гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Международен публичен и бизнес мениджмънт

Факултет "Международна икономика и администрация"
Катедра "Администрация, управление и политически науки"

Специалност: "Международен публичен и бизнес мениджмънт"

 

Присъждана професионална квалификация: Бизнес мениджър

 

Ниво на квалификацията: Образователно-квалификационна степен "бакалавър"

 

Продължителност на програмата:

За редовна форма на обучение: 8 семестъра/ 4 години

За задочна форма на обучение: 9 семестъра/ 4,5 години

За дистанционна форма на обучение: 8 семестъра/ 4 години

 

Брой кредити: 240 кредита

 

Поле на изучаване (ISCED-F): 0413

 

Конкретни изисквания за прием: Завършено средно или висше образование, успешно положен конкурсен изпит. За кандидатстудентски изпит се признават оценките от държавните зрелостни изпити, както и резултати от международни сертификати за езикови и компютърни умения. За действащи служители от държавната администрация изпитът може да е мотивационно интервю.

Завършено средно образование и успешно положени конкурсни изпити.

Конкретен ред за признаване на предходно учене:
Информация и насоки: ECTS – координаторът /ас. д-р Павлина Ямукова/, e-mail: pavlina.yamukova@vfu.bgp_yamukova@abv.bg на Катедра "Администрация, управление и политически науки" дава първоначална информация и насоки за възможностите за признаване и присъждане на кредити от предходно обучение.

Процедури:

 • Признаване на знания и умения на база представени документи: академична справка или диплома от предишно обучение; международни дипломи и сертификати по чужд език (английски Cambridge FCE, TOEFEL; немски - Zertifikat Deutsch, Sprahdiplom, Zweite Stufe; руски – ТРКИ; френски - DELF; испански - DELE); международни дипломи и сертификати за компютърни умения отговарящи на ECDL (The European Computer Driving Licence).
 • Сертифициране на знания и умения чрез полагане на изпити във ВСУ "Черноризец Храбър" по: чужд език от Департамент чуждоезиково обучение; компютърни умения от катедра "Информатика и икономика"; специфични за професионалната област знания и умения от катедра "Администрация, управление и политически науки": за студенти задочно обучение (действащи служители в държавната администрация) – учебна практика и преддипломен стаж, както и дисциплини, чието учебно съдържание пряко кореспондира с изпълнението на служебните им задължения.
 • Присъждане на кредити: Катедрата присъжда адекватни за учебния план на специалността кредити, въз основа на резултатите от сертифицирането на знанията и уменията.

 

 

 

Изисквания и правила за квалификация*:

За придобиване на квалификацията са необходими 240 кредита, от тях 176 кредита от задължителни дисциплини, 36 кредита от избираеми дисциплини, 15 кредита от факултативни дисциплини, 3 кредита от учебна практика и преддипломен стаж и 10 кредита за държавен изпит (защита на дипломна работа).

 

Профил на специалността:

Обучението в специалност " Международен публичен и бизнесмениджмънт" се гради върху следните базови научни направления: право, управление, икономика, политология, социология. То има за цел да подготви висококвалифицирани специалисти и експерти по публична и бизнес администрация и мениджмънт, които да работят компетентно и лоялно на отговорни позиции в публичната и бизнес администрацията в условията на променяща се обществено-политическа и икономическа среда в Европейския съюз и света. Те следва да притежават общи теоретични знания и практически умения за: подпомагане вземането на решения за формиране на иновативна политика в публичните и бизнес организации, своевременно и качествено изучаване на потребителското търсене, изграждане на капацитет за реализация на фирмените стратегии на национално и международно равнище. Ефикасно подпомагане на органите на държавната и местната власт и провеждането на националната и местната политика; своевременно и качествено предоставяне на публични услуги на гражданите и бизнеса на основата на европейските норми и стандарти за добро държавно управление; изграждане на капацитет за цялостно приобщаване на българската администрация към европейското административно пространство, както и за ефективното усвояване на средствата от европейските фондове.

 

Основни резултати от обучението:

В резултат на обучението студентите следва да притежават и демонстрират конкретни теоретични знания и разбиране за:

 • ролята и мястото на организацията в т.ч. международната в съвременното глобално общество;
 • основните управленски структури на организациите, видовете предприятия и съвременните форми за взаимодействие между тях с оглед на българската, европейската и световната практика;
 • транснационалните компании, формите, в които съществуват, сливанията и поглъщанията им;
 • принципите, предизвикателствата и формите за успешна реализация на поставените цели в областта на международното предприемачество;
 • българската и европейска институционална, административна и правна система;
 • ролята и мястото на администрацията в публичния сектор, както и взаимодействието й с гражданското общество и бизнеса;
 • принципите, предизвикателствата и формите за успешна реализация на поставените цели в областта на държавното управление и местното самоуправление;
 • тълкуването и прилагането на европейските и български нормативни документи, касаещи управлението, политиките и практиките в публичния сектор;
 • стратегическото и тактическото управление в публичната сфера, както и по-разпространените подходи, методи и технологии за неговото практическо осъществяване в различните сектори на държавното управление, местното самоуправление и гражданското общество;
 •  механизмите за подбор, атестация, кадрово развитие и мотивация на служителите в новата високопрофесионална, деполитизирана и мобилна администрация;
 • съвременните изисквания и стандарти при съставянето и оформянето на управленската и административна документация;
 • основните държавноправни и политически структури на Европейския съюз, европейските принципи и добрите практики в административната дейност;
 • предизвикателствата и отговорностите пред българската администрация в съответствие с европейските критерии и изисквания и очакванията на българското общество за компетентна и икономична администрация.

 

Придобитите практически умения са ориентирани към:

 • идентифициране на проблемите в управлението на международните организации;
 • анализ и диагностика на конкурентноспособността на международните организациите;
 • разработване на маркетинг, бизнес и стратегически планове;
 • идентифициране на проблемите в областта на политиките и практиките в държавното управление, местното самоуправление и публичния сектор и йерархичното им степенуване по важност по веригата "цели-приоритети-дейности-задачи";
 • умело използване на механизмите на публичния конкурс и публичния избор, както и на тези, за повишаване качеството на публичните услуги за физическите и юридическите лица;
 • анализиране и диагностициране на степента на съответствие между правомощията на държавните органи и дейността на администрацията;
 • формиране на професионална позиция и определяне инструментите за създаване и реализиране на публични стратегии на различните управленски равнища;
 • компетентно оценяване на съвременните процеси и тенденции в глобализиращия се свят с оглед на тяхната предсказуемост;
 • провеждане на функционално-структурни и целеви анализи за оптимизиране функциите и структурата на администрацията и повишаване качеството на подготовката на публични решения;
 • използване на съвременните технологии за разработване и изпълнение на публични проекти и програми и целеви комплексни мероприятия по актуални публични проблеми; адекватни компютърни и езикови знания и умения за комуникации в европейското административно пространство; умения за работа в Интернет-среда; целесъобразно използване на информационните технологии в администрацията.

 

Обучението е организирано по начин, осигуряващ възможност за хоризонтална мобилност в рамките на специалността и предлагане на дисциплини, които могат да бъдат избирани от студенти в други специалности на университета.

 

 

Структурна схема на курсовете на специалността с кредити*

 

 

Шифър по ECTS

 

 

Учебна дисциплина

 

 

Аудиторна заетост

 

 

Извънаудиторна заетост

 

 

Кредити

 

 

1

 

 

MAN1420

 

 

Въведение в мениджмънта

 

 

45

 

 

90

 

 

4.5

 

 

2

 

 

AMG1004

 

 

Основи на публичната администрация

 

 

60

 

 

120

 

 

6

 

 

3

 

 

INF1465

 

 

Информатика

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

4

 

 

LAW1156

 

 

Основи на правото

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

5

 

 

ECO1206

 

 

Основи на икономическата теория

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

6

 

 

 

 

 

Факултативна дисциплина 1

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

7

 

 

FLE1002

 

 

Чужд език

 

 

60

 

 

120

 

 

6

 

 

8

 

 

SPO1007

 

 

Спорт

 

 

15

 

 

30

 

 

1.5

 

 

Общо за I семестър

 

 

300

 

 

600

 

 

30

 

 

1

 

 

PSY1100

 

 

Социални комуникации

 

 

60

 

 

120

 

 

6

 

 

2

 

 

SOC1082

 

 

Социология на управлението

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

3

 

 

MAN1425

 

 

Визуализация и интеракция

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

4

 

 

ECO1067

 

 

Микро и макроикономика

 

 

60

 

 

120

 

 

6

 

 

5

 

 

 

 

 

Избираема дисциплина 1

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

6

 

 

FLE1002

 

 

Чужд език ( ниво...)

 

 

60

 

 

120

 

 

6

 

 

7

 

 

SPO1007

 

 

Спорт

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

Общо за IІ семестър

 

 

300

 

 

600

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо за І година

 

 

600

 

 

1200

 

 

60

 

 

1

 

 

PSY1040

 

 

Психология на управлението

 

 

45

 

 

90

 

 

4.5

 

 

2

 

 

ADM3273

 

 

Държавно управление и администрация

 

 

60

 

 

120

 

 

6

 

 

3

 

 

FIN1137

 

 

Организация и технология на управлението

 

 

45

 

 

90

 

 

4.5

 

 

4

 

 

ACC1034

 

 

Счетоводство

 

 

45

 

 

90

 

 

4.5

 

 

5

 

 

 

 

 

Избираема дисциплина 2

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

6

 

 

 

 

 

Избираема дисциплина 3

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

7

 

 

 

 

 

Факултативна дисциплина 2

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

8

 

 

SPO1007

 

 

Спорт

 

 

15

 

 

30

 

 

1.5

 

 

Общо за IІІ семестър

 

 

300

 

 

600

 

 

30

 

 

1

 

 

ECO1195

 

 

Глобализация на икономиката и развитието

 

 

45

 

 

90

 

 

4.5

 

 

2

 

 

MAR1160

 

 

Маркетинг

 

 

45

 

 

90

 

 

4.5

 

 

3

 

 

ADM1028

 

 

Местно самоуправление и регионално развитие

 

 

60

 

 

120

 

 

6

 

 

4

 

 

ADM1016

 

 

Устройство на територията

 

 

60

 

 

120

 

 

6

 

 

5

 

 

 

 

 

Избираема дисциплина 4

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

6

 

 

 

 

 

Избираема дисциплина 5

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

7

 

 

 

 

 

Факултативна дисциплина 3

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

Общо за IV семестър

 

 

300

 

 

600

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо за втората година

 

 

600

 

 

1200

 

 

60

 

 

1

 

 

MAN1303

 

 

Управление на човешките ресурси

 

 

60

 

 

120

 

 

6

 

 

2

 

 

ADM1013

 

 

Регионална икономика

 

 

45

 

 

90

 

 

4.5

 

 

3

 

 

MAN1070

 

 

Планиране и прогнозиране

 

 

45

 

 

60

 

 

4.5

 

 

4

 

 

MAN1311

 

 

Международен финансов мениджмънт

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

5

 

 

LAW1157

 

 

Административно право и процес

 

 

60

 

 

120

 

 

6

 

 

6

 

 

 

 

 

Избираема дисциплина 6

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

7

 

 

 

 

 

Факултативна дисциплина 4

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

Общо за V семестър

 

 

300

 

 

570

 

 

30

 

 

1

 

 

ADM1017

 

 

Проектно управление

 

 

45

 

 

90

 

 

4.5

 

 

2

 

 

ADM3278

 

 

Инструменти и механизми за публично-частни партньорства

 

 

45

 

 

90

 

 

4.5

 

 

3

 

 

MAN1437

 

 

Правна закрила на бизнеса и публичния сектор

 

 

45

 

 

90

 

 

4.5

 

 

4

 

 

SEC1137

 

 

Стопанска сигурност

 

 

45

 

 

90

 

 

4.5

 

 

5

 

 

 

 

 

Избираема дисциплина 7

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

6

 

 

 

 

 

Избираема дисциплина 8

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

7

 

 

 

 

 

Избираема дисциплина 9

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

8

 

 

SPO1007

 

 

Спорт

 

 

20

 

 

40

 

 

2

 

 

9

 

 

Няма код

 

 

Учебна практика

 

 

0

 

 

20

 

 

1

 

 

Общо за VІ семестър

 

 

290

 

 

600

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо за третата година

 

 

590

 

 

1170

 

 

60

 

 

1

 

 

MAN1036

 

 

Стратегическо управление

 

 

60

 

 

120

 

 

6

 

 

2

 

 

MAN1430

 

 

Краудсорсинг и краудфъндинг

 

 

45

 

 

90

 

 

4.5

 

 

3

 

 

ADM1018

 

 

Устойчиво развитие

 

 

45

 

 

90

 

 

4.5

 

 

4

 

 

MAN1429

 

 

Коучинг и управление

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

5

 

 

 

 

 

Избираема дисциплина 10

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

6

 

 

 

 

 

Избираема дисциплина 11

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

7

 

 

 

 

 

Избираема дисциплина 12

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

8

 

 

 

 

 

Факултативна дисциплина 5

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

Общо за VІІ семестър

 

 

300

 

 

600

 

 

30

 

 

1

 

 

MAN3283

 

 

Мениджмънт на конфликтите

 

 

60

 

 

120

 

 

6

 

 

2

 

 

ADM1183

 

 

Приложение на реинжинеринга в административна среда

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

3

 

 

 

 

 

Избираема дисциплина 13

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

4

 

 

 

 

 

Избираема дисциплина 14

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

5

 

 

 

 

 

Факултативна дисциплина 6

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

6

 

 

 

 

 

Преддипломен стаж

 

 

0

 

 

40

 

 

2

 

 

7

 

 

 

 

 

Държавен изпит/Защита на дипломна работа

 

 

0

 

 

200

 

 

10

 

 

Общо за VІІІ семестър

 

 

180

 

 

600

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо за четвъртата година

 

 

480

 

 

1200

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо за целия курс на обучение:

 

 

2270

 

 

4770

 

 

240

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ,

 

 

ИЗБИРАТ СЕ 14 ОТ 40 **

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAT1027

 

 

Приложна математика

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

 

 

 

INF1434

 

 

Онлайн позициониране на организацията

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

 

 

 

MAN1441

 

 

Социални мрежи в управлението на бизнеса

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

 

 

 

INF1476

 

 

Електронно управление

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

 

 

 

MAN1071

 

 

Предприемачество

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

 

 

 

ADM1034

 

 

Делова кореспонденция

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

 

 

 

MAN1078

 

 

Управление на малкия и средния бизнес

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

 

 

 

MAN1077

 

 

Управление на качеството

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

 

 

 

MAN1083

 

 

Подходи и механизми за управление на собствеността в публ.сектор

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

 

 

 

FIN1136

 

 

Корпоративно данъчно облагане

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

 

 

 

MAN1432

 

 

Лидерство

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

 

 

 

MAN1421

 

 

Аутсорсинг

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

 

 

 

MAN1073

 

 

Производствен мениджмънт

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

 

 

 

MAN1444

 

 

Управление на международни инвестиционни проекти

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

 

 

 

FIN1016

 

 

Публични финанси

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

 

 

 

FIN1135

 

 

Корпоративни финанси

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

 

 

 

MAN1440

 

 

Социални иновации и бизнес

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

 

 

 

ECO1017

 

 

Икономически анализ

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

 

 

 

PCI1060

 

 

Връзки с обществеността

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

 

 

 

MAR1161

 

 

Маркетингови проучвания

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

 

 

 

MAN1445

 

 

Управление на иновациите

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

 

 

 

MAN1055

 

 

Международен бизнес

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

 

 

 

MAN1270

 

 

Управление на инвестициите

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

 

 

 

ADM1190

 

 

Логистика на миграционните процеси

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

 

 

 

MAN1252

 

 

Бенчмаркинг

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

 

 

 

POL3105

 

 

Европейски политики и инициативи в подкрепа на бизнеса и публичния сектор

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

 

 

 

POL1013

 

 

Политики и инструменти за трансгранично сътрудничество

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

 

 

 

POL1039

 

 

Политика и публична власт

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

 

 

 

MAN1436

 

 

Поведенчески проучвания и анализи

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

 

 

 

MAN3277

 

 

Риск мениджмънт

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

 

 

 

ADM1193

 

 

Данъчна администрация

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

 

 

 

MAN1062

 

 

Логистичен мениджмънт

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

 

 

 

ECO3110

 

 

Бизнес икономика

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

 

 

 

MAN1396

 

 

Управление на събитията

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

 

 

 

POL3122

 

 

Европейско политическо сътрудничество и интеграция

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

 

 

 

ADM1051

 

 

Противодействие на корупцията. Конфликт на интереси

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

 

 

 

FLE1013

 

 

Специализиран чужд език (ниво 1)

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

 

 

 

FLE1013

 

 

Специализиран чужд език (ниво 2)

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

 

 

 

MAN1353

 

 

Учебно-тренировъчна фирма 1

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

 

 

 

MAN1357

 

 

Учебно-тренировъчна фирма 2

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

ФАКУЛТАТИВНИ УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ ИЗБИРАТ СЕ 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSY3267

 

 

Философия

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

 

 

 

ADM1010

 

 

Основи на гражданското общество

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

 

 

 

QMS1007

 

 

Статистика

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

 

 

 

BLT1002

 

 

Езикова култура

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

 

 

 

ECO1024

 

 

Икономика на труда

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

 

 

 

MAN1423

 

 

Бизнес етика

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

 

 

 

MAN1090

 

 

Екологичен мениджмънт

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

 

 

 

SOC1006

 

 

Социална политика

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

 

 

 

PSY1232

 

 

Организационно поведение

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

 

 

 

ADM1033

 

 

Административен протокол

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POL1113

 

 

Теория на международните отношения

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

 

 

 

SOW1009

 

 

Методология и методика на социалните изследвания

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

 

 

 

MAN1428

 

 

Количествени методи в управлението

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

 

 

 

MAN1081

 

 

Управление на промените в организациите

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

 

 

 

MAN1427

 

 

Европейски политики

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

 

 

 

MAN1431

 

 

Културно наследство

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

 

 

 

MAN1010

 

 

Медиамениджмънт

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

 

 

 

ECO1018

 

 

Регулиране на икономиката и бизнеса

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

 

 

 

ECO1215

 

 

Институционална система на Европейския съюз

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

 

 

 

POL1092

 

 

Сравнителна европейска публична администрация

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

 

 

 

POL1012

 

 

Съвременни политически системи

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

 

 

 

LAW1057

 

 

Право на ЕС

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

 

 

 

LAW1018

 

 

Конституционно право

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

 

 

 

LAW1143

 

 

Основи на гражданското право

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

 

 

 

LAW1006

 

 

Право на интелектуалната собственост

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

 

 

 

LAW1152

 

 

Търговско право

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

 

 

 

LAW1155

 

 

Международно търговско право

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

 

 

 

FLE1015

 

 

Чужд език (бизнес)

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

 

 

 

FLF1007

 

 

Чужд език (бизнес кореспонденция)

 

 

30

 

 

60

 

 

3

 

 

 

* Във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" един кредит съответства на

 

 

30 часа студентска натовареност, което включва 10 часа аудиторна заетост (лекции и семинарни занятия) и 20 часа извънаудиторна заетост.

 

 

 

 

 

Вид обучение : Редовно, задочно, дистанционно. задочно, дистанционно. Редовно, задочно, дистанционно.едовно/задочно/дистанционно.

 

 

 

Правила за семестриалните изпити, оценяването и оценките : Общи изисквания към обуПравилата за провеждането на семестриалните изпити, методите и критериите за оценка, както и възможност за информиране на студентите за мотивите на оценяване, включително и за текущи оценки са конкретни за всяка дисциплина и са подробно описани в съответните учебните програми. В преобладаващата част от учебните програми е посочено, че:

 

 

семестриалната оценка се формира от текуща оценка и оценка от финален изпит, по предварително обявени критерии;

 

 

текущата оценка се формира от екипно и индивидуално изпълнение на поставени теоретични и практически задачи (курсови работи, реферати, есета, междинни тестове, проекти, делови игри, казуси и др.) и активно участие в дискусии;

 

 

финалният изпит е писмен: разработване на тема от конспекта и/или по предварително зададени задачи за самоподготовка, и/или решаване на тест с открити или закрити въпроси;

 

 

- студентите имат възможност да се информират за оценките си, както и за мотивите за оценяване по време на лекциите и семестриалните упражнения, по време на консултации, непосредствено след изпита, по email, по служебни и мобилни телефони, които са достъпни на сайта на университета.

 

 

Условие за допускане до държавен изпит/защита на дипломна работа е студентите да са положили успешно всички семестриални изпити по учебен план и да са им присъдени 230 кредита (176 кредита от задължителни дисциплини, 36 кредита от избираеми дисциплини, 15 кредита от факултативни дисциплини, 3 кредита от учебна практика и преддипломен стаж). До защита на дипломна работа се допускат студенти със среден успех от семестриалните изпити не по-нисък от 5.00.

 

 

Професионални профили на завършилите:

 

 

Успешно завършилите специалността могат да се реализират като: Служители и експерти в бизнес администрации, в структурните звена на фирми и организации от публичния и частния сектор, ведомства, министерства в страната и чужбина, като експерти или ръководители на сектори, консултанти и сътрудници; както и държавни служители в централната, деконцентрираната и децентрализираната администрация; служители по трудово правоотношение (трудов договор) в централната, деконцентрираната и териториалната администрация; служители в бюджетни организации за публични услуги – образование, здравеопазване, социални грижи, опазване на обществения ред; служители в недържавни публични органи (НПО) – сдружения, фондации и други организации за реализация на публични цели; служители в администрацията на стопански предприятия, които са публична държавна или публична общинска собственост и обслужват публичния сектор; международни служители.

 

 

 

 

Възможности за продължаване на обучението :

 

 

- Успешно завършилите специалността могат веднага да продължат обучението си при преференциални условия в магистърски програми "Европейска администрация и мениджмънт", "Управление на проекти, финансирани от фондовете на ЕС", "Администрация и управо", "Лидерство в глобална среда", "Мениджмънт и международен маркетинг", "Онлайн мениджмънт и маркетинг", както и по линията на продължаващо (следдипломно) обучение през целия живот.

 

 

- Могат да бъдат избрани и други магистърски програми, обявени във ВСУ.

 

 

- Специалността е акредитирана в четири научни направления за обучение в докторантура на самостоятелна подготовка.

 

 

Програмен директор:

 

 

Ръководител на катедра "Администрация, управление и политически науки":

 

 

- Доц. д-р Мария Великова

 

 

- Приемен ден:

 

 

- Понеделник (16:00 – 17:00 часа), Кабинет A 403;

 

 

- тел.: +359 52 359 595

 

 

- е-mail: mariya.velikova@vfu.bgvelikova.mariya@gmail.com