гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

ВСУ „Черноризец Храбър“ с 21-годишен непрекъсваем цикъл на сертифициране на системата за управление на качеството

25 Юли 2022

Системата за управление на качеството на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ беше ресертифицирана за седми пореден път от Международната сертифицираща организация BUREAU VERITAS Certification в съответствие с международния стандарт ISO 9001:2015 и получи сертификат с акредитация от UKAS (Великобритания) за срок от 3 години - до 2025 г.

Системата за управление на качеството на ВСУ „Черноризец Храбър" доказва устойчивото развитие на организацията. В България няма друго висше училище, което да е с 21-годишен непрекъсваем цикъл на сертифициране.

Сертифицираща организация на системата за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2015 на Варненският свободен университет е BUREAU VERITAS – компания с 200-годишна история, традиция, приемственост и стабилност.

„ВСУ „Черноризец Храбър“ е един от малкото български университети с традиции в сертифицирането на своята система за управление“, каза Станимир Смилков – управител на BUREAU VERITAS – България. Според него въвеждането на системата за управление на качеството осигурява прозрачност, надеждност, възможности за гъвкаво управление на процесите в организацията, ангажираност на ресурсите, минимизиране на риска. „Удовлетвореността на студентите представлява особен фокус за системата за управление – това включва качеството на образованието и възможностите за последваща професионална реализация“, коментира Станимир Смилков. Той допълни, че одиторските екипи, които проверяват Варненския свободен университет, са впечатлени от ангажираността и мотивацията на екипа на университета.
Целите, които ВСУ „Черноризец Храбър“ си поставя с внедряването на ISO 9001:2015 са свързани с:

► постоянно усъвършенстване на качеството на академичния продукт; 
► осъществяване на програмна акредитация на професионалните направления, специалностите от регулираните професии и докторските програми в съответствие с промените в Закона за висше образование; 
► адаптивност и гъвкавост на пазара на образователните услуги;
► ефективно реализиране на научния продукт;
► интегриране в глобалното академично пространство.

Предимствата от действието на университетската системата за управление на качеството се проявяват в независимото и обективно оценяване на системата, въвеждането на ясни критерии и показатели на дейността на отделните звена, стимулиране на точно и прецизно водене на документацията, своевременно и обективно разкриване и дефиниране на проблемите.