гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84

Ванухи Аракелян - председател на Апелативен съд - Варна, защити докторска дисертация във ВСУ "Черноризец Храбър"

03 Юли 2020Ванухи Аракелян - председател и административен ръководител на Апелативен съд – Варна, днес защити пред научно жури дисертационния си труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ в професионално направление "Администрация и управление" на тема „Проектно-целеви модел на управление на орган на съдебната власт по примера на апелативен съдебен район Варна". В докторската програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“ на ВСУ „Черноризец Храбър“ научни ръководители на водещия варненския магистрат са проф. д.ик.н. Анна Недялкова - председател на Настоятелството на Варненския свободен университет и проф. д-р Симеон Тасев - преподавател в Юридическия факултет на университета.


Дисертацията беше високо оценена от всички членове на журито. Проф. Анна Недялкова коментира: „Дипломната защита на Ванухи Аракелян е гордост и поредното доказателство за достойнството и отговорността на университета в академичното израстване на специалисти от практиката. Докторската дисертация внася нов ракурс към съдебната система, търси ефективността на съда като сложна социална организация, която се стреми да се адаптира към провокациите на средата и да се самоусъвършенства. Представеният модел може да бъде приложен към други подобни институционални системи“.На 211 страници трудът обобщава 16-годишния управленски опит на докторанта – два мандата като председател на Окръжен съд – Варна и втори мандат в Апелативния съд. Съдия Аракелян сподели: "Опитът е голямо богатство, но в случая беше и голямо изпитание за мен – трябваше от дългогодишен ръководител и човек, който ежедневно създава правила – с помощта на интуицията или на постигнатото от колегите - да изведа тази практика на научна основа“. В дисертацията е отбелязана натрупаната сериозна практика в Апелативен съд – Варна в проектно-целевото управление; разгледано е въздействието на факторите от външния и вътрешната среда върху управлението на съдебната институция.

 

Научният труд ще е полезен както за административни ръководители на съдебни институции, така и за хора извън съдебната система, защото съчетава множество теоретични познания с универсални принципи, изведени от практиката. Той засяга тема, която не е разработвана досега, с акцент върху спецификите на съдебната власт. „Убедена съм в правилността на т.нар. „споделено управление“ – вместо да се спускат заповеди за изпълнение, всеки служител да предлага решения, да участва в прилагането им и да е част от общия успех“, споделя Ванухи Аракелян, която е дългогодишен преподавател по правни науки и публична администрация във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“.