гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Данъчен и митнически контрол

ФАКУЛТЕТ „МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ”
КАТЕДРА „ИНФОРМАТИКА И ИКОНОМИКА”
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ИКОНОМИКА”

 

Специалност: Финанси и счетоводство


Магистърска програма „Данъчен и митнически контрол”

 

Присъждана професионална квалификация: магистър по икономика

 

Ниво на квалификацията: образователно-квалификационна степен "магистър"

 

Продължителност на програмата: две години

 

Брой кредити: 120

 

Поле на изучаване (ISCED-F): 0411: Accounting and Taxation

 

Конкретни изисквания за прием: Диплома за завършено висше образование, среден успех "Добър" и конкурсен изпит.

 

Конкретен ред за признаване на предходно учене:

  • Информация и насоки:
    Завеждащият фронт офис "Магистърски програми" Невена Атанасова и техническият сътрудник към магистърската програма Светлана Георгиева дават първоначална информация за кандидатстване и записване на студентите на тел. 052/ 359-525; 052/ 359-513; e-mail: svetlana.georgieva@vfu.bg.
  • Процедури:
  • диплома за висше образование и документи по образец, подадени по съответния ред и в определения срок;
  • провеждане на приемен изпит – тест;
  • класиране и записване на кандидатите.

 

Изисквания и правила за квалификация*

Срокът на обучение за :

  • завършилите образователно-квалификационна степен "Професионален бакалавър" по специалности от професионално направление „Икономика“ е 4 семестъра за редовно и за задочно обучение – 120 кредита.
  • завършилите образователно-квалификационна степен "Бакалавър" по неикономически специалности е 3 семестъра за редовно и за задочно обучение – 90 кредита.
  • за завършилите образователно-квалификационна степен "Бакалавър" по икономически специалности е 2 семестъра за редовно и за задочно обучение – 60 кредита.

 

Задочно обучение се осъществява в хорариум минимум 50% от този на редовно.

 

Профил на специалността: Магистърската програма „Данъчен и митнически контрол” е предназначена за широкопрофилна и специализирана подготовка и обучение на студенти с професионални интереси в областта на икономиката, финансите, счетоводството, търговското право, финансовото право, международните разплащания, управлението на службите за данъчен и митнически контрол, данъчното и митническото облагане на икономическите агенти, митническите режими и процедури, данъчната и митническата политика на ЕС и най-вече в областта на данъчния и митническия контрол. Полученото образование е основа за успешна реализация в областта на данъчния и митническия контрол.

 

Основни резултати от обучението: Учебният план и учебните програми осигуряват задълбочена и специализирана широкопрофилна подготовка по  икономика, финанси, счетоводство, търговско право, финансово право, управление на службите за данъчен и митнически контрол, данъчно и митническо облагане на икономическите агенти, митнически режими и процедури и др. По време на обучението студентите получават знания за организацията и методологията на данъчния и митническия контрол, обосноваване и предлагане на ефективни управленски решения в резултат на анализ и оценка на икономическите условия, необходима правна култура. Обучението по профилиращите дисциплини се организира и осъществява в съответствие със съвременното развитие на теорията и практиката в съответната научна област. 

 

Структурна схема на курсовете на специалността с кредити*:

 

 

Шифър по ECTS

Учебна дисциплина

Аудиторна заетост

Извънаудиторна заетост

Кредити

1

INF3479

Визуализация и интеракция

60

120

6

2

FIN3313

Финансова математика

60

120

6

3

LAW3358

Основи на правото

60

120

6

4

ACC3125

Въведение в счетоводството

60

120

6

5

PHI3062

Професионална етика

60

120

6

Общо за I семестър

300

600

30

1

ECO3232

Обща икономическа теория

45

90

4,5

2

ECO3228

Международна икономика

45

90

4,5

3

FIN3339

Финанси

60

120

6

4

ACC3118

Счетоводство

45

90

4,5

5

ACC3121

Финансови отчети

45

90

4,5

6

LAW3250

Търговско право

30

60

3

7

 

Избираема  ІI семестър

30

60

3

Общо за IІ семестър

300

600

30

 Общо за І година

600

1200

60

1

ECO3210

Глобални проблеми на съвременността

45

90

4,5

2

FIN3336

Данъчна и митническа политика на ЕС

45

90

4,5

3

FIN3337

Данъчно облагане на икономическите агенти

30

60

3

4

MAN3052

Външнотърговски операции

45

90

4,5

5

FIN3338

Митнически контрол

45

90

4,5

6

 

Избираема  IІІ семестър

60

120

6

7

 

Факултативна  IІІ семестър

30

60

3

Общо за IІІ семестър

300

600

30

1

ADM3316

Данъчен контрол и администрация

45

90

4,5

2

ACC3133

Финансов анализ

45

90

4,5

3

 

Избираема  IV семестър

30

60

3

4

 

Факултативна  IV семестър

30

60

3

Общо за IV семестър

150

300

15

Общо за ІІ година

450

900

45

Защита на дипломна работа/Държавен изпит

 

300

15

Общо за целия курс на обучение:

1050

2400

120

 

 Избираеми дисциплини, избират се 4 от 8

 

 

 

1

MAN3127

Международен бизнес

30

60

3

2

ECO3007

Европейска икономическа интеграция

30

60

3

3

MAN3477

Управление на данъчния и митнически контрол

30

60

3

4

LAW3359

Право на ЕС

30

60

3

5

LAW3346

Трудово и осигурително право

30

60

3

6

LAW3345

Правна и институционална система на ЕС

30

60

3

7

MAN3476

Квалификация на човешките ресурси

30

60

3

8

LAW3289

Данъчно право

30

60

3

 

 Факултативни дисциплини, избират се 2 от 6

 

 

 

1

ECO3233

Митнически режими и процедури

30

60

3

2

FIN3235

Основи на финансовия контрол

30

60

3

3

MAN3231

Майсторски клас

30

60

3

4

INF3480

Електронни системи в агенция „Митници“ и НАП

30

60

3

5

FIN3329

Международни разплащания

30

60

3

6

AMG3001

Практикум

30

60

3

 

 

 

* Във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" един кредит съответства на 30 часа студентска натовареност, което включва 10 часа аудиторна заетост (лекции и семинарни занятия) и 20 часа извънаудиторна заетост.

 

Вид обучение: редовно/задочно

 

Правила за семестриалните изпити, оценяването и оценките: За всяка изучавана дисциплина се провежда семестриален изпит. Текущо в процеса на обучението се подготвят и решават тестове, задачи и казуси. По някои дисциплини се изготвят курсови проекти и доклади. В учебните програми се посочват точните критерии за оценка. Обикновено се използва точкова система за оценка в процеса на обучението и за провеждане на семестриалния изпит и оформяне окончателната оценка. Студентите предварително се запознават с критериите и конкретната методика за оценка по съответната дисциплина.

 

Факултативни или задължителни прозорци за мобилност: Няма

 

Стаж: Няма

 

Обучение в работна среда: Сътрудничеството на катедрата с представители от областта на данъчния и митническия контрол осигурява организирането на практикум.

 

Професионални профили на завършилите: Завършилите магистърската програма могат да работят като инспектори по митнически стоков контрол в митническите дирекции, експерти в Агенция „Митници“, митнически посредници, инспектори в данъчни и застрахователни агенции, длъжности в подразделенията на НАП, консултанти на свободна практика и др.

 

Възможности за продължаване на обучението: Студентите, завършили магистърска програма "Данъчен и митнически контрол" имат възможност да продължат своето обучение в докторска програма "Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност". 

 

Научен ръководител: доц.д-р Ива Монева
e-mail: ivamoneva@abv.bg 

 

Технически сътрудник: Светлана Георгиева
тел. 052/ 359-513
e-mail: svetlana.georgieva@vfu.bg