гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Графичен дизайнер

Архитектурен факултет
Катедра "Изкуства"

 

Магистърска програма: Компютърен графичен рекламен дизайн

Присъждана професионална квалификация: Графичен дизайнер

Ниво на квалификацията: образователно-квалификационна степен "магистър"

 

Конкретни изисквания за прием: Кандидатите се явяват на събеседване. Кандидатите трябва да имат висше образование - бакалавър и среден успех от дипломата за висше образование, не по-нисък от добър. Предварително изискване: компютърна грамотност, владеене на CorelDraw, Adobe Photoshop.

 

Конкретен ред за признаване на предходно учене:
признават се кредити от предходни магистратури на бази представени документи, сертифицират се знания и умения чрез полагане на изпити по: компютърни умения 2D и 3D графични програми и специфични за професионалната област знания и умения от областта на изобразителното изкуство.

 

Изисквания и правила за квалификация: за придобиване на квалификацията са необходими 60 кредита за завършили бакалавър от същото професионално направление - от тях 36 кредита от задължителни дисциплини, 6 кредита от избираеми дисциплини, 3 кредита от факултативни дисциплини и 15 за държавен изпит и 90 кредита за завършилите бакалавър от други професионални направления - 36 кредита от задължителни дисциплини, 6 кредита от избираеми дисциплини, 3 кредита от факултативни дисциплини, 30 кредита от приравнителни дисциплини и 15 кредита за държавен изпит.

 

Профил на специалността: Специалността е от областта на изобразителните изкуства с профил графичен дизайн в рекламата. Представяне на знания: по приложение на необходимия за графичния дизайнер софтуер; за основните понятия на визуалния език; за отношенията между формалните елементи на двумерения дизайн; за изискванията, функциите и спецификата на печатните, рекламни форми; за създаване на фирмен стил.

 

Основни резултати от обучението
Студентите ще знаят: теоретичните и практически основи на графичния дизайни владеят необходимия софтуер.
Студентите ще могат: да създават компютърно изображение и да познават изискванията за неговата предпечатна подготовка; да реализират графичен дизайн на различните видове рекламни материали; да решават успешно поставените задачи за авторско изграждане на тотал графичен дизайн на фирми, на издателски къщи и т.н.

 

Професионална реализация на завършилите
Професията на графичния компютърен дизайнер в рекламата е много престижна и завършилите могат да се реализират успешно като графични дизайнери навсякъде – в националното, европейското и световното икономическо и културно пространство. Притежават също професионални знания и умения на експерти в културни институти у нас и по света. Могат да преподават във висши училища по изкуствата, да управляват рекламни агенции, галерии, печатни медии, да бъдат експерти и консултанти в държавната администрация.

 

Възможности за продължаване на обучението: Завършилите успешно могат да продължат образованието си в научна и образователна степен "доктор".

 
Шифър по ECTS Учебна дисциплина Аудиторна заетост Извънаудиторна заетост Кредити
1 INF 2051 Компютърен графичен рекламен дизайн I ч. 120 240 12
2 INF 2060 Web дизайн и мултимедия I ч 60 120 6
3 INF 2030 3D компютърен дизайн I ч. 30 60 3
4 FAR 1235 Шрифтово изкуство 30 60 3
5 FAR 1070 Формообразуване и композиция 30 60 3
6   Избираема дисциплина 30 60 3
Общо за I семестър 300 600 30
1 INF 2109 Компютърен графичен рекламен дизайн II ч. 90 180 9
2   Избираема дисциплина 30 60 3
3   Факултативна дисциплина 30 60 3
    Защита на магистърска теза 150 300 15
Общо за II семестър 300 600 30
Общо за  целия курс на обучение: 450 900 60
Избираеми дисциплини
1 MAN 2025 Мениджмънт в рекламата 30 60 3
2 FAR 2105 Цвят и символика в рекламата 30 60 3
3 MAN 2210 Пространствен дизайн и реклама 30 60 3
4 INF 2065 3D компютърен дизайн II ч. 30 60 3
5 INF 2050 Уеб дизайн и мултимедия II ч 30 60 3
6 FAR 2040 Направления, перспективи и тенденции в графичния дизайн 30 60 3
Факултативни дисциплини
1 FAR3010 Дизайн на опаковката 30 60 3
2 FAR3013 Семиотика на рекламния образ 30 60 3
3 FAR3020 Графичен дизайн на транспортни средства 30 60 3

 

 

Правила за семестриалните изпити, оценяването и оценките: Оценяват се проекти по зададени теми. Проектите се представят на хартиен и дигитален носител. Оценява се художествената стойност на проекта (композиция, цвят, форма), оригиналност на идеята, качеството на техническото изпълнение, количеството варианти на задачата. Оценяване в процеса на обучение - Оценяването за текуща оценка, ще бъде върху работата в часовете върху поставените задачи. Студентите които пропускат някои от задачите, ще бъдат оценявани при следващите. Желателно е да се присъства на занятия. Ако студента не е доволен от текущата си оценка, може да се яви на конферанса в края на семестъра, като донесе поне 75% от задачите поставени през семестъра. Същото трябва да направят и тези студенти които по една или друга причина нямат текуща оценка. Ако не успеят да се справят до края на семестъра, студентите могат да се явят на изпит през редовната сесия. На изпита се носят 100 % от задачите

 

Изисквания за завършване: Държавен изпит/Защита на дипломна работа (до защита се допускат студенти с успех от положените по време на обучението си изпити не по-нисък от добър 4).

 

Вид обучение: Редовно

 

Ръководител на Kатедра "Изкуства": проф. Петър Илиев Ангелов 
тел.: + 359 52 359 581, + 359 888 565 532
e-mail: mti@vfu.bg