гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Пожарна безопасност и защита на нaселението

Архитектурен факултет
Катедра "Строителство на сгради и съоръжения"

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

Специалност: Пожарна безопасност и защита на нaселението
 
Присъждана професионална квалификация: инженер по пожарна безопасност и защита на населението
 
Ниво на квалификацията: ОКС "бакалавър"
 
Продължителност на програмата: 5години (10 семестъра)
 
Брой кредити: 255
 
Поле на изучаване (ISCED-F): 1032: Protection of persons and property (861)
 
Конкретни изисквания за прием: Завършено средно образование или друго висше образование в български или чуждестранни учебни заведения. Приемът е въз основа на кандидатстудентски изпит.
 
Конкретен ред за признаване на предходно учене: информация се получава от ECTS координатора на катедра "Строителство на сгради и съоръжения" - доц. д-р инж. Росица Петкова-Слипец, тел: +359 52 359 589/ 588, e-mail: sss@vfu.bg;
• процедурата по признаване на кредити се базира на представени документи:
   - диплома или академична справка от предходно обучение;
   - международни дипломи и сертификати за владеене на чужд език (английски език - Cambridge FCE, TOEFL; немски език - Zertifikat Deutsch, Sprahdiplom (DSD), Zweite Stufe; руски език – ТРКИ; френски език - DELF; испански език - DELE);
   - международни дипломи и сертификати за компютърни умения, съответстващи на ECDL (The European Computer Driving Licence).
• присъждането на кредити е съобразно учебния план на специалността и възоснова на представените дипломи и сертификати.
 
Изисквания и правила за квалификация: За да се придобие ОКС "бакалавър" са необходими 255 кредита, от които 223 кредита от задължителни дисциплини, 16 кредита от избираеми дисциплини, 6 кредита от факултативни дисциплини и 10 кредита от защита на дипломна работа. Изискване за придобиване на професионална квалификация е разработването и защитата на дипломна работа, която представлява цялостен синтез на придобитите знания и пригодността за практическа работа на бъдещия инженер. Голяма част от разработките след това биват изпълнени на практика. До разработване на дипломна работа се допускат само студентите, които са завършили семестриално своето обучение и всички изпити по учебен план са положени успешно. Дипломната защита се провежда пред държавна изпитна комисия и се явява крайният изпит, който е основание за придобиване на ОКС "Бакалавър".
 
Профил на специалността: Цел на курсa на обучение е подготовка на специалисти, притежаващи теоретична подготовка и практически умения в проектирането, организацията и изпълнението на пожарната безопасност.
Целта се постига чрез обучение по учебен план, който е съобразен с Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър” по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране", както и със съвременните тенденции на развитие и потребности на строителния бранш. Подборът на дисциплините осигурява подготовка на бъдещите строителни инженери за проектиране на част „Пожарна безопасност” на инвестиционните проекти.
Учебният материал дава възможност за придобиване на знания за методиката на проектиране на пожарната безопасност и умения за техническо ръководство на пожарното обезопасяване на сгради, съоръжения и обекти.
Предвидените в учебния план практики и стажове по специализиращите дисциплини се провеждат в български и чуждестранни фирми, организации и лаборатории в областта на строителството и са предпоставка за високо ниво на практическата подготовка на обучаващите се. Бакълавърската програма „Пожарна безопасност и защита на населението” има национална акредитация. Дипломиралите се могат да получат проектантска правоспособност съгласно изискванията на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране ( КАБ и КИИП).
 
Основни резултати от обучението: Завършилите обучението могат да се реализират в държавния и в частния сектор като:
 

  • Ръководни и изпълнителски кадри в проектантски бюра, фирмени пожарни и аварийно-спасителни служби и др.;
  • Служители и експертни лица в поделенията на ГД "Пожарна Безопасност и Защита на Населението", в надзорни фирми и др.;
  • Преподаватели във висши училища, научни сътрудници в изследователски институти и др.


Всеки успешно завършил обучение в ОКС „бакалавър” притежава необходимите знания и умения за продължаване на обучението си в по-високата степен на квалификация – ОКС „магистър”.


 Структурна схема на курсовете на специалността с кредити*

Шифър по ECTS

Учебна дисциплина

Аудиторна заетост

Извънаудиторна заетост

Кредити

Хорариум

Хорариум

 

1

 

2

3

4

 

1

TEC1139

Въведение в пожарната безопасност

10

20

1

2

CIE1029

Дескриптивна геометрия

15

30

1.5

Дескриптивна геометрия - к. задача

15

30

1.5

3

MAT1008

Линейна алгебра и аналитична геометрия

60

120

6

4

MAT1011

Математически анализ - I част

60

120

6

5

TEC1023

Противопожарно техническо въоръжение

45

90

4.5

Противопожарно техническо въоръжение - практика

15

30

1.5

6

CHE1029

Химия на горенето

45

90

4.5

7

INF2013

Информационни системи и технологии

30

60

3

8

 

Избираема дисциплина І

45

90

4.5

Общо за I семестър

340

680

34

9

CIE 1029

Техническо чертане

30

60

3

10

SPO1010

Пожаростроева подготовка и пожароприложен спорт - І част

40

80

4

11

MAT1012

Математически анализ - II част

45

90

4.5

12

PHY1008

Теоретична механика

30

60

3

Теоретична механика - к. задача

30

60

3

13

PHY1004

Физика

45

90

4.5

14

INF1099

Компютърни програми в проектирането

45

90

4.5

15

 

Избираема дисциплина ІI

45

90

4.5

Общо за II семестър

310

620

31

 

 

Общо за I година

650

1300

65

16

SPO1010

Пожаростроева подготовка и пожароприложен спорт - ІІ част

40

80

4

17

MAS1017

Съпротивление на материалите 

30

60

3

Съпротивление на материалите -  к. задача

30

60

3

18

CIE1053

Строителни материали и състоянието им при пожар

60

120

6

19

СIЕ2024

Сградостроителство и архитектура

30

60

3

Сградостроителство и архитектура - к. проект

30

60

3

20

СIЕ1059

Топлопренасяне и термодинамика

60

120

6

21

TEC1006

Приложна електротехника и електроника

30

60

3

Общо за III семестър

310

620

31

22

ARC1232

Автоматизирано проектиране

45

90

4.5

23

CIE1032

Пожарна безопасност на сгради и съоръжения

60

120

6

Пожарна безопасност на сгради и съоръжения - практика

15

30

1.5

24

CIE1061

Хидравлика и протовопожарно водоснабдяване

45

90

4.5

Хидравлика и протовопожарно водоснабдяване - к. проект

30

60

3

25

SEC1073

Развитие на пожарите

45

90

4.5

Развитие на пожарите - к. задача

30

60

3

26

TEC2003

Машинни елементи

40

80

4

Общо за IV семестър

310

620

31

 

 

Общо за II година

620

1240

62

27

CIE1250

Организация и управление на ПБ в строителството

45

90

4.5

28

CIE1015

Строителна механика

30

60

3

Строителна механика - к. задача

15

30

1.5

29

ТЕС1022

Противопожарни машини 

30

60

3

Противопожарни машини  - практика

15

30

1.5

30

TEC1020

Производствена и противопожарна автоматика

60

120

6

31

TEC1017

Комуникационни и информационни системи в ПБЗН

30

60

3

32

CIE1037

Пожароустойчивост и пожарна защита на строителните конструкции

45

90

4.5

Пожароустойчивост и пожарна защита на строителните конструкции - к. проект

15

30

1.5

33

 

Факултативна дисциплина І

30

60

3

Общо за V семестър

315

630

31.5

34

TEC1133

Взаимодействие на службите по ПБЗН с други органи и организации и връзки с обществеността

30

60

3

35

MAS1014

Пожаро и взриво защита на ел. инсталации и уреди

45

90

4.5

Пожаро и взриво защита на ел. инсталации и уреди - к. проект

30

60

3

36

CIE1038

Противопожарна тактика - І част

75

150

7.5

Противопожарна тактика - І част - практика

15

30

1.5

37

FOR1010

Пожарна и аварийна безопасност на технологичните процеси

45

90

4.5

Пожарна и аварийна безопасност на технологичните процеси - к. проект

30

60

3

38

TEC1134

Техника на безопасност в ПБЗН

30

60

3

Общо за VI семестър

300

600

30

 

 

Общо за III година

615

1230

61.5

39

CIE1039

Противопожарна тактика - ІІ част

75

150

7.5

Противопожарна тактика - ІІ част - практика

15

30

1.5

40

CIE1034

Пожарна безопасност на отоплителни и вентилационни инсталации

30

60

3

Пожарна безопасност на отоплителни и вентилационни инсталации - к. проект

30

60

3

41

SEC1047

Аварийно-спасителна техника

30

60

3

Аварийно-спасителна техника - практика

15

30

1.5

42

CIE1033

Пожарна безопасност на обекти

30

60

3

Пожарна безопасност на обекти - практика

15

30

1.5

43

 

Избираема дисциплина ІІІ

30

60

3

44

 

Факултативна дисциплина II

30

60

3

Общо за VII семестър

300

600

30

45

FOR1009

Пожаро-техническа експертиза

60

120

6

46

SEC1049

Аварийно-спасителна тактика

75

150

7.5

47

TEC1137

Противопожарно проектиране

30

60

3

Противопожарно проектиране - к. проект

30

60

3

48

TEC1136

Биологична и радиационна защита

40

80

4

49

 

Преддипломен стаж

0

90

3

Общо за VIII семестър

235

560

26.5

 

 

Общо за IV година

535

1160

56.5

 Разработване на дипломна работа

 

300

10

Общо за целия курс на обучение:

2420

5230

255

 

 

 

Избираеми дисциплини

 

 

 

1

PSY1025

Психология на кризисните и екстремални ситуации в строителството

45

90

4.5

2

PHY3001

Индивидуални и колективни средства за защита

45

90

4.5

3

CIE1198

Пожарна безопасност и екология

45

90

4.5

4

LAW1111

Защита от природни бедствия, катастрофи и пожари

45

90

4.5

5

LAW1097

Противопожарно право

30

60

3

6

ECO2007

Икономика на ПБЗН

30

60

3

 

 

Факултативни дисциплини

 

 

 

7

MED2002

Долекарска помощ

30

60

3

8

SEC1065

Оценка на риска от пожари

30

60

3

9

SEC1212

Мениджмънт при кризисни и екстремални ситуации

30

60

3

10

MAN1180

Мениджмънт и управление на инвестициите

30

60

3

 

 

Чужди езици

 

 

 

 

FLE 1002

Чужд език - Английски език

90

180

9

 

FLE 1003

Чужд език - Английски език

90

180

9

 

FLE 1004

Чужд език - Английски език

90

180

9

 

FLF 1001

Чужд език - Френски език

90

180

9

 

FLG 1001

Чужд език - Немски език

90

180

9

 

FLR 1001

Чужд език - Руски език

90

180

9

 

FLS 1002

Чужд език - Испански език

90

180

9* Във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" един кредит съответства на 30 часа студентска натовареност, което включва 10 часа аудиторна заетост (лекции и семинарни занятия) и 20 часа извънаудиторна заетост.
 
Вид обучение: задочно
 
Правила за семестриалните изпити, оценяването и оценките: Учебният план на специалността включва дисциплини от различни научни области, с което се изпълнява изискването на интердисциплинарност и широкопрофилност на обучението. Това определя и разнородни изсисквания при крайното оценяване на знанията на студентите. Подробно описание на методите и критериите за оценка по всяка една дисциплина, както и възможността за информиране за мотивите на оценяване са дадени в съответната учебна програма.
 
Факултативни или задължителни прозорци за мобилност: На студентите се предоставя възможност за участие в програмите за студентска мобилност на ВСУ “Черноризец Храбър“.
 
Стаж: В учебния план по някои от специалните дисциплини са предвидени практики, които се провеждат в български и чуждестранни фирми, предприятия и лаборатории, работещи в областта на противопожрното проектиране и екплоатация.
 
Обучение в работна среда: В учебния план на бакалавърската програма „Пожарна безопасност и защита на нaселението“ по всички специални дисциплини е предвидено разработване на курсови проекти и задачи. Темите на курсовите проекти, както и дипломната работа са заимствани от реалната противопожарна  дейност.
 
Професионални профили на завършилите: Завършилите обучението могат да намерят професионална реализация като проектанти по част "Пожарна безопасност“ на сгради и съоръжения, като инженерни кадри във фирмени пожарни и аварийно-спасителни служби, в поделенията на ГД „Пожарна Безопасност  и Защита на Населението“, в надзорни фирми и др.
 
Възможности за продължаване на обучението
Всеки успешно завършил обучение в ОКС „бакалавър” притежава необходимите знания и умения за продължаване на обучението си в по-високата степен на квалификация – ОКС „магистър” по специалности:
  • Пожарна и аварийна безопасност на сгради и съоръжения;
  • Строителен инженеринг.
 
 
Програмен директор:
Ръководител катедра „Строителство на сгради и съоръжения“
доц. д-р инж. Милена Кичекова
Секретар кат. ССС: Радостина Стефанова
Тел.: 052-359-621/589
E-mail: sss@vfu.bg