гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Дизайнерски Практики в Модната Индустрия

 

Квалификационна характеристика

1. Наименование на специалността: ДИЗАЙНЕРСКИ ПРАКТИКИ В МОДНАТА ИНДУСТРИЯ
2. Област на висше образование: 8.Изкуства
3. Професионално направление: 8.2 Изобразително изкуство
4. Образователно-квалификационна степен: магистър
5. Професионална квалификация: моден дизайнер
6. Продължителност на обучението: 1 година, 2 семестъра
7. ECTS кредити: 60
8. Форми на обучение: редовно, задочно 

9. Цели и задачи на обучението в специалността: 
Целта на обучението в магистърска програма „Дизайнерски практики в модната индустрия“ се фокусира върху подготовката на кадри за глобалната модна индустрия и трите най-изявени тенденции в развитието й. Чрез международна експертиза и академична взискателност програмата е организирана в три съдържателни посоки за специализиране:

- Моделиране на облекло
- Устойчива мода
- Стайлинг и концепции 

Цели се: Разширяване на възможностите за професионална практика, творчески перспективи и подходи, и насърчаване на дизайн мисленето.; Формиране на креативни и иновативно настроени модни дизайнери с възможности за реализация в креативните и творчески индустрии, и в сектора на текстила и облеклото. 

Потребностите на все по-взискателните потребители, бързо развиващите се технологии и икономическия потенциал на творческите индустрии изисква специфични умения, знания и мислене. Магистърската програма е създадена за да посрещне тези предизвикателства. Дисциплините в интердисциплинарния учебен план са с фокус върху най-новите и същевременно най-приложимите практики в модата и обезпечават знания и компетенции в търсените от пазара специфични посоки: Моделиране на облекло; Устойчива мода; Стайлинг и концепции. МП ДПМИ цели да разшири професионалните компетенции на завършилите бакалавърски програми по визуални изкуства и моден дизайн, като се фокусира върху развиването на специфични творчески умения и дизайнерско мислене във всичките му проявления и приложения.

В обучението са заложени следните задачи:
• Да се създаде възможност да се придобият допълнителни знания и умения в областта на изкуствата, дизайна, управлението, технологиите, и др.
• Да се развият способности у обучаемите да се реализират професионално в организации от сферата на модата.
• Да бъдат конкурентоспособни и адаптивни към променящите се условия за реализация на пазара на труда. 

В процеса на обучението в магистърската програма се акцентира на творческо поднасяне на лекционния материал, на прилагане на активни практически методи – реализация на творчески проекти и задачи, индивидуално или екипно разработване на презентации и курсови проекти, реализация в материал на авторски изделия и други форми на обучение и текущ контрол. Студентите се стимулират да разработват авторски творчески проекти, да участват в конкурси и конференции в университета, страната и чужбина.

Извънаудиторната заетост по дисциплините от учебния план е приоритет в професионално направление „Изобразително изкуство”. Насочена е към научноизследователски и творчески задачи с акцент върху реализирането на проекти нужни на текущата модна практика, изискващи задълбочени проучвания, анализ и експерименти. Студентите работят върху печатни и мултимедийни проекти, които се представят публично. Те имат възможност да участват в специализирани уъркшопове, вътрешни и международни конкурси и семинари.

10. Основни резултати от обучението:
В резултат на обучението студентите придобиват конкретни знания свързани с трите съдържателни посоки:
• „Моделиране на облекло“- Студентите придобиват знания за иновативни и приложни подходи за формоизграждане на облеклото. Придобитите у студентите практически умения са ориентирани и към: идентифициране на проблемите в дизайнерската практика, създаване на подходящ комуникационен климат, работа в екип, разрешаване на конфликти; умения за работа в дигитална среда. Развиват и формират се умения за творческо мислене, за моделиране на уникални облекла и цялостното им реализиране в реална и дигитална среда.
• „Устойчивата мода“ – знания за новите тенденции в развитието на отделните етапи от логистичната верига на модата и за създаване на мода по начин, който да е екологичен, социално отговорен и насърчаващ културното многообразие и иновациите. Дисциплините подготвят за решаване на проблеми и критичност, както и развиват предприемаческо мислене и отговорност в модата.
• „Стайлинг и концепции“ - акцентът на обучението е върху изкуството. Развиване на умения и мислене в дизайнери, способни да реализират и развиват проекти и събития чрез изкуство – модата като майсторство, реализирана чрез концепции, комуникация, визии и колекции.

В съответствие с европейската рамка на компетентностите и Националната квалификационна рамка, обучението на студентите в тази магистърска програма стимулира развиването на преносими компетентности за: работа в екип; избор на подход и техника на мотивиране на други участници за ефективна работа в различни творчески и бизнес организации; избор на подходяща техника за комуникация със специалисти и неспециалисти при обмяна на творчески идеи и информация, проблеми и решения при разработването и реализирането на различни политики и проекти; работа със специализиран и универсален софтуер; анализ, и формулиране на подходящи творчески и бизнес решения, свързани с текущото и стратегическото поведение на различни културни и бизнес организации.

Лични компетентности: творческо мислене и потенциал, отговорност, самостоятелност, коректност, оперативност, инициативност; комуникативност, устойчивост на стрес, умение за общуване с различни социални и възрастови групи; мотивация и стремеж към непрекъснато повишаване на професионалната пригодност. 

Компетентности за учене: Последователно оценяват собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения и планират необходимостта от разширяване и актуализиране на своята професионална и творческа квалификация.

Професионални компетентности: въображение и самостоятелно мислене; нагласа за разрешаване на специфични проблемни ситуации и работа в екип; способност за предлагане на иновативни и нестандартни решения на текущи дизайнерски задачи; умения за планиране, организиране и провеждане на изследвания и възможности за творческата им интерпретация; организационни умения за работа с хора по време на големи мероприятия (ревюта, изложби и др.)

11.Стандартни условия и изисквания за прием и ред за признаване на предходно обучение:
Кандидатите полагат конкурсен изпит – събеседване, за установяване на обща култура, творчески потенциал (концептуален и практически), комуникативност, мотивация за обучение в специалността. 

12. Изисквания за дипломиране:
Изискванията за дипломиране са съобразени с държавните изисквания и практиката на водещи по специалността висши училища в Европа и САЩ с аналогични на ВСУ мисия и ценности.
• Общ брой кредити: 60
• Задължителни дисциплини и кредити по специалността: 9 дисциплини и 36 кредита
• Брой задължително избираеми дисциплини и кредити по специалността: 2 дисциплини и 6 кредити.
• Условия за допускане и провеждане на държавен изпит и/или защита на дипломна работа за специалността: Успешно изпълнение на всички задължения, предвидени в учебния план, и придобити най-малко 45 кредита по време на обучението. 

13.По-нататъшно развитие и професионална реализация:
Успешно завършилите специалността могат да продължат обучението си и в докторски програми предлагани от ВСУ „Черноризец Храбър“.