гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

Архитектура

Архитектурен факултет
Катедра "Архитектура и урбанистика"

 
Специалност:Архитектура
 • присъждана професионална квалификация – архитект
 • ниво на квалификацията – магистър след завършено средно образование
 • Продължителност на програмата: 5,5 години
 • Брой кредити:438
 • Поле на изучаване (ISCED-F): 0730
 • конкретни изисквания за прием  – да притежават диплома за завършено средно образование и да положат кандидатстудентски изпити по математика и рисуване
 • конкретен ред за признаване на предходно учене

ECTS координатор – арх. Десислава Христова, тел.: +359 52 359 579, e-mail: arch@vfu.bg – дава информация за възможностите за признаване на предходно образование – формално и неформално.
Процедура:  признаване на кредити от академични справки от наши и чужди университети (ако е от чужд университет академичната справка трябва да е легализирана и преведена на български език), дипломи за владеене на чужд език, сертификати и дипломи за компютърни умения

 • изисквания и правила за квалификация – 438 кредита, като от тях 15 се придобиват при успешно защитена диплома работа
 • профил на програмата –

Обучението цели:

 • да предостави възможност в рамките на единадесет семестъра да се усвоят основни знания по задължителни, свободно избираеми и факултативни дисциплини;
 • прилагане на усвоени знания по време на летни практики;
 • да подготви високо квалифицирани специалисти с широка общообразователна подготовка, задълбочени тясноспециални теоритични знания   и практически ориентирана специализация.
 • основни резултати от обучението –

В съвременните условия на динамично развитие и интеграционни процеси, завършилите специалност “Архитектура” притежават и демонстрират знания и умения, които им дават разнообразни възможности за реализация:
- те могат да работят в областта на регионалистиката и градоустройството, в проектирането и реализацията на жилищни, обществени, индустриални и други сгради, в интериора и дизайна за архитектурна среда;
- имат възможност да прилагат знанията си, изграждайки професионална кариера в централната и местна държавна администрация;
- те имат необходимата компетентност за работа в проектантски и строителни фирми, в строителния надзор, в научни и учебни институции, в сферата на опазване на архитектурното наследство.

 • структура на учебната програма с указани кредити:

 

 
Шифър по ECTS Учебна дисциплина Аудиторна заетост Извънаудиторна заетост Кредити
1 ART2001 История на изкуството 30 60 3
2 MAT2002 Математика 60 120 6
3 MAT2001 Дескриптивна геометрия 60 120 6
4 CIE2018 Строителни материали и технологии 60 120 6
5 ARC2013 Въведение в архитектурното проектиране 30 60 3
6 ARC2013 Въведение в архитектурното проектиране -проект 60 120 6
7 ARC2024 Рисуване І 45 90 4,5
8   Чужд език 45 90 4,5
9 INF2141 Информационни технологии 30 60 3
10 SPO2001 Cпорт 45 90 4,5
Общо за I семестър 465 930 46,5
1 ARC2029 История на архитектурата І 30 60 3
2 CIE2015 Строителна механика І 45 90 4,5
3 CIE2017 Строителна физика 45 90 4,5
4 CIE2021 Сградостроителство І 90 180 9
5 ARC2074 Основи на архитектурната композиция 60 120 6
6 ARC2072 Моделиране 45 90 4,5
7 GED2001 Геодезия 45 90 4,5
8   Чужд език - базово ниво 45 90 4,5
9 ARC2037 Лятна практика (история на архитектурата) 0 30 1
10   Избираема дисциплина А 30 60 3
Общо за II семестър 435 900 44,5
    Общо за I година 900 1830 91
1 ARC2030 История на архитектурата ІІ 30 60 3
2 CIE2016 Строителна механика ІІ 60 120 6
3 CIE2022 Сградостроителство ІІ - теория 30 60 3
4 CIE2022 Сградостроителство ІІ - проект 60 120 6
5 ARC2006 Жилищни сгради и комплекси I - теория 30 60 3
6 ARC2006 Жилищни сгради и комплекси I - проект 60 120 6
7 ARC2140 Сградни инсталации и архитектурно осветление I 45 90 4,5
8 ARC2055 Съвременни методи за проектиране I 45 90 4,5
    Избираема дисциплина B 30 60 3
    Факултативна дисциплина А 30 60 3
Общо за III семестър 420 840 42
1 ARC2031 История на архитектурата ІІІ 30 60 3
2 CIE2002 Градоустройство I 30 60 3
3 ARC2039 Макетиране 45 90 4,5
4 ARC2008 Индустриални и транспортни сгради и комплекси I- теория 30 60 3
5 ARC2008 Индустриални и транспортни сгради и комплекси I- проект 75 150 7,5
6 ARC2036 Ландшафт и паркова архитектура 30 60 3
7 ARC2036 Ландшафт и паркова архитектура  - проект 60 120 6
8 ARC2022 Енергосъобразно проектиране 60 120 6
9 ARC2026 Рисуване II 45 90 4,5
10 ARC2056 Съвременни  методи за проектиране ІІ 30 60 3
11 ARC2038 Лятна практика (сгради и територии) 0 30 1
12   Избираема дисциплина C 30 60 3
Общо за IV семестър 465 960 47,5
    Общо за II година 885 1800 89,5
1 ARC2032 История на архитектурата ІV 30 60 3
2 CIE2003 Градоустройство IІ  - теория 30 60 3
3 CIE2003 Градоустройство IІ  - проект 75 150 7,5
4 ADM2014 Индустриални и транспортни сгради и комплекси II- теория 30 60 3
5 ADM2014 Индустриални и транспортни сгради и комплекси II- проект 75 150 7,5
6 ARC2160 Архитектурни конструкции I - теория 30 60 3
7 ARC2160 Архитектурни конструкции I- проект 75 150 7,5
8 CIE2014 Стоманобетонни конструкции 75 150 7,5
Общо за V семестър 420 840 42
1 CIE2013 Стоманени и дървени конструкции 60 120 6
2 CIE2004 Градоустройство IІІ - теория 30 60 3
3 CIE2004 Градоустройство III -  проект 75 150 7,5
4 ARC2009 Обществени сгради и комплекси I - теория 30 60 3
5 ARC2009 Обществени сгради и комплекси I -  проект 75 150 7,5
6 ARC2151 Жилищни сгради и комплекси II - теория 30 60 3
7 ARC2151 Жилищни сгради и комплекси II - проект 75 150 7,5
8 ARC2057 Съвременни  методи за проектиране ІІI 45 90 4,5
9 ARC2188 Практика на строителен обект 0 30 1
Общо за VI семестър 420 870 43
    Общо за III година 840 1710 85
1 ARC2171 Обществени сгради и комплекси II - теория 30 60 3
2 ARC2171 Обществени сгради и комплекси II -  проект 75 150 7,5
3 ARC2063 Интериор - теория 30 60 3
4 ARC2063  Интериор - проект 75 150 7,5
5 ARC2027 Рисуване III 45 90 4,5
6 ARC2182 Иновации в архитектурните конструкции 30 60 3
7 MAN2007 Технология и организация на строителството 30 60 3
8 PHI2001 Естетика 30 60 3
9   Избираема дисциплина D 30 60 3
10   Факултативна дисциплина B 30 60 3
Общо за VII семестър 405 810 40,5
1 ARC2043 Опазване на архитектурното наследство 60 120 6
2 ARC2141 Сградни инсталации и архитектурно осветление II 45 90 4,5
3 ARC2183 Основи на териториалното устройство 45 90 4,5
4 ARC2018 Дизайн за архитектурата - теория 15 30 1,5
4 ARC2018 Дизайн за архитектурата - проект 75 150 7,5
5 ARC2068 Хотели и ваканционни селища - теория 30 60 3
6 ARC2068 Хотели и ваканционни селища -проект 75 150 7,5
8   Избираема дисциплина E 30 60 3
9   Факултативна дисциплина C 30 60 3
Общо за VIIII семестър 405 810 40,5
    Общо за IV година 810 1620 81
1 ARC2043 Опазване на архитектурното наследство 60 120 6
2 ADM2011 Правила и нормативи при устройственото планиране и инвестиционното проектиране 30 60 3
3 CIE2008 Реконструкция на сгради 75 150 7,5
4   Спецкурс по профили 30 60 3
5 Преддипломен проект І по следните профили 150 300 15
ARC2048 Урбанизъм
Интегрирани комплекси, сгради и дизайн
Жилищни сгради за постоянно и временно обитаване
Обществени сгради
Индустриални и транспортни сгради
Опазване на архитектурното наследство
6   Избираема дисциплина F 30 60 3
7   Факултативна дисциплина D 30 60 3
Общо за IXсеместър 405 810 40,5
  ART2002 Съвременно изкуство в синтез с архитектурата 30 60 3
  ARC2022 Енергосъобразно проектиране 60 120 6

 

 

ARC2049 Преддипломен проект ІI по следните профили 150 300 15
    Избираеми дисциплини - 4 от 9 120 240 12
Общо за Xсеместър 360 720 36
    Общо за V година 765 1530 76,5
Дипломна работа   450 15
Общо за целия курс на обучение: 4200 8940 438
Избираеми учебни дисциплини 
А INF2142 2D програми 30 60 3
PHI2004 Философия 30 60 3
PSY2001 Психология 30 60 3
В ECO2145 Градска икономика 30 60 3
INF2143 Мултимедийни технологии
C ARC2058 Фотография на архитектурни обекти 30 60 3
SOC2003 Социология на архитектурата 30 60 3
D INF2007 Географски информационни системи 30 60 3
MAN2006 Мениджмънт и управление на инвестиции 30 60 3
ARC2073 Моделиране II 30 60 3
E ARC2184 Основи на  архитектурната акустика 30 60 3
 ARC2026 Рисуване IV 30 60 3
INF2010 Графичен дизайн 30 60 3
F ECO2004 Европейски програми за инвестиционно проектиране 30 60 3
ARC2046 Практикуване на професията архитект 30 60 3
G ADM201 Устройствено планиране на територии 30 60 3
ARC2016 Градски дизайн 30 60 3
CIE2006 Градска ревитализация 30 60 3
MAN2002 Финансиране на градското развитие 30 60 3

QMS2001

Прогностика 30 60 3

ARC2185

Параметрично моделиране и дигитално производство в архитектурата I 30 60 3

ARC2186

Параметрично моделиране и дигитално производство в архитектурата II 30 60 3

 

ARC2187

 

Консервация, реставрация и документиране на архитектурни и археологически паметници 30 60 3
ARC2083 Съвременна американска архитектура 30 60 3
  ARC2084 Подземен урбанизъм 30 60 3
Факултативни учебни дисциплини
А  FLG1001 Втори чужд език 30 60 3
ARC2076 Цвят и комбинаторика
B ARC2011 Архитектурна критика 30 60 3
SOC2001 Културология
C SEC2120 Охрана на труда и безопасни условия на труд 30 60 3
GEO2001 Оценка на въздействието върху околната среда
D FLG1001 Втори чужд език 30 60 3
ARC2188 Териториално устройствено планиране
Чужди езици
1. FLE 1002 Чужд език – Английски език 90 180 9
FLG 1002 Чужд език – Немски език 90 180 9
FLF 1002 Чужд език – Френски език 90 180 9
FLS 1002 Чужд език – Испански език 90 180 9
FLR 1002 Чужд език – Руски език 90 180 9

 

 
 • вид обучение: редовно
 • правила за семестриалните изпити, оценяването и оценките - Оценяването е по ECTS и техния български еквивалент. Оценката се формира базата на следните критерии: пълнота на показаните знания, качество на документиране на курсовите задачи и проекти, изчерпателност на проучването на проблематиката на конкретния предмет, структуриране и графично оформление на проектите.
 • изисквания за завършване - Обучението завършва със защита на дипломна работа (ЗДР – дипломен проект) и Държавна клаузура. До ЗДР и ДК се допускат успешно положилите всички изпити от целия курс на обучение и успешно защитили семестриалните и преддипломните си проекти.
 • Факултативни или задължителни прозорци за мобилност: Възможност за мобилност по програма Еразъм
 • Стаж:
 • Обучение в работна среда: В учебния план на специалността са включени 3 практики след първи, втори и трети курс , които запознават студентите с възможностите на професията и работата в реална среда
 • Възможности за продължаване на обучението: в докторски програми
 • Професионални профили на завършилите: В съвременните условия на динамично развитие и интеграционни процеси, завършилите специалност “Архитектура” имат разнообразни възможности за реализация. Те могат да работят в областта на регионалистиката и градоустройството, в проектирането и реализацията на жилищни, обществени, индустриални и други сгради, в интериора и дизайна за архитектурна среда. Добри възможности за професионална кариера предоставя работата в централната и местна държавна администрация, в проектантските и строителни фирми, в строителния надзор, в научни и учебни институции.

 

 • директор на програмата – чл.-кор. проф. д.арх.н. арх. Атанас Ковачев, тел. 052/359 596, email: arch@vfu.bg