гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

Хореографска режисура на съвременен танцов театър и артмениджмънт

Архитектурен факултет
Катедра "Изкуства"

 

Магистърска програма: Хореографска режисура на съвременен танцов театър и артмениджмънт

Присъждана професионална квалификация: Магистър по хореография и артмениджмънт

Ниво на квалификацията: образователно-квалификационна степен "магистър"

 

Конкретни изисквания за прием: Образователна-квалификационна степен "бакалавър" от специалностите по "Хореография - Български народни танци", "Съвременен танцов театър", "Вариететен танцов театър" със среден успех "Добър". За завършилите други специалности и за придобиване на базисни знания от областта на танцовите изкуства е предвиден модул-дисциплини в приравнителен семестър.

 

Конкретен ред за признаване на предходно учене:
• ECTS – координаторът на специалността: ст.ас. Мария Петрова Кърджиева, e-mail: m_kardjieva@abv.bg, дава първоначална информация и насоки за възможностите за признаване и присъждане на кредити от предходно обучение;
• процедурата по признаване на кредити се базира на представени документи:
- академична справка или диплома от предишно обучение;
- международни дипломи и сертификати за владеене на чужд език (английски език - Cambridge FCE, TOEFEL; немски език - Zertifikat Deutsch, Sprahdiplom, Zweite Stufe; руски език – ТРКИ; френски език - DELF; испански език - DELE);
- международни дипломи и сертификати за компютърни умения, съответстващи на ECDL (The European Computer Driving Licence).
• Катедра "Изкуства" присъжда адекватни за учебния план кредити на специалността, въз основа на резултатите от сертифицирането на знанията и уменията.
 

Изисквания и правила за квалификация: За придобиване на квалификацията са необходими 60 кредита придобити от задължителни дисциплини - 36 кредита, избираеми дисциплини - 6 кредита, факултативни дисциплини - 3 кредита, защита на магистърска теза - 15 кредита.

 

Профил на специалността: На базата на една добра обща и професионална култура, така също и на придобитите в бакалавърската степен творческо-артистични умения, да подготви конкурентно способни специалисти в областта на танцовото творчество и управлението на културата.

 

Основни резултати от обучението
Магистрите получават знания по танцова и театрална драматургия, съвременни танцови техники, ще придобият режисьорски умения за създаването на сценични танцови произведения и спектакли. Особено внимание се отделя на творческите проблеми при реализацията на съвременната сценична форма "танцов спектакъл". Магистрите ще могат да организират процесите в управлението на културата, да разработват предприемачески, маркетингови, стратегически и бизнес планове.

 

Професионална реализация на завършилите
Завършилите програмата ще могат да се реализират в танцовото изкуство като хореографи, режисьори в професионални и любителски ансамбли, ръководители на школи, творци на свободна практика, режисьори на различни видове спектакли и в сферата на туристическата анимация, педагози по Хореография в средното и висшето образование, специалисти в управлението на културата.

 

Възможности за продължаване на обучението: Образователна и научна степен "доктор".

 
Шифър по ECTS Учебна дисциплина Аудуторна заетост Извънаудиторна заетост Кредити
1 DAN 2022 Хореографска режисура на съвременен танцов театър - I ч. 45 90 4,5
2 DAN 2033 Образци на съвременния танцов театър. Анализ - музика, хореография 45 90 4,5
3 MAN 1069 Основи на управлението 60 120 6
4 MAR 1004 Маркетинг 60 120 6
ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ - избират се 2 дисциплини
1   Избираема дисциплина - 1 30 60 3
2   Избираема дисциплина - 2 30 60 3
ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ - избира се 1 дисциплина
    Факултативна 30 60 3
Общо за I семестър 300 600 30
1 DAN 2022 Хореографска режисура на съвременен танцов театър -II ч. 60 120 6
2 DAN 2035 Музикално оформление на тематичен спектакъл 30 60 3
3 FAR 1001 Артмениджмънт 30 60 3
4 MAN 1071 Предприемачество 30 60 3
5   Защита на магистърска теза /творчески проект/   450 15
Общо за II семестър 150 750 30
Общо за целия курс на обучение: 450 1350 60
Избираеми дисциплини – избират се 2 дисциплини
1 DAN 2041 Художествено осветление и грим 30 60 3
2 MUS 2013 Музикален анализ 30 60 3
3 MAR 2017 Реклама 30 60 3
Факултативни дисциплини – избира се 1 дисциплина
1 MUS 2018 Солфеж 30 60 3
2 MUS 2012 Компютърни музикални и видео програми 30 60 3
Приравнителен семестър
1 DAN 2044 Теоретични основи на хореографията 60 120 6
2 DAN 2018 Съвременни танцови техники 45 90 4,5
3 DAN 1065 Методика на преподаване на СТТ 30 60 3
4 MUS 1060 Теория на музиката 30 60 3
5 MUS 2077 Стилове в поп и рок музиката 30 60 3
6 TFA 1001 Актьорско майсторство 45 90 4,5
7 PSY 1026 Психология 30 60 3
8 MUS 1044 Педагогика 30 60 3
    Общо за приравн. семестър: 300 600 30

 

 

Правила за семестриалните изпити, оценяването и оценките: Магистрите полагат изпити след завършване на лекционния курс по всяка учебна дисциплина в края на всеки семестър.

 

Изисквания за завършване: Държавен изпит: защита на магистърска теза (сценарий и режисьорски план на творчески проект).

 

Вид обучение: Редовно

 

Ръководител на Kатедра "Изкуства": проф. Петър Илиев Ангелов 
Тел.: +359 888 565 532
e-mail: mti@vfu.bg
доц. Катя Кайрякова
тел.: + 359 889 687 186
e-mail: kajrjakova@abv.bg