гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

Подготовка на силите и средствата за действия при неконвенционални кризи

Юридически факултет
Катедра "Сигурност и безопасност"

 

Специалност: Защита на националната сигурност

Магистърска програма: Подготовка на силите и средствата за действия при неконвенционални кризи

Присъждана професионална квалификация: Магистър по Защита на националната сигурност

Ниво на квалификацията: образователно-квалификационна степен "магистър"

 

Конкретни изисквания за прием: Минимален среден успех от диплома за завършено висше образование - "добър". Кандидатите държат кандидатстудентски изпити - тест и събеседване.

 

Конкретен ред за признаване на предходно учене:
ECTS координаторът на катедра "Сигурност и безопасност" гл.ас. д-р Галина Милева, тел. 052/ 359-559, e-mail: galinaa@abv.bg, информира студентите за възможностите за признаване и присъждане на кредити. Това става по два начина:
• Процедури: признаване на кредити на база представяне на академична справка или диплома от предишно обучение; сертифициране на знания и умения чрез полагане на изпити по специфични за професионалната област знания и умения от катедра "Сигурност и безопасност";
• Присъждане на кредити: Катедра "Сигурност и безопасност" присъжда адекватни за учебния план на специалността кредити въз основа на резултатите от сертифицирането на знанията и уменията.

 

Изисквания и правила за квалификация: За придобива на квалификацията са необходими 60 кредита (при обучение в два семестъра) или 90 кредита (при обучение в три семестъра) от тях 27 (съответно 57) кредита от задължителни дисциплини, 9 кредита от избираеми дисциплини, 3 кредита от факултативни дисциплини, 6 кредита от защита на преддипломен стаж и 15 кредита от защита на магистърска теза.

 

Профил на специалността: Магистърската програма е предназначена да подготвя кадри за управление на силите и средствата на държавата, обществените организации и стопанските субекти за действия по защита на населението, инфраструктурата, околната среда и имуществото на физически и юридически лица при възникване на опасност или настъпването на кризи от неконвеционален характер.

 

Основни резултати от обучението
Завършилите магистърска програма получават богат набор от теоретични и практически знания и умения, необходими за ефективно противодействие на вредните последици от неконвенционални кризи като: анализ и прогнозиране на рисковете от настъпване на нековенционални кризи; подготовка и приемане на управленски решения за неутрализиране на рисковите фактори пораждащи неконвенционални кризи; подготовка на силите и средствата на държавните органи, обществените организации и стопанските субекти за ефективно противодействие на последиците от неконвенционални кризи. Могат да осъществяват оперативно управление на силите и средствата при конвенционални кризи, да работят в екип с представители на различни ведомства, органи на местната власт и местно самоуправление и гражданските формирования по превенция и неутрализиране на последствия от конвенционални кризи. Завършилите магистърската програма развиват способности за: концептуално мислене в сферата на управлението на силите и средствата в условията на неконвенционални кризи; решаване на разнообразни аналитични проблеми и успешно реагиране на нови ситуации и нетрадиционни заплахи; стратегически анализ и целенасочено действие в сферата на сигурността. Обучаемите придобиват експертна компетентност в областта на подготовката на силите и средствата за действия при неконвенционални кризи, включваща усвоените знания, формираните умения, развитите способности, личните позиции, отношения и ценностни ориентири, осигуряващи ефективно поведение и действие.

 

Професионална реализация на завършилите
Завършилите магистърската програма получават необходимата квалификация за успешна реализация в структурните звена на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на МВР, областните и общински администрации, както и за експертна дейност в частни структури, малки и средни предприятия и др.

 

Възможности за продължаване на обучението: могат да продължат обучението си в образователна и научна степен "доктор".

 
Шифър по ECTS Учебна дисциплина Аудиторна заетост Извънаудиторна заетост Кредити
1 LAW 2270 Неконвенционални катаклизми от природен и екологичен характер 30 60 3
2 LAW 2280 Теория на катастрофите 30 60 3
3 LAW 2231 Философско-гносеологически основи на дейността при неконвенционални кризи 30 60 3
4 LAW 2215 Дистанционни методи за мониторинг и ранно сигнализиране на катастрофални явления 30 60 3
5 LAW 2214 Информационна- аналитична дейност при кризи от неконвенционален характер 30 60 3
6 LAW 2256 Тактика на аварийно-спасителната дейност при кризи от неконвенционален характер 30 60 3
7.   Избираема дисциплина 1 30 60 3
8.   Избираема дисциплина 2 30 60 3
9.   Избираема дисциплина 3 30 60 3
10.   Факултативни дисциплини 30 60 3
Общо за I семестър 300 600 30
1 LAW 2275 Управление в условията на криза от неконвенционален характер 30 60 3
2 LAW 2241 Подготовка и мобилизация на сили и средства за действия при кризи от неконвенционален характер 30 60 3
3 PSY 3025 Социална психология 30 60 3
4   Преддипломен стаж 0 180 6
5   Подготовка и защита на магистърска теза 0 450 15
Общо за II семестър 90 810 30
Общо за целия курс на обучение: 390 1410 60
Избираеми учебни дисциплини 
1 INF 2029 Алтернативни информационни и комуникативни системи 30 60 3
LAW 2265 Правен режим на защита на населението и околната среда при кризи
2 ECO 2277 Организация и управление на обществения ред 30 60 3
LAW 2240 Медицинско осигуряване в извънредни ситуации
3 LAW 2301 Лична безопасност и оцеляване в условията на кризи 30 60 3
LAW 2320 Методи за моделиране и симулиране на извънредни ситуации
Факултативни учебни дисциплини 
1 EDU3001 Методика за подготовка на магистърска теза 30 60 3
ADM3024 Документалистика и документооборот
Модул приравнителни дисциплини за бакалаври по други специалности
1 SEC 1053 Безопасност на СНАВР 45 90 4,5
2 SEC 1054  Евакуация от сгради и обекти 60 120 6
3 SEC 1050  Аварийно - спасителна техника 45 90 4,5
4 SEC 1046  Аварийно - възстановителни работи 45 90 4,5
5 SEC 1006  Екологична сигурност 45 90 4,5
6 SEC 1079 Анализ и контрол на риска 60 120 6
Общо за IІІ семестър 300 600 30
Общо: 690 2010 90
 

Правила за семестриалните изпити, оценяването и оценките: От титуляра на всяка учебна дисциплина са въведени правила за допускане до семестриален изпит, методика и критерии за оценка, които се представят в началото на учебния курс пред обучаемите. Използват се разнообразни методи в учебния процес – лекции, семинарни занятия, практически упражнения, теренни проучвания, консултации /вкл. он-лайн/ и др. Формите и начините за оценяване са: курсови задачи, курсови работи и проекти, тестове, казуси, теренни проучвания и др. Критериите за оценка са в зависимост от методите и формите, използвани по всяка учебна дисциплина. Резултатите се документират в специфична форма „Дневник на преподавателя” и се съобщават устно или по електронен път по време на текущия контрол и след края на семестриалния изпит.

 

Изисквания за завършване: В процесът на обучение е включен преддипломен стаж в подразделенията на МВР /ГД "Пожарна безопасност и защита на населението"/ и аналогичните органи в съседни страни /Турция, Гърция/. Магистърската степен по специалност "Защита на националната сигурност" се придобива след защита на магистърска теза. За допускане до защита се изисква обучаемите да са положили всички семестриални изпити и да са преминали преддипломен стаж.

 

Вид обучение: Редовно

 

Ръководител на магистърска програма "Подготовка на силите и средствата за действия при неконвенционални кризи": проф. д-р Петър Христов
приемен ден – сряда от 10.00 до 12.00 часа
тел. 052/359-557
e-mail: unos@vfu.bg