ECTS наръчник

Юридически факултет
Катедра "Психология"


Към учебния план

 

Специалност: Психология

Присъждана професионална квалификация: Психолог

Ниво на квалификацията: образователно-квалификационна степен "бакалавър"


Конкретни изисквания за прием: Средно образование и конкурсен изпит.


Конкретен ред за признаване на предходно учене:

• ECTS координаторът на специалност "Психология" доц. д-р Даниела Митева, e-mail gradiva@abv.bg, информира студентите за възможностите за признаване и присъждане на кредити. Това става по два начина.

• Процедури:

Първи вариант:

Признаване на кредити на база на представяне на документи: академична справка или диплома от предишно обучение; международни дипломи и сертификати по чужд език (английски Cambridge FCE, TOEFEL; немски - Zertifikat Deutsch, Sprahdiplom, Zweite Stufe; руски – ТРКИ; френски - DELF; испански - DELE); международни дипломи и сертификати за компютърни умения отговарящи на ECDL (The European Computer Driving Licence).

Втори вариант:

Студентът заявява готовност за полагане на изпити за сертифициране на придобити в предишно обучение знания и умения. Знания и умения по чужд език се сертифицират от Департамент Чуждоезиково обучение; компютърни знания и умения се сертифицират от Технологичен институт; специфични професионални знания и умения се сертифицират от катедра "Психология".

• Присъждане на кредити:

Въз основа на представените документи или резултатите от сертификационните изпити катедра "Психология" присъжда кредити в съответствие с учебния план на специалност "Психология". ECTS координаторът на специалността изготвя индивидуален учебен план на студента, в който са отразени присъдените кредити.


Изисквания и правила за квалификация: За придобиване на професионална квалификация "Психолог", ОКС "бакалавър", са необходими 240 кредита, от които 182 кредита от задължителни учебни дисциплини, 36 кредита от избираеми учебни дисциплини, 12 кредита от факултативни учебни дисциплини и 10 кредита от държавен изпит.


Профил на специалността: Основните цели на специалността са:
• Овладяване на фундаменталните знания за факторите и закономерностите, валидни за психиката и поведението на живите системи и социалните общности;
• Изграждане на практически умения за професионална реализация и работа в екип;
• Създаване на нагласи за професионално усъвършенстване и обучение в следващи степени на образование и професионална квалификация;
• Изграждане на индивидуална ориентация към определена теоретична и практическа област на психологията и формиране на базови умения за планиране и провеждане на психологическо изследване.


Основни резултати от обучението
Придобилите професионална квалификация "Психолог", ОКС "бакалавър" притежават:
• Теоретични знания
Студентите познават и разбират ключовите понятия в психологията, класическите теории и съвременните тенденции в развитието на психологическата наука. Познават спецификата на различните психологически школи, течения, ориентации. Постигнали са компетентност относно структурата, функциите и особеностите на човешката психика и методологията за нейното теоретично и практическо изследване. Могат да дискутират фундаменталните фактори и закономерности, валидни за психиката и поведението на живите системи. Могат да обменят информация и идеи, да откриват проблеми и да търсят решения на проблеми от областта на психологията. Изградили са индивидуална ориентация към определена теоретична и практическа област на психологията.
• Практически умения
Студентите са изградили практически умения за самостоятелна професионална реализация и работа в екип. Притежават умения за психодиагностика в норма, граница и патология, както и в контекста на социално-психичните отношения. Притежават базисни умения за психологическо консултиране на лица, групи и семейства, както и базисни умения за психологически анализ на процеси в образованието, политиката, рекламата, мениджмънта и социалната работа.
• Умения за научнотворческа и изследователска работа:
Студентите могат да провеждат самостоятелно психологически изследвания с практическо значение. Могат да изложат писмено и да защитят собствен изследователски проект. Студентите, завършващи ОКС "бакалавър", са придобили знания и умения, които биха им позволили да продължат обучението си с по-висока степен на самостоятелност - ОКС "магистър" и са формирали нагласи за професионално усъвършенстване.


Професионална реализация на завършилите
Придобилите професионална квалификация "Психолог", ОКС "бакалавър" могат да се реализират професионално както в държавни институции, така и в неправителствения сектор:
- в системата на образованието като училищни психолози и учители по психология, логика, философия, етика и право;
- в ресурсни центрове за интегриране, обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности ;
- в медицински институции като клинични психолози;
- в неправителствени организации за социални услуги за деца и семейства; за работа с наркозависими; за работа с възрастни с увреждания и лица с умствени затруднения; за работа със семейства в риск – като психолози или доброволци.


Възможности за продължаване на обучението: Придобилите професионална квалификация "Психолог", ОКС "бакалавър" могат да продължат обучението си в образователно-квалификационна степен "магистър" – в магистърски програми по психология – Приложна психология, Психология и психопатология на развитието, Психологично консултиране, магистърски програми в други научни и професионални области, както и в квалификационни курсове.


Шифър по ECTS Учебна дисциплина Аудиторна заетост Извънаудиторна
заетост
Кредити
1. INF1023 Информатика І част 30 60 3
2. PSY1070 Физиологична психология 45 90 4,5
3. PSY1051 Увод в психологията 75 150 7,5
4. LAW1053 Основи на правото 45 90 4,5
5. PHI1005 Логика 45 90 4,5
6. Чужд език 60 120 6
Общо за I семестър 300 600 30
1. INF1024 Информатика - ІІ част 30 60 3
2. PHI1008 Философия 60 120 6
3. PSY1011 Когнитивна психология 90 180 9
4. Чужд език 60 120 6
5. SPO1007 Спорт 30 60 3
6.   Факултативна учебна дисциплина 1 30 60 3
Общо за II семестър 300 600 30
Общо за І година 600 1200 60
1. PSY1008 История на психологията 45 90 4,5
2. PSY1004 Експериментална психология - І част 60 120 6
3. PSY1135 Методи за събиране, обработка и анализ на данни в психологическите изследвания - І част 60 120 6
4. SPO1007 Спорт 30 60 3
5.   Факултативна учебна дисциплина 2 30 60 3
6.   Факултативна учебна дисциплина 3 30 60 3
7.   Избираема учебна дисциплина 1 45 90 4,5
Общо за IIІ семестър 300 600 30
1. ECO1010 Глобализация на икономиката и развитието 45 90 4,5
2. PSY1030 Психология на личността 90 180 9
3. PSY1005 Експериментална психология - ІІ част 60 120 6
4. PSY1136 Методи за събиране, обработка и анализ на данни в психологическите изследвания - ІІ част 60 120 6
5.   Избираема учебна дисциплина 2 45 90 4,5
Общо за IV семестър 300 600 30
Общо за ІІ година 600 1200 60
1. PSY1069 Психопатология 45 90 4,5
2. PSY1044 Социална психология 75 150 7,5
3. PSY1021 Психологически измервания 90 180 9
4.   Избираема учебна дисциплина 3 45 90 4,5
5.   Избираема учебна дисциплина 4 45 90 4,5
Общо за V семестър 300 600 30
1. PSY1055 Политическа психология 60 120 6
2. PSY1056 Клинична психология 60 120 6
3. PSY1003 Диференциална психология 60 120 6
4. PSY1034 Психология на развитието в детско-юношеска възраст 75 150 7,5
5.   Избираема учебна дисциплина 5 45 90 4,5
Общо за VІ семестър 300 600 30
Общо за ІІІ година 600 1200 60
1. PSY1035 Психология на развитието на възрастни 75 150 7,5
2. PSY1060 Педагогическа психология 60 120 6
3. PSY 1120 Етнопсихология 45 90 4,5
4. PSY1057 Консултативна психология 75 150 7,5
5.   Избираема учебна дисциплина 6 45 90 4,5
Общо за VІІ семестър 300 600 30
1. PSY1017 Организационна психология 60 120 6
2.   Факултативна учебна дисциплина 4 30 60 3
3.   Избираема учебна дисциплина 7 45 90 4,5
4.   Избираема учебна дисциплина 8 45 90 4,5
5.   Избираема учебна дисциплина 9 45 90 4,5
6. SPO1007 Спорт 20 40 2
7.   Държавен изпит/Защита на дипломна работа 100 200 10
Общо за VІII семестър 300 600 30
Общо за ІV година 600 1200 60
Общо за целия курс на обучение 2400 4800 240
Избираеми дисциплини
1. PHI1003 Етика 45 90 4,5
2. SOC1025 Социология 45 90 4,5
3. Чужд език - специализиран 45 90 4,5
4 PSY1200 Психология на манипулацията и социалното влияние 45 90 4,5
5 QMS1010 Статистически програми за обработка на емпирична информация в психологията - SPSS 45 90 4,5
6. PED1006 Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика) 45 90 4,5
7. PSY1039 Психология на труда 45 90 4,5
8. PSY1036 Психология на религиите 45 90 4,5
9. PSY1053 Юридическа психология 45 90 4,5
10. PSY1047 Сравнително-културна психология 45 90 4,5
11. PSY1058 Теория и практика на работа с деца в риск 45 90 4,5
12. PHI 1004 Естетика 45 90 4,5
13. PSY 1148 Феноменологична психология 45 90 4,5
14. PSY1220 Психология на помагащото поведение 60 120 6
15. PSY 1095 Социална идентичност и социална практика 50 100 5
16. PSY 1230 Психологически интервенции при кризисна ситуация 60 120 6
17. PSY 1141 Психология на оптималното функциониране 50 100 5
18. PSY 1190 Когнитивни дефицити в детството 50 100 5
19. PSY1020 Психолингвистика 50 100 5
Факултативни дисциплини
1. SEC1079 Теория на риска 30 60 3
2. PSY1110 Гражданска култура и гражданско общество 30 60 3
3. SPO1017 Оцеляване в екстремални ситуации 30 60 3
4. ECO1011 Европейска икономическа интеграция 30 60 3
5. SEC1067 Политика на сигурност на Европейския съюз 30 60 3
Чужди езици
1. FLE 1002 Чужд език - Английски език 120 240 12
FLE 1003 Чужд език - Английски език 120 240 12
FLE 1004 Чужд език - Английски език 120 240 12
FLE 1005 Чужд език - Специализиран английски език  45 90 4,5
FLF 1001 Чужд език - Френски език 120 240 12
FLG 1001 Чужд език - Немски език 120 240 12
FLR 1001 Чужд език - Руски език 120 240 12
FLS 1002 Чужд език - Испански език 120 240 12


Правила за семестриалните изпити, оценяването и оценките: По време на учебните занятия студентите получават индивидуални и групови задачи като конспектиране на литература или изготвяне на курсови работи, есета, реферати, доклади. Към това се прибавя оценка за тяхното участие и активност в семинарните занятия. Обучението по учебните дисциплини завършва с финален писмен изпит или тест.


Изисквания за завършване: Обучението в ОКС «бакалавър» приключва с държавен изпит или защита на дипломна работа по условия за допускане, определени от Правилника за организация, управление и дейност на ВСУ. До разработване и защита на дипломна работа се допускат студенти със среден успех от семестриалното обучение най-малко отличен 5.50.
Държавният изпит се полага по конспект, утвърден от катедра «Психология», до който студентите имат пряк достъп (публикуван на интернет страницата на университета). Държавният изпит е с продължителност 4 часа. Студентите следва да разработят два въпроса, случайно избрани от конспекта. Изпитът е положен успешно, когато студентът е представил основното съдържание и показва владеене на теоретичните понятия, теориите и закономерностите на психичните явления.
Дипломната работа се разработва по теми, утвърдени от катедра «Психология» с научен ръководител хабилитирано лице. Съдържанието на дипломната работа следва да докаже, че дипломантът владее теоретичните понятия, теориите и закономерностите на психичните явления, които са предмет на дипломната работа.


Вид обучение: редовно/задочно.


Ръководител на катедра "Психология": доц. д-р Даниела Каргяурова
тел. 052-359-567
e-mail: vfu_daniela@abv.bg