гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Корпоративна сигурност

Юридически факултет
Катедра "Сигурност и безопасност"

 

Специалност: Защита на националната сигурност - Корпоративна сигурност

Присъждана професионална квалификация: защита на националната сигурност

Ниво на квалификацията: образователно-квалификационна степен "бакалавър"

 

Конкретни изисквания за прием: Диплома за завършено средно образование.

 

Конкретен ред за признаване на предходно учене:

• Информация и насоки: гл. ас. д-р Галина Милева, ECTS – координатор на катедра "Сигурност и безопасност", e-mail: galinaa@abv.bg.

• Процедури:

Първи вариант:

Признаване на кредити на база на представяне на документи: академична справка или диплома от предишно обучение; международни дипломи и сертификати по чужд език (английски Cambridge FCE, TOEFEL; немски - Zertifikat Deutsch, Sprahdiplom, Zweite Stufe; руски – ТРКИ; френски - DELF; испански - DELE); международни дипломи и сертификати за компютърни умения отговарящи на ECDL (The European Computer Driving Licence).

Втори вариант:

Сертифициране на знания и умения чрез полагане на изпити по: чужд език от Департамент "Чуждоезиково обучение", компютърни умения от катедра "Информатика", специфични за професионалната област знания и умения от катедра "Сигурност и безопасност".

• Присъждане на кредити:

Катедра "Сигурност и безопасност" присъжда адекватни за учебния план на специалността кредити въз основа на резултатите от сертифицирането на знанията и уменията.

 

Изисквания и правила за квалификация: За придобиване на квалификацията в специализация "Корпоративна сигурност" са необходими 240 кредита, от тях 186 кредита от задължителни дисциплини, 33,5 кредита от избираеми дисциплини, 10,5 кредита от факултативни дисциплини и 10 кредита от държавен изпит или защита на дипломна работа.

 

Профил на специалността: В специалност "Защита на националната сигурност" се подготвят кадри с висше образование, които да се реализират професионално в областта на обществената сигурност, в държавния, общинския и частния сектор. Организацията на обучението се основава на базов модул и модул от специализиращи дисциплини.

 

Основни резултати от обучението
В процеса на обучението студентите в бакалавърска програма "Защита на националната сигурност" получават знания и практически умения, които им позволяват своевременно да разкриват и оценяват опасности и заплахи за националната сигурност, корпоративната сигурност и личната сигурност, да вземат обосновани рискови решения, да организират и управляват силите и средствата за защита по начин, който да предотвратява нежелани събития - престъпления, аварии, катастрофи, да неутрализира последиците от тях и да подготвя условия за разкриване на причините, виновните лица и т.н.

 

Професионална реализация на завършилите
Получената професионална квалификация позволява на завършилите да се реализират успешно в системата на МВР, включително в ГД "Пожарна безопасност и защита на населението", на МО, на Министерството на околната среда и водите, в общинските звена за обществен ред и сигурност, в банкови, застрахователни учреждения и фирми и др.

 

Възможности за продължаване на обучението: обучение в магистърски програми.

 
Шифър по ECTS Учебна дисциплина Аудиторна Заетост Извънаудиторна заетост Кредити
1. LAW 1047 Обща теория на правото, І част 60 120 6
2. INF 1021 Информатика 30 60 3
3. SPO 1014 Спорт - Лична защита 15 30 1,5
4.   Чужд език, І част 60 120 6
5.   Избираеми дисциплини 90 180 9
6.   Факултативни дисциплини 45 90 4,5
Общо за I семестър 300 600 30
1. INF 1034 Информационни системи и технологии 30 60 3
2. LAW 1017 Конституционно право, І част 60 120 6
3. LAW 1047 Обща теория на правото, ІІ част 45 90 4,5
4. SPO 1014 Спорт - Лична защита 45 90 4,5
5.   Чужд език, І част 60 120 6
6. SEC1079 Анализ и контрол на риска 60 120 6
Общо за II семестър 300 600 30
Общо за І година 600 1200 60
1. LAW 1108 Административно право и процес,  I част 75 150 7,5
2. LAW 1017 Конституционно право, II част 75 150 7,5
3. ECO 1052 Глобализация на икономиката и развитието 45 90 4,5
4. SEC 1077 Теоретични и правни основи на националната сигурност 60 120 6
5.   Избираеми дисциплини 45 90 4,5
Общо за IIІ семестър 300 600 30
1. LAW 1108 Административно право и процес,  II част 75 150 7,5
2. LAW 1058 Право на Европейския съюз 75 150 7,5
3. LAW1092 Полицейско право 60 120 6
4. SEC 1006 Екологична сигурност 45 90 4,5
5.   Избираеми дисциплини 45 90 4,5
Общо за IV семестър 300 600 30
Общо за ІІ година 600 1200 60
1. SEC 1076 Специални разузнавателни средства 45 90 4,5
2. SEC 1080 Технически системи за сигурност 45 90 4,5
3. LAW 1041 Наказателно право, обща част 90 180 9
4. LAW 1048 Осигурително право 75 150 7,5
5.   Избираеми дисциплини 45 90 4,5
Общо за V семестър 300 600 30
1. SEC 1031 Конкурентно разузнаване 60 120 6
2. LAW 2026 Наказателно право, особена част 90 180 9
3. SEC 1081 Управление на корпоративната сигурност 60 120 6
4. SEC 1094 Система на частната охранителна дейност в ЕС 45 90 4,5
5.   Избираеми дисциплини 45 90 4,5
Общо за VІ семестър 300 600 30
Общо за ІІІ година 600 1200 60
1. LAW 1044 Наказателно процесуално право, 1 част 75 150 7,5
2. SEC 1064 Охрана на обществения ред 60 120 6
3. SEC 1071 Противодействие на тероризма 45 90 4,5
4. LAW 1003 Търговско право - Іч. 75 150 7,5
5.   Избираеми дисциплини 45 90 4,5
Общо за VІІ семестър 300 600 30
1. LAW 1044 Наказателно процесуално право, 2 част 60 120 6
2. LAW 1003 Търговско право - ІІч. 90 180 9
3.   Факултативни дисциплини 30 60 3
4.   Избираеми дисциплини 20 40 2
Общо за VІII семестър 200 400 20
Общо за ІV година 500 1000 50
    Държавни изпити   300 10
Общо за целия курс на обучение 2300 4900 240
Избираеми дисциплини
1. SEC 1086 История  и теория на обществената сигурност 90 180 9
LAW 1016 История на Българската държава и право
2.   Студентите могат да изберат един от следните модула: СПОРТ: 15 30 1,5
SPO 1014 *Лична защита - 2 част
SPO 1015 *Туризъм, алпинизъм, ориентиране и планинско спасяване - 1 част
SPO 1016 *Приложни водни спортове и водно спасяване - 1 част
SPO 1017 *Оцеляване в екстремални ситуации - 1 част
3. POL 1184 История на политическите и правни учения 30 60 3
LAW 1074 Учение за държавата
  Чужд език
ADM 1005 Държавна власт и държавна администрация
4.   Студентите могат да изберат един от следните модула: СПОРТ: 15 30 1,5
SPO 1014 *Лична защита - 2 част
SPO 1015 *Туризъм, алпинизъм, ориентиране и планинско спасяване - 1 част
SPO 1016 *Приложни водни спортове и водно спасяване - 1 част
SPO 1017 *Оцеляване в екстремални ситуации - 1 част
5. SEC 1055 Информационна сигурност 30 60 3
SEC 2007 Логистика на сигурността
  Чужд език
6.   Студентите могат да изберат един от следните модула: СПОРТ: 15 30 1,5
SPO 1014 *Лична защита 3 част
SPO 1015 *Туризъм, алпинизъм, ориентиране и планинско спасяване - 2 част
SPO 1016 *Приложни водни спортове и водно спасяване - 2 част
SPO 1017 *Оцеляване в екстремални ситуации - 2 част
7.   Чужд език 30 60 3
SEC 1061 Защита на културното наследство
SEC 1059 История на специалните служби
8.   Студентите могат да изберат един от следните модула: СПОРТ: 15 30 1,5
SPO 1014 *Лична защита 3 част
SPO 1015 *Туризъм, алпинизъм, ориентиране и планинско спасяване - 2 част
SPO 1016 *Приложни водни спортове и водно спасяване - 2 част
SPO 1017 *Оцеляване в екстремални ситуации - 2 част
9. SEC 1069 Графична информация и документация 30 60 3
  Чужд език
SEC 2009 Правен режим на защита на класифицираната информация
10.   Студентите могат да изберат един от следните модула: СПОРТ: 20 40 2
SPO 1014 *Лична защита 3 част
SPO 1015 *Туризъм, алпинизъм, ориентиране и планинско спасяване - 2 част
SPO 1016 *Приложни водни спортове и водно спасяване - 2 част
SPO 1017 *Оцеляване в екстремални ситуации - 2 част
11. SEC 1063 Основи на информационно-аналитичната дейност 30 60 3
SEC 1016 Основи на емпиричното, диагностичното и научното познание
PSY 2003 Юридическа психология
Факултативни дисциплини
1. PHI 1006 Философия 45 90 4,5
PHI 1005 Логика
2. BLT 1003 Езикова култура 30 60 3
SEC 1128 Експедиционен туризъм
SEC 1004 Граничен контрол
SEC 3013 Митническо и финансово разузнаване

Чужди езици

1

FLE 1002

Английски език

120

240

12

2

FLE 1003

Английски език

120

240

12

3

FLE 1004

Английски език

120

240

12

4

FLG 1001

Немски език

120

240

12

5

FLR 1001

Руски език

120

240

12

6

FLS 1001

Испански език

120

240

12

 

Правила за семестриалните изпити, оценяването и оценките: От титуляра на всяка учебна дисциплина в специалност „Защита на националната сигурност” са въведени правила за допускане до семестриален изпит, методика и критерии за оценка, които се представят в началото на учебния курс пред обучаемите. Използват се разнообразни методи в учебния процес – лекции, семинарни занятия, практически упражнения, теренни проучвания, консултации /вкл. он-лайн/ и др. Формите и начините за оценяване са: курсови задачи, курсови работи и проекти, контролни работи, тестове, казуси, теренни проучвания и др. Критериите за оценка са в зависимост от методите и формите, използвани по всяка учебна дисциплина. Резултатите се документират в специфична форма "Дневник на преподавателя" и се съобщават устно или по електронен път по време на текущия контрол и след края на семестриалния изпит.

 

Изисквания за завършване: През периода на обучение със студентите се провежда стаж по предварително разработена и утвърдена методика в извън учебно време. Обучаемите, в зависимост от специализацията, могат да изберат един от вариантите: Западни Родопи; структури на МВР; предприятия, дружества, фирми, областни и общински управи. Могат да се включат в едноседмична образователна практика в Република Турция. Стажът завършва със защита пред назначена комисия, което е задължително условие за допускането им до държавен изпит. За специализация "Корпоративна сигурност" се полага комплесен държавен изпит по специалността или защита на дипломна работа.

 

Вид обучение: редовно/задочно.

 

Ръководител на Kатедра "Сигурност и безопасност": доц. д-р Валентин Тодоров
приемен ден – вторник и четвъртък от 14.00 до 16.00 часа
тел. 052/359-563
e-mail: vtodorov@vfu.bg