гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

Данъчен и митнически контрол

ФАКУЛТЕТ „МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ”
КАТЕДРА „ИКОНОМИКА”
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ИКОНОМИКА”

 

Специалност: Финанси и счетоводство

Магистърска програма „Данъчен и митнически контрол”
 
Присъждана професионална квалификация: магистър по икономика
 
Ниво на квалификацията: образователно-квалификационна степен "магистър"
 
Продължителност на програмата: една година / година и половина / две години
 
Брой кредити: 60 / 90 / 120
 
Поле на изучаване (ISCED-F): 0411: Accounting and Taxation
 
Конкретни изисквания за прием: Диплома за завършено висше образование, среден успех "Добър" и конкурсен изпит.
 
Конкретен ред за признаване на предходно учене:
 

  • Информация и насоки:
Офис „Кандидат–студентски прием”, завеждащият фронт-офис "Магистърски програми" и техническият сътрудник към магистърската програма дават първоначална информация за кандидатстване и записване на студентите на тел. 052/359-525; 052/359-513; 052/359-639; e-mail: desislawak@gmail.com
Процедури:
  • диплома за висше образование и документи по образец, подадени по съответния ред и в определения срок;
  • провеждане на приемен изпит – тест;
  • класиране и записване на кандидатите;
  • може да се кандидатства и он-лайн чрез сайта на университета - http://magister.vfu.bg/
 
Изисквания и правила за квалификация*
Срокът на обучение за :
  • завършилите образователно-квалификационна степен "Професионален бакалавър" по специалности от професионално направление „Икономика“ е 4 семестъра за редовно и за задочно обучение – 120 кредита.
  • завършилите образователно-квалификационна степен "Бакалавър" по неикономически специалности е 3 семестъра за редовно и за задочно обучение – 90 кредита.
  • за завършилите образователно-квалификационна степен "Бакалавър" по икономически специалности е 2 семестъра за редовно и за задочно обучение – 60 кредита.

 
Задочно обучение се осъществява в хорариум минимум 50% от този на редовно.
 
Профил на специалността: Магистърската програма „Данъчен и митнически контрол” е предназначена за широкопрофилна и специализирана подготовка и обучение на студенти с професионални интереси в областта на икономиката, финансите, счетоводството, търговското право, финансовото право, международните разплащания, управлението на службите за данъчен и митнически контрол, данъчното и митническото облагане на икономическите агенти, митническите режими и процедури, данъчната и митническата политика на ЕС и най-вече в областта на данъчния и митническия контрол. Полученото образование е основа за успешна реализация в областта на данъчния и митническия контрол.
 
Основни резултати от обучението: Учебният план и учебните програми осигуряват задълбочена и специализирана широкопрофилна подготовка по  икономика, финанси, счетоводство, търговско право, финансово право, управление на службите за данъчен и митнически контрол, данъчно и митническо облагане на икономическите агенти, митнически режими и процедури и др. По време на обучението студентите получават знания за организацията и методологията на данъчния и митническия контрол, обосноваване и предлагане на ефективни управленски решения в резултат на анализ и оценка на икономическите условия, необходима правна култура. Обучението по профилиращите дисциплини се организира и осъществява в съответствие със съвременното развитие на теорията и практиката в съответната научна област. 
 
Структурна схема на курсовете на специалността с кредити*: 

Шифър по
ECTS
Учебна дисциплина Аудиторна заетост Извънаудиторна заетост Кредити
1 INF3479 Визуализация и интеракция 60 120 6
2 FIN3313 Финансова математика 60 120 6
3 LAW3358 Основи на правото 60 120 6
4 ACC3125 Въведение в счетоводството 60 120 6
5 PHI3062 Професионална етика 60 120 6
Общо за I семестър 300 600 30
1 ECO3232 Обща икономическа теория 45 90 4,5
2 ECO3228 Международна икономика 45 90 4,5
3 FIN3339 Финанси 60 120 6
4 ACC3118 Счетоводство 45 90 4,5
5 ACC3121 Финансови отчети 45 90 4,5
6 LAW3250 Търговско право 30 60 3
7   Избираема  ІI семестър 30 60 3
Общо за IІ семестър 300 600 30
 Общо за І година 600 1200 60
1 ECO3210 Глобални проблеми на съвременността 45 90 4,5
2 FIN3336 Данъчна и митническа политика на ЕС 45 90 4,5
3 FIN3337 Данъчно облагане на икономическите агенти 30 60 3
4 MAN3052 Външнотърговски операции 45 90 4,5
5 FIN3338 Митнически контрол 45 90 4,5
6   Избираема  IІІ семестър 60 120 6
7   Факултативна  IІІ семестър 30 60 3
Общо за IІІ семестър 300 600 30
1 ADM3316 Данъчен контрол и администрация 45 90 4,5
2 ACC3133 Финансов анализ 45 90 4,5
3   Избираема  IV семестър 30 60 3
4   Факултативна  IV семестър 30 60 3
Общо за IV семестър 150 300 15
Общо за ІІ година 450 900 45
Защита на дипломна работа/Държавен изпит   300 15
Общо за целия курс на обучение: 1050 2400 120
 
 Избираеми дисциплини, избират се 4 от 8      
1 MAN3127 Международен бизнес 30 60 3
2 ECO3007 Европейска икономическа интеграция 30 60 3
3 MAN3477 Управление на данъчния и митнически
контрол
30 60 3
4 LAW3359 Право на ЕС 30 60 3
5 LAW3346 Трудово и осигурително право 30 60 3
6 LAW3345 Правна и институционална система на ЕС 30 60 3
7 MAN3476 Квалификация на човешките ресурси 30 60 3
8 LAW3289 Данъчно право 30 60 3
 
 Факултативни дисциплини, избират се 2 от 6      
1 ECO3233 Митнически режими и процедури 30 60 3
2 FIN3235 Основи на финансовия контрол 30 60 3
3 MAN3231 Майсторски клас 30 60 3
4 INF3480 Електронни системи в агенция „Митници“ и
НАП
30 60 3
5 FIN3329 Международни разплащания 30 60 3
6 AMG3001 Практикум 30 60 3* Във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" един кредит съответства на 30 часа студентска натовареност, което включва 10 часа аудиторна заетост (лекции и семинарни занятия) и 20 часа извънаудиторна заетост.
Учебният план е за четири-семестриален курс на обучение.
Учебният план за три-семестриален курс на обучение започва с дисциплината „Обща икономическа теория”.
Учебният план за дву-семестриален курс на обучение започва с дисциплината „Глобални проблеми на съвремеността”.
 
Вид обучение: редовно/задочно
 
Правила за семестриалните изпити, оценяването и оценките: За всяка изучавана дисциплина се провежда семестриален изпит. Текущо в процеса на обучението се подготвят и решават тестове, задачи и казуси. По някои дисциплини се изготвят курсови проекти и доклади. В учебните програми се посочват точните критерии за оценка. Обикновено се използва точкова система за оценка в процеса на обучението и за провеждане на семестриалния изпит и оформяне окончателната оценка. Студентите предварително се запознават с критериите и конкретната методика за оценка по съответната дисциплина.
 
Факултативни или задължителни прозорци за мобилност: Няма
 
Стаж: Няма
 
Обучение в работна среда: Сътрудничеството на катедрата с представители от областта на данъчния и митническия контрол осигурява организирането на Практикум.
 
Професионални профили на завършилите: Завършилите магистърската програма могат да работят като инспектори по митнически стоков контрол в митническите дирекции, експерти в Агенция „Митници“, митнически посредници, инспектори в данъчни и застрахователни агенции, длъжности в подразделенията на НАП, консултанти на свободна практика и др.
 
Възможности за продължаване на обучението: Студентите, завършили магистърска програма "Данъчен и митнически контрол" имат възможност да продължат своето обучение в докторска програма "Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност". 
 
Научен ръководител: доц.д-р Ива Монева
тел. 0888/877152
e-mail: ivamoneva@abv.bg
 
Технически сътрудник: Десислава Кирова
тел. 052/ 359-639
e-mail: desislawak@gmail.com