гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

Изкуства и Събитиен Мениджмънт

 

Квалификационна характеристика

1. Наименование на специалността: ИЗКУСТВА И СЪБИТИЕН МЕНИДЖМЪНТ
2. Област на висше образование: 8.Изкуства
3. Професионално направление: 8.2 Изобразително изкуство
4. Образователно-квалификационна степен: магистър
5. Професионална квалификация: приложен специалист в областа на изкуствата и културата
6. Продължителност на обучението: 1 година, 2 семестъра
7. ECTS кредити: 60
8. Форми на обучение: редовно, задочно 

Цели и задачи на обучението в специалността: 
Целта на обучението в магистърска програма „Изкуства и събитиен мениджмънт” е да отговори на специфичните нужди на бързоразвиващите се творчески и културни индустрии и нуждата от творци с нови управленски знания в областта визуалните изкуства и дизайна. Събитийния мениджмънт играе важна роля в развитието на бизнеса и културата, а изкуствата са и инструмент при реализиране на рекламни и маркетингови кампании. 

Потребностите на все по-взискателните публики, бързо развиващите се технологии и икономическия потенциал на творческите индустрии изисква специфични умения, знания и мислене. Магистърската програма е създадена за да посрещне тези предизвикателства. Цели да разшири професионалните компетенции на завършилите бакалавърски програми, като се фокусира върху развиването на специфични творчески умения и дизайнерско мислене при създаване и реализиране на арт събития, както и разнообразни визуални проекти.

В обучението са заложени следните задачи:
• Да се създаде възможност да се придобият допълнителни знания и умения в областта на изкуствата, дизайна, управлението, технологиите, и др.
• Да се развият способности у обучаемите да се реализират професионално в организации от сферата на културата, от бизнеса и публичния сектор.
• Да бъдат конкурентоспособни и адаптивни към променящите се условия за реализация на пазара на труда. 

В процеса на обучението в магистърската програма се акцентира на творческо поднасяне на лекционния материал, на прилагане на активни практически методи – реализация на творчески проекти и задачи, индивидуално или екипно разработване на презентации и курсови проекти, реализация в материал на авторски продукти и услуги и други форми на обучение и текущ контрол. Студентите се стимулират да разработват авторски творчески проекти, да участват в конкурси и конференции в университета, страната и чужбина.

Извънаудиторната заетост по дисциплините от учебния план е приоритет в професионално направление „Изобразително изкуство”. Насочена е към научноизследователски и творчески задачи с акцент върху реализирането на проекти, изискващи задълбочени проучвания, анализ и експерименти. Студентите работят върху печатни и мултимедийни проекти, които се представят публично. Студентите имат възможност да участват в специализирани уъркшопове, вътрешни и международни конкурси и семинари. 

Основни резултати от обучението:
В резултат на обучението студентите придобиват:
Конкретни знания свързани с изкуството и дизайна на събития, отговарящи на нуждите на творческите и културни индустрии, и управлението на събитията, свързани с тях. Студентите придобиват знания в областта на търговските марки и тяхната философия.

Придобитите у студентите практически умения са ориентирани и към: идентифициране на проблемите в дизайнерската практика, създаване на подходящ комуникационен климат, работа в екип, разрешаване на конфликти; умения за работа в дигитална среда. Развиват и формират умения за творческо мислене за изработване на концепции за събития и цялостното им реализиране.

В съответствие с европейската рамка на компетентностите и Националната квалификационна рамка, обучението на студентите в тази магистърска програма стимулира развиването на преносими компетентности за: работа в екип; избор на подход и техника на мотивиране на други участници за ефективна работа в различни творчески и бизнес организации; избор на подходяща техника за комуникация със специалисти и неспециалисти при обмяна на творчески идеи и информация, проблеми и решения при разработването и реализирането на различни политики и проекти; работа със специализиран и универсален софтуер; анализ, и формулиране на подходящи творчески и бизнес решения, свързани с текущото и стратегическото поведение на различни културни и бизнес организации.

Лични компетентности: творческо мислене и потенциал, отговорност, самостоятелност, коректност, оперативност, инициативност; комуникативност, устойчивост на стрес, умение за общуване с различни социални и възрастови групи; мотивация и стремеж към непрекъснато повишаване на професионалната пригодност.

Компетентности за учене: Последователно оценяват собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения и планират необходимостта от разширяване и актуализиране на своята професионална и творческа квалификация. 

Професионални компетентности: въображение и самостоятелно мислене; нагласа за разрешаване на специфични проблемни ситуации и работа в екип; способност за предлагане на иновативни и нестандартни решения на текущи дизайнерски задачи; умения за планиране, организиране и провеждане на изследвания и възможности за творческата им интерпретация; организационни умения за работа с хора по време на различни реални и виртуални събития. 

Изисквания за дипломиране:
Изискванията за дипломиране са съобразени с държавните изисквания и практиката на водещи по специалността висши училища в Европа и САЩ с аналогични на ВСУ мисия и ценности.
• Общ брой кредити: 60
• Задължителни дисциплини и кредити по специалността: 8 дисциплини и 33 кредита
• Брой задължително избираеми дисциплини и кредити по специалността: 2 дисциплини и 6 кредити.
• Условия за допускане и провеждане на държавен изпит и/или защита на дипломна работа за специалността: Успешно изпълнение на всички задължения, предвидени в учебния план, и придобити наймалко 45 кредита по време на обучението. 

Стандартни условия и изисквания за прием и ред за признаване на предходно обучение:
Кандидатите полагат конкурсен изпит – събеседване, за установяване на обща култура, творчески потенциал (концептуален и практически), комуникативност, мотивация за обучение в специалността. 

По-нататъшно развитие и професионална реализация:
Успешно завършилите специалността могат да продължат обучението си и в докторски програми предлагани от ВС „Черноризец Храбър“.