни дициплини - 15-16 - 2016

Модул - ГТП - 2016

Модул - Наказателно правораздаване - 2016

Модул - Морско - 2016

Модул - МП - 2016

Модул - НИП - 2016

Модул - Обществен ред - 2016

Модул - Сигурност - 2016

Конспект по теория на оперативно-издирвателната дейност на полицията


 

Отзиви на студенти от проведени стажове

Леман Хакиф, студент в IV-ти курс, редовна форма на обучение, специалност „Право”

Аз съм Леман Хакиф, студент в IV-ти курс, редовна форма на обучение, специалност „Право” към Юридическия факултет на ВСУ „Черноризец Храбър”.

През изминалите години имах възможността да взема участие в редица извънаудиторни дейности като стажантски програми в основните държавни институции, в конференции на национално и международно ниво, както и майсторски класове, организирани от ВСУ.

 

Моят стаж във Висшия съдебен съвет – най важната структура в съдебната власт у нас.

За стажантската програма разбрах от фейсбук страницата на университета. Веднага привлече моя интерес и започнах да подготвям необходимите документи за първоначалния подбор . Успешно преминах към втори кръг, при което трябваше да попълня въпросник. В рамките на една седмица ми съобщиха,че съм одобрена.

Още по време на семинарните занятия в университета имах възможността да се запозная с функциите, правомощията, структурата и компетенциите на ВСС и на неговата администрация, а благодарение на стажантската програма видях как на практика се прилагат законовите разпоредби, регламентирани в Конституцията на Република България, Закона за Съдебната власт и др. нормативни актове.

За мен беше изключително удоволствие да бъда активен участник в дейността на Администрацията на ВСС, да наблюдавам заседанията на двете Колегии и Пленума на Висшия съдебен съвет, както и да имам досег с реалната практическа дейност в институцията , която определя основните положения на съдебната власт. За успешно приключилия стаж получих удостоверение на специална церемония.

Участия в конференции

Всеки желаещ, изготвя доклад, който се представя пред публика. Желание за участие заявяват и студенти от други университети. Докладите се оценяват от експертно жури, което се състои от наши преподаватели- водещи специалисти в сферата на правните науки. След всяко представяне се поставят въпроси и се водят дебати. Така обогатяваме знанията си и вникваме по-дълбоко в материята на правото.

В края на конференцията се връчват сертификати (с ECTS кредити) и грамоти за отлично представяне на участниците, най-високо оценени от експертното жури.

ВСУ дава шанс на студентите си да покажат и докажат своите знания и умения и на международно ниво. Тази година взех участие в международна конференция в Закопане, Полша, където имаше участници от Украйна, Словакия и др. държави. Освен научна, конференцията имаше и културна стойност. Отблизо се запознах с полската култура,история и традиции. Също така получих сертификат, който удостоверява моето участие, а докладът ми е публикуван в сборник .

Моята номинация за Годишни поименни награди на Община Варна - 2017г.

Въз основа на всичките ми участия през академичната 2016-2017г. бях отличена с награда в категория ,,Правни науки‘‘. Много съм щастлива, че съм удостоена с тази значима награда от Община Варна. Тя е доказателство, че положените усилия не остават незабелязани, което ме мотивира да продължавам да работя все така усърдно за своето професионално и личностно развитие.

След такива постижения бих искала най-сърдечно да изкажа благодарностите си към Академичното ръководство на ВСУ ,, Черноризец Храбър“, без чиито инициативи, тези нямаше да бъдат факт и към преподавателите ни от катедра ,, Правни науки“, които допринесоха много за нашето развитие и без тяхната подкрепа и напътствия, знанията и качествата ни биха били немислими. ВСУ създава условия, благодарение на които ние студентите сме способни да се конкураме и постигаме показателни и убедителни успехи. Наша задача е да оправдаем старанието на университета и гордо да споделяме всяко свое постижение, което е резултат на общите ни усилия.

 

Марина К. Георгиева, студент по право във ВСУ „Черноризец Храбър”

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър” е учебно заведение, което предоставя много възможности на своите студенти. Освен редовната програма, включена в обучението, ние студентите имаме възможност да участваме в редица допълнителни занимания, които обогатяват нашите теоретични и практически знания. Участието в майсторски класове и конференции на различни теми, организирани от ВСУ, дава допълнителна квалификация в съответната сфера, към която е насочена темата на майсторския клас или конференция. След приключване на майсторския клас или конференцията всеки участник получава сертификат, издаден от ВСУ „Черноризец Храбър”, който удостоверява неговото участие и специалните му постижения. Университетът предоставя възможност и за участие в проект „Студентски практики”, който е насочен по-скоро към придобиването на практически умения. Проектът е синхронизиран с професионалното направление, в което се обучава студентът. Многобройните възможности за обогатяване на знанията са факт във ВСУ „Черноризец Храбър” и могат да бъдат от голяма полза за по-нататъшното професионално развитие на неговите възпитаници.

 
     Орлин Кисьов, V курс, специалност "Право"

Стажът, в който участвах, бе в Адвокатско дружество "Арнаудов и Узунова". Имах възможността да се запозная от близо с работата в адвокатска кантора. Осигурен ми бе пълен достъп до текущи и приключени дела. Можех и да работя по реални казуси от всички сфери на правото – гражданско, наказателно, админстративно. Тъй като по-голямата част от съдебните спорове в България са от гражданскоправен характер, повечето дела бяха свързани с търговски, семейноправни, трудови и вещни въпроси.

Благодаря на ментора ми адв. Десислава Петкова, с която работихме през цялото време. Както и на адв. Светозар Арнаудов, който въпреки натоварения си график проведе няколко срещи с нас - стажантите по актуални теми. С адв. Арнаудов имахме ъзможността да дискутираме по актуални правни проблеми, нашумели съдебни процеси, както и да обсъждаме динамичното законодателство в България.

Считам, че подобни практики на тудентите са много полезни и един добър ориентир за по-нататъшното им професионално развитие. А връзката с практиката показва най-ясно доколко сме усвоили материята по време на целия обучителен курс във ВСУ "Черноризец Храбър".

 

Даниел Борисов, V курс, специалност Право

Кандидатствах за участие в проекта "Студентски рактики", след като през месеци октомври-ноември 2012 г. успешно приключих стаж по рограма "Създаване на капацитет за бъдещето", проведен в Община Варна. Желанието ми да стана част (макар и за малко) от екипа на адвокатска кантора "Арнаудов & Узунова" , стана реалност по-малко от седмица след като подадох документи за свободната позиция. Администрацията във ВСУ съдейства за бързото оформяне на документацията и в средата на юли месец започнах практика.

От самото начало се почувствах в "свои води", тъй като ментора на групата, адвокат Десислав Петкова, се стараеше да отдели време и внимание за всички въпроси, възникнали по повод на практиката. Стажантската програма бе изключително полезна с практическия и теоритичен опит, които допълни правните ми познания, придобити по време на следването ми във ВСУ. Практиката ми даде възможност да осъзная колко е важно да установя конкретното закононарушение в едно гражданско правоотношение, както и точното му отвеждане под правната норма, която го защитава. Разнообразието в частноправните казуси, и оформилите се дискусии, обогатиха юридическата ми култура и спомагат при подготовката ми за предстоящите държавни изпити.

В заключение искам да благодаря на ВСУ и МОН за прекрасната възможност, която ми бе предоставена. Със сигурност този месец и половина ме кара да се чувствам по-уверен и знаещ студент.

 

Александра Атанасова, V курс, специалност "Право"

Проектът "Студентски практики" се оказа една доста добра възможност за мен. Аз съм завършила семестриално, студентка по Право, на която й предстоят държавни изпити. Практиката беше една добра подготовка, както за тях, така и за бъдещото ми развитие като юрист.

Получих възможността да бъда въведена в реалната работна среда на адвокатското дружество, в което стажувах. Беше ми възложено да давам отговори на казуси, поставени ми от клиенти, от сайта на адвокатското дружество за безплатни консултации. Изготвях искови молби по истински дела и ми беше предоставен достъп до всички дела в кантората. Друг важен плюс е това,че практиката беше платена. Щастлива съм че бях участник в проекта!

 
      Наталия Панайотова, V курс, специалност "Право"

Стажът в Адвокатско дружество "Арнаудов и Узунова" беше изключително ползотворен за мен. Придобих основни знания за дейността на кантората. Усъвършенствах придобитите знания по време на обучението си във ВСУ "Черноризец Храбър", тъй като ми беше предоставен достъп до дела и реални казуси от различни сфери на правото.

Благодарение на адвокат Десислава Петкова и адвокат Светозар Арнаудов ми бяха осигурени оптимални условия за провеждане на стажа. Надявам се занапред все повече студенти да имат шанс за подобна практика, какъвто имах аз.

 
     
     Мариела Вълнаева, V курс, специалност "Право"

Стажът, в който участвах, се провеждаше Адвокатско дружество "Арнаудов и Узунова" в гр. Варна. Запознах се отблизо с работата в кантората, провеждаха се подробни дискусии по текущи дела, както и по приключени. Беше ни осигурен свободен достъп до делата, можех да работя върху реални казуси и да отговарям на реални запитвания, което ми беше изключително интересно и полезно за работа в бъдеще. По-голямата част от казусите бяха от гражданскоправен характер - търговско, вещно, семейно, трудови въпроси, както и от сферата на Наказателното и Административно право.

Благодаря на ментора ни адв. Десислава Петкова, която старателно ни обясняваше всичко, което е нужно и отговаряше изчерпателно на всички наши въпроси, както и на адв. Светозар Арнаудов, който въпреки натоварения си график, успя да отдели време и да се срещне няколко пъти с нас.

Убедена съм, че подобни практики биха били полезни за всеки, който изяви желание да усъвършенства себе си, да се развива професионално, да трупа нови знания от работещите в бранша, и да има късметът да попадне на такъв екип, както нас в Адв. дружество "Арнаудов и Узунова".


 

 

Галерия