гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

Международна политика и сигурност

ФАКУЛТЕТ: Международна икономика и администрация
КАТЕДРА: Администрация, управление и политически науки
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 3.3. Политически науки

Специалност: Международна политика и сигурност

 

Присъждана професионална квалификация: експерт по Международни отношения и международна сигурност

 

Ниво на квалификацията: образователно-квалификационна степен "магистър"

 

Продължителност на програмата: 1 година

 

Брой кредити: 60 кредита

 

Поле на изучаване (ISCED-F): Политически науки

 

Конкретни изисквания за прием: Завършена бакалавърска степен с оценка най-малко добър 3,50 и успешно положен изпитен тест. 

Конкретен ред за признаване на предходно учене: формално: дипломи и академични справки от средни и акредитирани висши училища;
неформално: сертификати за езикова и компютърна грамотност и други ключови компетентности, в съответствие с учебния план на специалността; 
неофициално: чрез полагане на сертификационен изпит по език, компютърни науки или друг вид компетентност пред комисия от ВСУ; 
Процедури по неформално и неофициално признаване на предходни спрямо обучението компетентности: 
Признаване на кредити на база представени документи: 
- академична справка или диплома от предишно обучение; 
- международни дипломи и сертификати по чужд език (английски Cambridge FCE, TOEFEL; немски - Zertifikat Deutsch, Sprahdiplom, Zweite Stufe; руски – ТРКИ; френски - DELF; испански - DELE); 
- международни дипломи и сертификати за компютърни умения отговарящи на ECDL (The European Computer Driving Licence). 
Възможно е и сертифициране на знания и умения чрез полагане на изпити по: 
- чужд език от Департамент чуждоезиково обучение; 
- компютърни умения от катедра "Информатика".

 

Изисквания и правила за квалификация*: За придобиване на квалификацията са необходими 60 кредита. От тях 27 кредита са от задължителни дисциплини, 6 кредита от избираеми дисциплини, 3 кредита от факултативни дисциплини и 15 кредита Подготовка и защита на магистърска теза и 9 кредита от преддипломен стаж. За магистрантите от други професионални направления още 30 кредита от приравнителни дисциплини.

 

Профил на специалността: Обучението по специалност "Международна политика и сигурност" предлага на студентите подготовка, в качеството на необходим комплекс от знания и умения за работа в сферата на дипломацията, външната политика и сигурността на политическия процес. Целта на обучението по специалност "Международна политика и сигурност" е в условията на глобализация и динамично променяща се външнополитическа конюнктура обучаемите да придобият познания от политически, юридически, икономически, управленски и хуманитарен характер. Това е важно условие за утвърждаване, кариерно развитие и стабилитет на младите хора с афинитет към политическата и дипломатическа теория и практика, държавното управление и международната сигурност. Превръщането на Р. България в пълноправен член на ЕС създава допълнителни възможности и опции за всеки един образован в областта на външнополитическите знания млад човек да реализира своите житейски идеи и варианти за кариерно развитие в европейски и глобални мащаби.


Формиране на знания, умения и навици за работа с разнообразни материали в сферата на международната политика и международната сигурност;


Знания и умения за извършване на различни видове анализи и прогнози за сложната, динамична и многопластова ситуация в евразийското и и близкоизточно пространство.
За формиране на знания и умения за създаване на мобилни ситуации, свързани с проблеми зони на сигурност, в които активно участват субекти от Европейския съюз Създават се специалисти, които могат и умеят да правят бързо и ефективно анализи, прогнози, синтез и оценка на динамична и противоречива емпирична обстановка)

Основни резултати от обучението: Завършилите магистърска степен по специалността „Международна политика и сигурност” придобиват професионална квалификация на експерти по международни отношения и международна сигурност с възможност за реализация в международни, държавни и общински структури и

неправителствени организации. 
Спектърът от изучавани учебни дисциплини с фундаментален и специализиран характер и възможността за постигане на високо равнище подготовка.


Завършилите магистърска степен по специалността "Международна политика и сигурност" трябва да знаят принципните положения в областта на политиката, историята, правото и управлението, които са необходими за общообразователната и специализиращата им квалификация, да познават миналото и тенденциите в развитието на външнополитическата конюнктура на микро и макро регионално и глобално равнище, да владеят правните основи на международния ред и протокола на дипломатическата и консулска служба, имащи пряка връзка към реализацията на различни практики и проекти в областта на външните отношения и палитрата от форми на международно общуване.


Същевременно трябва да могат да се вписват в изискванията за адекватно и ефективно прилагане на регионалните политики и стратегии на ЕС, да отстояват професионално и компетентно интересите на Р. България като представители на МВнР на дипломатическа и консулска служба зад граница, да проектират релевантна на външнополитическата и външноикономическа конюнктура интеграционна стратегия, съобразена с доминантните политически, икономически и военни приоритети на страната ни, да организират и координират взаимодействието на външнополитическите институции на страната с органите по сигурността, местната власт, масмедиите и гражданското общество.

 

Завършилите магистърска степен по „Международна политика и сигурност” специалисти трябва да умеят да ръководят аналитично-експертни звена зад граница и страната; да усъвършенстват изследователската си квалификация и проектантска компетентност в областта на политическите науки, основните теоретични школи в международните отношения и процесите на евроинтеграцията; да се ориентират правилно в динамично изменящите се аспекти на глобалната среда и международната обстановка.

 

Структурна схема на курсовете на специалността с кредити*:

 

Шифър по ECTS

Учебна дисциплина

Аудиторна заетост

Извънаудиторна заетост

Кредити

1

POL3112

Шенгенско законодателство

30/0

60

3

2

INF3061

Информационни системи за сигурност

30/0

60

3

3

SEC3180

Икономическа сигурност

30/0

60

3

4

SEC3184

Антитерористични политики срещу радикализма

30/0

60

3

5

SEC3170

Охранителен режим на енергийните системи

30/0

60

3

6

SEC3191

Правни основи на международната сигурност

30/0

60

3

7

SEC3161

Финансово и митническо разузнаване

30/0

60

3

8

SEC3187

Контраразузнаване и сигурност

30/0

60

3

9

POL3103

Политически права и сигурност

30/0

60

3

Модул: Факултативни дисциплини (една от две)

 

1

PHI 1008

Комуникационна сигурност

30/0

60

3

2

MAN1701

Предприемачество

30/0

60

3

Общо за I семестър

300

600

30

Модул: Избрираеми дисциплини (две от четири)

 

1

SEC3197

Международно опазване на културното наследство

30/0

60

3

2

MAN3444

Управление на международни проекти

30/0

60

3

3

MAN3445

Лидерство в международните организации

30/0

60

3

4

POL3110

Междукултурен диалог

30/0

60

3

Практическо обучение и дипломиране

 

5

 

Преддипломен стаж

0

90

9

6

 

Подготовка и защита на магистърска теза

0

450

15

Общо за II семестър

60

660

2

 

 

Общо за I година

360

1260

14

Модул приравнителни дисциплини    

 

 

 

1

POL1041

Политически системи

30/0

60

3

2

POL1047

Политическа антропология

30/0

60

3

3

SEC1011

Теория на международната сигурност

30/0

60

3

4

POL1017

Европейско политическо сътрудничество

30/0

60

3

5

POL1109

Теория на външната политика I част

30/0

60

3

6

POL1110

Теория на външната политика II част

30/0

60

3

7

POL1083

История на МО

30/0

60

3

8

POL1084

Теория на МО

30/0

60

3

9

POL 1087

Международни граждански и политически права

30/0

60

3

10

POL1070

Външна политика на България

30/0

60

3

Общо за III семестър

300

600

30

Общо за целия курс на обучение:

660

1860

90

 

Във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" един кредит съответства на 30 часа студентска натовареност, което включва 10 часа аудиторна заетост (лекции и семинарни занятия) и 20 часа извънаудиторна заетост.

 

Вид обучение: Редовно

 

Правила за семестриалните изпити, оценяването и оценките: Общи изисквания към обучаемите:
Задълбочени познания по съответния предмет: функции, графики, оптимизационни задачи;
Редовно посещаване на учебните занятия, навременно влизане в час и дисциплина по време на занятията. Закъсненията за час, шумът по време на лекция и отвличането на вниманието на колегите намаляват ефективността на учебния процес и не се толерират.
Изпълнение на поставените задачи в срок, активно участие в занятията и предварително запознаване с материала, който предстои да се преминава.
Инициативност за решаване на възникващите проблеми и трудности.
Строго придържане към принципите на академичната етика и колегиалност.
Контролът е текущ и заключителен. Текущият контрол е върху самостоятелната работа на студентите и се осъществява с тестове за проверка на знанията. Алтернативна форма за формиране на текущия контрол е контролна работа в клас. Не се зачитат резултатите от тестовете за самостоятелна подготовка, когато същите се разминават драстично с резултатите от контрола в клас. Датата на контролната работа се обявява най-малко една седмица предварително.
Заключителният контрол се осъществява чрез изпит в рамките на сесиите. Студентите, които са правили контролната работа в клас и са получили над 60% от максималните точки в рамките на семестъра, могат да се освободят от семестриален изпит.
Условието за семестриална заверка е обучаемият да е получил поне десет точки от текущия контрол.
Формиране на оценката:
Таблицата по-долу показва значението на резултатите от текущия и заключителния контрол за формирането на оценката.


 

Вид контрол

Точки

Текущ контрол

40

Изпит в рамките на сесиите

60

При освободените от изпит оценката се формира единствено от текущия контрол, а на поправителните и ликвидационните изпитни сесии – единствено от изпитите в рамките на сесиите.
Крайната оценка по дисциплината се формира по следната схема:

Точки

Оценка

90.00 - 100.00

Отличен 6

80.00 - 89.99

Мн. добър 5

70.00 - 79.99

Добър 4

60.00 - 69.99

Среден 3

0.00 - 59.99

Слаб 2

Двойка се поставя при по-малко от 25% присъствие и участие в занятията, като в курсовата работа не е демонстрирано познаване на теориите и основните понятия и не са дадени примери за прилагането им. 
: 
Факултативни или задължителни прозорци за мобилност: Еразъм+

 

Стаж: Преддипломен

 

Обучение в работна среда: не

 

Професионални профили на завършилите: Завършилите магистърска степен по специалността „Международна политика и сигурност” успешно и напълно адекватно отговарят на изискванията за кариерно развитие в съответствие с длъжностните характеристики на актуално и трайно търсени специалисти в различни сфери:
сферата на дипломатическите и консулски служби и представителства зад граница; 
сферата на външната политика, сигурността и евроинтеграцията – към съответните министерства;
сферата на медиите и на научно-изследователските и проектантски звена, свързани с външната политика, външноикономическите отношения и евроинтеграцията;
сферата на образованието и обучението по политически науки и международни отношения;
филиалите и структурите на чуждите фирми, опериращи на територията на Р. България; 
възможност за реализация в задгранични неправителствени организации и бизнес-структури.

 

Възможности за продължаване на обучението: завършилите успешно могат да продължат в докторска степен по близка специалност. При по-широки интереси завършилите могат да продължат обучение в магистърска степен и по други професионални направления във ВСУ, съгласно действащите условия и изисквания.

 

Програмен директор: доц. д-р Калоян Смилков 
Еразъм-координатор: доц. д-р Калоян Смилков 
Секретар: Павлина Желева; email:mps@vfu.bg; телефон: 052 359 625