гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

Права и задължения

Какво трябва да знаят студентите на ВСУ?
 

І. Административно обслужване на студенти във Фронт-офиса

 
 1. Издаване на уверения(за І курс не се заплаща такса за издаване). След завършен І курс студентите заплащат такса за издаване на уверение. Закупува се бланка в книжарницата на ВСУ, заплаща се съответната административна такса и уверението се заверява във Фронт-офиса – сектор "Студенти".
 2. Подаване на заявления. Бланките за заявление се закупуват в книжарницата на ВСУ, след попълване се депозират в сектор "Студенти".
  • За разсрочено плащане – необходимо е да се попълни и подаде в сектор "Студенти" заявление-декларация за разсрочено плащане (по образец).
  • За намаление на таксата – допуска се, когато във ВСУ се обучават двама или повече членове от едно семейство.
  • За прекъсване или за прехвърляне от една форма на обучение в друга и от една специалност в друга се прилага фактура за платена административна такса в офиса на ТБ „Общинска банка“ АД.
  • Отлагане на изпит/изпитна сесия по уважителни причини - към заявлението се прилага съответният извинителен документ и се депозира в сектор "Студенти".
  • Други заявления
 3. Заверка на студентски книжки за платена семестриална такса – извършва се в сектор "Студенти" чрез груповите отговорници по предварително обявен график.
 4. Заплащането на семестриални такси се извършва до един месец от началото на учебните занятия(за студенти в задочна форма на обучение – до края на очните занятия) в офиса на ТБ „Общинска банка“ АД, BIC: SOMBBGSF, IBAN код: BG40SOMB91301016075801. След посочените срокове започват да текат наказателни лихви. Студент, неплатил семестриална такса, не се допуска до редовна изпитна сесия и подлежи на административно прекъсване.
 5. Индивидуални изпитни протоколи – издават се за ликвидационна сесия или поради други причини съгласно Наредбата за учебна дейност на ВСУ. Заплаща се административна такса в офиса на ТБ „Общинска банка“ АД. Протоколът се издава и се подпечатва в сектор "Студенти".
 6. Академични справки – Закупува се заявление по образец от книжарницата на ВСУ, заплащат се съответните административни такси, попълва се и се депозира във Фронт-офиса – сектор "Студенти". Академична справка за преместване в друго висше училище се издава безплатно, но се дължи неустойка в размер на 100% от семестриалната такса и заверен Обходен лист за липса на задължения към университета.
 7. Информация за студенти – информация за обучението си, студентите могат да получат на уебстраницата на университета, на информационните табла, touch screens в централното фоайе, във Фронт-офиса или в катедрите на съответните факултети.

 

ІІ Студентско състояние

 
 1. Изпити
  1. Изпитните сесии са: редовна, поправителна и ликвидационна.
  2. Студенти, които след ликвидационна сесия останат с един неположен изпит, могат да се запишат в по-горен курс условно, като положат изпита до края на зимния семестър на съответната учебна година. Деканът на факултета може да разреши условно записване в по-горен курс при повече от един неположен изпит, но не повече от три.
  3. При неположени повече от три изпита след ликвидационна сесия студентът може да презапише учебната година.
 2. Прекъсване
  1. Прекъсване на студентските права за срок от една учебна година се разрешава до два пъти по време на следването.
  2. Прекъсване на студентските права по желание на студента става въз основа на заявление, подадена в сектор "Студенти" преди началото на учебната година, и след заплащане на административна такса.
  3. Административно се прекъсва обучението на студент при незаверен семестър, неположени повече от един изпит след ликвидационна сесия или неплатена семестриална такса.
  4. В периода на прекъсване студентите могат да се явяват на неположените изпити само с индивидуален протокол след заплащане на административна такса.
 3. Презаписване на учебна година се разрешава по заявление на студента, еднократно по време на следването.
 4. Възстановяване
  1. След изтичане на срока за прекъсване студентът подава заявление за възстановяване на правата си и се записва в следващия курс(семестър), при условие че е положил всички невзети изпити.
  2. Студентът има право да възстанови студентските си права до три години от момента на прекъсването. След този срок се отписва административно и възстановяването на студентските му права изисква повторно кандидатстване, зачисляване и приравняване към съответния учебен план на новия випуск.
 5. Перманентна сесия се разрешава на студенти с тежки заболявания, инвалиди, майки с деца до 6 години и по други уважителни причини. Студентът подава заявление във Фронт-офиса, придружена с документи, удостоверяващи необходимостта от перманентна сесия.
 6. Преместването на студенти от една специалност в друга, от една форма на обучение в друга, в друго ВУ се разрешава след успешно завършване на първи курс. Заявленията се подават до началото на учебната година.
  Академична справка за преместване в друго висше училище се издава безплатно, но се дължи неустойка в размер на 100% от семестриалната такса и заверен Обходен лист за липса на задължения към университета.
 7. Семестриално разписание и информация, свързана с учебния процес, може да се намери на информационните табла и touch screens в централното фоайе на I етаж, в учебния корпус и в Интернет.
 8. Подробна информация за процедури и дати за държавни изпити и защити на дипломни работи може да се получи в канцелариите на катедрите и сектор "Дипломиране и сертифициране".