гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Психология

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА „ПСИХОЛОГИЯ”
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ„ПСИХОЛОГИЯ”

 

Специалност: Психология

 

Присъждана професионална квалификация: психолог

 

Ниво на квалификацията: Бакалавър, Първи цикъл на КРЕПВО, подниво 6Б

 

Продължителност на програмата: 4 години (8 семестъра) редовно обучение; 4,5 години (9 семестъра) задочно обучение

 

Брой кредити: 240

 

Поле на изучаване (ISCED-F): 0313 Психология

 

Конкретни изисквания за прием: Средно образование и успешно положен конкурсен изпит.

 

Конкретен ред за признаване на предходно учене:
• ECTS координаторът на специалност "Психология" доц. д-р Даниела Андонова, e-mail gradiva@abv.bg, информира студентите за възможностите за признаване и присъждане на кредити. Това става по два начина.
• Процедури:
Първи вариант:
Признаване на кредити на база на представяне на документи: академична справка или диплома от предишно обучение; международни дипломи и сертификати по чужд език (английски Cambridge FCE, TOEFEL; немски - Zertifikat Deutsch, Sprahdiplom, Zweite Stufe; руски – ТРКИ; френски - DELF; испански - DELE); международни дипломи и сертификати за компютърни умения отговарящи на ECDL (The European Computer Driving Licence).
Втори вариант:
Студентът заявява готовност за полагане на изпити за сертифициране на придобити в предишно обучение знания и умения. Знания и умения по чужд език се сертифицират от Департамент Чуждоезиково обучение; компютърни знания и умения се сертифицират от Технологичен институт; специфични професионални знания и умения се сертифицират от катедра "Психология".
• Присъждане на кредити:
Въз основа на представените документи или резултатите от сертификационните изпити катедра "Психология" присъжда кредити в съответствие с учебния план на специалност "Психология". ECTS координаторът на специалността изготвя индивидуален учебен план на студента, в който са отразени присъдените кредити.

 

Изисквания и правила за квалификация*
За придобиване на професионална квалификация "Психолог", ОКС "бакалавър", са необходими 240 кредита, от които 176 кредита от задължителни учебни дисциплини, 42 кредита от избираеми учебни дисциплини, 12 кредита от факултативни учебни дисциплини и 10 кредита от държавен изпит.

 

Профил на специалността
Основните цели на специалността са:
• Овладяване на фундаменталните знания за факторите и закономерностите, валидни за психиката и поведението на живите системи и социалните общности;
• Изграждане на практически умения за професионална реализация и работа в екип;
• Създаване на нагласи за професионално усъвършенстване и обучение в следващи степени на образование и професионална квалификация;
• Изграждане на индивидуална ориентация към определена теоретична и практическа област на психологията и формиране на базови умения за планиране и провеждане на психологическо изследване.

 

Основни резултати от обучението:
Придобилите професионална квалификация "Психолог", ОКС "бакалавър" притежават:
• Теоретични знания
Студентите познават и разбират ключовите понятия в психологията, класическите теории и съвременните тенденции в развитието на психологическата наука. Познават спецификата на различните психологически школи, течения, ориентации. Постигнали са компетентност относно структурата, функциите и особеностите на човешката психика и методологията за нейното теоретично и практическо изследване. Могат да дискутират фундаменталните фактори и закономерности, валидни за психиката и поведението на живите системи. Могат да обменят информация и идеи, да откриват проблеми и да търсят решения на проблеми от областта на психологията. Изградили са индивидуална ориентация към определена теоретична и практическа област на психологията.
• Практически умения
Студентите са изградили практически умения за самостоятелна професионална реализация и работа в екип. Притежават умения за психодиагностика в норма, граница и патология, както и в контекста на социално-психичните отношения. Притежават базисни умения за психологическо консултиране на лица, групи и семейства, както и базисни умения за психологически анализ на процеси в образованието, политиката, рекламата, мениджмънта и социалната работа.
• Умения за научнотворческа и изследователска работа: 
Студентите могат да провеждат самостоятелно психологически изследвания с практическо значение. Могат да изложат писмено и да защитят собствен изследователски проект. Студентите, завършващи ОКС "бакалавър", са придобили знания и умения, които биха им позволили да продължат обучението си с по-висока степен на самостоятелност – ОКС "магистър" и са формирали нагласи за професионално усъвършенстване.

 

Структурна схема на курсовете на специалността с кредити*:

 

Шифър по ECTS

Учебна дисциплина

Аудиторна заетост

Извънаудиторна заетост

Кредити

1

INF1023

Информатика - І част

30

60

3

2

PSY1070

Физиологична психология

45

90

4,5

3

PSY1051

Увод в психологията

75

150

7,5

4

PSY 1008

История на психологията

45

90

4,5

5

PHI1005

Логика

45

90

4,5

6

 

Чужд език

60

120

6

Общо за I семестър

300

600

30

1

INF1024

Информатика - ІІ част

30

60

3

2

PHI1008

Философия

60

120

6

3

PSY1011

Когнитивна психология

90

180

9

4

 

Чужд език

60

120

6

5

SPO1007

Спорт

30

60

3

6

 

Факултативна учебна дисциплина 1

30

60

3

Общо за IІ семестър

300

600

30

 

 

Общо за І година

600

1200

60

1

PSY1004

Експериментална психология - І част

60

120

6

2

PSY1135

Методи за събиране, обработка и анализ на данни в психологическите изследвания - І част

60

120

6

3

SPO1007

Спорт

30

60

3

4

 

Факултативна учебна дисциплина 2

30

60

3

5

 

Факултативна учебна дисциплина 3

30

60

3

6

 

Избираема учебна дисциплина 1

45

90

4,5

7

 

Избираема учебна дисциплина 2

45

90

4,5

Общо за IІІ семестър

300

600

30

1

ECO1010

Глобализация на икономиката и развитието

45

90

4,5

2

PSY1030

Психология на личността

90

180

9

3

PSY1005

Експериментална психология - ІІ част

60

120

6

4

PSY1136

Методи за събиране, обработка и анализ на данни в психологическите изследвания - ІІ част

60

120

6

5

 

Избираема учебна дисциплина 3

45

90

4,5

Общо за IV семестър

300

600

30

 

 

Общо за ІІ година

600

1200

60

1

PSY1069

Психопатология

45

90

4,5

2

PSY1044

Социална психология

75

150

7,5

3

PSY1021

Психологически измервания

90

180

9

4

PSY1039

Психология на труда

45

90

4,5

5

 

Избираема учебна дисциплина 4

45

90

4,5

Общо за V семестър

300

600

30

1

PSY1056

Клинична психология

60

120

6

2

PSY1003

Диференциална психология

60

120

6

3

PSY1034

Психология на развитието в детско-юношеска възраст

75

150

7,5

4

 

Избираема учебна дисциплина 5

60

120

6

5

 

Избираема учебна дисциплина 6

45

90

4,5

Общо за VІ семестър

300

600

30

 

 

Общо за ІІІ година

600

1200

60

1

PSY1035

Психология на развитието на възрастни

75

150

7,5

2

PSY1060

Педагогическа психология

60

120

6

3

PSY 1120

Етнопсихология

45

90

4,5

4

PSY1057

Консултативна психология

75

150

7,5

5

 

Избираема учебна дисциплина 7

45

90

4,5

Общо за VІІ семестър

300

600

30

1

PSY1017

Организационна психология

60

120

6

2

 

Факултативна учебна дисциплина 4

30

60

3

3

 

Избираема учебна дисциплина 8

45

90

4,5

4

 

Избираема учебна дисциплина 9

45

90

4,5

5

SPO1007

Спорт

20

40

2

6

 

Държавен изпит/ Защита на дипломна работа

100

200

10

Общо за VІІІ семестър

300

600

30

 

 

Общо за ІV година

600

1200

60

 

 

Общо за целия курс на обучение:

2400

4800

240

 

 

Избираеми дисциплини, избират се  10 от 19

 

 

 

 1

PHI1003

Етика

45

90

4,5

2

SOC1025

Социология

45

90

4,5

3

FLE 1005

Чужд език - специализиран

45

90

4,5

4

PSY1200

Психология на манипулацията и социалното влияние

45

90

4,5

5

QMS1010

Статистически програми за обработка на емпирична информация в психологията - SPSS

45

90

4,5

6

PED1006

Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика)

45

90

4,5

7

PSY1269

Социални взаимоотношения на личността

45

90

4,5

8

PSY1036

Психология на религиите

45

90

4,5

9

PSY1053

Юридическа психология

45

90

4,5

10

PSY1047

Сравнително-културна психология

45

90

4,5

11

PSY1058

Теория и практика на работа с деца в риск

45

90

4,5

12

PHI 1004

Естетика

45

90

4,5

13

PSY 1148

Феноменологична психология

45

90

4,5

14

LAW1053

Основи на правото

45

90

4,5

15

PSY1220

Психология на помагащото поведение

60

120

6

16

PSY 1095

Социална идентичност и социална практика

50

100

5

17

PSY 1230

Психологически интервенции при кризисна ситуация

60

120

6

18

PSY 1141

Психология на оптималното функциониране

50

100

5

19

PSY1055

Политическа психология

60

120

5

20

SOC1089

Образование и възпитание в социокултурна среда

45

90

4,5

21

PHI1108

Източни философски и психологически учения

45

90

4,5

 

 

Факултативни дисциплини, избират се 4 от университетския блок (всеки курс с 3 кредита)

120

240

12

 

* Във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" един кредит съответства на 30 часа студентска натовареност, което включва 10 часа аудиторна заетост (лекции и семинарни занятия) и 20 часа извънаудиторна заетост.

 

Вид обучение: редовно, задочно

 

Правила за семестриалните изпити, оценяването и оценките: По време на учебните занятия студентите получават индивидуални и групови задачи като конспектиране на литература или изготвяне на курсови работи, есета, реферати, доклади. Към това се прибавя оценка за тяхното участие и активност в семинарните занятия. Обучението по учебните дисциплини завършва с финален писмен изпит или тест.

 

Факултативни или задължителни прозорци за мобилност: няма

 

Стаж: практически занятия в извънаудиторната заетост по отделни дисциплини

 

Обучение в работна среда: не се предвижда

 

Професионални профили на завършилите:
Завършилите бакалавърска образователно-квалификационна степен по психология са квалифицирани да работят в държавни, общински и неправителствени организации, както и в частния сектор. Те могат да работят с отделни лица, групи или общности, от различни възрасти и с различни затруднения като осигуряват психологически подход към проблемите, провеждат психологически изследвания и оказват психологическа подкрепа.

 

Възможности за продължаване на обучението
Придобилите професионална квалификация "Психолог", ОКС "бакалавър" могат да продължат обучението си в образователно-квалификационна степен "магистър" – в магистърски програми по психология – Приложна психология, Психология и психопатология на развитието, Психологично консултиране, магистърски програми в други научни и професионални области, както и в квалификационни курсове.

 

Ръководител катедра:
Доц. д-р Даниела Карагяурова,
тел. 052-359-567
e-mail: psychology@vfu.bg