гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Интериорен дизайн

Архитектурен факултет
Катедра "Архитектура и урбанистика"

 

СпециалностДизайн – Интериорен дизайн

 

Присъждана професионална квалификация: интериорен дизайнер

 

Ниво на квалификацията: образователно-квалификационна степен "бакалавър"

 

Продължителност на програмата: 4 години (8 семестъра)

 

Брой кредити: 240

 

Поле на изучаване (ISCED-F): 0212: Fashion, interior and industrial design

 

Конкретни изисквания за прием: да притежават диплома за завършено средно образование и да положат кандидатстудентски изпит

 

Конкретен ред за признаване на предходно учене: ECTS координатор – арх. Десислава Христова, тел.: +359 52 359 579, e-mail: arch@vfu.bg – дава информация за възможностите за признаване на предходно образование – формално и неформално.
Процедура:  признаване на кредити от академични справки от наши и чужди университети (ако е от чужд университет академичната справка трябва да е легализирана и преведена на български език), дипломи за владеене на чужд език, сертификати и дипломи за компютърни умения

 

Изисквания и правила за квалификация: 240 кредита, като от тях 10 се придобиват при успешно защитена диплома работа. Обучението завършва със защита на дипломна работа, до която се допускат успешно положилите всички изпити от целия курс на обучение и успешно защитили семестриалните си проекти.

 

Профил на специалността: Основна цел на програмата е подготовка на професионални кадри в областта на интериорния и мебелния дизайн, както и възможността да се реализират в други актуални сфери, като ре- дизайна, еко-дизайна,  иновативния дизайн и др.
Високото качество на обучение се гарантира от участието на изтъкнати наши специалисти в тази област и практикуващи дизайнери, както и с помощта на експерти от Италия, Германия, Испания и САЩ, с които университетът има партньорски отношения или работи по програми за мобилност на преподаватели и студенти. Последните имат възможност да провеждат част от учебните модули в партньорски европейски университети по програма „Еразмус”. Учебният план е гъвкав и позволява адаптиране към подобни практики, предвид единната европейска кредитна система във висшето образование.

 

Основни резултати от обучението:
Интериорните дизайнери ще са способни да проектират цялостни интериорни решения, включително мебелни композиции, светлинни и пространствени решения, експозиционен и музеен дизайн, интериорни и фасадни реклами и др.
Успешно завършилите получават квалификация „интериорен дизайнер“ с диплом и специалните знаци за качество и признаване на образованието в Европа – ECTS Label и DS Label, с които е удостоен Варненският свободен университет “Черноризец Храбър”.

 

Структурна схема на курсовете на специалността с кредити:

 

Шифър по ECTS

Учебна дисциплина

Аудиторна заетост

Извънаудиторна заетост

Кредити

Хорариум

Хорариум

 

 

1

2

3

4

 5

1

ARC1267

История на изкуството

30

60

3

2

ARC1268

Цветознание

30

60

3

3

ARC1269

Структурна комбинаторика

30

60

3

4

INF1461

Компютърно проектиране (Corel Draw )

45

90

4,5

5

ARC1240

Рисуване - I част

30

60

3

6

ARC1243

Живопис - І част

30

60

3

 

ARC1315

Чужд език  - базово ниво

60

120

6

 

SPO1160

Физическа култура  и спорт

45

90

4,5

Общо за I семестър

300

600

30

7

ARC1247

История на дизайна

30

60

3

8

INF1457

Компютърно проектиране (InDesign)

30

60

3

9

INF1458

Компютърно проектиране (Photoshop)

40

80

4

10

ARC1249

Рисуване - ІІ част

30

60

3

11

ARC1251

Живопис - ІІ част

30

60

3

12

ARC1253

Ергономия

15

30

1,5

13

ARC1315

Чужд език  - базово ниво

60

120

6

14

SPO1160

Физическа култура  и спорт

35

70

3,5

15

 

Избираема А

30

60

3

Общо за II семестър

300

600

30

 

 

Общо за I година

600

1200

60

16

ARC1255

История  на изкуството на XX в.

30

60

3

17

INF1459

Компютърно проектииране (Illustrator)

60

120

6

18

INF1460

Компютърно проектиране (3D Studio Max)

60

120

6

19

ARC1270

Композиция във визуалните изкуства

30

60

3

20

ARC1273

Въведение в архитектурното проектиране

60

120

6

21

 

Избираема В1

30

60

3

22

 

Избираема В2

30

60

3

Общо за III семестър

300

600

30

23

ARC1316

Моделиране

45

90

4,5

24

ARC1295

Макетиране

45

90

4,5

25

PSY1265

Психология на възприятието

30

60

3

26

ARC1317

Фотография

15

30

1,5

27

ARC1318

Семиотика

15

30

1,5

28

ARC2022 

Дизайн материали и технологии

45

90

4,5

29

ARC1272

Езикова култура

15

30

1,5

30

 

Избираема С1

30

60

3

31

 

Избираема С2

30

60

3

Общо за IV семестър

300

600

30

 

 

Общо за II година

600

1200

60

32

ARC1298

История на архитектурата

45

90

4,5

33

ARC1306

Жилищни сгради -теория

30

60

3

34

ARC1307

Жилищни сгради -проект

45

90

4,5

35

ARC1299

Интериор – теория

30

60

3

36

ARC1282

Интериор – проект I

60

120

6

37

INF1462

Компютърна програма / AutoCAD

60

120

6

38

 

Избираема D1

30

60

3

Общо за V семестър

300

600

30

39

ARC1276

Въведение в архитектурното осветление

30

60

3

40

ARC1335

Технологии в мебелното производство

30

60

3

41

ARC1310

Интериор – проект II

75

150

7,5

42

ARC1336

Текстил и интериор

30

60

3

43

ARC1337

Мебелен дизайн

45

90

4,5

44

 

Избираема дисциплина E

30

60

3

45

 

Факултативна дисциплина А1

30

60

3

46

 

Факултативна дисциплина А2

30

60

3

Общо за VI семестър

300

600

30

 

 

Общо за III година

600

1200

60

47

ARC1280

Градска инфраструктура и сградни инсталации

45

90

4,5

48

ARC1308

Обществени сгради

30

60

3

49

ARC1338

Интериор – проект III

75

150

7,5

50

 

Избираема дисциплина F1

30

60

3

51

 

Избираема дисциплина F2

30

60

3

52

 

Факултативна дисциплина В1

30

60

3

53

 

Факултативна дисциплина В2

30

60

3

54

 

Факултативна дисциплина В3

30

60

3

Общо за VII семестър

300

600

30

55

ARC3178

Национални традиции в българската архитектура

20

40

2

56

ARC2018

Дизайн за архитектурата – теория

30

60

3

57

ARC2018

Дизайн за архитектурата – проект

60

120

6

58

 

Избираема дисциплина G1

30

60

3

59

 

Избираема дисциплина G2

30

60

3

60

 

Факултативна дисциплина С

30

60

3

Общо за VIII семестър

200

400

20

 

 

Общо за IV година

500

1000

50

Дипломна работа

 

300

10

Общо за целия курс на обучение:

2300

4900

240

Избираеми учебни дисциплини 

A

PHI2004

Философия

30

60

3

ARC1314

Перспектива

B

ARC1265

Портфолио и презентации

60

120

6

ARC1249

Рисуване III

ARC1251

Живопис III

С

ARC1271

Естетика

90

180

9

ARC1296

Рисуване IV

ARC1297

Живопис IV

ARC1279

Градоустройство

D

ARC1339

Фигурална композиция/ Рисуване V/

30

60

3

ARC1340

Скулптура

GEO1005

Екология

E

ARC13431

Параметричен дизайн/ Rino ceros

30

60

3

ARC1278

Културология

ARC3170

Графичен дизайн

F

ARC2045

Дизайн за историческа среда

60

120

6

ARC1302

Предпроектен и проектен анализ

ARC1342

Ре-дизайн

G

ARC1343

Мултимедия и компютърна анимация

60

120

6

ARC1292

Web - дизайн

ARC1344

Офертна документация и бюджет

ARC1345

Пластичен декор и орнамент

Факултативни учебни дисциплини

А

ARC1219

Експозоционен дизайн

60

120

6

ARC3177

Ландшафтен дизайн

ART1236

Корпоративен дизайн

B

ARC3171

Индустриален дизайн

90

180

9

ARC3165

Въведение в сценографията

ARC1346

Специални светлинни ефекти

ARC1347

Рекламен дизайн

C

FLT 2006

Втори чужд език

30

60

3

ARC1348

Арт инсталации

Чужди езици

1.

FLE 1002

Чужд език – Английски език

120

240

12

FLG 1002

Чужд език – Немски език

FLF 1002

Чужд език – Френски език

FLS 1002

Чужд език – Испански език

FLR 1002

Чужд език – Руски език

 

 

Вид обучение: редовно

 

Правила за семестриалните изпити, оценяването и оценките: Оценяването е по ECTS и техния български еквивалент. Оценката се формира базата на следните критерии: пълнота на показаните знания, качество на документиране на курсовите задачи и проекти, изчерпателност на проучването на проблематиката на конкретния предмет, структуриране и графично оформление на проектите.

 

Факултативни или задължителни прозорци за мобилност: Възможност за мобилност по Еразъм

 

Стаж: няма

 

Обучение в работна среда: няма

 

Професионални профили на завършилите: професионална реализация на завършилите  – Завършилите специалността ще могат да се реализират като дизайнери в дизайн-студия за вътрешна архитектура, мебелни фирми, рекламни агенции и др., административни и специализирани органи, институции и граждански организации в областта на  културата, както и като експерти в общински и държавни институции,  други граждански формации в областта на културата, свободното време и туризма.

 

Възможности за продължаване на обучението: магистърски и докторски програми

Директор на програмата – чл.-кор. проф. д.а.н арх. Атанас Ковачев, тел. 052/359 596, email: arch@vfu.bg