гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

Управление на международни бизнес проекти

ФАКУЛТЕТ “МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ
КАТЕДРА „АДМИНИСТРАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ”
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ”


Специалност: Бизнес администрация и мениджмънт

Магистърска програма: Управление на международни бизнес проекти

Присъждана професионална квалификация: магистър по бизнес администрация и мениджмънт

Ниво на квалификацията: образователно - квалификационна степен "магистър"

Продължителност на програмата: година / година и половина

Брой кредити: 60 кредита / 90 кредита

Поле на изучаване(ISCED-F): 0413: Management and administration (04.4 - 345)

Конкретни изисквания за прием: Завършено висше образование със среден успех от курса на обучение и държавния изпит не по-нисък от „добър” 3,50; успешно положен конкурсен изпит.
 
Конкретен ред за признаване на предходно учене:

• 2 семестъра за ОКС „бакалавър” или „магистър” от професионално направление „Администрация и управление”. За придобиване на квалификацията са необходими 60 кредита. От тях 33 кредита са от задължителни дисциплини, 9 кредита от избираеми дисциплини, 3 кредита от факултативни дисциплини и 15 кредита от магистърска теза/дипломна работа.

• 3 семестъра за ОКС „бакалавър” или „магистър” от други професионални направления. За придобиване на квалификацията са необходими 90 кредита. От тях 55.5 кредита са от задължителни дисциплини, 13.5 кредита от избираеми дисциплини, 6 кредита от факултативни дисциплини и 15 кредита от магистърска теза/дипломна работа.


Профил на специалността: Магистърската програма “Управление на международни бизнес проекти” е предназначена за подготовка и обучение на ръководители и мениджъри с професионални интереси в управлението на проекти.
Обучението се реализира чрез модули, които осигуряват необходимите знания и умения за успешно участие в съставяне и реализиране на регионални, национални и международни проекти. Повечето модули съдържат и практическа част, съобразена с действащи програми и предложения за проекти, вкл. и работа в екип, самостоятелни упражнения и работа по казуси за утвърждаване на придобитите знания.
Обучението на студентите в магистърска програма „Управление на международни бизнес проекти” се провежда в съответствие с европейската система за натрупване и трансфер на кредити (ECTS), която дава възможност за мобилност на студенти и преподаватели, осъществяване на практики и стажове (вкл. в институциите на ЕС), участие в майсторски класове, конференции, кръгли маси и др.
Прилагат се предимно интерактивни методи на обучение, които включват мултимедийно представяне на лекционния материал, дискусии, работа в екип, делови и ролеви игри, решаване на казуси и др.
 
Основни резултати от обучението: Студентите завършили магистърската програма "Управление на международни бизнес проекти" познават основните етапи за създаване на бизнес проекти. Умеят да управляват тяхната реализация и да осъществяват необходимия мониторинг.
 
Завършилите програмата трябва да бъдат: : компетентни; аналитични; креативни, открити към новостите; с желание за саморазвитие и учене през целия живот; способни да заемат ръководни длъжности в бизнеса, администрацията, неправителствените организации и научните институции.
 
Професионална реализация на завършилите: Полученото образование е стабилна основа за успешна реализация в бизнеса, администрацията, неправителствените организации и научните институции и др.
 

 

 

Шифър по ECTS

Учебна дисциплина

Аудиторна заетост

Извънаудиторна заетост

Кредити

1

ECO3215

Глобални проблеми на съвременността

45

90

4,5

2

MAN2019

Управление на цикъла на проекта

45

90

4,5

3

MAN3025

Структурни инструменти на ЕС и използването им от България

45

90

4,5

4

SOC 3020

Социални взаимодействия и работа в екип

45

90

4,5

5

INF3445

Софтуерно управление на проекта

45

90

4,5

6

 

Избираема дисциплина

45

90

4,5

7.

 

Факултативна учебна дисциплина

30

60

3

Общо за I семестър

300

600

30

1

MAN3027

Технология на разработване на международни проекти

60

120

6

2

MAN3020

Управление на международни инвестиционни проекти

45

90

4,5

3

 

Избираема дисциплина

45

90

4,5

4

Форма на дипломиране: Подготовка и защита на дипломна работа/магистърска теза

 

450

15

Общо за IІ семестър

150

750

30

Общо за целия курс на обучение:

450

1350

60

 Избираеми дисциплини

1

FIN3325

Схеми на групово финансиране на проекти (Crowdfunding)

15

30

4,5

2

FIN 2004

Финансиране на международни проекти

15

30

4,5

3

MAR3026

Институционална система на ЕС

15

30

4,5

4

MAN3085

Административна среда на проектното управление

15

30

4,5

5

INF3446

Социално-мрежови анализ за бизнеса

15

30

4,5

6

MAN2021

Бизнес партньорство на местните власти

15

30

4,5

7

MAN2018

Финансов мениджмънт в международния бизнес

15

30

4,5

8

MAN3449

Лидерство в проектна среда

15

30

4,5

 Факултативни дисциплини 

1

AMG3001

Практикум 1

15

15

3

2

MAN3391

Сливания и поглъщания в международния бизнес

15

15

3

3

ACC3151

Проектно счетоводство

15

15

3

4

ECO 3011

Индустриална организация

15

15

3

5

AMG3002

Практикум 2

15

15

3

Модул дисциплини за бакалаври и/или магистри от други специалности

 

MAN3447

Технологична разработка на проекти за 
малкия и средния бизнес

60

120

 

6

 

MAN3446

Анализ и контрол на риска

45

90

4,5

 

MAR3016

Организационно структуриране при проектното управление

60

120

6

 

INF3447

Електронно управление в бизнес среда и интернет банкиране

60

120

6

 

 

Избираема дисциплина

45

90

4,5

 

 

Факултативна учебна дисциплина

30

60

3

 

 

Общо:

300

600

30

 

 

 

Вид обучение: редовно, задочно

Правила за семестриалните изпити, оценяването и оценките:
Оценяването на семестриалните изпити се извършва на основата на писмен изпит или
друга форма на писмено оценяване, провеждан в аудитория или онлайн и покриващ целия
учебен материал. На студентите предварително сe предоставят и обясняват критериите за
оценка. В крайната семестриална оценка се отчитат и резултатите от задължително
представени курсови проекти, казуси или други форми на самостоятелна и/или екипна
работа.

Общи изисквания към обучаемите:
Факултативни или задължителни прозорци за мобилност: Няма.
Стаж: Предвижда се провеждането на практикум в реална обстановка, стажове в страни от
ЕС и в централни европейски институции на Брюксел, за който се получава допълнителен
сертификат.

Обучение в работна среда: Когато изучаваната дисциплина позволява може да се направи
обучение в работна среда или участието на експерт от практиката заедно с преподавателя
по време на обучението по дадена дисциплина.

Професионални профили на завършилите: В магистърската програма „Управление на
международни бизнес проекти” се подготвят широкопрофилни специалисти с приложна
насоченост в направление „Администрация и управление” за реализация в различни
области на бизнеса и стопанския живот като: ръководители и координатори на
международни проекти, експерти и оценители в органите на местната власт, държавната
администрация и международни институции – ЕК, ЕП, Съвет на ЕС, ООН и др., одитори на
международни и европейски проекти.

Възможности за продължаване на обучението:
Студентите, завършили тази магистърска програма могат да продължат обучението си в
образователна и научна степен „доктор“ във ВСУ „Черноризец Храбър”.
Приоритетните докторски програми в Професионално направление 3.7. Администрация и
управление:
• Организация и управление извън сферата на материалното производство
 Икономика и управление (индустрия).
Програмен директор:
проф. д-р Теодора Бакърджиева
тел. +359 52 359 524 
e-mail: bakardjieva@vfu.bg