гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Информатика и компютърни науки

Факултет "Международна икономика и администрация"
Катедра "Информатика"

 

Специалност: Информатика и компютърни науки


Присъждана професионална квалификация: Бакалавър по компютърни науки

 

Ниво на квалификацията: образователно-квалификационна степен "бакалавър"

 

Продължителност на програмата: 4 години

 

Брой кредити: 240
 

 

Поле на изучаване (ISCED-F): 0619: Информационни и комуникационни технологии (ICTs), некласифицирани другаде (11.9 - 489)

 

Конкретни изисквания за прием: Завършено средно или висше образование и приемен изпит. Държавните зрелостни изпити и резултатите от международни ИТ сертификати се признават за приемен изпит. 

 

Конкретен ред за признаване на предходно учене: Катедра "Информатика" дава първоначална информация и насоки за възможностите за признаване и присъждане на кредити от предходно обучение след изпратен мейл/заявка от кандидата. Студентите могат да използват предходно обучение от различни университети в ЕС, прилагащи ECTS кредитната система. Признаването на кредити е допустимо и след завършване на СЕРТИФИКАЦИОННА ПРОГРАМА на ВСУ, курсове или получаване на индустриални или професионални сертификати (след разглеждане и одобрение от катедрата).

 

 

Изисквания и правила за квалификация:
За придобиване на квалификацията са необходими 240 кредита, от тях 161 кредита от задължителни дисциплини, 48 кредита от избираеми дисциплини, 18 кредита от факултативни дисциплини, 3 кредита от учебна практика и преддипломен стаж и 10 кредита за защита на дипломна работа.

 

Профил на специалността
Бакалавърската програма "Информатика и компютърни науки" предлага специализирано обучение по актуални проблеми на компютърните науки в съответствие с международните, европейски и национални критерии и изисквания и нуждите от кадри в практиката.
Дисциплините са разделени на: задължителни, избираеми и факултативни.
Обучението на студентите в бакалавърската програма "Информатика и компютърни науки" се провежда в съответствие с европейската система за натрупване и трансфер на кредити (ECTS), която дава възможност за мобилност на студенти и преподаватели, осъществяване на практики и стажове, участие в майсторски класове, конференции, семинари, кръгли маси.
Прилагат се разнообразие от методи и подходи в обучението, които включват изследователски групи, споделени среди за работа, визуализации, онлайн подкрепящо съдържание, дискусии, работа в екипи, ролеви игри, решаване на казуси, съвместно преподаване с експерти от практиката, обучение във фирмена среда и др. 
Обучението е организирано по начин, осигуряващ възможност за мобилност в рамките на специалността и предлагане на дисциплини, които могат да бъдат избирани от студенти в други специалности на университета. Студентите се стимулират за участие в академична мобилност по програма „Еразъм”.

 

Основни резултати от обучението:: 
Студентите придобиват специфични теоретични знания и практически умения за  успешна кариера в ИТ индустрията. Те участват в различни форми на сътрудничество с фирми по време на обучението, а катедрата работи активно със студентите си в извънаудиторни дейностисъщо и са включени в общността с ИТ професионалисти. Студентите участват в Еразъм + стажове, стажове в ИТ компании, майсторски класове и семинари с ИТ бизнеса и получават подкрепа за развиване на собствени бизнеси.

 

Структура на учебната програма с указани кредити:

 

ECTS код

Учебна дисциплина

Аудиторна заетост

Извънаудиторна заетост

Кредити

1

INF 1305

Въведение в компютърните науки

30

60

3

2

INF 1047

Компютърни архитектури

30

60

3

3

INF 

Програмиране

60

120

6

4

INF 

Уеб технологии

30

60

3

5

MAT 1008

Линейна алгебра и аналитична геометрия

60

120

6

6

FLT 1001

Чужд език

60

120

6

7

INF 1047

Въведение в предприемачеството

30

60

3

Общо за I семестър

300

600

30

1

INF 1109

Операционни системи

45

90

4,5

2

INF 

Програмиране

60

120

6

3

INF 1311

ИТ средства за анализ на данни

45

90

4,5

4

INF 

Уеб технологии

30

60

3

5

MAT 1024

Математически анализ

60

120

6

6

FLT 

Английски език за компютърни науки

60

120

6

Общо за II семестър

300

600

30

Общо за 1ва година

600

1200

60

1

MAT 1026

Математически основи на информатиката

75

150

7,5

2

INF 

Бази данни 

45

90

4,5

3

INF 1062

Обектно-ориентирано програмиране

60

120

6

4

INF 

Академично писане

60 120

6

5

SPO 1007

Спорт

60

120

6

Общо за III семестър

300

600

30

1

INF 1071

Структури от данни и алгоритми

60

120

6

2

INF 

Бази данни

60

90

6

3

INF 1048

Компютърни мрежи и комуникации

60

120

6

4

MAT 1018

Вероятности и статистика

60

120

6

5

 INF

Потребителски интерфейси и използваемост

60

120

6

Общо за IV семестър

300

570

30

 Общо за 2ра година

600

1170

60

1

INF 

Въведение в микроконтролерите

45

90

4,5

2

 

Избираема дисциплина 1

60

120

6

3

INF 

Компютърна графика

45

90

4,5

4

 

Избираема дисциплина 2

60

120

6

5

INF 

Уеб услуги и облачни технологии

60

120

6

6

MAN 1231

Въведение в мениджмънта

30

60

3

Общо за V семестър

300

600

30

1

INF 

Софтуерно инженерство

45

90

4,5

2

INF 

Разработка на мобилни приложения

60

120

6

3

PSY 1028

Психология на интелекта

30

60

3

4

INF 

Киберсигурност

45

90

4,5

5

 

Избираема дисциплина 3

60

120

6

6

 

Избираема дисциплина 4

60

120

6

Общо за VI семестър

300

600

30

 Общо за 3та година

600

1200

60

1

MAN 1059

Електронен бизнес

60

120

6

2

SPO 1007

Спорт

30

60

3

3

 

Избираема дисциплина 5

60

120

6

4

 

Избираема дисциплина 6

60

120

6

5

 

Избираема дисциплина 7

60

120

6

6

 

Факултативна дисциплина 1

30

60

3

Общо за VII семестър

300

600

30

1

INF

Интелигентни системи

60

120

6

3

 

Факултативна дисциплина 2

30

60

3

4

 

Факултативна дисциплина 3

30

60

3

5

 

Факултативна дисциплина 4

30

60

3

6

INF 1065

Преддипломна практика/стаж

50

100

5

Общо за VIII семестър

200

400

20

 Общо за 4та година

500

1000

60

Общо за целия курс на обучение:

2300

4600

230

ДИПЛОМНА РАБОТА

 

300

10

Общо:

2300

4900

240

 Студентите избират 7 дисциплини за придобиване на 42 кредита

Избирааеми дисциплини

1.                 

INF

Разпределени изчисления

60

120

6

2.                 

MAT 1019

Числени методи

60

120

6

3.                 

INF 1073

Семантика на езиците за програмиране

60

120

6

4.                 

INF

Криптография

60

120

6

5.                 

INF

Управление на риска в ИТ бизнеса

60

120

6

6.                 

INF 1429

Управление на бизнес процеси

60

120

6

7. INF 1040 Администриране на компютърни мрежи 60 120 6
8. INF 1484 Програмиране на  Python 60 120 6

9.              

INF 

Програмиране на С / С++

60

120

6

10.             

INF 1069

Програмиране на PHP

60

120

6

11.             

INF 1108

Функционално програмиране

60

120

6

12.             

INF

Техники на програмиране

60

120

6

13. INF 1031 Анимация в уеб 60 120 6

14.             

INF 3441

JavaScript технологии

60

120

6

15.             

INF

Софтуерни архитектури

60

120

6

16.             

INF 1200

3D моделиране и принтиране

60

120

6

Студентите избират 4 дисциплини за придобиване на 12 кредита
Факултативни дисциплини

1.                 

PSY 1066

Социални комуникации

30

60

3

2.                 

ECO 2006

Глобализация на икономиката и развитието

30

60

3

3.                 

LAW

Право

30

60

3

4.                 

ECO

Дигитална икономика

30

60

3

5.                 

ACC 1134

Счетоводство

30

60

3

6.                 

FIN 1147

Финанси

30

60

3

7.                 

MAR 

Дигитален маркетинг

30

60

3

8.                 

PSY

Невронауки

30

60

3

9.             

INF

Визуални ефекти - практикум

30

60

3

10.             

INF

Нерелационни бази данни - практикум

30

60

3

11.             

INF 1407

Разработка на мобилни приложения - практикум

30

60

3

12.             

INF 1478

Компютърни мрежи - практикум

30

60

3

13.             

INF 2300

Уеб дизайн - практикум

30

60

3

14.             

INF 1063

Обектно-ориентирано програмиране - практикум

30

60

3

15.             

INF 1065

Операционни системи - практикум

30

60

3

16.             

INF

Мултимедийни системи - практикум

30

60

3

17.             

INF

Научноизследователски стаж

30

60

3

      

 

Преддипломна практика - стаж

30

 

3

 

/последна актуализация: Ноември 2019, учебен план 2019/2020 г. /


Вид обучение: редовно, задочно и дистанционно

 

Правила за семестриалните изпити, оценяването и оценките: Правилата са конкретни за всяка учебна дициплина (курсови работи или задачи, тестове, задания, защита на проекти и др.).

 

Факултативни или задължителни прозорци за мобилност: Няма

 

Стаж: Преддипломен стаж

 

Обучение в работна среда: Учебна практика

 

Професионални профили на завършилите: 
Придобитата професионална квалификация позволява на завършилите да се реализират успешно като програмисти, разработчици на уеб и мобилни приложения, администратори на бази данни, а също и като анализатори и проектанти на информационни системи, разработчици на потребителски интерфейси (UX/UI), експерти по качеството.

 

Възможности за продължаване на обучението
Придобитите знания, умения и способности в бакалавърска степен на специалността са основа за по-нататъшно обучение в магистърска и докторски програми.


КАНДИДАТСТВАЙТЕ ОНЛАЙН ОЩЕ СЕГА!
 След завършване на бакалавърска програма студентите могат да се обучават в слдните магистърски програми:

Наука за данните / Data Science - www.datascience.vfu.bg
Софтуерно инженерство и мениджмънт - www.sem.vfu.bg
Дигитален маркетинг и уеб дизайн - www.digitalmarketing.vfu.bg

 Ръководител катедра „Информатика“ 
Доц. д-р Галина Момчева
Тел.: +359 52 359 574;
email: galina.momcheva@vfu.bg,
gmomcheva@gmail.com

 

Катедра „Информатика“ 
Секретар: Галина Пенева
Тел.: +359 52 359 574
email: cse@vfu.bg