гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

ХОРЕОГРАФИЯ Български народни танци

Архитектурен факултет
Катедра "Изкуства"

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: „МУЗИКАЛНО И ТАНЦОВО ИЗКУСТВО”

 

Специалност: ХОРЕОГРАФИЯ
Български народни танци

 

Присъждана професионална квалификация: Хореограф-педагог

 

Ниво на квалификацията: Образователно-квалификационна степен „Бакалавър" 

 

Продължителност на програмата: 4 години / 8 семестъра

 

Брой кредити: 240

 

Поле на изучаване (ISCED-F): 0210: Arts, not further defined

 

Конкретни изисквания за прием
Завършено средно образование. 
Завършилите професионални училища и паралелки „Хореография” кандидатстват с оценки по хореография от дипломите, без да се явяват на приемен изпит. 
Всички останали се явяват на практически изпит по български танци. вършено средно образование и успешно положени конкурсни изпити. 

 

Конкретен ред за признаване на предходно учене
Първи вариант:
Признаване на кредити на база представени документи:
- академична справка или диплома от предишно обучение;
- международни дипломи и сертификати по чужд език (английски Cambridge FCE, TOEFEL; немски - Zertifikat Deutsch, Sprahdiplom, Zweite Stufe; руски – ТРКИ; френски - DELF; испански - DELE);
- международни дипломи и сертификати за компютърни умения отговарящи на ECDL (The European Computer Driving Licence).
Втори вариант:
Сертифициране на знания и умения чрез полагане на изпити по:
- чужд език от Департамент чуждоезиково обучение;
- компютърни умения от катедра „Информатика”;
- специфични за професионалната област знания и умения от професионално направление „Музикално и танцово изкуство”. 
Кандидат-студенти завършили, специализирани паралелки и училища по изкуства с профил „Български танци” или „Хореография”, се признават две оценки от дипломата за завършено средно образование: „Етнография” и „Български танци”, „Български екзерсис”, „Основи на класическия танц – екзерсис”.
• Присъждане на кредити:
Катедра „Изкуства” присъжда адекватни за учебния план кредити на специалността, въз основа на резултатите от сертифицирането на знанията и уменията. 

Изисквания и правила за квалификация
За придобиване на образователно–квалификационна степен “бакалавър” с професионална квалификация “хореограф -педагог” са необходими 240 кредита, от тях 182 кредита от задължителни дисциплини, 36 кредита от избираеми дисциплини, 12 кредита от факултативни дисциплини и 10 за преддипломна педагогическа практика и защита на дипломна работа. 

 

Профил на специалността
Квалификацията предвижда широк обхват на теоретически, педагогически, творчески и практически специални дисциплини, които са систематизирани в задължителни, избираеми и факултативни дисциплини. Задължителните учебни дисциплини осигуряват знания и умения в областта на хореографската композиция и режисура на вариететните танци, българският танцов и музикален фолклор, етнография, класически танци, музикално теоретични дисциплини, педагогически дисциплини. Избираеми учебни модули и факултативни учебни дисциплини – осигуряващи специализираща подготовка и допълнителна подготовка на студента в зависимост от неговите интереси – Модерни и джаз танци, Спортни и състезателни танци, История на изобразителното изкуство, Класически танци, Танцови техники, Езикова култура и др. Обучението включва лекционен материал, самостоятелна работа, индивидуална работа с преподавателя, проекти, курсова и дипломна работа, практика в творчески колективи, постановъчна работа в учебен състав (студентски ансамбъл) и в професионални и самодейни състави, участие в експедиции и теренна изследователска работа.

 

Основни резултати от обучението:
Студентите получават знания и компетенции:
- Композиционни и режисьорски умения за създаване на сценични танцови произведения;
- Режисура на спектакли и масови прояви; 
- Изграден метод за педагогическа и творческа работа с различни възрастови групи; 
- Способности за извършване на изследователска и научна работа;
- Познания по традиционния костюм; 
- Познания по традиционна народна музика; 
- Умения за работа с хора (комуникативност).

 

Шифър по ECTS

Учебна дисциплина

Аудиторна заетост

Извънаудиторна заетост

Кредити

Хорариум

Хорариум

1

 

2

3

4

6

1

DAN1156

Хореографската композиция I част

60

120

6

2

MDA1003

Български танцов фолклор - I част

45

90

4,5

3

INF 1020

Информатика

30

60

3

4

 

Чужд език

60

120

6

5

DAN1160

Теория за строежа на движенията в БНХ

45

90

4,5

6

MUS1050

Теория на музиката и солфеж

60

120

6

Общо за I семестър

300

600

30

1

DAN1156

Хореографската композиция I част

60

120

6

2

MDA1004

Български танцов фолклор - II част

30

60

3

3

INF1020

Информатика

30

60

3

4

 

Чужд език

60

120

6

5

DAN1022

Обработка на музика към танц

30

60

3

6

MDA1002

Български екзерсис

30

60

3

7

DAN1037

Обработка на БНТ

30

60

3

8

MDA1013

Фолклорни експедиции

30

60

3

Общо за II семестър

300

600

30

 

 

Общо за I година

600

1200

60

1

DAN1157

Хореографската композиция II част

75

150

7,5

2

MDA1004

Български танцов фолклор - II част

30

60

3

3

DAN1022

Обработка на музика към танц

45

90

4,5

4

DAN1005

История и образци на БНХ

30

60

3

5

MDA1002

Български екзерсис

30

60

3

6

DAN1037

Обработка на БНТ

30

60

3

7

MDA1013

Фолклорни експедиции

30

60

3

8

DAN1019

Методика на преподаване на БНТ

30

60

3

Общо за III семестър

300

600

30

1

DAN1157

Хореографската композиция II част

75

150

7,5

2

DAN1005

История и образци на БНХ

30

60

3

3

DAN1019

Методика на преподаване на БНТ

45

90

4,5

4

DAN1006

История на танца

30

60

3

5

MDA1001

Българска народна музика

45

90

4,5

6

PSY1026

Психология (обща, възрастова и педагогическа)

45

90

4,5

7

TFA1015

Пантомима

30

60

3

Общо за IV семестър

300

600

30

 

 

Общо за II година

600

1200

60

1

DAN1158

Хореографската композиция III част

75

150

7,5

2

SOC1001

Етнография

60

120

6

3

DAN1027

Музикална драматургия

45

90

4,5

4

 

Избираема дисциплина - 1

120

240

12

5

 

Избираема дисциплина - 2

Общо за V семестър

300

600

30

1

DAN1158

Хореографската композиция III част

75

150

7,5

2

DAN1161

Танцопис

30

60

3

3

MUS1044

Педагогика (теория на възпитанието и дидактика)

30

60

3

4

MED1044

Психофизиология на двигателната дейност

45

90

4,5

5

 

Избираема дисциплина - 3

120

240

12

6

 

Избираема дисциплина - 4

Общо за VI семестър

300

600

30

 

 

Общо за III година

600

1200

60

4

DAN1159

Хореографската композиция IV част

75

150

7,5

1

DAN1161

Танцопис

45

90

4,5

2

MUS1044

Педагогика (теория на възпитанието и дидактика)

30

60

3

3

DAN1163

Народно поетично творчество в музикално-танцовия фолклор

30

60

3

5

 

Избираема дисциплина - 5

120

240

12

6

 

Избираема дисциплина - 6

Общо за VII семестър

300

600

30

1

DAN1159

Хореографската композиция IV част

80

160

8

2

 

Факултативна дисциплина - 1

90

180

9

3

 

Факултативна дисциплина - 2

4

 

Факултативна дисциплина - 3

Общо за VIII семестър

170

340

17

 

 

Общо за IV година

470

940

47

 

       

 

 

 

Преддипломна педагогическа практика

0

90

3

 

 


Защита на дипломна работа

0

300

10

Общо за целия курс на обучение:

2270

4930

240

                  Избираеми учебни дисциплини

1

DAN1025

Основи на класическия танц - екзерсис

60

120

6

2

MUS1049

Класически танци

60

120

6

3

TFA1001

Актьорско майсторство

60

120

6

4

DAN1040

Танци на народите

60

120

6

5

TFA1003

Сценично оформление

60

120

6

6

ART1003

История на изобразителното изкуство

60

120

6

7

MUS1008

Музикален инструмент

60

120

6

8

PHI1004

Естетика

60

120

6

9

MUS1051

Стилове в музикалното изкуство

60

120

6

                  Факултативни учебни дисциплини

1

DAN1026

Спортни и състезателни танци

30

60

3

2

DAN1004

Исторически танци

30

60

3

3

DAN1052

Степ

30

60

3

4

DAN1020

Джаз танц

30

60

3

5

DAN1113

Съвременен танцов театър 

30

60

3

6

PHI2006

Етика

60

120

6

7

TFA1066

Грим и прически

30

60

3

8

TFA1002

История на театъра

30

60

3

Чужди езици

1

FLE 1002

Чужд език - Английски език

120

240

12

FLE 1003

Чужд език - Английски език

120

240

12

FLE 1004

Чужд език - Английски език

120

240

12

FLF 1001

Чужд език - Френски език

120

240

12

FLG 1001

Чужд език - Немски език

120

240

12

FLR 1001

Чужд език - Руски език

120

240

12

FLS 1002

Чужд език - Испански език

120

240

12

 

 

       

 

Вид обучение: редовно / задочно

 

Правила за семестриалните изпити, оценяването и оценките:
Планът предвижда писмени и практически изпити. Творческите дисциплини завършват с курсови проекти. Оценяват се по ESTC система. 
Студентите приключват обучението си със защита на дипломна работа: Композиция и постановка на танц в една от трите форми - сюжетен, тематичен, сюжетно - тематичен танц. Танцът се представя на живо или на запис пред Държавната изпитна комисия.

 

Факултативни или задължителни прозорци за мобилност: не се предвиждат

 

Стаж: не се предвижда

 

Обучение в работна среда: Студентите преминават задължителна преддипломна педагогическа практика

 

Професионални профили на завършилите:
В тази специалност се подготвят високо квалифицирани специалисти в следните направления: 
- Художествени ръководители на професионални и самодейни ансамбли, хореографи в професионални творчески институти и балет майстори в балетни театри и трупи.
- Преподаватели в средни училища по изкуствата със специализирани паралелки по хореография в детски и младежки школи, читалища, центрове за работа с деца и др.
- Подготовка на кадри за работа в развлекателния сектор на туризма, електронни медии и др. 

 

Възможности за продължаване на обучението
Завършилите специалността могат да продължат обучението си в магистърска програма „Хореографска режисура”, „Сценични изкуства, мениджмънт и продуценство” или в други магистърски програми. 

 

Програмен директор
Ръководител на Kатедра "Изкуства": доц. д-р Капка Манасиева
Приемен ден: вторник, кабинет А 110, от 10 до 12 часа.
Тел.: 052/359-642
е-mail: mti@vfu.bg