Преподаватели

Конкурси

 

Варненският свободен университет “Черноризец Храбър” обявява конкурс за академична длъжност „професор“ по професионално направление 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия“, научна специалност „Териториално и ландшафтно устройство и градоустройство“ - един със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник;Варненският свободен университет “Черноризец Храбър” обявява конкурс за академична длъжност „доцент" по професионално направление 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия (Приложна математика за отрасли и строителство)“ - един със срок 2 месеца от обнародване в държавен вестник.