гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

Водоснабдяване и канализация

АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ    
КАТЕДРА  "СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ"

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "АРХИТЕКТУРА СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ"

 

 

Специалност: Водоснабдяване и канализация

Специализация:   Водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения

 

Присъждана професионална квалификация: магистър - строителен инженер по "Водоснабдяване и канализация"

 

Ниво на квалификацията:   образователно-квалификационна степен "магистър"

 

Продължителност на програмата:  1,5 години (3 семестъра)

 

Брой кредити:    90

 

Поле на изучаване (ISCED-F):   0732:  Building and civil engineering (06.4 - 582)

 

Конкретни изисквания за прием: диплом за висше образование – образователно-квалификационна степен "бакалавър" – строителен инженер, или да са "бакалаври" – инженери от други строителни специалности, със среден успех от дипломата за висше образование, не по-нисък от добър. Кандидатите се явяват на събеседване.

 

Конкретен ред за признаване на предходно учене: информация се получава от ECTS координатора на катедра "Стрителство на сгради и съоръжения" - доц. д-р инж. Росица Петкова-Слипец, тел: +359 52 359 589/ 588, e-mail: sss@vfu.bg;

• процедурата по признаване на кредити се базира на представени документи:

   - диплома или академична справка от предходно обучение;

   - международни дипломи и сертификати за владеене на чужд език (английски език - Cambridge FCE, TOEFL; немски език - Zertifikat Deutsch, Sprahdiplom (DSD), Zweite Stufe; руски език – ТРКИ; френски език - DELF; испански език - DELE);

   - международни дипломи и сертификати за компютърни умения, съответстващи на ECDL (The European Computer Driving Licence).

• присъждането на кредити е съобразно учебния план на специалността и e въз основа на представените дипломи и сертификати.

 

Изисквания и правила за квалификация*: за да се придобие ОКС "магистър" са необходими 90 кредита, от тях 66 кредита от задължителни дисциплини, 9 кредита от избираеми дисциплини и 15 кредита от защита на дипломна работа. Завършилите сродни технически специалности полагат допълнително приравнителни изпити с общо 30 кредита.

 

Профил на специалността: обучението в магистърска програма "Водоснабдяване и канализация" специализация "В и К мрежи и съоръжения" има за цел да подготви специалисти, притежаващи солидна теоретична подготовка и практически опит в проектирането и изпълнението на различни водоснабдителни и канализационни системи. Обучението е по учебен план, който отразява опита на водещи ВУЗ в страната и чужбина, както и на най-новите тенденции в обучението на В и К инженери. Подборът на дисциплините осъществява идеята за широкопрофилна подготовка. Усвояват се знания за методиката на проектиране по действащите национални и европейски нормативи, за прилагането на специализирани програмни продукти за проектиране на В и К системи. Заложените в учебния план практики и стажове, осъществяващи се в български и чуждестранни фирми, предприятия и лаборатории, работещи в областта на строителството и експлоатацията на В и К системи, са предпоставка за високо ниво на практическата подготовка на обучаващите се.

 

Магистърска програма "Водоснабдяване и канализация" има национална акредитация. Дипломиралите се могат да получат проектантска правоспособност съгласно изискванията на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.

 

Основни резултати от обучението: Завършилите специалност "Водоснабдяване и канализация" специализация "В и К мрежи и съоръжения" притежават знания и умения да:

- извършват предварителни предпроектни проучвания за изграждането и експлоатацията на водоснабдителни и канализационни системи и съоръженията по тях;

- изготвят  идейни, технически и работни проекти за водоснабдяване и канализация на населени места, промишлени предприятия, курортни комплекси, селскостопански обекти, жилищни и обществени сгради и др.;

- разработват проекти на сградни водоснабдителни и канализационни системи (битови, промишлени, обществени и селскостопански);

- оразмеряват и конструират съоръженията и елементите на водоснабдителните и канализационните системи и пречиствателните станции като тръбопроводи, черпателни и напорни резервоари, шахти, дъждопреливници, дюкери и др.

- разработват оптимални технически решения с използване на съвременни методи за проектиране, материали и технологии за реализиране на пълните технически и експлоатационни характеристики на новопроектираните или реконструирани обекти.

- използват най-новите информационни технологии в областта на проектирането, строителството и експлоатацията на водоснабдителни и канализационни системи;

- прилагат актуалните строително-технически нормативи във всички етапи на строителството на водоснабдителни и канализационни системи;

- познават етапите в инвестиционния процес и свободно да използват проектната документация по останалите части в инвестиционното проектиране;

- организират и управляват технологичното изпълнение и експлоатацията на сградни и селищни водоснабдителни и канализационни системи.

 

Структурна схема на курсовете на специалността с кредити*:

Шифър по ECTS

Учебна дисциплина

Аудиторна заетост

Извънаудиторна заетост

Кредити

1

CIE3204

Специални глави от хидравликата

45

90

4,5

Специални глави от хидравликата-к.задача

15

30

1,5

2

TEC2011

Помпи и помпени станции

30

60

3,0

Помпи и помпени станции-к.проект

30

60

3,0

3

TEC2022

Пречистване на природни води

45

90

4,5

Пречистване на природни води-к.задача

15

30

1,5

4

TEC2015

Водоснабдяване и канализация на сгради

45

90

4,5

Водоснабдяване и канализация на сгради -к.проект

30

60

3,0

5

 

Избираема дисциплина- І

45

90

4,5

Общо за I семестър

300

600

30

1

CIE3198

Водоснабдителни системи

45

90

4,5

Водоснабдителни системи-к.проект

30

60

3,0

2

TEC2031

Пречистване на отпадъчни води

30

60

3,0

Пречистване на отпадъчни води - к.проект

30

60

3,0

3

CIE3202

Канализационни системи

45

90

4,5

Канализационни системи-к.проект

30

60

3,0

4

 

Избираема дисциплина ІІ

45

90

4,5

5

 

Факултативна дисциплина

45

90

4,5

Общо за IІ семестър

300

600

30

 

 

Общо за І година

600

1200

60

1

CIE3197

Водно строителство

45

90

4,5

Водно строителство-к.проект

30

60

3,0

2

TEC2013

Експлоатация на В и К мрежи и съоръжения

30

60

3,0

3

TEC2014

Технология и организация на В и К строителство

30

60

3,0

Технология и организация на В и К строителство-к.задача

15

30

1,5

4

 

Дипломна работа

 

300

15

Общо за IІІ семестър

150

600

30

 

 

Общо за целия курс на обучение:

750

1800

90

 

 

Избираема дисциплина  - 1 /избира се една от групата в 1 семестър/

 

 

 

1

CHE2005

Физикохимия на водата

45

90

4,5

CIE3199

Екология и опазване на околната среда

45

90

4,5

 

 

Избираема дисциплина  - 2 /избира се една от групата във 2 семестър/

 

 

 

2

TEC2041

Електроснабдяване на В и К съоръжения

45

90

4,5

MAN2044

Управление на проекти

45

90

4,5

 

 

Факултативни дисциплини  /избира се една от групата във 2 семестър/

 

 

 

1

CIE3203

Софтуерни програми за проектиране на ВК системи

45

90

4,5

CIE3201

Икономика на В и К строителство

45

90

4,5

 

 

 

* Във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" един кредит съответства на 30 часа студентска натовареност, което включва 10 часа аудиторна заетост (лекции и семинарни занятия) и 20 часа извънаудиторна заетост.

 

Вид обучение: редовно/задочно

 

Правила за семестриалните изпити, оценяването и оценките: Учебният план на специалността включва дисциплини от различни научни области, с което се изпълнява изискването на интердисциплинарност и широкопрофилност на обучението. Това определя и разнородни изисквания при крайното оценяване на знанията на студентите. Подробно описание на методите и критериите за оценка по всяка една дисциплина, както и възможността за информиране за мотивите на оценяване са подробно описани в съответната учебна програма.

 

Стаж: В учебния план по някои от специалните дисциплини са предвидени практики, които се провеждат вбългарски и чуждестранни фирми, предприятия и лаборатории, работещи в областта на строителството и експлоатацията на В и К системи.

 

Обучение в работна среда: В учебния план на магистърската програма по всички специални дисциплини е предвидено разработване на курсови проекти и задачи. Темите на курсовите проекти, както и дипломната работа са свързани с реални задачи от практиката.

 

Професионални профили на завършилите: Завършилите обучението могат да се реализират в държавния и в частния сектор като:

- ръководни и изпълнителски кадри в експлоатационни дружества, проектантски бюра, строително-монтажни фирми и др.;
- служители и експертни лица в инвеститорски, контролни и надзорни служби;
- преподаватели във висши училища, научни сътрудници в изследователски институти и др.

 

Възможности за продължаване на обучението: Всеки успешно завършил обучение в ОКС "магистър" притежава необходимите способности за продължаване на обучението си в по-високата степен на квалификация – ОКС "доктор" по докторските програми:

- Строителни конструкции;

- Строителни материали, изделия и технология на производството им;

- Техника на безопасността на труда и противопожарна техника.

 

Програмен директор:

Ръководител на магистърската програма: доц. д-р инж. Анета Георгиева

Секретар: Радостина Стефанова

Тел.: 052-359-621/589

E-mail: sss@vfu.bg