гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

Сертификационни програми

СЕРТИФИКАЦИОННИ ПРОГРАМИ за УЧЕНИЦИ

 

Целта на Сертификационната програма е да валидира знанията и уменията на учениците с интереси в областта на ИТ, компютърните науки и дигиталната икономика, получени по време на обучението в училище или по време на извънкласни форми и дейности, вкл. по време на индивидуално обучение. 

Програмата се реализира в две направления:

 • КОМПЮТЪРНИ НАУКИ
 • ИКОНОМИКА
 

Сертификационната програма има за цел и да ускори развитието на учениците, като им предостави възможност да се обучават чрез персонализирана и ускорена форма на обучение.

Можете да изтеглите PDF с подробна информация, относно сертификационната програма, организирана от катедра "Информатика и икономика" @ВСУ

 

Какво представлява сертификационната програма?

 

СЕРТИФИКАЦИОННАТА ПРОГРАМА на Катедра „Информатика и икономика“ е приета с решение на катедрен съвет на Катедра „Информатика и икономика“ от 3.12.2016 г. и стартира от 01.02.2017 г. Програмата се реализира в две направления: КОМПЮТЪРНИ НАУКИ и ИКОНОМИКА.

 

СЕРТИФИКАЦИОННАТА ПРОГРАМА включва осем дисциплини (в съответното направление), по които учениците трябва да се подготви самостоятелно, като те ще разполагат с необходимата информация за учебната програма, в която са включени:

 • Теми за сертификационния изпит (конспект);
 • Препоръчвана литература за самоподготовка;
 • Изисквания за сертификационния изпит.

Всички конспекти ще бъдат публикувани в сайта на 15 януари 2017 г. 
Желаещи да се включат в обучение, могат да получат допълнителна информация като се свържат с нас!

 

 

За какво служи серификационната програма?


сертификационна програма

Сертификационната програма валидира наличните знания и умения на учениците. ВСУ „Черноризец Храбър“ има ECTS Label и издава европейско дипломно приложение на английки език на всички свои студенти. Сертифицираните ученици по СЕРТИФИКАЦИОННАТА ПРОГРАМА получават документ (сертификат) за всеки сертификационен курс с ECTS кредити на български и английски език, които могат да предоставят както на ВСУ, така и на други университети в България и извън страната.

Всеки ученик може да се явява на един или няколко от осемте сертификационни изпити, като наличието на подобен документ, гарантира и удостоверява усвояването на учебно съдържание.

 

Ползи от включването в серификационната програма?

 
 • Ще завършите образованието си една година по-бързо от останалите! 
  Учениците, които успешно издържат осемте сертификационни изпита, могат да се запишат като редовни или задочни студенти във ВТОРИ КУРС. Завършилите успешно пълната сертификационна програма (8 дисциплини) могат да кандидатстват във ВСУ и ще бъдат записани във втори курс на специалностите „Информатика и компютърни науки“ и „Дигитална икономика“. По този начин ще спестите време, като не се явявате на лекции, упражнения и редовна изпитна сесеия по дисциплини, по които вече имате компетенции.

 • Ще спестите пари от семестриалната си такса за първи и втори семестър!За сертификационната програма се заплаща такса в размер на 50 лв за всеки сертификационен изпит по решение на Академичен съвет на ВСУ. 
  / Oбща сума за сертификационната програма - 400 лв /

 • Получавате персонално отношение и съпътстване по време на цялото Ви обучение в университета! Учениците, които продължат обучението си в някоя от бакалавърските програми - „Информатика и компютърни науки“ или „Дигитална икономика“, ще бъдат консултирани през целия учебен процес, за да бъдат постигнати максимално високи резултати, в областите, в които ученикът има интерес и желание за професионално развитие.
 

В коя бакалавърска програма мога да уча?

 

Учениците, които са покрили осемте сертификационни изпита успешно, могат да кандидатстват и да започнат обучението си в следните специалности: 
 

 • „Информатика и компютърни науки“
 • „Дигитална икономика“

 

 
Дисциплини от сертификационната програма по 
КОМПЮТЪРНИ НАУКИ
ECTS кредити
Програмиране (C/C++) 13,5
Бази данни и SQL 7,5
Линейна алгебра и аналитична геометрия 6,0
Уеб технологии 9,0
Въведение в компютърните науки 3,0
ИТ средства за анализ 3,0
Английски език 12,0
Предприемачество и мениджмънт 6,0
ОБЩО 60,0

Работни позиции за спец. ИКН - тенденции

it job positions it job positions it job positions
 
Дисциплини от сертификационната програма по 
ИКОНОМИКА
ECTS кредити
Въведение в маркетинга 6,0
Бази данни 3,0
Микроикономика 6,0
Макроикономика 6,0
Уеб технологии 10,5
Дигитална компетентност 6,0
Английски език 15,0
Предприемачество и мениджмънт 6,0
ОБЩО 58,5

Работни позиции за спец. ДИ - тенденции

economy job positions economy job positions economy job positions
 

Можете да изтеглите PDF с подробна информация, относно сертификационната програма, организирана от катедра "Информатика и икономика" @ВСУ

При необходимост катедреният съвет на Катедра „Информатика и икономика“ актуализира списъкът със сертификационни дисциплини и дисциплините по учебен план по специалности. Срок за сключване на договори между ВСУ и училища в страната и чужбина за уч. 2016/2017 - до 30.01.2017 г.ЗА КОНТАКТИ:


e-mail: cse@vfu.bg | тел.: 052/359-574 | fb.com/cs.vfu