гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

ВСУ „Черноризец Храбър“ е първият български университет, сертифициран за управление на околната среда

14 Февруари 2023Варненският свободен университет е първото висше училище в България, сертифицирано по международния стандарт ISO 14001:2015 за управление на околната среда. Сертификатът е издаден от TÜV Rheinland Bulgaria и е със срок на валидност от три години. Процедурата е част от проекта „Познаване на кръговата икономика в Черноморския басейн BSB-CIRCLECON - BSB 1021“, финансиран по съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“.
 
Отношението към околната среда е водещ приоритет и отговорност на ВСУ “Черноризец Храбър”. Университетът променя едновременно средата и отношението, като отговаря на най-високите стандарти за устойчивост, основани на научни, образователни, икономически, екологични и социални критерии.

Активната дейност за опазването на околната среда надхвърля нормативните изисквания и показва отговорността на университетската общност към природата и обществото. Ръководството на университета, студентите, преподавателите и администрацията са единни в усилията си за промяна на нагласите, свързани с опазването на околната среда.

Част от добрите практики за промяна на средата:
► Обследване за енергийната ефективност на сградите на територията на университета;
► Саниране на сградите;
► Централизирано отопление и осветление при движение, за намаляване на използването на електроенергия;
► Капково напояване на парка на ВСУ “Черноризец Храбър”;
► Отчитане и контрол върху потреблението на ресурси - електричество, горива, вода, отпадъци и въздействието върху околната среда;
► Дигитализация на образователния и административен процес, довела до намаляване на потреблението на хартия и пластмаса;
► Разделно събиране и рециклиране на отпадъчна хартия - през 2022 г. са предадени 3680 кг хартия, с което са спасени от изсичане 63 дървета;
► По инициатива на Студентския съвет са изградени контейнери за пластмасови капачки, поставени в университета и в дворове на училища във Варна. Проектът е подкрепен от ирекция „Образование и младежки дейности“ на Община Варна. 

Добри практики за промяна на отношението и образователната среда:
ВСУ “Черноризец Храбър” е лидер в образованието по кръгова икономика. В академичния профил на университета се реализира пълен цикъл образователни продукти по проблематиката – от курсове за допълнителна квалификация, през устойчиво развиваща се магистърска програма и надграждането й в образователна и научна степен „доктор“. Темите, свързани с промените в климата и зеления преход, са застъпени в бакалавърските и магистърските програми по “Икономика”, “Публична администрация и мениджмънт”, “Бизнес администрация и мениджмънт”, “Архитектура” и др.

► Магистърската програма „Кръгова икономика“ на Варненския свободен университет е първата по рода си в Европейския съюз. Тя се провежда под патронажа на Генерална дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия. „Обучението е на изключително ниво“, подчерта Джордж Кремлис, почетен директор на европейската дирекция. Студенти от два випуска на програмата представиха реални проекти за реализиране амбициите на Зелената сделка за цифрова и екологосъобразна икономика.  В разгара си е кампанията за прием на третия випуск студенти в магистърската програма “Кръгова икономика”. 
► От новата академична година във ВСУ “Черноризец Храбър” започва обучението в магистърската програма “Екотехнологични системи и технологии”, разработена съвместно с водещи български и чужди университети и финансирана по проект “Наука и образование за интелигентен растеж”. Магистърската програма е мултидисциплинарна и е фокусирана върху изучаването, разработването и внедряването на иновативни екотехнологични решения в различни отрасли на индустрията и в частност в сектор “Архитектура и строителство”. В нея ще се подготвят висококвалифицирани кадри, нов тип експерти в областта на зелената икономика, устойчивото развитие и опазването на околната среда с акценти върху планирането на ефективно използване на ресурси за постигане на икономическа целесъобразност. Програмата е подчинена на основните принципи на зелената и кръговата икономики, както и на европейските зелени политики и регулации.
► През септември 2022 г. в университета бе защитена първата в България докторска степен в областта на кръговата икономика. В дисертационния си труд д-р Румен Пехливанов – кмет на Община Рудозем, представи интегриран модел за управление на прехода от линейна към кръгова икономика на общините от Родопския регион - Рудозем, Мадан, Девин и Борино.
► ВСУ “Черноризец Храбър” е водеща организация по проект „Познаване на кръговата икономика в Черноморския басейн BSB-CIRCLECON - BSB 1021“, а партньори са организации от Гърция, Турция, Грузия и Украйна. По него 90 експерти от Азербайджан, България, Грузия, Гърция, Италия, Турция, Украйна и Швеция се обучават по въпросите на кръгова икономика, като използват за първи път специално създадената платформа. След приключване на обучението им, ресурсите в многоезичната платформа ще бъдат свободно достъпни за ползване.
► Студентският съвет на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", съвместно с Община Варна, организира уъркшоп на тема “Кръгова икономика”. Темата бе засегната и в студентския научен форум “Съвременни проблеми пред регионалното развитие и градоустройството в България".

Международният стандарт ISO 14001 определя изискванията към системата за управление на околната среда, която може да се интегрира с други изисквания за управление, за да помогне на организациите да достигнат както икономическите си цели, така и целите, свързани с околната среда. Основен акцент е идентифицирането и оценката на аспектите по отношение на околната среда, като по този начин организациите се стремят да намалят негативните въздействия от дейността си.

ВСУ “Черноризец Храбър” е и с 22-годишен непрекъсваем цикъл на сертифициране на системата за управление на качеството по международния стандарт ISO 9001:2015, която доказва устойчивото развитие на организацията. В България няма друго висше училище с подобен непрекъсваем цикъл на сертифициране. „ВСУ „Черноризец Храбър“ е един от малкото български университети с традиции в сертифицирането на своята система за управление“, смятат експертите от Международната сертифицираща организация BUREAU VERITAS.