гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Уеб дизайн

Факултет "Международна икономика и администрация"
Катедра "Информатика"

 

Специалност: Компютърни науки
 

Магистърска програма: "Уеб дизайн"
 

Присъждана професионална квалификация: магистър по информатика
 

Ниво на квалификацията: образователно - квалификационна степен "магистър"

 

Конкретни изисквания за прием: кандидатите представят портфолио и провеждат събеседване с комисията.

 

Конкретен ред за признаване на предходно учене:
• Информация и насоки:
ECTS – координатор на катедра "Информатика" – доц. д-р Мария Николова Брусева; e-mail: mariya.bruseva@gmail.com дава информация и насоки за възможностите за признаване и присъждане на кредити от предходно обучение – формално, неформално и неофициално. 
• Процедури:
Първи вариант:
Признаване на кредити на база представени документи:
- академична справка или диплома от предишно обучение;
- международни дипломи и сертификати за компютърни умения отговарящи на ECDL (The European Computer Driving Licence).
Втори вариант:
Сертифициране на знания и умения чрез полагане на изпити по:
- компютърни умения от катедра "Информатика";
- специфични за професионалната област знания и умения от катедра "Информатика".
Катедра "Информатика" присъжда адекватни за учебния план кредити на специалността, въз основа на резултатите от сертифицирането на знанията и уменията.

 

Изисквания и правила за квалификация: за придобиване на квалификацията са необходими 90 кредита за завършили бакалавър от същото професионално направление - от тях 57 кредита от задължителни дисциплини, 15 кредита от избираеми дисциплини, 6 кредита от факултативни дисциплини и 15 за държавен изпит и 120 кредита за завършилите бакалавър от други професионални направления - 57 кредита от задължителни дисциплини, 12 кредита от избираеми дисциплини, 6 кредита от факултативни дисциплини, 30 кредита от приравнителни дисциплини и 15 кредита за държавен изпит.

 

Профил на специалността: Магистърската програма "Web дизайн" има за цел подготовката на висококвалифицирани, модерно мислещи и конкурентноспособни Web дизайнери. Специалистите по web дизайн трябва да усвоят фундаментални знания и умения по проектиране, разработка, оптимизация, внедряване и поддръжка на web приложения, необходими за успешна самостоятелна творческа работа и работа в екип.

 

Основни резултати от обучението: Завършилите магистърската програма по web дизайн са запознати със съвременните теории, практики и подходи на графичния дизайн и web програмирането, необходими за създаване на динамичен и потребителски ориентиран графичен интерфейс, съчетан с модерни технологии за изграждане на приложения: цветознание, типография, структурна комбинаторика, композиция, web технологии, web програмиране, web стандарти.
Те притежават умения за проектиране и реализация на завършен графичен проект и софтуерно приложение в web. Това включва умения за комбиниране на различни графични и мултимедийни елементи за създаването на естетически въздействащ и практичен потребителски интерфейс: работа с 2D и 3D софтуер, аудио-видео монтаж и обработка, използване на HTML и CSS, програмиране на Action Script и My SQL, прилагане на съвременни web стандарти и средства за оптимизация.

 

Професионална реализация на завършилите: Професията на уеб дизайнера е много престижна и завършилите могат да се реализират успешно,както като графични уеб дизайнери в рекламните агенции, така и във фирмите, занимаващи се с web-програмиране, да проектират и създават различни по своето предназначение графични потребителски интерфейси. Могат да управляват рекламни агенции и фирми за уеб дизайн и разработка, да бъдат експерти и консултанти в държавната администрация, в частни фирми, културни институти, неправителствени организации, да преподават във висши учебни заведения и др.

 

Възможности за продължаване на обучението – в научна и образователна степен "доктор".

 

Учебна дисциплина

Аудиторна заетост

Извънаудиторна заетост

Кредити

  ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

1

Уеб Дизайн

15

30

1,5

2

Разработка на уебсайт - практикум

45

90

4,5

3

Системи за управление на съдържанието - практикум

15

30

1,5

4

Програмиране с JavaScript

30

60

3

5

Оценка и SEO оптимизация

30

60

3

6

Редизайн на сайт

60

120

6

7 Дигитален маркетинг 30 60 3
8 JavaScript технологии - практикум 75 150 7,5
9 Програмиране с PHP и MySQL 60 120 6
10 Проектиране на интерфейси 60 120 6
11 Технологии за електронен бизнес 60 120 6
12 Уеб услуги и облачни технологии 60 120 6
13 Софтуерни технологии 60 120 6
14 Политики и стандарти за информационна сигурност 30 60 3
15 Криптография 60 120 6
16 Технологии за достъп до данни 30 60 3
  ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ (избират се четири дисциплини)

1

2D проектиране

15

30

1,5

2

Уеб анимация

30

60

3

3

Социално-мрежови анализ

30

60

3

4

Колективна интелигентност

30

60

3

5 Разработка на мобилни приложения - практикум 30 60 3
6 Мрежово програмиране с Java 30 60 3
7 Софтуерни архитектури 30 60 3
8 Разработка на приложения с естествени потребителски интерфейси 30 60 3
9 Уеб компоненти 30 60 3

 

ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ (избира се две дисциплини)

1

Управление на творчески екипи и проекти

30

60

3

2

Технологично предприемачество

30

60

3

3

Статистика на web анализатори

30

60

3

4

Разработка на компютърни игри - практикум

30

60

3

5 Аудио-видео редакция - практикум 30 60 3
6 Програмиране за дизайнери с Processing.js 30 60 3
7 Автоматизация в маркетинга 30 60 3
8 Брандинг комуникации 30 60 3
  Защита на дипломна работа   450 15
  ОБЩО ЗА ЦЕЛИЯ КУРС НА ОБУЧЕНИЕ:   2550 120
 

Правила за семестриалните изпити, оценяването и оценките: по време на обучението – контролни работи, курсови работи или курсови проекти; в края на обучението по съответните дисциплини – писмени и практически изпити.

 

Изисквания за завършване: дипломиране с разработка и защита на дипломна работа.

 

Вид обучение: редовно

 

Ръководител на програмата: проф. д-р Теодора Бакърджиева
приемен ден – сряда – от 11.00 ч. – до 13.00 ч. в кабинет Д6;
тел. +359 52 359 564;
e-mail: magister_design@abv.bg