гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

Международни икономически отношения

https://www.vfu.bg/assets/userfiles/ects-guide-bac/finansi%20i%20schet/3.7.5%20%20FIN%201010.pdf

Факултет "Международна икономика и администрация"
Катедра "Международна икономика"

 

Специалност: Международни икономически отношения

 

Присъждана професионална квалификация: бакалавър икономист

 

Ниво на квалификацията: образователно-квалификационна степен "бакалавър"

 

Продължителност на програмата: четири години

 

Брой кредити: 240

 

Поле на изучаване (ISCED-F): 0311: Economics (14.3 - 314)

 

Конкретни изисквания за прием: Завършено средно образование и успешно положени конкурсни изпити или оценка от държавен зрелостен изпит.

редно образование и успешно положени конкурсни изпити.

Конкретен ред за признаване на предходно учене:

• формално: дипломи и академични справки от средни и акредитирани висши училища;
• неформално: сертификати за езикова и компютърна грамотност и други ключови компетентности, в съответствие с учебния план на специалността;
• неофициално: чрез полагане на сертификационен изпит по език, компютърни науки или друг вид компетентност пред комисия от ВСУ;
Процедури по неформално и неофициално признаване на предходни спрямо обучението компетентности: 
1. Признаване на кредити на база представени документи:
- академична справка или диплома от предишно обучение;
- международни дипломи и сертификати по чужд език (английски Cambridge FCE, TOEFEL; немски - Zertifikat Deutsch, Sprahdiplom, Zweite Stufe; руски – ТРКИ; френски - DELF; испански - DELE);
- международни дипломи и сертификати за компютърни умения отговарящи на ECDL (The European Computer Driving Licence).
2. Възможно е и сертифициране на знания и умения чрез полагане на изпити по:
- чужд език от Департамент чуждоезиково обучение;

- компютърни умения от катедра "Информатика".

 

Изисквания и правила за квалификация*: За придобиване на квалификацията са необходими 240 кредита, от тях 203 кредита от задължителни дисциплини, 18 кредита от избираеми дисциплини, 9 кредита от факултативни дисциплини, и 10 кредита за Държавен изпит (защита на дипломна работа).

 

Профил на специалността:

Обучението в специалност "МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ" развива знания и умения в едно основно направление на науката, образованието и бизнес практиката – международна икономика. В отличните условия, предлагани от ВСУ "Черноризец Храбър" за обучение в бакалавърска и магистърска програма, студентите придобиват актуални и полезни знания и умения в сферата на световната икономика, международния бизнес, международните финанси и маркетинга. Обучението е най-тясно свързано и обусловено от интересите и перспективите на българската икономика и политика, ориентирани към активно участие в международните икономически и политически отношения.
Специалността е предназначена за подготовка и обучение на студенти с професионални интереси в областта на управлението на бизнеса и маркетинга на съвременната стопанска организация в условията на международната бизнес среда. Учебното съдържание е изградено върху водещата световна и европейска теория и практика и включва: теория и практика на международния бизнес и на международните валутно-финансови отношения, международния мениджмънт, интернет бизнес и маркетинг. Отделя се внимание и на риск-мениджмънта, инвестиционните проекти и международния финансов и банков банков мениджмънт. За целта учебният план на специалността включва фундаментални и специализиращи учебни дисциплини, развиващи знанията и уменията на студентите в сферата на фирменото управление, международния бизнес, международния маркетинг, формите на съвместна фирмена дейност, съобразени с особеностите и изискванията на съвременната дигитална икономика и принадлежността на страната ни към ЕС.

 

 

Основни резултати от обучението:

Полученото образование е стабилна основа за успешна реализация в бизнеса, администрацията, неправителствените организации и научните институции. Завършилите бакалавърска степен на обучение по МИО притежават необходимата подготовка за приложение на придобитите знания в различни сфери на бизнеса:
• да работят като ръководители и специалисти в производствени и търговски организации с международна дейност, държавната администрация и международните организации;
• да осъществяват богата дейност в сферата на маркетинга на различни институции и предприятия благодарение на широкия профил на получаваните знания и умения;
• да могат успешно да организират и провеждат международни инициативи и прояви;
• да развиват иновативен бизнес и маркетинг;
• да използват огромните възможности на интернет за целите на международния бизнес и маркетинг;
• да вземат нестандартни решения в сферата на международната конкуренция.

 

 

Структурна схема на курсовете на специалността с кредити*:

Шифър по ECTS

Учебна дисциплина

Аудиторна заетост

Извънаудиторна заетост

Кредити

1.

INF 1474

Информатика

30

60

3

2.

MAN1231

Въведение в мениджмънта

60

120

6

3.

PHI 1006

Философия

30

60

3

4.

MAN1071

Въведение в предприемачество

60

120

6

5.

MAN1434

Онлайн позициониране на организацията

30

60

3

6.

 

Чужд език

60

120

6

7.

SPO 1015

Спорт

30

60

3

Общо за І семестър

300

600

30

1.

MAN1425

Визуализация и интеракция

45

90

4,5

2.

ECO 1053

Глобализация на икономиката и развитието

45

90

4,5

3.

SOC 1025

Социология

30

60

3

4.

LAW 1053

Основи на правото

30

60

3

5.

ECO 1037

Микроикономика

60

120

6

6.

 

Чужд език

60

120

6

7.

SPO 1015

Спорт

30

60

3

Общо за ІІ семестър

300

600

30

Общо за І година

600

1200

60

1.

ACC1030

Финансова математика

45

90

4,5

2.

ECO 1064

Международна икономика

30

60

3

3.

ACC 1010

Основи на счетоводството

45

90

4,5

4.

ECO 1031

Макроикономика

60

120

6

6.

ECO1063

Икономически теории

30

60

3

7.

 

Чужд език

60

120

6

8.

 

Избираема дисциплина

30

60

3

Общо за ІІІ семестър

300

600

30

1.

MAR 1004

Маркетинг

75

150

7,5

2.

FIN 1017

Публични финанси

45

90

4,5

3.

MAN 1070

Планиране и прогнозиране

60

120

6

4.

ECO 1011

Европейска икономическа интеграция

30

60

3

5.

 

Чужд език

60

120

6

6.

 

Избираема дисциплина

30

60

3

Общо за ІV семестър

300

600

30

Общо за ІІ година

600

1200

60

1.

FIN 1040

Финансови пазари и инвестиране

60

120

6

2.

MAN 1063

Международен банков мениджмънт

60

120

6

3.

MAR1163

Международен Бизнес

60

120

6

4.

QMS 1014

Статистика

60

120

6

5.

 

Избираема дисциплина

30

60

3

6.

 

Факултативна дисциплина

30

60

3

Общо за V семестър

300

600

30

1.

MAR1165

Международно фирмено сътрудничество

60

120

6

2.

MAN 1049

Управление на човешките ресурси

60

120

6

3.

FIN 1010

Международни финанси

45

190

4,5

4.

POL 1088

Международни отношения и външна политика на България

45

90

4,5

5.

FIN1145

Финансиране на международната търговия

30

60

3

6.

 

Избираема дисциплина

30

60

3

7.

 

Факултативна дисциплина

30

60

3

Общо за VІ семестър

300

600

30

Общо за ІІІ година

600

1200

60

1.

MAN 1014

Международен финансов мениджмънт

60

120

6

2.

LAW 1086

Международно търговско право

30

60

3

3.

MAR 1014

Международен маркетинг

60

120

6

4.

MAR1166

Ценова политика на международните пазари

30

60

3

5.

ECO1221

Международни икономически центрове

30

60

3

6.

 

Преддипломен стаж

0

240

3

7.

 

Избираема дисциплина

30

60

3

8.

 

Факултативна дисциплина

30

60

3

Общо за VІI семестър

300

600

30

1.

FIN1029

Валутно-финансови операции

65

130

6,5

2.

ECO 1035

Международни бизнес анализи

45

90

4,5

3.

ECO 1048

Управление на международни инвестиционни проекти

60

120

6

4.

 

Избираема дисциплина

30

60

3

   

Държавен изпит или защита на дипломна работа

100

200

10

Общо за VІII семестър

300

600

30

Общо за ІV година

600

1200

60

Общо за целия курс на обучение :

2400

4800

240

Избираеми дисциплини ( избират се 1 от 2 )

1.

ECO1024

Икономика на труда

30

60

3

ECO2009

Човекът и информационното общество

2.

ADM2015

Държавна власт и държавна администрация

30

60

3

POL1119

Политически системи и режими

3.

MAR1013

Маркетинг на услуги

30

60

3

FLE 1013

Чужд език - Бизнес английски език

4.

FIN 1060

Капиталово бюджетиране и инв. избор

30

60

3

FIN1033

Международни стокови борси

FLE 1014

Чужд език - Бизнес английски език

30

60

3

5.

PSY1002

Социални комуникации

30

60

3

MAN1061

Иновации и иновационна политика

FIN1032

Европейско финансово пространство

30

60

3

 

Бизнес кореспонденция на чужд език

30

60

3

6.

MAN1057

Електронен бизнес

30

60

3

 

Бизнес кореспонденция на чужд език

Факултативни дисциплини ( избират се 1 от 2)

1.

ECO1066

Международни организации

30

60

3

PHI1003

Етика

2.

 

Втори чужд език

30

60

3

MAN1022

Организационно поведение

 

Втори чужд език

3.

LAW1105

Финансово и банково право

30

60

3

ECO 1044

Сравнителни икономически системи

 

Втори чужд език

Чужди езици

Задължителни I-ва година

1.

FLE 1002

Чужд език - Английски език

120

240

12

FLE 1003

Чужд език - Английски език

120

240

12

FLE 1004

Чужд език - Английски език

120

240

12

FLF 1001

Чужд език - Френски език

120

240

12

FLG 1001

Чужд език - Немски език

120

240

12

FLR 1001

Чужд език - Руски език

120

240

12

FLS 1002

Чужд език - Испански език

120

240

12

Задължителни II-ра година

2.

FLE 1003

Чужд език - Английски език

120

240

12

FLE 1004

Чужд език - Английски език

120

240

12

FLE 1005

Чужд език - Английски език

120

240

12

FLF 1002

Чужд език - Френски език

120

240

12

FLG 1002

Чужд език - Немски език

120

240

12

FLR 1002

Чужд език - Руски език

120

240

12

FLS 1003

Чужд език - Испански език

120

240

12

Избираеми

 

FLE 1013

Чужд език - Бизнес английски език

30

60

3

 

FLE 1013

Чужд език - Бизнес английски език

30

60

3

Факултативни

4.

FLF 1001

Втори чужд език - Френски език

30

60

3

FLG 1001

Втори чужд език - Немски език

30

60

3

FLR 1002

Втори чужд език - Руски език

30

60

3

FLS 1001

Втори чужд език - Испански език

30

60

3


При освободените от изпит оценката се формира единствено от текущия контрол, а на поправителните и ликвидационните изпитни сесии – единствено от изпитите в рамките на сесиите.
Крайната оценка по дисциплината се формира по следната схема:

Точки

Оценка

90.00 - 100.00

Отличен 6

80.00 - 89.99

Мн. добър 5

70.00 - 79.99

Добър 4

60.00 - 69.99

Среден 3

0.00 - 59.99

Слаб 2

Изисквания за завършване: До полагане на държавен изпит (защита на дипломна работа) се допускат студенти, които са положили успешно всички изпити от учебния план на специалността «МИО» за ОКС «Бакалавър», защитили са успешно преддипломния стаж и са заплатили всички изискуеми такси – семестриални такси и таксата за полагане на държавен изпит (защита на дипломна работа). Общият брой кредити, събрани от студента както във ВСУ, така и в други, партниращи на ВСУ по Програма «Еразъм» университети и висши училища преди явяването на държавен изпит (защита на дипломна работа) трябва да бъде най-малко 230 кредита. Успешно положеният държавен изпит носи допълнителните 10 кредита, които при предходни 230 кредита, допълват броя на кредитите до необходимите 240 кредита за ОКС «Бакалавър» според изискванията на ЗВО.
До защита на дипломна работа се допускат само студенти, които отговарят на горните изисквания и имат среден успех от обучението за предходните 7 семестъра равен и по-голям от "Много добър – 5".

 изисквания към обучаемите:

Факултативни или задължителни прозорци за мобилност: няма

 

Стаж: Предвижда се преддипломен стаж в размер на 45 работни дни. Стажът се полага между трети и четвърти курс.

 

Обучение в работна среда: Създадени са възможности студентите да се включват в задгранични стажове, организирани с партньори на ВСУ.

 

Професионални профили на завършилите:

Успешно завършилите бакалавърската степен на обучение могат да продължат в магистърска степен по близка специалност в рамките на една учебна година (пети курс, или още два семестъра), редовно или задочно обучение. При по-широки интереси завършилите бакалавърска степен по МИО могат да продължат обучение в магистърска степен и по други професионални направления във ВСУ, съгласно действащите условия и изисквания. За кандидатите, завършили специалности от други професионални направления, е предвидена възможност за включване в програмата като полагат приравнителни изпити по време на обучението. Учебните занятия се провеждат в учебния корпус на ВСУ. Обучението в програмата приключва със защита на магистърска теза/дипломна работа. Успешно защитилите придобиват образователно-квалификационна степен магистър по икономика. 
Завършилите специалност МИО напълно покриват изискванията за кариерно развитие в съответствие с длъжностните характеристики на най-актуалните и трайно търсени специалисти в различните направления на бизнеса и администрацията: 
• производствени предприятия;
• търговски организации;
• различни държавни ведомства и организации;
• местната администрация;
• международни организации;
• финансови институции – банки, застрахователни институции, инвестиционни фондове и др.;
• научноизследователски институции;
• европейските институции в рамките на ЕС;
• чуждите фирми на територията на Република България и вън от нея;
• задгранични мисии, посолства и др. структури.

 

 

Възможности за продължаване на обучението: успешно завършилите бакалавърската степен на обучение могат да продължат в магистърска и докторска степен по специалността, редовно или задочно обучение.