гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84

ХХ Лятна научна сесия на ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ


КАТЕДРА “Психология”
  
ПОКАНА

Юбилейна научна конференция

“ПРИЛОЖНАТА ПСИХОЛОГИЯ: ВЪЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ”

25 юни–27 юни 2021 г.

 
 
 
 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ: 

Председател:  доц. д-р Красимир Иванов
Заместник председател: доц. д-р Петър Нешев
Организационен секретар: доц. д-р Йоанна Недялкова
Членове: проф. д.пс.н. Галя Герчева,
проф. д.пс.н. Румен Стаматов,
доц. д-р Даниела Карагяурова,
доц. д-р Бойчо Бойчев,
доц. д-р Ивайло Лазаров,
доц. д-р Мария Петрова,
доц. д-р Ваня Христова,
доц. д-р Миглена Кръстева
 
 
 

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

 • Психология на личността
 • Социална психология
 • Организационна психология
 • Педагогическа психология и психология на развитието
 • Консултативна и клинична психология
 • Психология на сигурността
 • Позитивна психология и здраве

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО ОФОРМЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКЛАДИТЕ:

Работни езици на конференцията са български, руски и английски език. Електронния запис на материалите трябва да отговаря на следните технически параметри:
 • размер на белите полета на страницата в см: горе – 4,8, долу – 4,9, ляво и дясно – 3,5;
 • шрифт: Times New Roman 12 p;
 • междуредие: 1,5;
 • заглавие: Times New Roman 12 p, главни, bold, center;
 • данни за автора: Times New Roman 12 p, редовни, bold, center, включват собствено, бащино и фамилно име, образователна и научна степен, научна степен (звание), организацията, в която работи.
 
 
Постъпилите доклади ще бъдат рецензирани.
Организаторите не предвиждат допълнително редактиране,но си запазват правото да не публикуват докладите, които са извън основната тема и не отговарят на посочените изисквания!
 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ:

РЕГИСТРАЦИЯ
 
 

Такса за правоучастие – 120 лв.
Такса за правоучастие на студенти и докторанти – 60 лв. За чуждестранни гости таксата е в размер на 120 евро. За чуждестранни студенти и докторанти - 60 евро.
За всеки следващ доклад се доплащат 50% от основната такса..
При заявка от участници в предишни Летни научни сесии на Юридическия факултет се заплаща 50% от таксата.
 
 
Заплащането е само по банков път по сметка в:
„ТБ „Общинска банка“ АД,
BIC: SOMBBGSF, IBAN код: BG40SOMB91301016075801
ВСУ „Черноризец Храбър” Основание: такса НК-ППБ-2021.
 
 
*Фактури се издават на място в деня на откриване на конференцията.