гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМА И ПР

ФАКУЛТЕТ “МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ
КАТЕДРА “ИНФОРМАТИКА И ИКОНОМИКА
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ “ИКОНОМИКА”

 

СпециалностМАРКЕТИНГ, РЕКЛАМА И ПР

 

Присъждана професионална квалификация: Икономист

 

Ниво на квалификацията: Бакалавър

 

Продължителност на програмата: четири години

 

Брой кредити: 240

 

Поле на изучаване (ISCED-F): 0311: Economics (14.3 – 314)

 

Конкретни изисквания за прием:   средно/висше образование изпити.

  • Конкурсен изпит:

Кандидатите полагат конкурсен изпит – Есе на общественозначима тема, или по Чужд език, или Общообразователен тест, или участват в онлайн конкурсa на ВСУ “Черноризец Храбър” – Есе.
За кандидатстудентски изпит се признават оценките от държавните зрелостни изпити, положени в Р България след 2008 г., резултатите от международни сертификати за езикови и компютърни умения, както и резултати от национални и международни конкурси и олимпиади.

  • Балообразуване:

Балът за класиране се формира от сбора на удвоената оценка от положения конкурсен изпит и удвоената оценка по Чужд език от дипломата за завършено средно образование.

  • Бонификации:

Завършилите езикови, хуманитарни, математически, търговски, икономически гимназии или гимназии с езиков или ИТ  профил получават 1 единица бонификация.

  • Допълнителни условия:

За прием в тази специалност се зачитат и оценките от следните кандидатстудентски изпити, положени в други висши училища: Български език и литература, Есе на общественозначима тема, Чужд език, Математика, География на България, История на България, Философия, Общообразователен тест, Икономика или Икономически тест.

 

Конкретен ред за признаване на предходно учене
- формално: дипломи и академични справки от средни и акредитирани висши училища;
- неформално: сертификати за езикова и компютърна грамотност и други ключови компетентности, в съответствие с учебния план на специалността;
- неофициално: чрез полагане на сертификационен изпит по език, компютърни науки или друг вид компетентност пред комисия от ВСУ.
Процедури по неформално и неофициално признаване на предходни спрямо обучението компетентности:
1. Признаване на кредити на база представени документи:- академична справка или диплома от предишно обучение;
- международни дипломи и сертификати по чужд език (английски Cambridge FCE, TOEFEL; немски - Zertifikat Deutsch, Sprahdiplom, Zweite Stufe; руски – ТРКИ; френски - DELF; испански - DELE);
- международни дипломи и сертификати за компютърни умения отговарящи на ECDL (The European Computer Driving Licence).
2. Възможно е и сертифициране на знания и умения чрез полагане на изпити по:
- чужд език от Департамент чуждоезиково обучение;
- компютърни умения от катедра "Информатика и икономика";

Изисквания и правила за квалификация*: За придобиване на квалификацията са необходими 240 кредита, от тях 179 кредита от задължителни дисциплини, 33 кредита от избираеми дисциплини, 15 кредита от факултативни дисциплини, 3 кредита от преддипломен стаж и 10 кредита за Държавен изпит (защита на дипломна работа).


Профил на специалността:  Специалност “Маркетинг, реклама и ПР” е предназначена за подготовка на специалисти по маркетинг, реклама и връзки с обществеността в различни сфери от обществения живот.
През последните десетина години социалната технология “Връзки с обществеността” навлезе категорично във всички области на българското общество. Вече няма организация – бизнес, политическа, държавно управление, неправителствена и т.н., която да не използва връзките с обществеността. Назначени са, както и перманентно се назначават, стотици млади хора като пиармени, които нямат нужната подготовка и основни умения да работят професионално.
Силната конкурентна среда и променящите се обективни обстоятелства налагат нуждата от добре подготвени специалисти по маркетинг, реклама и връзки с обществеността. Тази потребност вече е осъзната и се търсят възможности за повишаване на квалификацията. Учебният план на специалността е построен както върху основни и фундаментални дисциплини, така и върху специализиращи дисциплини. От първата учебна година значително внимание се отделя и на практическата подготовка на студентите – задължителен стаж в агенции и организации.
Специалността предлага комплекс от икономически, социални и управленски знания и умения и в областта на технологиите. Студентите ще обогатят своята професионална култура и ще разширят възможностите си за активно публично поведение както в типични, така и в специални ситуации.


Акценти в обучението: 
Учебното съдържание е интегрирано между икономически, общообразователни и специализирани учебни дисциплини и е изградено върху оптимално съотношение на фундаментални и специализирани дисциплини с акцент върху практически ориентираните учебни курсове, като:
– Глобални проблеми на съвременността – теория на рекламата и ПР; Корпоративен и персонален имидж; Маркетингови комуникации;
– Маркетингови проучвания и адаптация на бизнес поведението;
– Комуникативна култура – креативна комуникация;
– Медийни политики и медийна култура на бизнес елита;
– Социални взаимодействия и работа в екип – създаване и развитие на лидерски състав;
– Управление на публични проекти;
– Дигитален маркетинг;
– Електронно управление;
– Правни норми в рекламата и ПР.

 

Структурна схема на курсовете на специалността с кредити*:

 

 

 

 

Шифър

 

Аудиторна заетост

Извънаудиторна заетост

 

по ECTS

Учебна дисциплина

                              Хорариум

                                    Хорариум

Кредити

1

2

3

4

5

9

1

INF 1474

Информационни технологии

15/15

60

3

2

ECO 1037

Микроикономика

45/15

120

6

3

PCI 1068

Реклама и връзки с обществеността

45/15

120

6

4

PSY 2035

Комуникационна култура

15/15

60

3

5

MAR 1160

Въведение в маркетинга

30/0

60

3

6

MAN 1071

Въведение в предприемачеството

30/0

60

3

7

FLE 1002

Чужд език

0/30

60

3

8

SPO 1015

Спорт

0/30

60

3

 Общо I семестър

300

600

30

1

MAN 1425

Визуализация и анализ на данни

15/15

60

3

2

ECO 1031

Макроикономика

45/15

120

6

3

MAR 1170

Стратегии на връзките с обществеността и планиране на кампании

45/15

120

6

4

MAR 1172

Маркетингови метрики

15/15

60

3

5

 

Избираема дисциплина 1

30/0

60

3

6

 

Избираема дисциплина 2

30/0

60

3

7

FLE 1002

Чужд език 

0/30

60

3

8

SPO 1015

Спорт

0/30

60

3

 Общо II семестър

300

600

30

Общо за І година

600

1200

60

1

ECO 1064

Международна икономика

45/15

120

6

2

INF 1092

Бизнес информационни системи

15/15

60

3

3

PCI 1187

Медии и връзки с обществеността

30/0

60

3

4

PCI 1188

Връзки с обществеността в кризисни ситуации

15/15

60

3

5

QMS 1014

Статистика

45/15

120

6

6

ACC 1010

Основи на счетоводството

30/0

60

3

7

 

Избираема дисциплина 3

30/0

60

3

8

 

Избираема дисциплина 4

30/0

60

3

 Общо III семестър

300

600

30

1

ECO 1053

Глобализация на икономиката и развитието

30/0

60

3

2

PCI 1188

Медийна култура и общество

30/0

60

3

3

MAR 3159

Креативна комуникация

15/15

60

3

4

PCI 1070

Правни норми в рекламата

30/0

60

3

5

ECO 1011

Европейска икономическа интеграция

30/0

60

3

6

MAR 2025

Международен маркетинг

45/15

120

6

7

INF 1485

Социално-мрежови анализи

15/15

60

3

8

 

Избираема дисциплина 5

30/0

60

3

9

 

Факултативна дисциплина 1

30/0

60

3

 Общо IV семестър

300

600

30

Общо за ІІ година

600

1200

60

1

PCI 1186

Имидж и бранд журналистика

30/0

60

3

2

MAR 1173

Реклама и стимулиране на продажбите

30/0

60

3

3

MAN 1055

Международен бизнес

45/15

120

6

4

FIN 1029

Валутно-финансови операции

30/0

60

3

5

ACC 1031

Организация на финасовата отчетност

30/30

120

6

6

INF 1498

Графичен и рекламен дизайн

15/15

60

3

7

 

Избираема дисциплина 6

30/0

60

3

8

 

Факултативна дисциплина 2

30/0

60

3

 Общо V семестър

300

600

30

1

MAR 3127

Брандинг мениджмънт

15/15

60

3

2

PCI 1192

Онлайн комуникация и управление на репутацията

15/15

60

3

3

FIN 1010

Финанси

45/15

120

6

4

MAN 2035

Управление на човешките ресурси

30/0

60

3

5

INF 1500

Дигитален маркетинг

15/15

60

3

6

 

Преддипломен стаж

 

90

3

7

 

Избираема дисциплина 7

30/0

60

3

8

 

Избираема дисциплина 8

30/0

60

3

9

 

Факултативна дисциплина 3

30/0

60

3

 Общо VI семестър

270

630

30

Общо за ІІІ година

570

1230

60

1

MAR 1165

Международно фирмено сътрудничество

45/15

120

6

2

FIN 1010

Международни икономически центрове

30/0

60

3

3

SOC 1091

Социални медии и поведенчески модели

45/15

120

6

4

INF 1499

Онлайн кампании

15/15

60

3

5

MAR 1175

Маркетингови изследвания

30/30

120

6

6

 

Избираема дисциплина 9

30/0

60

3

7

 

Факултативна дисциплина 4

30/0

60

3

 Общо VII семестър

300

600

30

1

PCI 1190

Бизнес комуникации и нови медии

15/15

60

3

2

PCI 1191

Връзки с обществеността и публични послания

15/15

60

3

3

ECO 1066

Международни организации

30/0

60

3

4

SPO 1015

Спорт

0/20

40

2

5

 

Избираема дисциплина 10

30/0

60

3

6

 

Избираема дисциплина 11

30/0

60

3

7

 

Факултативна дисциплина 5

30/0

60

3

 Общо VIII семестър

200

400

20

Общо за ІV година

500

1000

50

Общо семестри

2270

4630

230

Държавен изпит (защита на дипл. работа)

 

300

10

Общо за целия курс на обучение

2270

4930

240

 


* Във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" един кредит съответства на 30 часа студентска натовареност, което включва 10 часа аудиторна заетост (лекции и семинарни занятия) и 20 часа извънаудиторна заетост.

 

Вид обучение: редовно; задочно

 

Правила за семестриалните изпити, оценяването и оценките:


Общи изисквания към обучаемите:
• Задълбочени познания по съответната дисциплина: тестове, задачи, казуси, функции, графики, оптимизационни задачи;
• Редовно посещаване на учебните занятия. Закъсненията за час, шумът по време на лекция и отвличането на вниманието на колегите намаляват ефективността на учебния процес и не се толерират.
• Изпълнение на поставените задачи в срок, активно участие в занятията и предварително запознаване с материала, който предстои да се преминава.
• Инициативност за решаване на възникващите проблеми и трудности.
• Строго придържане към принципите на академичната етика и колегиалност.
общи изисквания към обучаемите:


Извънаудиторна заетост: 
Включва разработване на проекти за реални организации, участие в майсторски класове на водещи световни учени, участие в конференции, кръгли маси и др.

 

Практики и стаж: 
ВСУ „Черноризец Храбър“ подпомага студентите си в създаването на собствен бизнес.
Сътрудничеството на катедрата с различни представители от бизнеса, свързани с маркетинг, рекламата и ПР-а осигурява организирането на учебна практика и преддипломен стаж.
Студентите могат да участват в мобилност по програма „Еразъм+” както за обучение, така и за стаж, което разкрива пред тях възможности за опознаване на европейския бизнес и успешна реализация в междукултурна среда.

 

Професионални профили на завършилите: В резултат на обучението се подготвят качествени кадри, задоволяващи повишените изисквания на пазара на труда в областта на маркетинг, реклама и връзки с обществеността в стопански и нестопански организации в  страната и в чужбина чрез добре структуриран и съдържателен учебен план, качествено обучение (преподаване и учене), осигуреност с ресурси и непрекъсната връзка с експертите от практиката.
Завършилите специалност “Маркетинг, реклама и ПР” могат да се реализират в областта на връзките с обществеността, реклама и маркетинга в различни институции и организации.

 

Възможности за продължаване на обучението:  Студентите могат да продължат обучението си в образователно-квалификационна степен „магистър” във всички магистърски програми, обявени във ВСУ, и приоритетно в „Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса”,  „Международни финанси”, „Финансов и банков мениджмънт и маркетинг”, „Финанси и счетоводство”, „Управление на международни бизнес проекти”, „Дигитален маркетинг”, „Маркетинг и връзки с обществеността в образованието, науката и културата”, за които обучението е без приравнителен семестър.

 

Ръководител катедра „Информатика и икономика“:
доц. д-р Галина Момчева
ВСУ „Черноризец Храбър”, кабинет Д-9
телефон – 052/ 359-573; 0888 793 785
email: galina.momcheva@vfu.bg
gmomcheva@gmail.com

 

Секретар на катедра "Информатика и икономика":
инж. Павлета Кръстева
ВСУ „Черноризец Храбър”, кабинет Д-8
телефон – 052/359 -572; 0878 417 494
e-mail: pavleta.krasteva@vfu.bg 
pavleta.krasteva@gmail.com