гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

УНИВЕРСИТЕТСКИ СЕРТИФИКАТ ЗА ВЛАДЕЕНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК ЗА АКАДЕМИЧНИ ЦЕЛИ

Университетският сертификат за владеене на чужд език за академични цели е предвиден за преподаватели и докторанти, които изнасят лекции и водят семинарни занятия на чужд език. Сертификатът, съответстващ на ниво В2 според Общата европейска езикова рамка, гарантира притежаването на знания и умения по чужд език, необходими за професионално и академично общуване. Този сертификат осигурява по-добра конкурентоспособност и улеснява участието в мобилности и международни програми.

Желаещите да получат Университетски сертификат по чужд език за академични цели трябва да владеят чуждия език на ниво В2 според Общата европейска езикова рамка. От кандидатите се очаква:

 • да могат да четат на чужд език и разбират статии и доклади, в които се застъпва конкретно мнение или виждане;
 • да могат да слушат и разбират изложения на специализирана тематика и да проследяват сложни аргументи;
 • да могат да представят в писмен вид лекционен материал, който предава информация или аргументи в подкрепа или срещу определена гледна точка;
 • да могат да дискутират позицията си по даден проблем, като представят аргументите си;
 • да могат да общуват достатъчно свободно и спонтанно при разговор на професионални теми.

  

Изпитна процедура

Изпитът за академични умения по чужд език включва писмена и устна част.

 Писмена част

Писменият изпит представлява тест върху спецификата на езика на лекциите и презентациите. Той се състои от три части: четене с разбиране, лексико-граматичен тест и писане.

В първата част – четене с разбиране – кандидатите четат научен текст и изпълняват задачи, които целят проверка на степента на разбиране на текста.

Във втората част кандидатите работят върху лексико-граматичен тест от затворен тип за типични словосъчетания и синоними, попълване на лексикални единици в текст, превод от български на чужд език.

В третата част – писане – кандидатите работят по слайд от PowerPoint презентация. От тях се очаква да съставят текст на основа на представените в слайда словосъчетания, като демонстрират логическа и лексикална свързаност на изложението.

Писменият изпит е елиминаторен.

  Устна част

На устния изпит кандидатите представят пред изпитната комисия лекция на чужд език от своята професионална област, разработена под формата на PowerPoint презентация. Монологичното изложение е в рамките на 15 минути. Кандидатите отговарят и на въпроси на комисията върху тематиката и структурата на разработката си. Те трябва да покажат умения за свободно и спокойно изразяване на идеи на чужд език с разбираемо произношение и нормално темпо, както и стратегии за академично общуване и отговор на различен тип въпроси.

 Оценяване

Оценяването се основава на набрания брой правилни отговори на писмения тест и степен на изпълнение на устните задачи. Сертификат се издава при постижение най-малко 60% показани знания, умения и стратегии за общуване на чужд език.

  Препоръки

При подготовката си за изпита кандидатите трябва да обърнат специално внимание на следните граматични и лексикални области:

Английски език

 • системата на глаголните времената;
 • страдателен залог (пасивни конструкции);
 • характерните за академичния език фразови глаголи;
 • типови фрази, използвани при представянето на лекции и презентации.

Руски език

 • падежна система;
 • кратки форми на прилагателни и причастия;
 • глаголи за движение;
 • вид на руския глагол;
 • типови фрази, използвани при представянето на лекции и презентации.

  

Литература

Английски език

 1. Alexander, O., S. Argent, J. Spencer (2008). EAP Essentials. A teacher’s guide to principles and practice. Garnet Publishing Ltd.

 2. Bell, D. (2008). Passport to Academic Presentations. Garnet Publishing Ltd.

 3. Campbell, C. (2007). English for Academic Study: Vocabulary. Garnet Publishing Ltd.

 4. Lowe, S., L. Pile (2006). Presenting. Delta Publishing.

 5. McCormack, J., J. Slaght (2008). English for academic study: Extended writing and research skills. Garnet Publishing Ltd.

 6. Philpot, S., L. Curnick (2007). Academic Skills: Reading, Writing, and Study Skills Level 3. OUP.

 7. Porter, D. (2008). Check your vocabulary for Academic English. Macmillan.

 8. Sarosy, P., K. Sherak (2006). Lecture Ready 2: Strategies for Academic Listening, Note-taking, and Discussion. OUP.

 9. Slaght, J., P. Harben. (2004). English for Academic Study: Reading. Garnet Publishing Ltd.

 10. Williams, E.J. (2008). Presentations in English. Find your voice as a presenter. Macmillan.

  

Руски език

 1. Аросева Т.Е., Л.Г. Рогова, Н.Ф. Сафьянова. (2010). Научный стиль речи: технический профиль. Москва: Русский язык. Курсы, 312 с.

 2. Баско Н.В. (2008). Обсуждаем глобальные проблемы, повторяем русскую грамматику. Москва: Русский язык. Курсы, 256 с.

 3. Бахтина Л.Н. (2009). Русский язык для математиков. Москва: Русский язык. Курсы, 144 с.

 4. Булгакова Л.И., И.В. Захаренко, В.В. Красных. (2011). Мои друзья падежи. Грамматика в диалогах. Москва: Русский язык. Курсы, 216 с.

 5. Виноградова Е.Н., Л.П. Клобукова, М.А. Ларкина. (2007). Русский язык для психологов. /Под редакцией Л.П. Клобуковой/. Москва: Русский язык. Курсы, 208 с.

 6. Величко А.В., О.Н. Башлакова. (2011). Какой падеж? Какой предлог? Глагольное и именное управление. Москва: Русский язык. Курсы, 176 с.

 7. Ильина С.А., Коломейцева Е.М., Т.В Попова. (2008). Синтаксис письменной книжной речи: выражение обстоятельственных отношений: учеб. пособие для студентов продвинутого этапа обучения, магистрантов и аспирантов /под ред. Т.В. Поповой /. Москва: Русский язык. Курсы, 144 с.

 8. Калиновская М.М. и др. (2010).Тестовый практикум по русскому языку делового общения. Бизнес. Коммерция. Внешнеторговая деятельность. Базовый сертификационный уровень. Москва: Русский язык. Курсы, 320 с.

 9. Клобукова Л.П., А.В.Вавулина, О.И. Судиловская, В.Л. Чекалина. (2007). Русский язык для юристов. /Под редакцией Л.П. Клобуковой/. Москва: Русский язык. Курсы, 360 с.

 10. Кокарев Б.С. (1985). Русский язык для специалистов. Общенаучная тематика. Москва: Наука, 351 с.

 11. Кокорина C.И., Л.Л. Бабалова. (2011). Практикум по русской грамматике. Москва: Русский язык. Курсы, 352 с.

 12. Колосницына Г.В., М.Н. Макова, Л.Н. Шведова, Л.В. Шипицо. (2009). Грамматические этюды. Трудные разделы грамматики русского языка. Москва: Русский язык. Курсы, 184с.

 13. Одинцова И.В., Н.М. Малашенко, Е.Л. Бархударова. (2008). Русская грамматика в упражнениях. Москва: Русский язык. Курсы, 240 с.

 14. Филатова Е.А., И.С. Черенкова, О.В. Луценко. (2009). Русский язык для экономистов. Москва: Русский язык. Курсы, 176 с.

  

Участие в международни проекти