гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Проф. д-р Георги Близнашки защитава „доктор на науките“ с труда си „Общо учение за конституцията” във Варненския свободен университет

20 Май 2019

Научно жури, за присъждане на степен „доктор на науките“ на проф. д-р Георги Близнашки, ще се проведе на 22 май от 10.00 ч. във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“. На него ще бъде представен дисертационният труд на проф. Близнашки – „Общо учение за конституцията”. Проф. Близнашки ще е първият български доктор на науките в областта на конституционното право.

Самият той споделя, че е избрал Варненският свободен университет за защита на научната степен, защото основните идеи на дисертацията се зараждат в хода на неговия лекционен курс по „Учение за държавата”, който той чете  в нашия униреситет от 2000 г. Една от любимите сентенции на професора е, че „всяко учение за конституцията е по същината си учение за държавата”.  Именно в общуването със студентската аудитория и академичната общност му позволяват да разгърне основните тези, които са носеща конструкция на неговата дисертация.  Освен всичко друго,  Варненският свободен университет дава широка свобода за научни търсения и апробация на нови идеи.

„Общо учение за конституцията” е най-значимото произведение на проф. Близнашки и венец в досегашното му научно творчество в полза на конституционализма, смятат членовете на научното жури, сред които блестят имената на доайени на българската правната мисъл - проф. д-р Емил Константинов, проф. д-р Емилия Друмева, проф. д-р Мария Славова, проф. д-р Валери Димитров, проф. д-р Лъчезар Иванов Дачев, проф. д.ю.н. Димитър Радев Радев и доц. д-р Бойка Чернева.

На 1105 страници проф. д-р Близнашки изследва еволюцията на конституционализма, учредителната власт на народа, същността на конституцията. Особено място е отделено на политическото и юридическото върховенството на конституцията, както и гаранциите за неговото спазване. На финала на дисертационния труд, проф. Близнашки отделя внимание на най-новите категории – конституционната идентичност и конституционния патриотизъм. „Дисертационният труд допринася за увеличаване престижа на българската наука и за издигане на нивото на научните изследвания в България“, пише българският юрист и парламентарист проф. д-р Емилия Друмева.

„Предложенията на проф. Близнашки ще подпомогнат усъвръшенстването на конституционното законодателство, философията на  правото и развитието на съдебната практика, а становищата му ще допринесат за развитие на научната дискусия за бъдещето на българската държава и световната правна среда“, пише в рецензията си от проф. д-р Мария Славова от Юридически факултет на Софийския университет. „Проф. Георги Близнашки е представил изключителен по своите качества и приноси дисертационен труд, който променя сериозно „ландшафта” на конституционноправната наука в България“, смята проф. д-р Валери Димитров - юрист, университетски преподавател и политик.
 
Георги Близнашки е професор на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“. Преподава Конституционно право на Република България, Европейско конституционно право, Общинско право и Нормотворчество. Бил е бил гост-професор в Casa College, Nikosia, Cyprus. Специализирал е във Великобритания, Русия и САЩ. Той е депутат, наблюдател и член на Европейския парламент. В периода 6 август – 7 ноември 2014 година е служебен министър-председател на Република България.

Повече за образователна и научна степен "доктор"
 

Как да кандидатствате за специалност "Право" на Варненския свободен университет 
 

Учебeн план на специалността "Право" 

За постиженията на студентите по право на Варненския свободен университет може да прочетете на:
По наказателно право
По гражданско право
И още