гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Финанси и счетоводство

ФАКУЛТЕТ МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ
КАТЕДРА ИНФОРМАТИКА И ИКОНОМИКА
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ“ИКОНОМИКА”

 

Специалност: Финанси и счетоводство
 
Присъждана професионална квалификация: Икономист
 
Ниво на квалификацията: Бакалавър
 
Продължителност на програмата: четири години
 
Брой кредити: 240
 
Поле на изучаване (ISCED-F): 0311: Economics (14.3 – 314)
 
Конкретни изисквания за прием:   средно/висше образование 
и конкурсни изпити.

Конкретен ред за признаване на предходно учене
- формално: дипломи и академични справки от средни и акредитирани висши училища;
- неформално: сертификати за езикова и компютърна грамотност и други ключови компетентности, в съответствие с учебния план на специалността;
- неофициално: чрез полагане на сертификационен изпит по език, компютърни науки или друг вид компетентност пред комисия от ВСУ.
Процедури по неформално и неофициално признаване на предходни спрямо обучението компетентности:
1. Признаване на кредити на база представени документи:- академична справка или диплома от предишно обучение;
- международни дипломи и сертификати по чужд език (английски Cambridge FCE, TOEFEL; немски - Zertifikat Deutsch, Sprahdiplom, Zweite Stufe; руски – ТРКИ; френски - DELF; испански - DELE);
- международни дипломи и сертификати за компютърни умения отговарящи на ECDL (The European Computer Driving Licence).
2. Възможно е и сертифициране на знания и умения чрез полагане на изпити по:
- чужд език от Департамент чуждоезиково обучение;
- компютърни умения от катедра "Информатика";

Изисквания и правила за квалификация*: За придобиване на квалификацията са необходими 240 кредита, от тях 191 кредита от задължителни дисциплини, 24 кредита от избираеми дисциплини, 12 кредита от факултативни дисциплини, 3 кредита от преддипломен стаж и 10 кредита за Държавен изпит (защита на дипломна работа).
 
Профил на специалността:  Обучението по специалност "Финанси и счетоводство" е в съответствие с европейските практики и традиции, базирано на съвременни знания в областта на финансите и счетоводството и на адекватни на това информационни и комуникационни технологии. Предназначена е за получаване на квалификационната степен на образование Бакалавър. Целите на обучението по специалността са свързани с представяне на фундаментални знания по икономика и получаване на необходима правна култура. Цели се също постигане на разбиране на финансите и счетоводството на предприятието, независимо от собствеността и отрасъла, в който функционира.
 
Основни резултати от обучението: В резултат на обучението завършващите специалността добиват знания и умения относно воденето на текущото счетоводство, изготвянето на финансови отчети на предприятията, да извършват финансов анализ, както и да развият компетенции по бизнес планиране и контрол на дейността им. Студентите по специалност Финанси и счетоводство се дипломират чрез полагането на комплексен държавен изпит по специалността или защита на дипломна работа. Избор за разработване и защита на дипломна работа имат студенти със среден успех от следването Много-добър 5.00.
 
Структурна схема на курсовете на специалността с кредити*:
 
 
Шифър по ECTS Учебна дисциплина Аудиторна заетост Извънаудиторна заетост Кредити
1. INF1474 Информатика 30 60 3
2. MAN 1231 Въведение в мениджмънта 30 60 3
3. МАN 1303 Въведение в предприемачеството 30 60 3
4. MAN1434 Онлайн позициониране на организацията 30 60 3
5. ЕСО 1195 Микроикономика 60 120 6
6. LAW 1053 Основи на правото 30 60 3
7. FLE 1002 Чужд език 60 120 6
8. SPO 1015 Спорт 30 60 3
Общо I семестър 300 600 30
1. MAN1425 Визуализация и интеракция 45 90 4,5
2. ECO 1053 Глобализация на икономиката и развитието 45 90 4,5
3. ACC 1030 Финансова математика 60 120 6
4. ЕСО 1197 Макроикономика 60 120 6
5. FLE 1002 Чужд език - първо ниво 60 120 6
6. SPO 1015 Спорт 30 60 3
Общо II семестър 300 600 30
    Общо за І година 600 1200 60
1. ECO 1064 Международна икономика 30 60 3
2. ECO 1048 Управление на инвестиционни проекти 60 120 6
3. FIN 1017 Публични финанси 60 120 6
4. АСС 1010 Основи на счетоводството 60 120 6
5. FLE 1003 Чужд език 60 120 6
6.   Избираема дисциплина 30 60 3
Общо III семестър 300 600 30
1. ACC 1031 Организация на финасовата отчетност 60 120 6
2. FIN 1007 Корпоративни финанси 60 120 6
3. ЕСО 1011 Европейска икономическа интеграция 30 60 3
4. FLE 1004 Чужд език - второ ниво 60 120 6
5. QMS 1014 Икономическа статистика 60 120 6
6.   Избираема дисциплина 30 60 3
Общо IV семестър 300 600 30
    Общо за ІІ година 600 1200 60
1. FIN 1012 Пари и банково дело 60 120 6,0
2. ACC 1042 Основи на финансовия контрол 45 90 4,5
3. ACC 1040 Финансово счетоводство 90 180 9
4. FIN 1010 Международни финанси 45 90 4,5
5.   Избираема дисциплина 30 60 3
6.   Факултативна дисциплина 30 60 3
Общо за V семестър 300 600 30
1. FIN 1029 Валутно-финансови операции 30 60 3
2. LAW 1072 Търговско право 30 60 3
3. ACC 1014 Финансови отчети 45 90 4,5
4. FIN 1148 Финансов мениджмънт 45 90 4,5
5. ACC 1032 Банково счетоводство 60 120 6
6.   Избираема дисциплина 30 60 3
7.   Избираема дисциплина 30 60 3
8.   Факултативна дисциплина 30 60 3
Общо VI семестър 30 0 600 30
    Общо за ІІІ година 600 1200 60
1. ACC 1003 Бюджетно счетоводство 45 90 4,5
2. INF 1075 Счетоводен софтуер 60 120 6
3.   Преддипломен стаж - 30 дни   90 3
4. FIN 1135 Независим финансов одит 45 90 4,5
5. FIN 1027 Анализ на финансовите отчети 60 120 6
6.   Избираеми дисциплина 30 60 3
7.   Факултативна дисциплина 30 60 3
Общо за VІІ семестър 300 600 30
1. ACC 1023 Управленско счетоводство 60 120 6
2. FIN 1026 Финансови пазари и теория на инвестирането 30 60 3
3. SPO 1015 Спорт 20 40 2
4.   Избираема дисциплина 30 60 3
5.   Избираема дисциплина 30 60 3
6.   Факултативна дисциплина 30 60 3
7   Държавен изпит или защита на дипломна работа 100 200 10
Общо за VІІІ семестър 300 600 3 0
    Общо за ІV година     6 0
    Общо за целия курс на обучение: 2400 4800 240
    Избираеми дисциплини, избират се 8 от 16      
1 POL 1119 Политически системи и режими 30 60  
2 PHI 1006 Философия 30 60  
3 MAR 1004 Маркетинг 30 60  
4 PSY 1002 Социални комуникации 30 60  
5
ADM 2015
Държавна власт и държавна администрация 30 60  
6 ACC 1132 Глобализация на счетоводството и съвременни счетоводни школи 30 60  
7 FIN1145 Финансиране на международната търговия 30 60  
8 ECO 1224 Международен бизнес 30 60  
9 ACC 1021 Счетоводство и контрол в търговията и туризма 30 60  
10 FIN 1002 Системи за финансово управление и контрол 30 60  
11 ACC 1135 Счетоводство на застрахователните дружества 30 60  
12 ECO 1063 Икономически теории 30 60  
13 FIN 1139 Капиталово бюджетиране и инвестиционен избор 30 60  
14 ECO 1221 Международни икономически центрове 30 60  
15 FIN 1080 Инвестиционна оценка 30 60  
16 MAN 1070 Планиране и прогнозиране 30 60  
    Факултативни дисциплини, избират се 4 от 11      
1 PHI 1003 Етика 30 60  
2 SOC 1025 Социология 30 60  
3 ECO 1024 Икономика на труда 30 60  
4 INF 1092 Информационни системи за управление на финансовия риск 30 60  
5 INF 1490 Електронен бизнес 30 60  
6 ACC 1033 История на счетоводството 30 60  
7 FIN 1091 Данъчно облагане и данъчен контрол 30 60  
8 MAN 1463 Сливания и поглъщания 30 60  
9 MAN 1049 Управление на човешките ресурси 30 60  
10 MAN 1464 Оценка на интелектуална и индустриална собственост 30 60  
11 LOW 1199 Трудово и осигурително право 30 60  
  
* Във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" един кредит съответства на 30 часа студентска натовареност, което включва 10 часа аудиторна заетост (лекции и семинарни занятия) и 20 часа извънаудиторна заетост.
Вид обучение: редовно/задочно/дистанционно.
 
Правила за семестриалните изпити, оценяването и оценките:
Общи изисквания към обучаемите:
• Задълбочени познания по съответната дисциплина: тестове, задачи, казуси, функции, графики, оптимизационни задачи;
• Редовно посещаване на учебните занятия. Закъсненията за час, шумът по време на лекция и отвличането на вниманието на колегите намаляват ефективността на учебния процес и не се толерират.
• Изпълнение на поставените задачи в срок, активно участие в занятията и предварително запознаване с материала, който предстои да се преминава.
• Инициативност за решаване на възникващите проблеми и трудности.
• Строго придържане към принципите на академичната етика и колегиалност.
бщи изисквания към обучаемите:
 
Факултативни или задължителни прозорци за мобилност: няма
 
Стаж: преддипломен стаж 90 учебни часа
 
Обучение в работна среда: не
 
Професионални профили на завършилите: Специалността осигурява широкопрофилна и специализирана професионална реализация на завършилите като счетоводители и главни счетоводители, икономисти, финансови директори, финансови анализатори, данъчни инспектори, контрольори, одитори, финансови консултанти, инвестиционни брокери и банкови служители.
 
Възможности за продължаване на обучението: успешно завършилите бакалавърска степен на обучение да продължат в магистърска степен по същата специалност, в двете счетоводни магистърски програми "Финанси и счетоводство" и "Финансов одит" и всички други магистърски програми по професионално направление „Икономика” в рамките на една учебна година (2 семестъра), редовно или задочно обучение;
Желаещите да продължат образованието си, могат да кандидатстват и по всички останали магистърски програми във ВСУ, съгласно действащите условия и изисквания.