гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Софтуерно инженерство и мениджмънт

Факултет "Международна икономика и администрация"
Катедра "Информатика"

 

Специалност: Софтуерно инженерство и мениджмънт

Присъждана професионална квалификация: Софтуерен инженер

Ниво на квалификацията: образователно - квалификационна степен "магистър"

 

Конкретни изисквания за прием: кандидатите трябва да са завършили висше образование в една от следните професионални области: математика; компютърни науки; информатика, бизнес-информатика, компютърни системи и технологии или софтуерно инженерство, или да имат висше образование в друга професионална област и придобита професионална квалификация 3 или 4 степен в професионалното направление "Информатика и компютърни науки".

Кандидатите се явяват на събеседване.

Кандидатите доказват практическият си опит с копие от документ, удостоверяващ трудовият им стаж във фирма (2 години) или доказват своя практически опит със събеседване пред комисия от професионалното направление "Информатика и компютърни науки", на която могат да представят своя конкретен опит в реален софтуерен проект, публикувани сорсове в github и др. На събеседването те удостоверяват и нивото си по английски език.

 

Изисквания и правила за квалификация: за придобиване на квалификацията са необходими 90 кредита.        

Всички студенти завършват със защита на дипломна работа, по време на подготовката на която, студентът работи с научен ръководител. Допускането до дипломна защита става след успешно полагане на всички семестриални изпити.

 

Обучението в магистърската програма е предназначено за завършилите висше образование кандидати със специализиран интерес към кариера в областта на разработката на софтуер и управление на софтуерни екипи и проекти. Програмата създадена и предназначена за работещи в софтуерния бизнес, които са с изявен интерес и придобити умения в областта на програмирането и разработката на софтуер.

 

Профил на специалността:

В магистърската програма "Софтуерно инженерство и мениджмънт" се предлага специализирано обучение по актуални проблеми на компютърните науки и софтуерните практики, в съответствие с международните, европейски и национални критерии и изисквания и нуждите от кадри в областта на софтуерното инженерство. Тя е предназначена за подготовка и обучение на студенти, които имат практически опит като програмисти или са управлявали софтуерни проекти в реалната практика.

        Обучението на студентите в тази програма се провежда в редовна или задочна форма на обучение. Дисциплините в учебният план са разделени на: задължителни, избираеми и факултативни и се осигуряват от екипи на Катедрата и на фирмите: Sirma Solutions, AltScale, 158 Ltd., Tax Back и др.

       

Обучението на студентите в магистърската програма "Софтуерно инженерство и мениджмънт" се провежда в съответствие с европейската система за натрупване и трансфер на кредити (ECTS), която дава възможност за мобилност на студенти и преподаватели, осъществяване на практики и стажове (вкл. в институциите на ЕС и чуждестранни компании), участие в майсторски класове, конференции, семинари, кръгли маси и др.

Прилагат се разнообразие от методи и подходи в обучението, които включват мултимедийно представяне на лекционния материал, онлайн подкрепящо съдържание, дискусии, работа в екипи, ролеви игри, решаване на казуси, съвместно преподаване с експерти от практиката, обучение във фирмена среда и др.

 

Основни резултати от обучението: По време на обучението си студентите придобиват знания и умения в областта на софтуерните технологии, облачни приложения, бизнес процеси и проектиране на софтуерни системи, управление на екипи и проекти, осигуряване на качеството на процесите и софтуерните продукти.

        В рамките на избираемите и факултативните дисциплини студентите могат да избират и изучават допълнително теми, свързани с интегриране на данни, семантични технологии, управление на услуги, софтуерно измерване, оценка на качеството, управление на риска и технологично предприемачество, както и да развиват уменията си за комуникация и управление на екипи, предприемачество, финанси, мениджмънт, управление на промените и др. Разглежданите дисциплини са в контекста на софтуерната индустрия.

 

На студентите непрекъснато се дава възможност да допълват професионалния си профил чрез участие в семинари и майсторски класове за нови технологии, с експерти от практиката и за развитие на лидерски умения включително във виртуална среда.

По време на обучението си студентите ще комбинират дейности от аудиторна и извънаудиторна заетост с участие на водещи български и чуждестранни лектори.

       

 

Професионална реализация на завършилите: Завършването на магистърската програма ще им даде възможност да се реализират по-успешно като проектанти на софтуерни системи, ръководители на софтуерни екипи, ръководители на софтуерни проекти, експерти по качеството, мениджъри на софтуерни фирми, софтуерни инженери и др. Студентите се подготвят в синхрон с набелязания фокус на софтуерната индустрия през следващите години върху изчисления в облака, мобилните приложения, работата с големи масиви от данни и социалният капитал.

 

 

Възможности за продължаване на обучението 

Успешно завършилите специалността могат да продължат обучението си в други магистърски програми или специализации в същото или в други професионални направления, а също и да се обучават в докторски програми. 

Завършилите магистърската програма "Софтуерно инженерство и мениджмънт" могат успешно да полагат сертификационни изпити в съответствие на изучаваните дисциплини.

 

Шифър по ECTS

Учебна дисциплина

Аудиторна заетост

Извънаудиторна заетост

Кредити

1

INF3459

Анализ на бизнес процеси

45

90

4,5

2

INF3504

Управление на софтуерни екипи

30

60

3

3

MAN3505

Управление на софтуерни проекти

40

80

4

4

MAN3431

Семантични технологии

45

90

4,5

5

INF3430

Софтуерни архитектури

45

90

4,5

6 INF3503 Майсторски клас "Софтуерни практики" 15 30 1,5

7

 

Избираема дисциплина 1

30

60

3

8   Факултативна дисциплина 30 60 3

9

  Електронни спортове

 

60

2

Общо за I семестър

280

560

30

1

INF3502

Проектиране на софтуерни системи

60

120

6

3

 

Избираема дисциплина 2

30

60

3

4

 

Избираема дисциплина 3

30

60

3

5

 

Преддипломна практика/стаж

30

60

3

6

 

Разработване на магистърска теза

 

450

15

Общо за II семестър

150

300

30

Общо за целия курс на обучение:

430

860

60

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ (избират се три дисциплини)

1

INF3429

Интегриране на данни

30

60

3

2

 

Извличане на знания от данни

30

60

3

3

INF3427

Софтуерно измерване и анализи

30

60

3

4

 

Разпределени облачни изчисления

30

60

3

5

 

Извличане на знания за бизнес процеси

30

60

3

6

 

Киберсигурност

30

60

3

7

 

Научно изследователски стаж

30

60

3

ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ (избира се една дисциплина)

1

PSY1066

Социални комуникации

30

60

3

2

 

Управление на качеството

30

60

3

3

MAN3155

Управление на промените

30

60

3

4

 

Невронауки

30

60

3

 

Правила за семестриалните изпити, оценяването и оценките:по време на обучението – контролни работи, курсови работи или курсови проекти; в края на обучението по съответните дисциплини – писмени и практически изпити.

 

Изисквания за завършване: дипломиране с разработка и защита на дипломна работа.

 

Вид обучение: редовно, задочно

 

Ръководител катедра:

Доц. д-р Галина Момчева

Приемен ден: сряда, Технологичен институт

Тел.:  +359 52 359574; +359 888 793785

e-mail: galina.momcheva@vfu.bg, gmomcheva@gmail.com

 

Ръководител на програмата:

Доц. д-р Галина Момчева

Приемен ден: сряда, Технологичен институт

Тел.:  +359 52 359574; +359 888 793785

e-mail: galina.momcheva@vfu.bg, gmomcheva@gmail.com

 

Катедра "Информатика":

Секретар: инж. Павлета Кръстева

Тел.: +359-52 359564; +359 878 417494

е-mail: cse@vfu.bg, pavleta.krasteva@gmail.com