гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

30. ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.013-0001 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ-ФАЗА 2“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР).

Срок на проекта: 

40 месеца

 

Обща стойност: 
46 милиона лева

Бенефицент на проекта:

Министерство на образованието и науката

Партньори на проекта:

43 висши училища от България

1000  студенти от Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ имат възможност да се включат в проекта.
https://www.vfu.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-ldquo%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%B0-2ldquo.html
 
Какво предлага проектът?
Изключително полезна възможност за работа и обучение в реална работна среда с продължителност от 240 (астрономически) часа под ръководството на служител на организацията работодател – ментор и под настойничеството на преподавател от ВСУ "Черноризец Храбър" - академичен наставник.
След успешното приключване и отчитане на практиката всеки студент получава от висшето училище стипендия в размер на 600 лева и удостоверение по образец.
 
Кой има право да кандидатства за участие в проекта?
Всеки студент, който се обучава в редовна, дистанционна и задочна форма на обучение и е вписан в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от МОН.
Всеки студент може да кандидатства само за обяви, които са в професионалното направление, в което се обучава в момента на кандидатстването.
Всеки студент има право да бъде включен в практическо обучение по проекта веднъж в рамките на своето обучение за придобиване на всяка една образователно-квалификационна степен.
 
Как се кандидатства за участие в проекта?
Изпълнението на проекта ще допринесе за директен диалог между образованието и бизнеса, между теорията и практиката, както и ще осигури обратна връзка от бизнеса към висшите училища за съответствието на съдържанието на учебните планове и програми към нуждите на пазара на труда.
Студентите и работодателите, които желаят да участват в “Студентски практики-фаза 2”, трябва да се регистрират в електронната платформа на адрес: https://praktiki.mon.bg Повече информация всеки студент може да получи от функционалния експерт, определен за съответната катедра или професионално направление.