+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Уеб дизайн

Факултет "Международна икономика и администрация"
Катедра "Информатика и икономика"

 

Специалност: Информатика

Магистърска програма: Web дизайн

Присъждана професионална квалификация: магистър по информатика

Ниво на квалификацията: образователно - квалификационна степен "магистър"

 

Конкретни изисквания за прием: кандидатите представят портфолио и провеждат събеседване с комисията.

 

Конкретен ред за признаване на предходно учене:
• Информация и насоки:
ECTS – координатор на катедра "Информатика" – доц. д-р Мария Николова Брусева; e-mail: mariya.bruseva@gmail.com дава информация и насоки за възможностите за признаване и присъждане на кредити от предходно обучение – формално, неформално и неофициално. 
• Процедури:
Първи вариант:
Признаване на кредити на база представени документи:
- академична справка или диплома от предишно обучение;
- международни дипломи и сертификати за компютърни умения отговарящи на ECDL (The European Computer Driving Licence).
Втори вариант:
Сертифициране на знания и умения чрез полагане на изпити по:
- компютърни умения от катедра "Информатика";
- специфични за професионалната област знания и умения от катедра "Информатика".
Катедра "Информатика" присъжда адекватни за учебния план кредити на специалността, въз основа на резултатите от сертифицирането на знанията и уменията.

 

Изисквания и правила за квалификация: за придобиване на квалификацията са необходими 90 кредита за завършили бакалавър от същото професионално направление - от тях 57 кредита от задължителни дисциплини, 15 кредита от избираеми дисциплини, 6 кредита от факултативни дисциплини и 15 за държавен изпит и 120 кредита за завършилите бакалавър от други професионални направления - 57 кредита от задължителни дисциплини, 12 кредита от избираеми дисциплини, 6 кредита от факултативни дисциплини, 30 кредита от приравнителни дисциплини и 15 кредита за държавен изпит.

 

Профил на специалността: Магистърската програма "Web дизайн" има за цел подготовката на висококвалифицирани, модерно мислещи и конкурентноспособни Web дизайнери. Специалистите по web дизайн трябва да усвоят фундаментални знания и умения по проектиране, разработка, оптимизация, внедряване и поддръжка на web приложения, необходими за успешна самостоятелна творческа работа и работа в екип.

 

Основни резултати от обучението: Завършилите магистърската програма по web дизайн са запознати със съвременните теории, практики и подходи на графичния дизайн и web програмирането, необходими за създаване на динамичен и потребителски ориентиран графичен интерфейс, съчетан с модерни технологии за изграждане на приложения: цветознание, типография, структурна комбинаторика, композиция, web технологии, web програмиране, web стандарти.
Те притежават умения за проектиране и реализация на завършен графичен проект и софтуерно приложение в web. Това включва умения за комбиниране на различни графични и мултимедийни елементи за създаването на естетически въздействащ и практичен потребителски интерфейс: работа с 2D и 3D софтуер, аудио-видео монтаж и обработка, използване на HTML и CSS, програмиране на Action Script и My SQL, прилагане на съвременни web стандарти и средства за оптимизация.

 

Професионална реализация на завършилите: Професията на уеб дизайнера е много престижна и завършилите могат да се реализират успешно,както като графични уеб дизайнери в рекламните агенции, така и във фирмите, занимаващи се с web-програмиране, да проектират и създават различни по своето предназначение графични потребителски интерфейси. Могат да управляват рекламни агенции и фирми за уеб дизайн и разработка, да бъдат експерти и консултанти в държавната администрация, в частни фирми, културни институти, неправителствени организации, да преподават във висши учебни заведения и др.

 

Възможности за продължаване на обучението – в научна и образователна степен "доктор".

 
ECTS Code Course Contact Hours independent Work Credits
1 FAR 1044 Цветознание 30 60 3
2 FAR 1235 Типография 30 60 3
3 INF 3020 HTML и CSS 60 120 6
4 INF 2220 Web технологии 45 90 4,5
5 INF 3025 2D компютърно проектиране 45 90 4,5
6 INF 3030 Въведение в програмирането с Action Script 60 120 6
7   Избираема дисциплнина от Модул 1 30 60 3
Общо за I семестър 300 600 30
1 IND 1009 Графичен дизайн 90 180 9
2 INF 1069 Web програмиране - php, My SQL 90 180 9
3 INF 3027 Оценка и оптимизация на web приложения 30 60 3
4   Избираема дисциплина от Модул 1 30 60 3
5   Избираема дисциплина от Модул 2 30 60 3
6   Факултативна дисциплина 1 30 60 3
Общо за II семестър 300 600 30
    Total for Year I 600 1200 60
1 INF3033 Проектиране на web услуги и интерфейси 30 60 3
2   Избираема дисциплина от Модул 2 30 60 3
3   Избираема дисциплина от Модул 2 30 60 3
4   Факултативна дисциплина 2 30 60 3
5   Факултативен практикум 30 60 3
Total for Semester III 150 300 15
Общо за целия курс на обучение: 750 1500 75
Type of Exam: Defence of Master's Project   450  
  Total: 750 1950  
Студентите избират две дисциплини от модул 1, три дисциплини от модул 2,
две дисциплини от факултативните и един факултативен практикум
Избираеми дисциплини
Модул 1
1 FAR1010 Структурна комбинаторика 30 60 3
2 FAR1070 Композиция 30 60 3
3 FAR1052 Външна реклама (плакат и билборд) 30 60 3
4 FAR1078 Черно-бяла студия 30 60 3
5 FAR1077 Цветна студия 30 60 3
Модул 2
1 INF2030 3D компютърно проектиране 30 60 3
2 INF3040 Web стандарти 30 60 3
3 FAR1022 Създаване на портфолио 30 60 3
4 INF1057 Мултимедия 30 60 3
5 INF3038 Семантични мрежи 30 60 3
Факултативни дисциплини
1 MAN3070 Управление на творчески екипи 30 60 3
2 MAN3068 Управление на проектния цикъл 30 60 3
3 MAN1059 Електронен бизнес 30 60 3
4 INF3036 Управление на връзките с клиенти 30 60 3
5 INF3050 3D моделиране - практикум 30 60 3
6  MAN3151 Софтуер за управление на проекти - практикум 30 60 3
7  PCI1099 Аудио-видео монтаж - практикум 30 60 3
Модул приравнителни учебни дисциплини
(за бакалаври незавършили специалност от професионалното направление) 
1 INF1063 Обектно-ориентирано програмиране 30 60 3
2 INF1334 Компютърни архитектури и операционни системи 30 60 3
3 INF1071 Програмиране на структури от  данни и алгоритми 30 60 3
4 INF1081 Бази данни 30 60 3
5 INF1048 Компютърни мрежи и комуникации 30 60 3
Общо: 150    
 

Правила за семестриалните изпити, оценяването и оценките:по време на обучението – контролни работи, курсови работи или курсови проекти; в края на обучението по съответните дисциплини – писмени и практически изпити.

 

Изисквания за завършване: дипломиране с разработка и защита на дипломна работа.

 

Вид обучение: редовно

 

Ръководител на програмата: проф. д-р Теодора Бакърджиева
приемен ден – сряда – от 11.00 ч. – до 13.00 ч. в кабинет Д6;
тел. +359 52 359 564;
e-mail: magister_design@abv.bg