+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Информатика и компютърни науки

Факултет "Международна икономика и администрация"
Катедра "Информатика и икономика"

 

Специалност: Информатика и компютърни науки


Присъждана професионална квалификация: Информатик 

 

Ниво на квалификацията: образователно-квалификационна степен "бакалавър"

 

Продължителност на програмата: 4 години

 

Брой кредити: 240
 

УЧЕБЕН ПЛАН - разпределение по семестри

 

Поле на изучаване (ISCED-F): 0619: Информационни и комуникационни технологии (ICTs), некласифицирани другаде (11.9 - 489)

 

Конкретни изисквания за прием: Завършено средно или висше образование и приемен изпит. Държавните зрелостни изпити и резултатите от международни ИТ сертификати се признават за приемен изпит. 

 

Конкретен ред за признаване на предходно учене: Катедра "Информатика и икономика" дава първоначална информация и насоки за възможностите за признаване и присъждане на кредити от предходно обучение след изпратен мейл/заявка от кандидата. Студентите могат да използват предходно обучение от различни университети в ЕС, прилагащи ECTS кредитната система. Признаването на кредити е допустимо и след завършване на СЕРТИФИКАЦИОННА ПРОГРАМА на ВСУ, курсове или получаване на индустриални или професионални сертификати (след разглеждане и одобрение от катедрата).

 

 

Изисквания и правила за квалификация:
За придобиване на квалификацията са необходими 240 кредита, от тях 161 кредита от задължителни дисциплини, 48 кредита от избираеми дисциплини, 18 кредита от факултативни дисциплини, 3 кредита от учебна практика и преддипломен стаж и 10 кредита за защита на дипломна работа.

 

Профил на специалността
Бакалавърската програма "Информатика и компютърни науки" предлага специализирано обучение по актуални проблеми на компютърните науки в съответствие с международните, европейски и национални критерии и изисквания и нуждите от кадри в практиката.
Дисциплините са разделени на: задължителни, избираеми и факултативни.
Обучението на студентите в бакалавърската програма "Информатика и компютърни науки" се провежда в съответствие с европейската система за натрупване и трансфер на кредити (ECTS), която дава възможност за мобилност на студенти и преподаватели, осъществяване на практики и стажове (вкл. в институциите на ЕС и чуждестранни компании), участие в майсторски класове, конференции, семинари, кръгли маси и др.
Прилагат се разнообразие от методи и подходи в обучението, които включват мултимедийно представяне на лекционния материал, онлайн подкрепящо съдържание, дискусии, работа в екипи, ролеви игри, решаване на казуси, съвместно преподаване с експерти от практиката, обучение във фирмена среда и др. 
Обучението е организирано по начин, осигуряващ възможност за хоризонтална мобилност в рамките на специалността и предлагане на дисциплини, които могат да бъдат избирани от студенти в други специалности на университета. Студентите се стимулират за участие в академична мобилност по програма „Еразъм”.

 

Основни резултати от обучението:: 
Студентите придобиват специфични теоретични знания и практически умения за  успешна кариера в ИТ индустрията. Те участват в различни форми на сътрудничество с фирми по време на обучението, а също и  са включени в общността с ИТ професионалисти. Повечето от студентите  участват в Еразъм + стажове, стажове в ИТ компании, майсторски класове и семинари с ИТ бизнеса.

 

Структура на учебната програма с указани кредити:

 

 

 

ECTS код

Учебна дисциплина

Аудиторна заетост

Извънаудиторна заетост

Кредити

1

INF 1305

Въведение в компютърните науки

30

60

3

2

INF 1197

HTML и CSS

30

60

3

3

INF 1112

Програмиране (C/C++) - 1 част

60

120

6

4

MAT 1008

Линейна алгебра и аналитична геометрия

60

120

6

5

FLT 1001

Чужд език 1

60

120

6

6

MAN 1071

Въведение в предприемачеството

30

60

3

7

MAN 1231

Въведение в мениджмънта

30

60

3

Общо за I семестър

300

600

30

1

INF 1109

Операционни системи

30

60

3

2

INF 1311

ИТ средства за анализ на данни

45

90

4,5

3

INF 1113

Програмиране (C/C++) - 2 част

45

90

4,5

4

INF 1322

Системи за управление на съдържанието

30

60

3

5

INF 1081

Въведение в базите от данни 

30

60

3

6

MAT 1024

Математически анализ

60

120

6

7

FLT 1001

Чужд език 2

60

120

6

Общо за II семестър

300

600

30

Общо за 1ва година

600

1200

60

1

INF 1047

Компютърни архитектури

30

60

3

2

INF 1053

Програмни езици - практикум

30

60

3

3

INF 1062

Обектно ориентирано програмиране (Java)

60

120

6

4

INF 1293

Бази от данни и SQL

45

90

4,5

5

INF 1301

Въведение в електрониката

45

90

4,5

6

MAT 1026

Математически основи на информатиката

90

180

9

Общо за III семестър

300

600

30

1

INF 1071

Структури от данни и алгоритми

60

120

6

2

INF 1318

Разработка на информационна система - практикум

30

60

3

3

INF 1431

Управление на риска в ИТ бизнеса

60

120

6

4

MAT 1018

Вероятности и статистика

60

120

6

5

SPO 1007

Спорт

30

60

3

6

 

Избираема дисциплина 1

60

120

6

Общо за IV семестър

300

600

30

 Общо за 2ра година

600

1200

60

1

INF 1048

Компютърни мрежи и комуникации

60

120

6

2

INF 1118

Техники на програмиране

60

120

6

3

PSY 1028

Психология на интелекта

30

60

3

4

 

Избираема дисциплина 3

60

120

6

5

 

Избираема дисциплина 2

60

120

6

6

 

Факултативна дисциплина 1

30

60

3

Общо за V семестър

300

600

30

1

INF 1074

Софтуерни технологии

45

90

4,5

2

INF 1170

Проектиране на интерфейси

60

120

6

3

INF 1379

Криптография

60

120

6

4

INF 1308

ИТ сигурност

30

60

3

5

 

Избираема дисциплина 4

60

120

6

6

 

Избираема дисциплина 5

60

120

6

7

 

Факултативна дисциплина 2

30

60

3

Общо за VI семестър

300

600

30

 Общо за 3та година

600

1200

60

1

MAN 1059

Електронен бизнес

60

120

6

2

SPO 1007

Спорт

30

60

3

3

 

Избираема дисциплина 6

60

120

6

4

 

Избираема дисциплина 7

60

120

6

5

 

Избираема дисциплина 8

60

120

6

6

 

Факултативна дисциплина 3

30

60

3

Общо за VII семестър

300

600

30

1

INF1481

Софтуерни архитектури

60

120

6

2

SPO 1007

Спорт

30

60

3

3

 

Факултативна дисциплина 4

30

60

3

4

 

Факултативна дисциплина 5

30

60

3

5

 

Факултативна дисциплина 6

20

40

2

6

INF 1065

Преддипломна практика/стаж

30

60

3

Общо за VIII семестър

200

400

20

 Общо за 4та година

500

1000

50

Общо за целия курс на обучение:

2300

4600

230

ДИПЛОМНА РАБОТА

100

200

10

Общо:

2400

4800

240

 Студентите избират 8 избираеми и 6 факултативни дисциплини

Избирааеми дисциплини

1.                 

ECO 2006

Глобализация на икономиката и развитието

60

120

6

2.                 

INF 1057

Мултимедийни системи - практикум

60

120

6

3.                 

INF 1014

Измерително изчислителни системи

60

120

6

4.                 

INF 1482

Статистически анализ на данни

60

120

6

5.                 

MAT 1019

Числени методи

60

120

6

6.                 

INF 1073

Семантика на езиците за програмиране

60

120

6

7.                 

INF 1067

Растерна графика

60

120

6

8.                 

INF 1031

Анимация в уеб

60

120

6

9.                 

INF 1069

Програмиране с PHP

60

120

6

10.             

INF 1484

Програмиране с  Python

60

120

6

11.             

INF 1425

Web услуги и облачни технологии

60

120

6

12.             

INF 3441

JavaScript технологии

60

120

6

13.             

INF 1485

Социално мрежови анализи

60

120

6

14.             

INF 1404

Разработка на компютърни игри

60

120

6

15.             

INF 1429

Управление на бизнес процеси

60

120

6

16.             

INF 1050

Мрежово програмиране с Java

60

120

6

17.             

INF 1040

Администриране на компютърни мрежи

60

120

6

18.             

INF 1490

Разработка на мобилни приложения

60

120

6

19.             

INF 1330

2D проектиране

60

120

6

20.             

INF 1200

3D моделиране

60

120

6

21.             

INF 1108

Функционално програмиране

60

120

6

22.             

INF 1348

Бизнес системи и технологии за управление на знанието

60

120

6

23.             

INF 1376

Колективна интелигентност

60

120

6

Факултативни дисциплини

1.                 

FLT 2010

Чужд език - специализиран

30

60

3

2.                 

INF 1104

Мултимедийни технологии - практикум

30

60

3

3.                 

INF 1366

Визуални ефекти

30

60

3

4.                 

PSY 1066

Социални комуникации

30

60

3

5.                 

PSY 1010

Езикова култура

30

60

3

6.                 

INF 1419

Структурна комбинаторика

30

60

3

7.                 

MAN 1462

Вземане на рационални решения

30

60

3

8.                 

MAN 1303

Управление на човешките ресурси

30

60

3

9.                 

INF 2134

Управление на ИТ проекти

30

60

3

10.             

INF 2119

Интелигентни системи

30

60

3

11.             

LAW 1052

Основи на правото

30

60

3

12.             

INF 1392

Нерелационни бази данни

30

60

3

13.             

INF 1071

Структури от данни и алгоритми - практикум

30

60

3

14.             

INF 1407

Разработка на мобилни приложения - практикум

30

60

3

15.             

INF 1478

Компютърни мрежи практикум

30

60

3

16.             

INF 2300

Уеб дизайн - практикум

30

60

3

17.             

INF 1063

Обектно ориентирано програмиране - практикум

30

60

3

18.             

INF 1065

Операционни системи - практикум

30

60

3

19.             

INF 1386

Мобилни архитектури и технологии

30

60

3

20.             

INF 1486

Игри със залагания

30

60

3

21.             

INF 1487

Разработка на приложения с естествени потребителски интерфейси

30

60

3

22.             

INF 1488

Разработка на смарт приложения

30

60

3

23.             

INF 1422

Технологии за достъп до данни

30

60

3

24.             

INF 1489

Аутсорсинг в ИТ индустрията

30

60

3

25.             

ACC1134

Счетоводство

30

60

3

26.             

FIN 1147

Финанси

30

60

3

27.             

MAR 1004

Маркетинг

30

60

3

 

Вид обучение: редовно, задочно и дистанционно

 

Правила за семестриалните изпити, оценяването и оценките: Правилата са конкретни за всяка учебна дициплина (курсови работи или задачи, реферати, междинни тестове, защита на проекти и др.).

 

Факултативни или задължителни прозорци за мобилност: Няма

 

Стаж: Преддипломен стаж

 

Обучение в работна среда: Учебна практика

 

Професионални профили на завършилите: 
Придобитата професионална квалификация позволява на завършилите да се реализират успешно като програмисти, разработчици на уеб и мобилни приложения, администратори на бази данни, а също и като анализатори и проектанти на информационни системи, разработчици на потребителски интерфейси (UX/UI), експерти по качеството.

 

Възможности за продължаване на обучението
Придобитите знания, умения и способности в бакалавърска степен на специалността са основа за по-нататъшно обучение в магистърска и докторски програми.


Ръководител катедра „Информатика и икономика“ 
Доц. д-р Галина Момчева
Телl - +359 52 359 573; +359 888 793 785
email: galina.momcheva@vfu.bggmomcheva@gmail.com,

 

Катедра „Информатика и икономика“ 
Секретар: Инж. Павлета Кръстева 
Тел.: +359 52 359 572
email: cse@vfu.bg

 

Еразъм и  ECTS координатор 
Доц. д-р Мария Брусева 
Тел.: +359 52 359 575
email: mariya.bruseva@vfu.bg  mariya.bruseva@gmail.com