гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

Пътно строителство

АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА  "СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ"
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ"АРХИТЕКТУРА СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ"

 

 

Програма: Пътно строителство

 

Присъждана професионална квалификация: строителен инженер по "Пътно строителство"

 

Ниво на квалификацията:  ОКС "магистър"

 

Продължителност на програмата:  1,5години (3 семестъра)

 

Брой кредити:    90

 

Поле на изучаване (ISCED-F):   0732:  Building and civil engineering (06.4 - 582)

               

Конкретни изисквания за прием: диплом за висше образование – образователно-квалификационна степен "бакалавър" – строителен инженер, или друга строителна специалност, със среден успех от дипломата за висше образование, не по-нисък от добър. Кандидатите се явяват на събеседване.

 

Конкретен ред за признаване на предходно учене: информация се получава от ECTS координатора на катедра "Стрителство на сгради и съоръжения" - доц. д-р инж. Росица Петкова-Слипец, тел: +359 52 359 589/ 588, e-mail: sss@vfu.bg;

• процедурата по признаване на кредити се базира на представени документи:

   - диплома или академична справка от предходно обучение;

   - международни дипломи и сертификати за владеене на чужд език (английски език - Cambridge FCE, TOEFL; немски език - Zertifikat Deutsch, Sprahdiplom (DSD), Zweite Stufe; руски език – ТРКИ; френски език - DELF; испански език - DELE);

   - международни дипломи и сертификати за компютърни умения, съответстващи на ECDL (The European Computer Driving Licence).

• присъждането на кредити е съобразно учебния план на специалността и e въз основа на представените дипломи и сертификати.

 

Изисквания и правила за квалификация*: за да се придобие ОКС "магистър" са необходими 90 кредита, от тях 66 кредита от задължителни дисциплини, 9 кредита от избираеми дисциплини и 15 кредита от защита на дипломна работа. Завършилите други строителни специалности полагат допълнително приравнителни изпити с общо 30 кредита.

 

Профил на специалността: обучението в магистърска програма "Пътно строителство" има за цел да подготви специалисти, притежаващи солидна теоретична подготовка и практически опит в проектирането, строителството, експлоатацията и поддръжката на пътни съоръжения, изучавайки най-новите методи и технологии в областта на пътното инженерство, както и съвременните концепции в строителния бизнес. Целта се постига чрез обучение по учебен план, който отразява опита на водещи университети в страната и чужбина, както и на най-новите тенденции в обучението на пътни инженери. Подборът на дисциплините осъществява идеята за широкопрофилна подготовка по пътно строителство.

Актуалният учебен материал дава възможност да се усвоят знания за методиката на проектиране по действащите национални и европейски нормативи. В процеса на обучение се изучава прилагането  на специализирани софтуерни  продукти за проектиране на пътища и пътни съоръжения.

Магистърска програма "Пътно строителство" има национална акредитация. Дипломиралите се могат да получат проектантска правоспособност съгласно изискванията на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП).

 

Основни резултати от обучението: Завършилите магистърска програма "Пътно строителство" притежават знания и умения за:

  • работа с най-новите компютърни програми за проектиране в областта на пътното инженерство;
  • прилагане на действащите национални и европейски нормативи;
  • проектиране, строителство и поддържане на пътища, градски транспортни комуникации, пътни съоръжения, улици;
  • технология на изпълнение на пътища, пътни съоръжения, улици и др.;
  • теоретични и практически знания за проектиране и строителство на аерописти;
  • умения за осигуряване на нормални експлоатационни състояния в тунели и системите за обезопасяване на движението при аварийни ситуации.

 

Структурна схема на курсовете на специалността с кредити*:

Шифър по ECTS

Учебна дисциплина

Аудиторна заетост

Извънаудиторна заетост

Кредити

1.

PYT1001

ИГМ (теория на транспортните потоци)

30

60

3

2

PYT1002

Проектиране на пътища и възли  

 

45

90

4,5

Проектиране на пътища и възли – курсов проект

60

120

6

3.

PYT1004

Транспортни системи

30

30

6

4.

PYT1005

Земна механика и фундиране

30

30

6

5.

 

Избираема дисциплина І

45

90

4,5

Общо за I семестър

300

600

30

1

PYT1008

Строителство на пътища

45

90

4,5

Строителство на пътища – курсов проект

30

60

3

2

PYT1003

Транспортни тунели

60

120

6

3.

PYT1010

Градско движение и улици

30

60

3

Градско движение и улици -  курсов проект

30

60

3

4.

PYT1011

Поддържане и реконструкция на пътища

45

90

4,5

Поддържане и реконструкция на пътища –курсова задача

30

60

3

5.

 

Избираема дисциплина ІІ

30

60

3

Общо за IІ семестър

300

600

30

 

 

Общо за І година

600

1200

60

1.

PYT1007

Стоманобетонни мостове

45

90

4,5

Стоманобетонни мостове -  курсов проект

15

30

1,5

2.

 

PYT1009

Стоманени мостове

45

90

4,5

Стоманени мостове – курсов проект

15

30

1,5

3.

 

Факултативна дисциплина

30

60

3

4

 

Дипломна работа

 

450

15

Общо за IІІ семестър

150

750

30

 

 

Общо за целия курс на обучение:

750

1950

90

Избираеми дисциплини (избира се една от групата)

 

 

Избираема дисциплина  -1

 

 

 

1

PYT1012

Хидрология и хидравлика

45

90

4,5

PYT1006

Съвременни методи за проектиране в пътното строителство

45

90

4,5

 

 

Избираема дисциплина  II

 

 

 

2

PYT1017

Аеродрумно строителство

30

60

3

CIE1022

Технология и организация на пътното строителство

30

60

3

Факултативни дисциплини – избира се 1 от 2

1

CIE3006

Финанси и кредит

30

60

3

PYT1020

Управление на европейски проекти в пътното строителство

30

60

3

 

 

 

* Във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" един кредит съответства на 30 часа студентска натовареност, което включва 10 часа аудиторна заетост (лекции и семинарни занятия) и 20 часа извънаудиторна заетост.

 

Вид обучение: редовно/задочно

 

Правила за семестриалните изпити, оценяването и оценките: Учебният план на специалността включва дисциплини от различни научни области, с което се изпълнява изискването на интердисциплинарност и широкопрофилност на обучението. Това определя и разнородни изисквания при крайното оценяване на знанията на студентите. Подробно описание на методите и критериите за оценка по всяка една дисциплина, както и възможността за информиране за мотивите на оценяване са подробно описани в съответната учебна програма.

 

Факултативни или задължителни прозорци за мобилностСтудентите могат да участват в програмите за студентска мобилност на Варненския Свободен Университет

 

Обучение в работна среда: В учебния план на магистърската програма по всички специални дисциплини е предвидено разработване на курсови проекти и задачи. Темите на курсовите проекти, както и на дипломната работа са заимствани от реалната строителната дейност. Голяма част от разработките след това биват изпълнени на практика.

 

Професионални профили на завършилите: Завършилите обучението могат да се реализират в обществения или частния сектор като:

  • проектанти, инвеститори и ръководни кадри в областта на пътното строителство, изграждането на градските комуникации и съоръжения и други подобни;
  • служители и експертни лица в инвеститорски, контролни и надзорни служби;
  • преподаватели във висши училища, научни сътрудници в изследователски институти и др.

 

Възможности за продължаване на обучението: Всеки успешно завършил обучение в ОКС "магистър" притежава необходимите способности за продължаване на обучението си в по-високата степен на квалификация – ОКС "доктор" по акредитираните докторските програми:

- Строителни конструкции;

- Строителни материали, изделия и технология на производството им;

- Техника на безопасността на труда и противопожарна техника.

 

Програмен директор:

доц. д-р инж. Милена Кичекова

Секретар: Радостина Стефанова

Тел.: 052-359-621/589

E-mail: sss@vfu.bg