гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

Дигитален маркетинг и уеб дизайн

Факултет "Международна икономика и администрация"
Катедра "Информатика"

 

Специалност: Информатика и компютърни науки
 

Магистърска програма: "Дигитален маркетинг и уеб дизайн"
 

Присъждана професионална квалификация: Уеб дизайнер
 

Ниво на квалификацията: образователно - квалификационна степен "магистър"

Срок на обучение: 2 семестъра (една година) за бакалаври или магистри от същото професионално направление; 3 семестъра (1,5 години) за бакалаври или магистри от други професионални направления

 

Конкретни изисквания за прием: кандидатите представят портфолио и провеждат събеседване с комисията.

 

Конкретен ред за признаване на предходно учене:
• Информация и насоки:

ECTS – координатор на катедра "Информатика" – доц. д-р Евгения Ракитина; e-mail: rakitina@vfu.bg дава информация и насоки за възможностите за признаване и присъждане на кредити от предходно обучение – формално, неформално и неофициално. 

• Процедури:
Първи вариант:
Признаване на кредити на база представени документи:
- академична справка или диплома от предишно обучение;
- международни дипломи и сертификати за компютърни умения отговарящи на ECDL (The European Computer Driving Licence).
Втори вариант:
Сертифициране на знания и умения чрез полагане на изпити по:
- компютърни умения от катедра "Информатика";
- специфични за професионалната област знания и умения от катедра "Информатика".
Катедра "Информатика" присъжда адекватни за учебния план кредити на специалността, въз основа на резултатите от сертифицирането на знанията и уменията.

 

Изисквания и правила за квалификация: за придобиване на квалификацията са необходими 60 кредита за завършили бакалавър от същото професионално направление - от тях 30 кредита от задължителни дисциплини, 9 кредита от избираеми дисциплини, 6 кредита от факултативни дисциплини и 15 за държавен изпит и 90 кредита за завършилите бакалавър от други професионални направления - 30 кредита от задължителни дисциплини, 9 кредита от избираеми дисциплини, 6 кредита от факултативни дисциплини, 30 кредита от приравнителни дисциплини и 15 кредита за държавен изпит.

 

Профил на специалността: Магистърската програма "Дигитален маркетинг и уеб дизайн" има за цел подготовката на висококвалифицирани, модерно мислещи и конкурентноспособни специалисти в областта на дигиталния маркетинг и уеб дизайна. Специалистите по уеб дизайн трябва да усвоят фундаментални знания и умения по проектиране, разработка, оптимизация, внедряване и поддръжка на уеб приложения, необходими за успешна самостоятелна творческа работа и работа в екип.

 

Основни резултати от обучението: Уеб дизайнът и дигиталният маркетинг са пресечна точка на традиционния графичен дизайн, съвременните интернет технологии и електронните средства за маркетинг, затова в програмата се залага на задълбочаване на познанията по рекламен графичен дизайн, онлайн маркетинг, уеб програмиране, оценка и оптимизация на сайтове, електронен бизнес и изучаването на най-актуалните технологии за уеб и мобилни приложения (HTML, CSS, SEO, JavaScript, JQuery, CMS системи, социални мрежи и др.). Завършилите магистърската програма по Дигитален маркетинг и уеб дизайн са запознати със съвременните теории, практики и подходи на графичния дизайн и web програмирането, необходими за създаване на динамичен и потребителски ориентиран графичен интерфейс, съчетан с модерни технологии за изграждане на приложения: цветознание, типография, структурна комбинаторика, композиция, web технологии, web програмиране, web стандарти.

 

Професионална реализация на завършилите: Професията на уеб дизайнера е много престижна и завършилите могат да се реализират успешно,както като графични уеб дизайнери в рекламните агенции, така и във фирмите, занимаващи се с web-програмиране, да проектират и създават различни по своето предназначение графични потребителски интерфейси. Могат да управляват рекламни агенции и фирми за уеб дизайн и разработка, да бъдат експерти и консултанти в държавната администрация, в частни фирми, културни институти, неправителствени организации, да преподават във висши учебни заведения и др.

 

Възможности за продължаване на обучението – в научна и образователна степен "доктор".

 

Учебна дисциплина

Аудиторна заетост

Извънаудиторна заетост

Кредити

  ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

1

Уеб Дизайн

45

90

4.5

2

Финансово планиране в дигиталния маркетинг

35

70

3.5

3

Оценка и SEO оптимизация

30

60

3

4 Проектиране на интерфейси 60 120 6
5 Маркетинг чрез съдържание и семантично SEO 35 70 3.5
6 Системи за управление на съдържанието - практикум 45 90 4.5
7 Онлайн кампании - практикум 30 60 3
8 Електронни спортове 0 60 2
  Общо задължителни дисциплини: 300 600 30
  ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ (избират се три дисциплини)

1

Програмиране с PHP 

30

60

3

2

Технологии за електронен бизнес

30

60

3

3

Уеб анимация

30

60

3

4

Социално мрежови анализ

30

60

3

5 Редизайн 30 60 3
6 JavaScript технологии 30 60 3
7 Автоматизация в маркетинга 30 60 3
  Общо избираеми дисциплини: 90 180 9

 

ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ (избира се две дисциплини)

1

Управление на творчески екипи и проекти

30

60

3

2

Семиотика

30

60

3

3

Психология на манипулацията и социалното влияние

30

60

3

4

Невронауки

30

60

3

5 Разработки на мобилни приложения - практикум 30 60 3
6 Аудио-видео редакция - практикум 30 60 3
7 Растерна графика - практикум 30 60 3
8 Рекламна фотография - практикум 30 60 3
  Общо факултативни дисциплини: 60 120 6
  Защита на дипломна работа   450 15
  ОБЩО ЗА ЦЕЛИЯ КУРС НА ОБУЧЕНИЕ: 450 1350 60
  ПРИРАВНИТЕЛНИ УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ (за бакалаври, незавършили специалност от професионалното направление)
1 Компютърни архитектури и операционни системи 30 60 3
2 2D проектиране 30 60 3
3 Основи на програмирането 60 120 6
4 Уеб технологии 30 60 3
5 Бази данни  60 120 6
6 Компютърни мрежи и облачни технологии 30 60 3
  Общо приравнителни дисциплини: 300 600 30
 

ОБЩО ЗА ЦЕЛИЯ КУРС НА ОБУЧЕНИЕ ЗА БАКАЛАВРИ, НЕЗАВЪРШИЛИ СПЕЦИАЛНОСТ ОТ СЪЩОТО ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:
750 1950 90
 

Правила за семестриалните изпити, оценяването и оценките: по време на обучението – контролни работи, курсови работи или курсови проекти; в края на обучението по съответните дисциплини – писмени и практически изпити.

 

Изисквания за завършване: дипломиране с разработка и защита на дипломна работа.

 

Вид обучение: задочно

 

Ръководител на програмата: доц. д-р Веселина Спасова
приемен ден – сряда – от 11.00 ч. – до 13.00 ч. в ТИ;
тел. +359 52 359 574;
e-mail: dmud.vfu@gmail.com