гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

Катедра Психология

Алумни клуб на специалността Консултации
 

Представяне

 
Общо за специалността:
 

Специалност „Психология“ във ВСУ „Черноризец Храбър“ е създадена през 1998 г. Самостоятелна катедра „Психология“ се обособява през 2010 г. През всичките години на своето съществуване тя е една от най-търсените и предпочитани за обучение специалности в университета. По специалността са се дипломирали около2300 бакалаври и магистри, повечето от които са успешно реализирани специалисти в редица области на психологическото познание и практика – учители по психология, училищни психолози, психолози-консултанти в публични организации и частни фирми, психотерапевти и др. Високото качество на придобиваните знания, умения и компетентности сред обучаемите е гарантирано не само от високите стандарти на цялостната университетска дейност, но и от безспорния професионализъм на преподавателската колегия в катедра „Психология“ – при нас преподават утвърдени учени и общественици в областта на психологията, социалните науки и философията като проф. д.пс.н. Галя Герчева, проф. д.пс.н. Павел Александров, проф. д.пс.н. Людмил Георгиев, проф. д-р Валери Стоянов, доц. д-р Бойчо Бойчев, доц. д-р Петър Нешев и др.

 

Ръководител на катедра „Психология” е доц. д-р Даниела Карагяурова.

 

Обучението се осъществява в гъвкава и конкурентна академична среда, с използването на модерни и преимуществено активни форми на образователна и научна комуникация. Студентите в специалност „Психология“ се обучават по учебни планове и учебни програми, отговарящи изцяло на изискванията на Европейската система за натрупване и трансфер на кредити (ЕCTS), което дава възможност за получаване на качествено висше образование, напълно съизмеримо с европейските критерии и стандарти. Ежегодната научно-приложна конференция на катедрата привлича множество участници с приносни доклади и научни съобщения– учени, изследователи, експерти от практиката и обучаеми от страната и чужбина.

 

Професионално направление „Психология“ е акредитирано от НАОА през 2015 г.за максималния срок от 6 години.

 

За науката Психология

За науката Психология:
 
„За оздравяването на душата никога не е нито прекалено рано, нито прекалено късно”.
Епикур
 
 

Светът, в който живеем, е достатъчно красив, загадъчен и сложен, за да се задоволим само с предметните му измерения. Човекът е любопитно и търсещо същество, за него са еднакво привлекателни и външните, и вътрешните аспекти на познанието. Но онова, което още древните са ни завещали като най-ценното чрез девиза „Познай себе си!“, е да търсим преди всичко вътрешното богатство, душата си. Същите тези древни не само са вярвали в безсмъртието й, те са я приемали за светило на света и най-конкретната връзка на човека с мирозданието и Бога. В този ред на мисли и до днес Психологията си остава истински достойната за познание и овладяване – защото това е науката за най-собствено човешкото в нас. И защото цялата интрига на света е скрита в човека, а най-собствено човешкото в човека е душевният му свят, който е също така безкраен, както външния, и със сигурност много по-сложен и противоречив, което и собствено създава интригата.

 

Съвременната психология е една от частните/емпирични науки за човека и средата, която го заобикаля – в нейната вярност на обективните изследвания е силата на нейната приложност. Заедно с това тя не е наука просто за обект от света, защото душата, психиката, съзнанието са онова начало в човека, оня събирателен фокус спрямо света, който във всеки един миг от живото съществуване му придава смисъла, ценността, целта и насоката на дейност откъм човека… и тъкмо така бива изявена човешката субектност. Човекът е субект на опита си, затова и преживяването му не е чисто и просто предметно съществуване, а и търсене на мотиви за приспособяване и творчество, борба за целесъобразност, обществено и лично усъвършенстване. В изучаването и опознаването на този сложен душевен и духовен пласт от човешкото битие безспорно психологията ни помага както никоя друга наука, и хората, особено младите, усещат нейната откривателска привлекателност, скритата мощ на нейните усилия да докосне недокоснатото в човека, да освободи неподозираните сили на субекта в него, и така да го тласне към все по-успешно справяне с предизвикателствата на света, в който живеем.

 

Преподаватели

 

 

IMG_6533 GGГаля Герчева е професор, доктор на психологическите науки и преподавател във ВСУ „Черноризец Храбър” от момента на създаването му. Тя е първият ръководител на катедра „Психология” във ВСУ „Черноризец Храбър“ от 2010 г. до    2013 г., след което последователно е зам.-ректор и ректор на университета и научен ръководител на магистърска програма „Психология и психо-патология на развитието”. Преподавател е по „Увод в психологията”, „Когнитивна психология” и „Педагогическа психология”. Научните и интереси са в областта на когнитивната и педагогическата психология, както и в областта на психологията на междуличностните комуникации. Автор е на монографии, сред които „Комуникативно безпокойство” (2009), „Личност и общуване” (2010) и „Социални комуникации” (2012), учебници по психология, научни статии и доклади от участия в национални и международни конференции. Специализирала е във Финландия, Великобритания

 

 


 

 

Павел Александров е професор, доктор на психологическите науки. Научните му интереси са в областта на теоретичната психология, история на психологията, психология на личността и диференциална психология. Преподавател е по „История на психологията” и „Диференциална психология” във ВСУ „Черноризец Храбър”, катедра „Психология”. Автор е на научни трудове, сред които 4 монографии, 1 учебник, 15 студии, повече от 80 статии, до-клади на научни конференции. По-значимите му трудове са „Професионално самоопределение на личността” (1987), „Интелект и обучение” (1990), „Българската интроспективна психология” (1993), „История на психологията. Част първа” (2005). Член е на Съюза на учените в България и на Дружеството на психолозите в България. Носител на орден „Кирил и Методий“,  Орден на труда и други отличия.

 

 


 

 

Photograph_ProfВалери Стоянов е професор, доктор по психология. Научните му интереси са в областта на експерименталната психология, психологията на стреса и личностните промени и организационната психология. Преподавател е по “Експериментална психология” и по “Организационна психология” във ВСУ “Черноризец Храбър”, катедра “Психология”. Автор е на над 130 научни публикации, сред които монографични трудове, студии, статии, доклади и учебници по експериментална психология и по организационна психология. По-значимите му научни трудове са “Управление на стреса в организацията. Социалнопсихологични аспекти” (2000), “Експериментална психология” в съавторство (2003), “Човекът в организацията. Психологичен анализ” (2008), “Психичен стрес в организацията. Системен модел за изследване” (2011), “Орга-низационна психология. Съвременни ракурси” (2015), “Теория и практика на емпиричното психологично изследване” (2015). Член е на Дружеството на психолозите в България. Носител е на награда „Варна” за обществени науки през 2012 г.

 

 


 

 

Борис Минчев е професор, доктор по психология. Научните му интереси са в областта на общата психология, на педагогическата и възрастовата психология. Преподавател е по „Психология на развитието в детска и юношеска възраст” и „Психология на развитието на възрастните” във ВСУ „Черноризец Храбър”, катедра „Психология”. Води лекционни курсове в магистърските програми „Психология и психопатология на развитието” и "Приложна психология (Психология на сигурността)". Автор е на 121 публикации – 2 научни монографии, 6 учебника, 4 учебни пособия, 5 популярни книги, 11 студии, 51 статии, 42 доклада на конференции. По-значимите му произведения са монографиите „Психология. Еволюционно-феноменологичен подход” (2013), „Ситуации и умения” (1991) и учебниците „Обща и възрастова психология” (2014), „Психология на развитието. Второ до-пълнено издание” (2011), „Обща психология. Трето допълнено издание” (2009), „Психология на човешкото развитие” (2008), „Проблеми на общата психология” (1998). Член е на Съюза на учените в България.

 

 


 

 

Petar_Neshev_15_septemvri_jpgПетър Нешев е доцент, доктор по психология. Научните му интереси са в областта на социалната и юридическата психология. Преподавател е по „Социална психология”, „Политическа психология” и „Юридическа психология” във ВСУ „Черноризец Храбър”, катедра “Психология”. Научен ръководи-тел е на магистърска програма "Приложна психология (Психология на сигурността)". Автор е на 57 научни труда, сред които 2 монографии – „Социалнопсихологическото позна-ние” (2014) и „Политическа психология” (2004),         5 учебника – „Юридическа психология” (2014), „Полови роли и полова идентичност” (2013), „Политическа психология” (2013), „Социална психология” (2012), „Експериментална психология” (2003) в съавторство, 8 студии и множество статии и доклади на научни конференции. Член е на Съюза на учените в България и на Дружеството на психолозите в България.  Награден е със златна значка и грамота на ВСУ „Черноризец Храбър”.

 

 


 

 

IMG_2655-2Бойчо Бойчев е доцент, доктор по философия.  Научните му интереси са в областта на екзистенциалната философия, философската антропология и православната етика. Преподавател е по „Философия”, „Логика” и „Етика” във ВСУ „Черноризец Храбър”, катедра „Психология”. Води лекционни курсове в магистърските програми „Психология и психопатология на развитието” и "Приложна психология (Психология на сигурността)". Автор е на множество статии, на студии, доклади, интервюта и текстове, популя-ризиращи философската проблемност. По-значи-мите му научни трудове са „Очерци по философия” (1995) и по границите на комуникативността” (2004). Носител е на литературни награди.

 

 


 

 

PolyПавлина Петкова е доцент по психология, доктор по медицина. Научните и интереси са в областта на консултативната психология, клиничната психология и когнитивно-поведенческата психотерапия. Преподавател е по „Клинична психология” във ВСУ „Черноризец Храбър“, катедра „Психология”. Научен ръководител е на магистърска програма „Психологично консултиране”, където води лекции, практика и супервизия за консултиране, психодиагностика и психотерапия. Ръководител е на програма за следдипломна квалификация „Психологично консултиране при възрастни”. Автор е на над 60 научни публикации, сред които 1 монография, 5 практически ръководства и учебници и 62 статии. Регистрирана е в публичния регистър на психолозите в България (BG-RP-2014) като психолог, клиничен психолог и психолог психотерапевт. Почетен председател е на Българската асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия и член на управителния съвет. Член е на Дружеството на психолозите в България, на  Дружеството по психосоматика и на асоциация „Деметра”.

 

 


 

 

Daniela KaragyaurovaДаниела Карагяурова е доктор по социология, доцент по социална психология. Основните и научни интереси са в областта на социалната психология, психологията на междуличностните отношения, професията „психолог“. Преподавател е по „Социална психология”, „Психология на помагащото поведение”, „Психология на труда”, „Развитие на междуличностните отношения”, „Семейно консултиране” и др. Автор е на книгата „Просоциалното поведение като междуличностно отношение”, учебно помагало по приложна психология и социална практика, студии и статии.

 

 


 

 

viber image15Даниела Андонова е доцент, доктор по психология. Научните и интереси са в областта на психологията на личността, психологическите измервания и общата психология. Преподавател е по „Психология на личността”, „Психологически измервания” и „Психология на оптималното функциониране” във ВСУ „Черноризец Храбър”, катедра „Психология”. Автор е на научни трудове, сред които монография, учебник, студии, статии и доклади, изнесени на национални и международни конференции. По-значимите и научни трудове са монографията „Психология на оптималното функциониране” (2012) и учебникът „Педагогическа психология” (2012).

 

 


 

 

DSC00866Мария Петрова е доцент, доктор по социология. Научните и интереси са в областта на социо-логията на идентичностите, етносоциологията и етнопсихологията, социалната политика. Препо-давател е по „Социология“, „Етнопсихология“, „Социални структури и човешки капитал“ във ВСУ „Черноризец Храбър“, катедра „Психоло-гия”. Води лекции в магистърска програма „Психология и психопатология на развитието”. Автор е на две монографии, един учебник, на студии и статии в научни списания и на доклади в научни конференции. По-значимите и научни трудове са „Етничност и етническа идентичност” (2012), „Въведение в социологията” (2012). Член е на Съюза на учените в България.

 

 


 

 

scan0002Красимир Иванов е завършил медицина и е доцент, доктор по психология. Научните му интереси са в областта на психофизиологията, клиничната психология, психосоматиката, психо-логичното консултиране и психотерапията. Преподавател е по “Консултативна психология”, “Психология”, “Физиологияна психология” и др. Автор е на ръководства и учебници по психологично консултиране и психосоматика. Активен член е на Дружеството на психолозите в България, Българския лекарски съюз, Българската асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия, Българската асоциация по клинична и консултативна психология.

 

 


 

 

photo_LazarovИвайло Лазаров е доцент, доктор по философия. Научните му интереси са в областта на феноменологията (трансцендентална и екзистенциална) и критическата философия. Преподавател е по „Философия”, „Естетика“, „Източни философски и психологически учения“ и „Феноменологична психология” във ВСУ „Черноризец Храбър”, катедра „Психология”. Води лекционни курсове в магистърските програми „Психология и психопатология на развитието” и "Приложна психология (Психология на сигурността)". Автор е на  1 монография, 1 учебник на английски език, 8 студии и над 70 статии и доклади от национални и международни конференции, публикувани в престижни вътрешни и международни издания. Съавтор е на една научна биографично-документална книга, 2 учебника по систематична философия и 4 учебни помагала. По-значимите му научни и учебно-дидактични трудове са „Парадоксалната феноменология на другостта” (2010), “Systematic and Social Philosophy” (2016) и „Философия. Основни проблеми” (2001, в съавторство). Член е на Българското философско общество (БФО), Асоциацията на университетските преподаватели по философия у нас (АУПФБ) и на Съюза на учените – клон Варна.

 

 


 

 

IMG_6885Ваня Христова е доцент, доктор по психология. Научните и интереси са в областта на психологията на развитието, когнитивната и организационната психология. Преподавател е по „Психология на развитието в детско-юношеска възраст”, „Психология на развитието на възрастните” и „Увод в психологията” в катедра „Психология“ във ВСУ „Черноризец Храбър“. Води лекции в магистърска програма „Психология и психопатология на развитието”. Автор е на научни публикации, сред които монография, учебник, студии, статии, доклади на научни конференции, чийто обединяващ център са кризите през различните периоди на психичното развитие и тяхното успешно преодоляване. По-значимите и научни трудове са монографията „Личността в развитие и криза – детство и юношество“ (2015) и учебникът “Личността в късна зряла възраст – психически  характеристики и предизвикателства“ (2015). Член е на Съюза на учените в България.

 

 


 

 

DSC_0064Маринела Петкова е асистент, доктор по психология. Научните и интереси са в областта на психологията на личността, детската психология, семейното партниране, брачното и предбрачно консултиране, фамилните дисфункции. Преподавател е по „Психология на детско-юно-шеското развитие“, „Педагогическа психология“, „Консултативна психология“ във ВСУ „Черноризец Храбър”, катедра „Психология”.  В професионалната си дейност консултира семейства, при които насилието е често срещано или хронично присъстващо, двойки с репродуктивни проблеми, двойки с партньорски модели на фамилни дисфункции. Работи по проблемите на психичното здраве, психопатологията и психосоматиката. Консултира деца с девиантно поведение, деца в риск, деца със специални образователни потребности. Автор е на над 15 научни публикации. Темата на докторската и дисертация е „Личностни диспозиции и модели на партниране при двойки с домашно насилие”.

 

 


 

 

  r.pngЙоанна Недялкова е хоноруван асистент, доктор по психология. Научните  и  интереси са в областта на психологията на управлението, психологията на социалните комуникации и юридическата психология. Преподавател е по “Социални комуникации”, „Увод в психологията” и „Юридическа психология” във ВСУ “Черноризец Храбър”, катедра „Психология”. Автор е на десет научни статии. Темата на дисертационния и труд е “Агресията и превенция на лишени от свобода”.

 

Бакалавърска степен

В специалност “Психология” се подготвят конкурентоспособни специалисти за европейския пазар на труда. Придобиват се солидни теоретични и методологични познания в областта на психологията и се изграждат практически умения с научно-приложна стойност. В обучението се използват съвременни изследователски подходи и технологии. Учебните планове и програми отговарят на изискванията на Европейската система за натрупване и трансфер на кредити (ЕCTS). Това гарантира качество на висшето образование, съизмеримо с европейските критерии и стандарти.

В специалност “Психология” се подготвят конкурентоспособни специалисти за европейския пазар на труда. Придобиват се солидни теоретични и методологични познания в областта на психологията и се изграждат практически умения с научно-приложна стойност. В обучението се използват съвременни изследователски подходи и технологии. Учебните планове и програми отговарят на изискванията на Европейската система за натрупване и трансфер на кредити (ЕCTS). Това гарантира качество на висшето образование, съизмеримо с европейските критерии и стандарти.

 

Обучението завършва с полагане на държавен изпит или защита на дипломна работа.

 

Акценти в обучението:

Увод в психологията; Физиологична психология; Когнитивна психология; Експериментална психология; История на психологията; Психология на личността; Психопатология; Социална психология; Психологически измервания; Политическа психология; Клинична психология; Диференциална психология; Психология на развитието в детско-юношеска възраст; Психология на развитието на възрастни; Педагогическа психология; Консултативна психология; Организационна психология.

 

Извънаудиторна заетост:

По време на обучението си студентите имат възможност да се включват в интерактивни методи на обучение – тренингови групи, решаване на казуси, разработване на конкретни задачи и проекти, провеждане на практико-приложни изследвания, участие в майсторски класове, участие в международната научна конференция “Приложната психология: възможности и перспективи”.

 

Практики и стажове:

Сътрудничеството на катедрата с представители на социалната практика дава възможност студентите да се включват в практики в организации, осигуряващи психологическа диагностика и психологическа помощ. Студентите могат да участват в мобилност по програма “Еразъм+” за обучение и практики в чуждестранни университети.

 

Възможности за кариерно развитие:

Придобилите професионална квалификация “психолог”, ОКС “бакалавър” могат да се реализират професионално както в държавни и общински институции, така и в неправителствения сектор:

  • в системата на образованието като училищни психолози и учители по психология, логика, философия, етика и право;
  • в ресурсни центрове за интегриране, обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности;
  • в медицински институции като клинични психолози;
  • в неправителствени организации за социални услуги за деца и семейства; за работа с наркозависими; за работа с възрастни с увреждания и лица с умствени затруднения; за работа със семейства в риск – като психолози или доброволци.

 

 

Учебният план на специалността е публикуван на интернет адрес: http://www.vfu.bg/ects_guide/files/uf/ba/psy/psy.html


 

Магистърска степен

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ


Психология и психопатология на развитието
[Информация за кандидатстване] 
[Учебен план] 

Ръководител на магистърската програма 
проф. д.пс.н. Галя Герчева 
 
 Приложна психология (Психология на сигурността)
[Информация за кандидатстване] 
[Учебен план] 
Ръководител на магистърската програма 
доц. д-р Петър Нешев 
 
 Психологично консултиране
[Информация за кандидатстване] 
[Учебен план] 
Ръководители на магистърската програма 
доц. д-р Павлина Дамянова и доц. д-р Красимир Иванов 

 

Докторска степен

ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН "ДОКТОР"
 

Образователна и научна степен "доктор" е основна форма на обучение на високо квалифицирани специалисти, готови да направят научна и изследователска дейност и да преподават за нуждите на университета, както и на други кандидати от областта на науката и практиката. За образователна и научна степен "доктор" могат да кандидатстват лица, които са придобили образователно-квалификационна степен "магистър".

 

Сроковете за обучение са както следва:

  • редовна докторантура – до 3 години, минимум 2 години;
  • задочна докторантура – до 4 години, минимум 2 години;
  • докторантурата на самостоятелна подготовка до 3 години, минимум 1,5 години.
 

Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" има получени акредитации за образователна и научна степен "доктор" по следните специалности:

 
Професионално направление 3.2 "Психология" 
Докторски програми: 
- Обща психология 
- Педагогическа и възрастова психология 
- Социална, организационна и консултативна психология

[Кандидатстване] 


 

Административни контакти

 
Email на катедрата: psychology@vfu.bg

Ръководител катедра: доц. д-р Красимир Иванов
Тел.: 052/ 359 540
e-mail: krasimir.ivanov@vfu.bg

Научен секретар: доц. д-р Бойчо Бойчев
e-mail: boicho.boichev@vfu.bg
 
Секретар на катедрата: Светозара Маринова
Тел.: 052/359-569
e-mail: svetozara.marinova@vfu.bg
Приемен ден: всеки делничен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 15:00 ч.