гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Публична администрация и мениджмънт

Факултет "Международна икономика и администрация"
Катедра "Администрация и управление"

 

Специалност: Публична администрация и мениджмънт

 
Присъждана професионална квалификация:Мениджър в публичната администрация
 
Ниво на квалификацията: Образователно-квалификационна степен „бакалавър”
 
Продължителност на програмата: 
За редовна форма на обучение: 8 семестъра/ 4 години
За задочна форма на обучение: 9 семестъра/ 4,5 години
За дистанционна форма на обучение: 8 семестъра/ 4 години
 
Брой кредити: 240 кредита
 
Поле на изучаване (ISCED-F): 0413
 
Конкретни изисквания за прием: 
Завършено средно или висше образование, успешно положен конкурсен изпит. За кандидатстудентски изпит се признават оценките от държавните зрелостни изпити, както и резултати от международни сертификати за езикови и компютърни умения. За действащи служители от държавната администрация изпитът може да е мотивационно интервю.
 
Конкретен ред за признаване на предходно обучение: 
Информация и насоки: ECTS – координаторът /ас. д-р Даниела Михалева/, e-mail: daniela.mihaleva@vfu.bg, mihaleva_didi@hotmail.com на Катедра „Администрация, управление и политически науки“ дава първоначална информация и насоки за възможностите за признаване и присъждане на кредити от предходно обучение. 
Процедури:
 • Признаване на знания и умения на база представени документи: академична справка или диплома от предишно обучение; международни дипломи и сертификати по чужд език (английски Cambridge FCE, TOEFEL; немски - Zertifikat Deutsch, Sprahdiplom, Zweite Stufe; руски – ТРКИ; френски - DELF; испански - DELE); международни дипломи и сертификати за компютърни умения отговарящи на ECDL (The European Computer Driving Licence).
 • Сертифициране на знания и умения чрез полагане на изпити във ВСУ “Черноризец Храбър” по: чужд език от Департамент чуждоезиково обучение; компютърни умения от катедра „Информатика и икономика”; специфични за професионалната област знания и умения от катедра „Администрация, управление и политически науки”: за студенти задочно обучение (действащи служители в държавната администрация) – учебна практика и преддипломен стаж, както и дисциплини, чието учебно съдържание пряко кореспондира с изпълнението на служебните им задължения.
 • Присъждане на кредити: Катедрата присъжда адекватни за учебния план на специалността кредити, въз основа на резултатите от сертифицирането на знанията и уменията.
 
Изисквания и правила за квалификация*: 
За придобиване на квалификацията са необходими 240 кредита, от тях 176 кредита от задължителни дисциплини, 36 кредита от избираеми дисциплини, 15 кредита от факултативни дисциплини, 3 кредита от учебна практика и преддипломен стаж и 10 кредита за държавен изпит (защита на дипломна работа).
 
Профил на специалността
Обучението в специалност „Публична администрация и мнениджмънт” се гради върху следните базови научни направления: право, управление, икономика, политология. То има за цел да подготви висококвалифицирани държавни служители, специалисти и експерти по публична администрация и мениджмънт, които да работят компетентно и лоялно на отговорни позиции в администрацията в условията на променяща се обществено-политическа и икономическа среда в Европейския съюз и света. 
При разработването на учебните планове и програми акцентът е поставен върху необходимостта от подготовката на компетентни ръководни кадри в сферата на публичния мениджмънт, като са отчетени опитът и добрите практики на водещи европейски и американски университети, институти и школи в тази област на базата на обмена на идеи, преподаватели и студенти между тях. 
В бакалавърската програма на специалността са обособени специализиращи модули, което дава възможност на студентите, след завършен втори курс, да се профилират в един от тях: "Административен мениджмънт" и "Съдебна администрация".
 
Основни резултати от обучението: 
В резултат на обучението студентите следва да притежават и демонстрират конкретни теоретични знания и разбиране за:
 • българската и европейска институционална, административна и правна система;
 • ролята и мястото на администрацията в публичния сектор, както и взаимодействието й с гражданското общество и бизнеса;
 • принципите, предизвикателствата и формите за успешна реализация на поставените цели в областта на държавното управление и местното самоуправление;
 • тълкуването и прилагането на европейските и български нормативни документи, касаещи управлението, политиките и практиките в публичния сектор;
 • стратегическото и тактическото управление в публичната сфера, както и по-разпространените подходи, методи и технологии за неговото практическо осъществяване в различните сектори на държавното управление, местното самоуправление и гражданското общество;
 • механизмите за подбор, атестация, кадрово развитие и мотивация на служителите в новата високопрофесионална, деполитизирана и мобилна администрация;
 • съвременните изисквания и стандарти при съставянето и оформянето на управленската и административна документация;
 • основните държавноправни и политически структури на Европейския съюз, европейските принципи и добрите практики в административната дейност;
 • предизвикателствата и отговорностите пред българската администрация в съответствие с европейските критерии и изисквания и очакванията на българското общество за компетентна и икономична администрация.
 
Придобитите практически умения са ориентирани към:
 • идентифициране на проблемите в областта на политиките и практиките в държавното управление, местното самоуправление и публичния сектор и йерархичното им степенуване по важност по веригата „цели-приоритети-дейности-задачи”;
 • умело използване на механизмите на публичния конкурс и публичния избор, както и на тези, за повишаване качеството на публичните услуги за физическите и юридическите лица;
 • анализиране и диагностициране на степента на съответствие между правомощията на държавните органи и дейността на администрацията;
 • формиране на професионална позиция и определяне инструментите за създаване и реализиране на публични стратегии на различните управленски равнища;
 • компетентно оценяване на съвременните процеси и тенденции в глобализиращия се свят с оглед на тяхната предсказуемост; провеждане на функционално-структурни и целеви анализи за оптимизиране функциите и структурата на администрацията и повишаване качеството на подготовката на публични решения;
 • използване на съвременните технологии за разработване и изпълнение на публични проекти и програми и целеви комплексни мероприятия по актуални публични проблеми; адекватни компютърни и езикови знания и умения за комуникации в европейското административно пространство; умения за работа в Интернет-среда.
В резултат на обучението в специализиращ модул „Административен мениджмънт” студентите придобиват следните специфични компетенции: овладяване на инструментите на съвременния административен мениджмънт и проектното управление; формиране на креативни способности за експертен анализ и оценка на сложни административни проблеми и разработване на варианти на управленски решения; възможностите за подобряване предоставянето на публични услуги за гражданите, механизмите и факторите за тяхното ефективно управление; разработване на необходимата документация по предоставянето на публични услуги и ефективна организация на документооборота и деловодната дейност в администрацията; оценяване влиянието на организационната и административната култура, създаване на подходящ комуникационен климат в и извън организацията, работа в екип, разрешаване на конфликти и др. 
В резултат на обучението в специализиращ модул „Съдебна администрация” студентите придобиват специфични компетенции, отнасящи се до: взаимодействието между трите независими власти, устройството на съдебната власт и съдебната администрация, организацията на работа на съдебната администрация, съвременните информационни технологии в съдебната администрация, съдебните процесуални норми, документооборот, деловодство и съдебна кореспонденция, електронно управление, ролята и мястото на съдебната администрация в публичния сектор, както и взаимодействието й с гражданското общество и бизнеса. Развитие у студентите практически умения са ориентирани към прякото им приложение в обслужване на цялостната дейност на органите на съдебната власт, както и в нейното планиране и бюджетиране.
 
Структурна схема на курсовете на специалността с кредити*:
 
 

 
Шифър по ECTS Учебна дисциплина Аудиторна заетост Извънаудиторна заетост Кредити  
Хорариум Хорариум    
 
1   2 3 4 6  
1 MAN 1420 Въведение в мениджмънта 60 120 6  
2 MAN 1426 Въведение в предприемачеството 60 120 6  
3 INF 1465 Информатика 30 60 3  
4 MAN 1434 Онлай позициониране на организацията 30 60 3  
5   Чужд език 60 120 6  
6   Избираема дисциплина 1 30 60 3  
7   Факултативна 1 30 60 3  
Общо за I семестър 300 600 30  
1 PSY 1100 Социални комуникации 60 120 6  
2 LAW 1156 Основи на правото 45 90 4,5  
3 SOC 1082 Социология 30 60 3  
4 MAN 1425 Визуализация и интеракция 30 60 3  
5   Чужд език 60 120 6  
6 AMG 1004 Основи на публичната администрация 60 120 6  
7 SPO 1007 Спорт 15 30 1,5  
Общо за II семестър 300 600 30  
    Общо за I година (вкл. спорт): 600 1200 60  
1 FIN 1137 Организация и технология на управлението 60 120 6  
2 PSY 1040 Психология на управлението 60 120 6  
3 ADM 3273 Държавно управление и администрация 60 120 6  
4 MAN 1303 Управление на човешките ресурси 60 120 6  
5 LAW 1018 Конституционно право 30 60 3  
6   Избираема дисциплина 2 30 60 3  
Общо за III семестър: 300 600 30  
1 ЕСО 1195 Глобализация на икономиката и развитието 45 90 4,5  
2 POL 1039 Политика и публична власт 45 90 4,5  
3 ADM 1028 Местно самоуправление и регионално развитие 60 120 6  
4 АСС 1014 Счетоводство на бюджетните организации 45 90 4,5  
5 ЕСО 1022 Икономика на публичния сектор 60 120 6  
6 SPO 1007 Спорт 15 30 1,5  
7   Избираема дисциплина 3 30 60 3  
Общо за IV семестър: 300 600 30  
    Общо за II година: 600 1200 60  
1. ADM 1016 Териториално устройство 60 120 6  
2. FIN 1016 Публични финанси 60 120 6  
3. АDM 1013 Регионална икономика 60 120 6  
4. LAW 1157 Административно право и процес 60 120 6  
5.   Избираема дисциплина 4 30 60 3  
6.   Факултативна 2 30 60 3  
Общо за V семестър: 300 600 30  
1 ADM 1026 Местна финансова инвестиционна политика 60 120 6  
2 ADM 1051 Противодействие на корупцията в публичната администрация. Конфликт на интереси 30 60 3  
3 POL 3105 Европейски политики 45 90 4,5  
4 LAW 1057 Право на Европейския съюз 30 60 3  
5 ADM 3270 Граждански контрол над администрацията 45 90 4,5  
6   Избираема дисциплина 5 30 60 3  
7   Факултативна 3 30 60 3  
8 SPO 1007 Спорт 20 40 2  
9   Учебна практика   20 1  
Общо за VI семестър 290 600 30  
    Общо за III година 590 1200 60  
1 MAN 1036 Стратегическо управление в публичната сфера 60 120 6  
2 ADM 3107 Европейска интеграция 60 120 6  
3   Избираема дисциплина 6 30 60 3  
4   Избираема дисциплина 7 30 60 3  
5   Избираема дисциплина 8 30 60 3  
6   Избираема дисциплина 9 30 60 3  
7   Факултативна 4 30 60 3  
8 SPO1007 Спорт 30 60 3  
Общо за VII семестър: 300 600 30  
1 MAN 3283 Мениджмънт на конфликтите 60 120 6  
2   Избираема дисциплина 10 30 60 3  
3   Избираема дисциплина 11 30 60 3  
4   Избираема дисциплина 12 30 60 3  
5   Факултативна 5 30 60 3  
6   Преддипломен стаж   40 2  
7   Държавен изпит/Защита на дипломна работа   200 10  
Общо за VIII семестър: 180 600 30  
    Общо за IV година  480 1200 60  
Общо за целия курс на обучение: 2270 4800 240  
ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ - избират се 12 дисциплини  
 "АДМИНИСТРАТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ"  
1 POL1092 Сравнителна европейска публична администрация 30 60 3  
2 ADM1022 Документалистика и делова кореспонденция 30 60 3  
3 ADM 1183 Приложение на реинжинеринга в административна среда 30 60 3  
4 ADM1050 Европейски програми и финансови инициативи на ЕС 30 60 3  
5  MAN1083 Подходи и механизми за управление на собствеността в публичния сектор 30 60 3  
6 AMG1013 Анализ на публични политики 30 60 3  
7 ADM 1001 Административна култура 30 60 3  
8 MAN 1099 Одит на публичните организации 30 60 3  
"СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ"  
1 ADM 1185 Устройство на съдебната власт и нейната администрация 30 60 3  
2 ADM 1020 Защита на документалната информация в съд. администрация 30 60 3  
3 MAN 1455 Специфични особености на управление на човешките ресурси в съдебната администрация 30 60 3  
4 ADM 1187 Администрация в системата на прокуратурата и досъдебното производство 30 60 3  
5 LAW 1192 Съдебна статистика 30 60 3  
6 MAN 1437 Правна закрила на бизнеса 30 60 3  
7 MAN 1086 Иновации в съдебната система 30 60 3  
8 LAW 1143 Основи на гражданското право 30 60 3  
СВОБОДНО ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ  
1 ADM 1010 Основи на гражданското общество 30 60 3  
2 SOC 1006 Социална политика 30 60 3  
3  PCI 1061 Връзки с обществеността в административната  дейност 30 60 3  
4 ADM 1033 Административен протокол 30 60 3  
5 ECO 1215 Институционална система на ЕС 30 60 3  
6 POL 1012 Съвременни политически системи 30 60 3  
7 ADM 1019 Процес на вземане на решения в ЕС 30 60 3  
8 LAW 1198 Данъчна и митническа политика на ЕС и Р България 30 60 3  
9 MAN 2036 Управление на качеството в публичната администрация 30 60 3  
10 ADM 3278 Инструменти и механизми за публично-частни партньорства 30 60 3  
11 MAR 1161 Маркетингови проучвания 30 60 3  
12 MAN 1270 Управление на инвестициите 30 60 3  
13 SEC 1010 Политика на национална и международна сигурност. Евроатлантическа интеграция 30 60 3  
14 ADM 1021 Основи на сигурността на публичните предприятия 30 60 3  
15 ADM 1017 Проектно управление в публичния сектор 30 60 3  
16 SOW 1009 Методология и методика на социалните изследвания 30 60 3  
17 MAN 1430 Краудсорсинг и краудфъндинг 30 60 3  
18 ADM 1018 Устойчиво развитие 30 60 3  
19 MAN 1436 Поведенчески проучвания и анализи 30 60 3  
20 MAN 3277 Риск мениджмънт 30 60 3  
21 MAN 1457 Операционен мениджмънт 30 60 3  
22 MAN 1459 Данъчен процес и данъчен контрол 30 60 3  
23 SOC 1083 Теория и организация на социалното осигуряване 30 60 3  
24   Чужд език  (специализиран) I ниво 30 60 3  
25   Чужд език  (специализиран) II ниво 30 60 3  
ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ - избират се 5 дисциплини  
1 PSY 3267 Философия 30 60 3  
2 BLT 1002 Езикова култура 30 60 3  
3 MAT 1027 Приложна математика 30 60 3  
4 QMS 1007 Статистика 30 60 3  
5 MAN 1428 Количествени методи в управлението 30 60 3  
6 MAR1168 Регионален маркетинг 30 60 3  
7 MAN 1429 Коучинг и управление 30 60 3  
8 MAN 1252 Бенчмаркинг 30 60 3  
9 MAN 1432 Лидерство 30 60 3  
10 ECO 1067 Микро и макроикономика 30 60 3  
11 MAN 1008 Контролинг 30 60 3  
12 MAN 1424 Бизнес планиране 30 60 3  
13 PSY 1232 Организационно поведение 30 60 3  
14 MAN 1396 Управление на събитията 30 60 3  
15 MAN 1445 Управление на иновациите 30 60 3  
16 MAN 1090 Екологичен мениджмънт 30 60 3  
17 MAN 1010 Медиамениджмънт 30 60 3  
18 MAN 1423 Бизнес етика 30 60 3  
19 MAN 1431 Културно наследство 30 60 3  
20 ADM 1010 Основи на гражданското общество 30 60 3  
21 POL 1011 Доктрина и политики за правата на човека 30 60 3  
22 INF 1468 Електронно управление 30 60 3  
23 MAN 1433 Международни осигурителни отношения 30 60 3  
24 ECO 1024 Икономика на труда 30 60 3  
25 LAW 1152 Търговско право 30 60 3  
26 LAW 1006 Право на интелектуална собственост 30 60 3  
27 LAW 1200 Данъчно право 30 60 3  
28   Практикум за офис-мениджъри 30 60 3  
29   Чужд език  (бизнес) 30 60 3  
30   Чужд език  (бизнес кореспонденция) 30 60 3  
Чужд език  
1 FLE 1002 Чужд език - Английски език 120 240 12  
FLE 1003 Чужд език - Английски език 120 240 12  
FLE 1004 Чужд език - Английски език 120 240 12  
FLF 1001 Чужд език - Френски език 120 240 12  
FLG 1001 Чужд език - Немски език 120 240 12  
FLR 1001 Чужд език - Руски език 120 240 12  
FLS 1002 Чужд език - Испански език 120 240 12  
Специализиран чужд език  
2 FLE 1013 Чужд език  (специализиран) I ниво 30 60 3  
FLE 1013 Чужд език  (специализиран) II ниво 30 60 3  
FLE 1015 Чужд език  (бизнес) 30 60 3  
FLF 1007 Чужд език  (бизнес кореспонденция) 30 60 3  
*Във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър” един крети съответства на 30 часа студентска натовареност, което включва 10 часа аудиторна заетост (лекции и семинарни занятия) и 20 часа извънаудиторна заетост.
 
Вид обучение: Редовно, задочно, дистанционно.
 
Правила за семестриалните изпити, оценяването и оценките: 
Правилата за провеждането на семестриалните изпити, методите и критериите за оценка, както и възможност за информиране на студентите за мотивите на оценяване, включително и за текущи оценки са конкретни за всяка дисциплина и са подробно описани в съответните учебните програми. В преобладаващата част от учебните програми е посочено, че:
 • семестриалната оценка се формира от текуща оценка и оценка от финален изпит, по предварително обявени критерии;
 • текущата оценка се формира от екипно и индивидуално изпълнение на поставени теоретични и практически задачи (курсови работи, реферати, есета, междинни тестове, проекти, делови игри, казуси и др.) и активно участие в дискусии;
 • финалният изпит е писмен: разработване на тема от конспекта и/или по предварително зададени задачи за самоподготовка, и/или решаване на тест с открити или закрити въпроси;
 • студентите имат възможност да се информират за оценките си, както и за мотивите за оценяване по време на лекциите и семестриалните упражнения, по време на консултации, непосредствено след изпита, по email, по служебни и мобилни телефони, които са достъпни на сайта на университета.
 
Условие за допускане до държавен изпит/защита на дипломна работа е студентите да са положили успешно всички семестриални изпити по учебен план и да са им присъдени 230 кредита (176 кредита от задължителни дисциплини, 36 кредита от избираеми дисциплини, 15 кредита от факултативни дисциплини, 3 кредита от учебна практика и преддипломен стаж). До защита на дипломна работа се допускат студенти със среден успех от семестриалните изпити не по-нисък от 5.00.
 
Професионални профили на завършилите:
Успешно завършилите специалността могат да се реализират като: държавни служители в централната, деконцентрираната и децентрализираната администрация; служители по трудово правоотношение (трудов договор) в централната, деконцентрираната и териториалната администрация; служители в бюджетни организации за публични услуги – образование, здравеопазване, социални грижи, опазване на обществения ред; служители в недържавни публични органи (НПО) – сдружения, фондации и други организации за реализация на публични цели; служители в администрацията на стопански предприятия, които са публична държавна или публична общинска собственост и обслужват публичния сектор; международни служители.
Възможности за продължаване на обучението:
Успешно завършилите специалността могат веднага да продължат обучението си при преференциални условия в магистърски програми „Европейска администрация”, „Управление на проекти, финансирани от фондовете на ЕС”, както и по линията на продължаващо (следдипломно) обучение през целия живот.
Могат да бъдат избрани и други магистърски програми, обявени във ВСУ.
Специалността е акредитирана в четири научни направления за обучение в докторантура на самостоятелна подготовка.
 
Програмен директор:

 
Ръководител на катедра "Администрация, управление и политически науки": 
Доц. д-р Мария Великова
Приемен ден: 
Понеделник (16:00 – 17:00 часа), Кабинет A 403;
тел.: +359 52 359 595
е-mail: mariya.velikova@vfu.bgvelikova.mariya@gmail.com