гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

31.Познаване на кръговата икономика в Черноморския басейн BSB-CIRCLECON - BSB 1021


Ръководител проект:
доц. д-р Елеонора Танкова

 

Бюджет на проекта:
745 250,00 евро

Срок на проекта: от 23.03.2021 г. до 22.07.2023 г. (28 месеца)

На 23.03.2021 г. Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ в качеството си на водеща организация стартира изпълнението на проект „Познаване на кръговата икономика в Черноморския басейн BSB-CIRCLECON - BSB 1021“ по съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“.
 
Общата цел на проекта е да насърчи териториалното сътрудничество с цел опазване на околната среда и устойчивия растеж в райнона на Черноморския басейн. Идеята е да се насърчат колкото се може повече участници за преход към кръгова икономика и управление на отпадъците, които да започнат да се възприемат като ценен ресурс.
Основни цели на проекта са:
 

  • Популяризиране на модела за кръгова икономика сред бизнеса и местните власти;
  • Информиране на ключови участници;
  • Разработване на специфичен образователен модел;
  • Организиране на обучение за експертните групи;
  • Разпространение на модела за кръгова икономика.
 
Основни дейности:
1.  Ще се проведат уъркшопи на консултативната експертна работна група (CEWG). Това ще бъдат технически срещи на високо ниво, по две във всяка партньорска страна, за насърчаване и поставяне на основата за прилагане на политиките за кръгова икономика. Мисията е да се изградят мостове между европейските институции и бенефициентите от ЕС и заинтересованите страни по проекта. Членове на CEWG ще бъдат експерти от ГД „Околна среда“, ГД „Земеделие и развитие на селските райони“, ГД „Регионална политика“ и ГД „Преговори за съседство и разширяване“ на ЕС, на които се очаква да присъстват повече от 1400 души. Ще се изготвят 10 доклада, представящи идентифицираните най-добри практики, както и констатации и препоръки за по-нататъшни действия. Докладите ще бъдат представени официално пред всички компетентни регионални и национални органи, занимаващи се с околна среда, отпадъци, замърсяване, речни и морски отпадъци.
 
2 Регионални специфични проучвания
Петима от партньорите ще  изготвят регионален анализ на моментното състояние в областта на управлението на отпадъците и кръговата икономика. Целта е да се опише подробно в качествено и количествено отношение текущото състояние на управлението на отпадъците и проблемите с кръговата икономика, особено събирането на отпадъци; рециклирането на отпадъци; повторното използване на отпадъците; основните предизвикателства за околната среда във всяка област; статус на замърсяване на почвите и водните басейни; общи поведенчески модели на хората, свързани с отпадъците. Методологията и спецификациите ще бъдат разработени от ВСУ и ще бъдат общи за всички партньори, за да се осигури съвместимост на резултатите и съпоставимост на данните.
 
3. Информиране на ключови участници
Бенефициентите от всяка държава, въз основа на знанията, придобити на срещите и проучванията на CEGW, ще проведат по два информационни семинара, един за местни и публични власти, НПО и други потребители, а другият за бизнеса и академичните среди с поне 70 участника във всеки един от семинарите.
4. Многоезично онлайн обучение
Това ще е първото онлайн обучение по кръгова икономика на европейско ниво, предоставено от ВСУ. Образователната платформа ще включва видео лекции, интерактивни упражнения,  диалог между обучаващи и обучаеми, електронно обучение, при които ще може да се използват и мобилни приложения. Платформата ще бъде многоезична: ще включва потребителски интерфейс на всички партньорски езици, плюс английска версия. Модулът за обучение ще се основава на магистърска програма, водеща на първи етап до университетска степен - Europass сертификат, съгласно европейския стандарт ECVET.
 
5. Приложение за смартфони
Съдържанието на приложението за смартфони ще бъде базирано на Европейската платформа на заинтересованите страни в кръговата икономика. Инструментариумът ще осигури виртуално отворено пространство, което има за цел да насърчи прехода на Европа към кръгова икономика чрез улесняване на политическия диалог между заинтересованите страни и чрез разпространение на дейности, информация и добри практики в областта на кръговата икономика.
 
6. Обучение на експерти
От всяка държава ще бъдат избрани десет експерта, 50%от които  ще бъдат жени. Поканата за кандидатстване ще бъде адресирана до всички, които имат бакалавърска степен и живеят в регионите на бенефициентите. Процесът на подбор ще бъде базиран на случаен принцип, тъй като критерии не са приложими за този първи пилотен период на обучение.
 
7. Акредитация
Ще бъде извършена акредитация на 6 организации със сертификат ISO 14000 „Управление на околната среда“, които ще приложат оперативно ISO ръководството в ежедневния бизнес и в процеса на вземане на решения.
 
8. Междунардна организация в рамките на Европейската група за териториално сътрудничество (EGTC)
Ще бъде създадена международна структура от поне 10 организации от 5-те участващи държави. Основните цели на EGTC са:
-Насърчаване и подкрепа на специалните разпоредби за приемането на модел за кръговата икономика в страните от Черноморския басейн
-Адаптиране на национални, регионални и местни стратегии в района на Черноморския басейн към плана за действие на кръгова икономика през новия програмен период 2021г.  – 2027 г.
 
Очаквани резултати:
Непосредствен резултат от проекта е повишена осведоменост относно екологичните предизвикателства и добрите практики за управление на отпадъците в Черноморския басейн като следствие от модела за кръгова икономика; очаква се повече от 60 000 души да бъдат информирани, около 1400 да посетят информационните събития, 50 експерта да бъдат обучени за моделите на кръговата икономика, 350 организации и компании да бъдат осведомени по темата, 6 организации да разпространяват резултатите от проекта, и около 10 организации, които да бъдат ангажирани в създаването на Европейска група за териториално сътрудничество за кръгова икономика. Проектът ще предложи реални възможности за подобряване на регионалните икономики в Черноморския басейн, като ги направи по-устойчиви и конкурентни, запазвайки ресурси, които са все по-оскъдни и са обект на нарастващ натиск върху околната среда. В дългосрочен план резултатите ще допринесат за:
  • намаляване на отпадъците в почвите, реките и моретата;
  • по-добро управление на отпадъците;
  • намаляване на депата и свързаното с тях замърсяване;
  • по-малко емисии на парникови газове.
Партньори:
1.   Greek Exporters Association, Гърция;
2.   European Regional Framework for Cooperation, Гърция;
3.   Municipal Institution “Grant office “ODESA 5T”, Украйна;
4.   International Centre for Social Research and Policy Analysis, Грузия;
5.   Samsun Metropolitan Municipality, Турция