гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Мениджмънт на туризма

Факултет "Международна икономика и администрация"
Катедра "Администрация, управление и политически науки"

 

Професионално направление: „БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ“

Специалност: „Бизнес администрация и мениджмънт – Мениджмънт на туризма“

Присъждана професионална квалификация: Бизнес мениджър в туризма

Ниво на квалификация: образователно-квалификационна степен „бакалавър“

Продължителност на програмата4 години

Брой кредити: 240

Поле на изучаване (ISCED-F): 041 Бизнес и администрация

 

Конкретни изисквания за прием:
Завършено средно или висше образование, успешно положен конкурсен изпит. За кандидатстудентски изпит се признават оценките от държавните зрелостни изпити, както и резултати от международни сертификати за езикови и компютърни умения.

 

Конкретен ред за признаване на предходно учене: 
ECTS-координаторът ас. Гергана Желязкова, (e-mail: velislava.nikolaeva@vfu.bgnikolaeva100@abv.bg) на катедра “Администрация, управление и политически науки” дава първоначална информация и насоки за възможностите за признаване и присъждане на кредити от предходно обучение.
Признаване на кредити е възможно при представени документи (академична справка или диплома от предишно обучение; международни дипломи и сертификати и др.).
Сертифицирането на знания и умения се осъществява чрез полагане на изпити във ВСУ „Черноризец Храбър“ по чужд език, за компютърни умения и специфични за професионалната област знания и умения от катедра „Администрация, управление и политически науки“. Катедрата присъжда адекватни за учебния план на специалността кредити, въз основа на резултатите от сертифицирането на знанията и уменията.

 

Изисквания и правила за квалификация*:
За придобиване на квалификацията са необходими 240 кредита, от тях 182 кредита от задължителни дисциплини, 30 кредита от избираеми дисциплини, 15 кредита от факултативни дисциплини, 3 кредита от учебна практика и преддипломен стаж и 10 кредита за държавен изпит (защита на дипломна работа).

 

Профил на специалността: 
Обучението в специалност “Бизнес администрация и мениджмънт” - „Мениджмънт на туризма” се гради върху следните фундаментални направления: икономика, социология, управление, информационни технологии. То има за цел да подготви висококвалифицирани специалисти и експерти в сферата на управлението на туристическия бизнес, които да работят компетентно и лоялно на отговорни позиции в различен тип туристически организации.
В процеса на обучението на специалност “Бизнес администрация и мениджмънт” - „Мениджмънт на туризма” се акцентира предимно на проблемното и творческо поднасяне на лекционния материал, на прилагане на активни методи – решаване на казуси, делови и ролеви игри, индивидуално или екипно разработване на презентации и курсови проекти, решаване на тестове и други форми на обучение и текущ контрол. Студентите се стимулират да разработват есета и научни доклади, да участват в конкурси и студентски олимпиади и конференции в университета, страната и чужбина. 
В учебния план е предвидено осъществяването на учебна практика и преддипломен стаж в туристически организации по избор на студента. 
Обучението е организирано по начин, осигуряващ възможност за хоризонтална мобилност в рамките на специалността и предлагане на дисциплини, които могат да бъдат избирани от студенти в други специалности на университета. Студентите се стимулират за участие в академична мобилност по програма „Еразъм”.

 

Основни резултати от обучението:
Студентите придобиват специфични знания и умения като: изграждане на компетентност при изследване и оценяване на реални факти и явления от бизнес практиката в туризма; формиране на способности за експертен анализ и оценка на управленски проблеми и разработване на варианти на управленски решения в туристическите предприятия; формиране на политика за обхващане на целевите пазари; изграждане на капацитет за реализация на функционалните стратегии на туристическото предприятие, развитие на комуникативни умения чрез активното им участие в делови игри, решаване на казуси и придобития опит по време на учебната практика.

 

Структура на учебната програма с указани кредити:

 

Шифър по ECTS

Учебна дисциплина

Аудиторна заетост

Извънауди-торна заетост

Кредити

1

 

2

3

4

5

1

MAN 1420

Въведение в мениджмънта

60

120

6

2

MAN1426

Въведение в предприемачеството

60

120

6

3

INF1465

Информатика

30

60

3

4

 

Чужд език

60

120

6

5

 

Факултативна дисциплина 1

30

60

3

6

MAN1434

Онлайн позициониране на организацията

30

60

3

7

SPO1007

Спорт

30

60

3

Общо за I семестър

300

600

30

1

PSY1100

Социални комуникации

60

120

6

2

LAW1156

Основи на правото

30

60

3

3

SOC1082

Социология

30

60

3

4

MAN1425

Визуализация и интеракция

30

60

3

5

ECO 1067

Микроикономика и макроикономика

60

120

6

6

 

Чужд език

60

120

6

7

SPO1007

Спорт

30

60

3

Общо за II семестър

300

600

30

Общо за I година

600

1200

60

1

PSY1040

Психология на управлението

45

90

4,5

2

INF1466

Информационни и резервационни системи в туризма

30

60

3

3

MAN1331

Мениджмънт на туристическите дестинации

30

60

3

4

MAN1435

Основи на туристическата дейност

30

60

3

5

ACC1034

Счетоводство

45

90

4,5

6

 

Чужд език

60

120

6

7

 

Избираема дисциплина 1

30

60

3

8

 

Избираема дисциплина 2

30

60

3

Общо за III семестър

300

600

30

1

ECO 1195

Глобализация на икономика и развитието

45

90

4,5

2

MAR1160

Маркетинг

60

120

6

3

MAN1078

Управление на малкия и средния бизнес

60

120

6

4

MAN1378

Управление на туризма

45

90

4,5

5

 

Избираема дисциплина 3

30

60

3

6

 

Чужд език

60

120

6

Общо за IV семестър

300

600

30

Общо за II година

600

1200

60

1

MAN1424

Бизнес планиране

60

120

6

2

MAN1303

Управление на човешките ресурси

60

120

6

3

MAN3268

Организация и управление на туристическата фирма

45

90

4,5

4

MAN1445

Управление на иновациите

45

90

4,5

5

 

Избираема дисциплина 4

30

60

3

6

 

Избираема дисциплина 5

30

60

3

7

 

Факултативна дисциплина 2 :

30

60

3

Общо за V семестър

300

600

30

1

TUR1138

Устойчиво развитие на туризма

30

60

3

2

MAN1048

Управление на хотелиерството

45

90

4,5

3

PSY1232

Организационно поведение

60

120

6

4

MAN1346

Специфични инструменти на финансиране

30

60

3

5

MAN1077

Управление на качеството

30

60

3

6

 

Избираема дисциплина 6

30

60

3

7

 

Факултативна дисциплина 3 :

30

60

3

8

 

Факултативна дисциплина 4:

30

60

3

9

 

Учебна практика

0

60

1,5

Общо за VI семестър

285

630

30

Общо за III година

585

1230

60

1

MAN1442

Стратегически мениджмънт

60

120

6

2

MAN1045

Управление на ресторантьорството

45

90

4,5

3

MAN1438

Проектна организация и управление

45

90

4,5

4

MAN1084

Управление на туроператорската и агентска дейност

45

90

4,5

5

MAN1062

Логистичен мениджмънт

45

90

4,5

6

 

Избираема дисциплина 7

30

60

3

7

 

Избираема дисциплина 8

30

60

3

Общо за VII семестър

300

600

30

1

MAN1431

Културно наследство

30

60

3

2

MAN1008

Контролинг

45

90

4,5

3

 

Избираема дисциплина 9

30

60

3

4

…………

Избираема дисциплина 10

30

60

3

5

 

Факултативна дисциплина 5:

30

60

3

6

SPO1007

Спорт

20

40

2

7

 

Преддипломен стаж

0

60

1,5

8

 

Държавен изпит/Защита на дипломна работа

0

300

10

Общо за VIII семестър

185

730

30

Общо за IV година

485

1330

60

Избираеми дисциплини

     

1

MAN1423

Бизнес етика

30

60

3

2

PSY1246

Социална психология и туристическо поведение

30

60

3

3

TUR1105

Морски и планински туризъм

30

60

3

4

MAN1350

Управление на свободното време

30

60

3

5

TUR1090

Селски туризъм

30

60

3

6

ADM1034

Делова кореспонденция

30

60

3

7

TUR1150

Туризъм на Балканския регион

30

60

3

8

TUR1131

Религиозен туризъм

30

60

3

9

 

Специализиаран чужд език (ниво1)

30

60

3

10

MAN1369

Управление на събитията

30

60

3

11

TUR1126

Екотуризъм

30

60

3

12

TUR1109

Приключенски и експедиционен туризъм

30

60

3

13

MAN1422

Аутсорсинг

30

60

3

14

TUR1120

Здравен и социален туризъм

30

60

3

15

 

Специализиаран чужд език (ниво 2)

30

60

3

16

TUR1116

Конгресен туризъм

30

60

3

17

ECO1205

Икономика на туризма

30

60

3

18

MAN3277

Риск мениджмънт

30

60

3

19

MAN1353

Учебно-тренировъчна фирма 1

30

60

3

20

MAN1361

Управление на екскурзоводската и анимационна дейност

30

60

3

21

ECO1186

Застраховане в туризма

30

60

3

22

SEC1137

Сигурност и безопасност в стопанския сектор

30

60

3

23

MAN1335

Пространствено развитие в туризма

30

60

3

24

MAN1436

Поведенчески проучвания и анализи

30

60

3

25

MAN1357

Учебно-тренировъчна фирма 2

30

60

3

26

MAN1373

Технология на туристическото обслужване

30

60

3

Факултативни дисциплини

     

1

PSY3267

Философия

30

60

3

2

BLT1002

Езикова култура

30

60

3

3

MAT1027

Приложна математика

30

60

3

4

QMS1007

Статистика

30

60

3

5

MAN1428

Количествени методи в управлението

30

60

3

6

SOW1009

Методология и методика на социалните изследвания

30

60

3

7

MAN1429

Коучинг и управление

30

60

3

8

MAN1252

Бенчмаркинг

30

60

3

9

MAN1432

Лидерство

30

60

3

10

MAR1161

Маркетингови проучвания

30

60

3

11

PCI1060

Връзки с обществеността

30

60

3

12

MAN1443

Териториално устройство

30

60

3

13

MAN1257

Управление на бизнес процеси

30

60

3

14

MAN3261

Мениджмънт на конфликти

30

60

3

15

SOC1006

Социална политика

30

60

3

16

MAN1313

Местно самоуправление и регионално развитие

30

60

3

17

ADM1169

Държавно управление и администрация

30

60

3

18

ECO1215

Институционална система на Европейския съюз

30

60

3

19

ADM3278

Инструменти и механизми за публично-частни партньорства

30

60

3

20

MAN1437

Правна закрила на бизнеса

30

60

3

21

INF1468

Електронно управление

30

60

3

22

LAW1057

Право на Европейския съюз

30

60

3

23

LAW1018

Конституционно право

30

60

3

24

 

Втори чужд език (ниво 1)

30

60

3

25

 

Втори чужд език (ниво 2)

30

60

3

 

Чужди езици

Задължителни

Първа година (Ниво 1)

1.

FLE 1002

Английски - A2

120

240

12

FLE 1003

Английски - B1.1

120

240

12

FLE 1004

Английски - B1.2

120

240

12

FLF 1001

Френски – A1

120

240

12

FLG 1001

Немски – A1

120

240

12

FLR 1001

Руски – A1

120

240

12

FLS 1002

Испански – A2

120

240

12

Втора година (Ниво 2)

2.

FLE 1003

Английски B1.1

120

240

12

FLE 1004

Английски B1.2

120

240

12

FLE 1005

Английски B2

120

240

12

FLF 1002

Френски – A2

120

240

12

FLG 1002

Немски – A2

120

240

12

FLR 1002

Руски – A2

120

240

12

FLS 1003

Испански – B1.1

120

240

12

Избираеми

1

Специализиран чужд език (Ниво 1)

FLE 2003

Бизнес английски - B1.1

30

60

3

FLE 2004

Бизнес английски - B1.2

30

60

3

2.

Специализиран чужд език (Ниво 2)

FLE 2003

Бизнес английски - B1.1

30

60

3

FLE 2004

Бизнес английски - B1.2

30

60

3

Факултативни

1.

Втори чужд език (Ниво 1)

FLF 1001

Френски – A1

30

60

3

FLG 1001

Немски – A1

30

60

3

FLR 1001

Руски – A1

30

60

3

FLS 1001

Испански – A2

30

60

3

2.

Втори чужд език (Ниво 2)

FLF 1001

Френски – A1

30

60

3

FLG 1001

Немски – A1

30

60

3

FLR 1001

Руски – A1

30

60

3

FLS 1002

Испански – A2

30

60

3

 

Вид обучение: редовно, задочно и дистанционно

 

Правила за семестриалните изпити, оценяването и оценките: Правилата са конкретни за всяка учебна дициплина (курсови работи или задачи, реферати, междинни тестове, защита на проекти и др.).

 

Факултативни или задължителни прозорци за мобилност: Няма

 

Стаж: Преддипломен стаж

 

Обучение в работна среда: Учебна практика

 

Професионалните профили на завършилите: 
Успешно завършилите тази специалност могат да се реализират като мениджъри и организатори на хотелиерски, ресторантьорски предприятия и пътнически агенции; като мениджъри и организатори в маркетинга, рекламата, връзките с обществеността; в управлението на човешките ресурси и дейности на фирмите от отрасъл туризъм.

 

Възможности за продължаване на обучението: 
Формираните знания, умения и способности в бакалавърската степен на специалността са основа за продължаване на обучението в магистърски и докторски програми.

 

Ръководител на катедра „Администрация, управление и политически науки”:
доц. д-р Мария Великова
Приемен ден: Понеделник (16:00 – 17:00 часа), Кабинет A 403;
тел.: +359 52 359 595
е-mail: mariya.velikova@vfu.bg, velikova.mariya@gmail.com