гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

Информация за началото на учебната 2020/2021 година

31 Август 2020

Уважаеми колеги, 

В условията на извънредната епидемична обстановка, причинена от разпространението на COVID-19, качествено академично образование може да се постигне само при свеждане до минимум на здравните рискове чрез ограничаване на средата на физическо взаимодействие. За да се постигне това, учебният процес в новата академична година ще стартира и ще се провежда в смесена среда, комбинираща присъствено и онлайн обучение от разстояние.

Планира се занятията да се провеждат предимно чрез синхронни форми в електронна среда от разстояние. Всички студентски срещи, работа на колективни органи и изпитни процедури с 15 или повече участници също ще се провеждат онлайн. Присъствено обучение в сградите на Университета се планира при невзаимодействащи си групи до 15 участници и обучение на Еразъм студенти, както и за практически занятия, лабораторни упражнения и някои изпитни процедури. В случай на влошаване на епидемичната обстановка и надхвърляне на праговите стойности на Министерството на здравеопазването за заболелите от COVID-19 присъствените дейности ще бъдат препланирани или проведени в електронна среда от разстояние. 


Ситуацията е динамична. Актуална информация за занятията и другите дейности във вашия курс и специалност може да намерите в учебното разписание. Предвиждат се регулярни онлайн срещи по катедри за въпроси от студенти и преподаватели относно организацията на учебния процес през следващия семестър. Служителите от администрацията и обслужващите звена на Университета също са на разположение за възникнали въпроси.

За всички изучавани през годината дисциплини са създадени курсове в Classroom @vfu.bg и виртуални учебни зали в Meet @vfu.bg. Кодовете за курсовете в Classroom @vfu.bg ще бъдат публикувани в учебното разписание, а преди занятията ще получите и покани на електронната си поща в @vfu.bg от преподавателите да се присъедините към техните курсове. Достъпът до виртуалните учебни зали ще бъде чрез курсовете в Classroom @vfu.bg, както и чрез покани от преподавателите, които ще получите в своите календари @vfu.bg.

Уверени сме, че академичното ни семейство ще се справи с предстоящите предизвикателства и ще излезе от тях по-сплотено и по-силно. Надяваме се скоро пандемията да бъде преодоляна и да общуваме свободно в нашите красиви университетски аудитории.

Успешна учебна 2020/2021 и бъдете здрави! 

проф. д-р Петър Христов,

Ректор на ВСУ “Черноризец Храбър”